ชมโชว์การแสดงความประทับใจแห่งลี่เจียง
วัดซงจ้านหลิน
เขาหิมะมังกรหยก
เขาหิมะมังกรหยก
วัดซงจ้านหลิน
สระน้ำมังกรดำ
เมืองโบราณลี่เจียง
ชมโชว์การแสดงความประทับใจแห่งลี่เจียง
วัดซงจ้านหลิน
เขาหิมะมังกรหยก
เขาหิมะมังกรหยก
วัดซงจ้านหลิน
สระน้ำมังกรดำ
เมืองโบราณลี่เจียง

ทัวร์จีนIคุนหมิง – ต้าลี่ – แชงกรีล่า – ลี่เจียง 6 วัน 5 วัน BY สายการบินไทย (TG)

Highlight

  1. Lost of horizon ตามรอยดินแดนปริศนาขอบฟ้าที่หายไป
  2.  ภูเขาหิมะมังกรหยก เทือกเขาสูงศักดิ์สิทธิ์ ที่มีลักษณะดุจดังมังกร
  3.  หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ยอดเขาสูงที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี
  4. แชงกรีล่า  ดินแดนอันงดงามลี้ลับ ผู้คนใช้ชิวิตอย่างเรียบง่ายที่งดงาม
  5.  IMPRESSION LIJIANG  โชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กำกับจีนชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว  ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง ใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่าง ๆ

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
23 มิ.ย. 6128 มิ.ย. 6126,900 ฿download pdf
7 ก.ค. 6112 ก.ค. 6126,900 ฿download pdf
21 ก.ค. 6126 ก.ค. 6126,900 ฿download pdf
25 ก.ค. 6130 ก.ค. 6126,900 ฿download pdf
27 ก.ค. 611 ส.ค. 6126,900 ฿download pdf
28 ก.ค. 612 ส.ค. 6126,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – คุนหมิง – ต้าหลี่
08.00 คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 2 – 3  เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ บริโอ ทราเวล คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ทุกท่าน
10.50 ออกเดินทางสู่ นครคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่  TG 612
14.05 ถึง สนามบินนครคุนหมิง มณฑลยูนนานมีชื่อเสียงอันดีงามว่าเป็น “นครใบไม้ผลิ” แหล่งเกิดความเขียวชอุ่ม ณ ที่นี้มีภูเขา และแม่น้ำลำธารสวยสดงดงาม มีวิวทัศน์ธรรมชาติสวยวิจิตระการตา มีภูเขาสูงที่เต็มไปด้วยหิมะตลอดปีในซีกโลกเหนือ มีป่าดึกดำบรรพ์อันหนาทึบ มีหุบเขาอันลึกลับ มีสิ่งมหัศจรรย์มากมาย หลัง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อย แล้วนำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ แหล่งท่องเที่ยวซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งจากในและต่างประเทศ โดยมีชื่อเสียงมาจากแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และถนนนานาชาติ ซึ่งมีทั้งอาหารแบบตะวันตก ดนตรีสากล และผู้คนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้พอสมควร
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ZMAX HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 2 ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ – หมู่บ้านชนกลุ่มน้อยชาวไป๋ (ชิมชาสามจอก) – จงเตี้ยน (แชงกรีล่า) – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – หุบเขาเสือกระโจน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม เมืองโบราณต้าหลี่ สร้างขึ้นมากว่า 1000 ปีก่อน ถึงแม้ได้ผ่านกาลเวลามาช้านาน แต่เมืองโบราณแห่งนี้ก็ยังคงอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์อย่างมาก นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวจะเห็นประตูเมืองทั้งด้านใต้และด้านเหนือซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงกันตามสองฟากของถนนสายเก่าแก่จะมีบ้านเรือนโบราณปลูกสร้างไว้อย่างกระจัดกระจาย มีถนนสายเก่าแก่ตัดผ่านตัวเมืองโบราณแห่งนี้ซึ่งในปัจจุบัน ได้กลายเป็นถนนย่านการค้าที่มีตวามเจริญเป็นอย่างมาก ตามสองข้างถนนเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ ซึ่งจะทั้งพ่อค้าชนชาติไป๋ที่แต่งกายประจำชาติ มาขายสินค้าพื้นเมืองต่างๆ เช่น หินอ่อนต้าหลี่ ผ้าพื้นเมือง และเครื่องเงินเป็นต้น แล้วนำท่านสู่ หมู่บ้านชนกลุ่มน้อยชาวไป๋ ชนกลุ่มน้อยท้องถิ่นแห่งเมืองต้าหลี่ ให้ท่านสัมผัสประเพณีการต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยไมตรีจิต โดยการเลี้ยงชาสามรส หรือ
ชาสามจอก ซึ่งถือว่าเจ้าบ้านให้เกียรติ์และนับถือแขกผู้มาเยือนด้วยความจริงใจ ชามสามรส ประกอบด้วย ชารสขม ชารสหวาน และชาคบคิดตามลำดับ ” ชาสามรสบอกเราว่า ผ่านรสขมแล้วจึงได้รสหวาน ชีวิตที่จะมีความผาสุกไม่ใช่ได้มาง่าย ๆ ต้องรักและทะนุถนอม ส่วนชาขบคิดนั้นกลับเตือนคนเราว่า ต้องรู้จักสรุปประสบการณ์ในการ ดำรงชีวิต ดูซิว่า สิ่งที่เราทำไปนั้น เรื่องใดถูก เรื่องใดผิด”
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ จงเตี้ยน เมืองที่อยู่ติดกับธิเบตในลักษณะภูเขาที่ราบสูง สวยงามจนได้ชื่อว่า “แชงกรีล่า” มาจากภาษาธิเบต หมายถึง หนทางนำไปสู่ดวงตะวันและดวงจันทร์โดยดวงจิต คำว่า “แชงกรีล่า” เกิดขึ้นมาหลังจากที่หลายสิบปีก่อน เจมส์ ฮิลตัน นักเขียนนวนิยายชื่อดัง ได้เขียนไว้ในหนังสือที่มีชื่อว่า The Lost Horizon เมื่อปีค.ศ. 1933 ถึงดินแดนที่สวยงามดังสวรรค์ เนื้อหาในหนังสือนั้นกล่าวถึง ภาพที่เห็นอยู่เบื้องหน้านั้น เป็นทิวทัศน์บนภูเขาที่งดงามตระการตาที่สุด ซึ่งดินแดนแห่งนั้นคือ “แชงกรีล่า” เป็นดินแดนที่งดงามลี้ลับ ผู้คนมีชีวิตเรียบง่าย มียอดเขาหิมะ หุบเขา ทุ่งหญ้า สายน้ำและทะเลสาบที่สวยงาม ระหว่างทางท่านจะได้พบกับ  โค้งแรกแห่งแม่น้ำแยงซีเกียง  ณ จุดนี้เองที่แม่น้ำได้หักโค้งข้อศอกเป็นโค้งแรก 180 องศา ทำให้ไหลแยกจากแม่น้ำสาละวินและแม่น้ำโขง ไปทางทิศตะวันออก ก่อให้เกิดอารยธรรมจีนที่ยิ่งใหญ่เมื่อหลายพันปีมาแล้ว กล่าวกันว่าถ้าไม่มีโค้งนี้ก็อาจไม่มีอารยธรรมจีนอันเกรียงไกร จากนั้นนำท่านสู่  หุบเขาเสือกระโจน เป็นร่องแม่น้ำเชี่ยวในหุบเขา ซึ่งมีความยาวต่อเนื่อง 25 กม. ช่

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

07-กรกฏาคม, 06-มิถุนายน

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line