ระเบียงแก้ว
สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
เทียนเหมินซาน (ถ้ำประตูสวรรค์)
จางเจียเจี้ย
นั่งรถรางชมภาพเขียน 10 ลี้
จางเจียเจี้ย
ชมโชว์จิ้งจอกขาว
ระเบียงแก้ว
สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
เทียนเหมินซาน (ถ้ำประตูสวรรค์)
จางเจียเจี้ย
นั่งรถรางชมภาพเขียน 10 ลี้
จางเจียเจี้ย
ชมโชว์จิ้งจอกขาว

ทัวร์จีนIฉางซา – จางเจียเจี้ย 5 วัน 4 คืน BY สายการบินไทยสมายล์แอร์ (WE)

Highlight

  1. สะพานแก้ว ยาวและสูงที่สุดในโลก รองรับคนได้มากถึง 800 คน
  2. นั่งกระเช้า ยาวที่สุดในเอเชีย สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ชมวิวเหนือเมฆ
  3.  เทียนเหมินซาน ถ้ำประตูสวรรค์  เป็น 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยของจีน
  4.  ชมโชว์จิ้งจอกขาว จากฝีมือผู้กำกับระดับโลก จางอวี้โหมว

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
7 ก.ค. 6111 ก.ค. 6122,900 ฿download pdf
21 ก.ค. 6125 ก.ค. 6122,900 ฿download pdf
26 ก.ค. 6130 ก.ค. 6122,900 ฿download pdf
27 ก.ค. 6131 ก.ค. 6122,900 ฿download pdf
4 ส.ค. 618 ส.ค. 6122,900 ฿download pdf
11 ส.ค. 6115 ส.ค. 6122,900 ฿download pdf
25 ส.ค. 6129 ส.ค. 6122,900 ฿download pdf
1 ก.ย. 615 ก.ย. 6122,900 ฿download pdf
15 ก.ย. 6119 ก.ย. 6122,900 ฿download pdf
22 ก.ย. 6126 ก.ย. 6122,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ฉางซา
13.00 คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 2 เคาน์เตอร์ E สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ (WE) โดยมีเจ้าหน้าที่ บริโอ ทราเวล คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ทุกท่าน
16.05 ออกเดินทางสู่ เมืองฉางซา โดยเที่ยวบินที่ TG2616  (***จัดการบินโดยสายการบินไทยสมายล์***)
20.20 ถึง สนามบินเมืองฉางซา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง หลังรับสัมภารเรียบร้อยแล้ว เมืองฉางซา เป็นเมืองหลวงของมณฑลหูหนานซึ่งมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง หนึ่งของจีนรวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของมณฑลหูหนานอีกด้วย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม LONGHUA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว
วันที่ 2 ฉางซา – จางเจียเจี้ย – สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ตอนกลางค่อนมาทางใต้ของจีน เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษและมีทัศนียภาพที่งดงาม คลอบคลุมพื้นที่มากกว่า 264 ตร.กม. และ 97.7% ของพื้นที่เป็นป่าไม้ อุทยานจางเจียเจี้ยได้ถูกประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติในปี  ค.ศ.1982 ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ วนอุทยานแห่งชาติ จางเจียเจี้ยได้แบ่งออกเป็น เขตทิวทัศน์ 5  เขต คือ หวงสือจ้าย จินเปียนซี เอียวจือไจ้ หยวนเจียเจี้ย และผีผาซีความโดดเด่นของสถานที่แห่งนี้  คือ ยอดเขาและเสาหินทรายที่ตั้งตระหง่านกว่า 3,000 ยอด และสูงกว่า 200 เมตร นอกจากนี้ ยังมีช่องแคบ ลําธาร สระนํ้า และนํ้าตกมากมาย รวมทั้งมีถํ้ากว่า 40 ถํ้า ซึ่งทําให้สถานที่แห่งนี้ มีภูมิทัศน์ที่งดงามจนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี 1992 จากองค์การ UNESCO
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านพิสจูน์ความกล้ากับ สะพานแก้วจางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก สามารถรองรับคนได้มากถึง 800 คน อีกทั้งสะพานแห่งนี้มีความยาว 430 เมตร กว้าง 6 เมตร สูง 300 เมตร  เชื่อมสองหน้าผา  หมายเหตุ : ในกรณีที่ สะพานแก้วปิด เนื่องจากกับสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสำคัญ จากนั้นนำท่านแวะ ร้านยางพารา ให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากยางพารา เลือกซื้อฝากญาติมิตรตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม WULINGYUAN HUETIAN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว
วันที่ 3 จางเจียเจี้ย – เทียนจื่อซาน (ขึ้น-ลง ลิฟต์แก้ว)  – เทียนเซี่ยตี้อี้เฉียว(สะพานใต้ฟ้าอันดับ1) – ลิฟท์แก้วไป่หลง – นั่งรถรางชมภาพเขียน 10 ลี้
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ ลิฟท์แก้วไป่หลง ขึ้นสู่ เขาเทียนจื่อซาน หรือ ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ ยอดเขาสูงวัดได้ 1,250 เมตร เต็มไปด้วยชะง่อนผาอันสูงชัน และป่าหินยักษ์ในรูปลักษณะต่าง ๆ ยืนตระหง่านค้ำฟ้า เสมือนหนึ่งรี้พล
มากมายกำลังเคลื่อนทัพใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็ว แล้วนำท่านสู่ สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1 มีทัศนียภาพสวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา เป็นเสมือนสิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสรรสร้าง จากนั้นนำท่านลงเขาด้วย ลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียที่สูง 326 เมตร ซึ่งถูกบันทึกลง Guinness world Records ในด้านเป็นลิฟท์แก้วแบบ outdoor ที่สูงและเร็วที่สุดในโลก
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่าน นั่งรถรางไฟฟ้าชมภาพเขียน 10 ลี้  คือช่องเขาแคบ ๆ ด้านล่างของเทียนจื่อซาน ที่ถูกบีบด้วย
ภูเขาและแท่งหินขนาดใหญ่ประมาณ 200 แท่ง เรียงรายเป็นแนวทิวเขาที่ประกอบด้วยยอดเขารูปร่างแปลกตาเรียงรายกัน โดยมีลำธารเล็กๆไหลผ่านตามแนวทิวเขาก่อให้เกิดเป็นภาพที่สวยงามราวกับภาพเขียน แล้วนำท่านชมเข้าชม ร้านผ้าไหมจีน ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมชั้นเยี่ยมตั้งแต่  1000 กว่าปีที่แล้ว  ชมการสาธิตการเลี้ยงไหม  การทอไหม  และ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหมอาทิ  เสื้อผ้า  ผ้าห่ม ปลอกหมอนเป็นต้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดฝ่าเท้ายาบัวหิมะ  เป่าซู่ถัง   ซึ่งเป็นต้นตำรับครีมบัวหิมะ ที่มีสรรพคุณรักษาแผลจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ฯลฯ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม WULINGYUAN HUETIAN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว
วันที่ 4 จางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน (ถ้ำประตูสวรรค์) – ระเบียงแก้ว – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – โชว์จิ้งจอกขาว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน อยู่ห่างจากเขตเมืองจางเจียเจี้ยเพียง 6 กิโลเมตร อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,518.6 เมตร เป็นภูเขาลือชื่อแห่งแรกที่ได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ของเมืองจางเจียเจี้ย เนื่องจากหน้าผาสูงชันมีช่องโพรงลักษณะคล้ายประตูซึ่ง ก็คือช่องหินเทียนเหมิน (ประตูสวรรค์) ที่มีทัศนียภาพแปลกมหัศจรรย์และพบเห็นได้น้อยมากในโลกปัจจุบัน นำท่านขึ้นเขาโดย (กระเช้ามีความยาวถึง  7.5  กิโลเมตร ใช้เวลาเพียง 40 นาที) ให้ท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสียดฟ้า และชมเส้นทางขึ้นเขาที่มีโค้งถึง 99 โค้ง นำท่านเดินชมหน้าผาลอยฟ้าให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งพร้อมกับความเสียวของ ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ที่มีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร  จากนั้นนำท่านลงบันไดเลื่อนมาจนถึง ถ้ำเทียนเหมินซาน หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์  เป็น 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยของจีน เหตุที่เรียกว่าประตูสวรรค์เพราะภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นช่องประตูขึ้น ช่องประตูนี้สูง 131.5 เมตร กว้าง 57 เมตร ลึก 60 เมตร สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากเขา
(***การเดินทางขึ้นประตูสวรรค์ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรมอุทยานจางเจียเจี้ยจะประกาศปิด ซึ่งจะคำนึงถึงความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่ายส่วนนี้***)
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย “จวินเซิงฮว่าเยียน” เมืองจางเจียเจี้ย ภายในพิพิธภัณฑ์เป็นที่รวบรวมและจัดแสดงผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปะของศิลปินแห่งชาตินาม “หลี่จวินเซิง” ซึ่งผลงานของเขาทุกชิ้นเป็นภาพเขียนด้วยมือที่ใช้หินทรายและสีธรรมชาติที่สกัดจากเปลือกไม้ใบไม้เป็นวัตถุดิบในการ
เขียนภาพเขียนเหล่านี้นอกจากจะทรงคุณค่าทางศิลปะมีเอกลักษณ์เฉพาะ   ยังเป็นภาพเขียนที่สวยงามคมชัดและมีมิติสมจริงอีกด้วย จากนั้นนำท่านชม แหล่งผลิตใบชา ที่ขึ้นชื่อของของจีน ชมศิลปะการชงชาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากใบชาคุณภาพเยี่ยมในราคายุติธรรม
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านชม โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว การแสดงที่ครบครันด้วยอารมณ์ต่าง ๆ ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับการแสดงเกี่ยวกับความรักของนางพญาจิ้งจอกขาวที่มีต่อชายผู้เป็นที่รัก ต้องพลัดพรากจากกันทั้งที่ยังรักกัน เป็น บทตำนานแห่งความรักที่น่ายกย่องยิ่งนัก ด้วยคุณภาพ ของนักแสดงกว่า 600 ชีวิตยิ่งใหญ่และอลังการมาก
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม BLUEBAY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว
วันที่ 5 จางเจียเจี้ย – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิง – สุวรรณภูมิ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านแวะชม ร้านหยก ผลิตภัณฑ์หยกนานาชนิด เช่น แหวน กำไล สร้อย ผีชิ่ว ซึ่งเป็นลูกหลานมังกร รุ่นที่ 9 มีพลังอำนาจในการดูดกลืนสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายให้หมดไป มักจะวางหันหน้าออกตัวอาคารหรือห้องเพื่อป้องกันขจัดภยันตรายต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากให้กับคนทางบ้าน
อำลาเมืองจางเจียเจี้ยนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฉางซา ให้ท่านชมวิวทัวทัศน์ที่สวยงามตลอดทาง
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิง ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด เพื่อให้ท่านอิสระเลือก ซื้อสินค้านานาชนิดตามอัธยาศัย สำหรับเป็นของฝากของที่ระลึกแก่คนทางบ้าน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองฉางซา
21.20 ออกเดินทางจาก เมืองฉางซา โดยเที่ยวบินที่ TG2617 (***จัดการบินโดยสายการบินไทยสมายล์***)
23.55 ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

07-กรกฏาคม, 09-กันยายน, 08-สิงหาคม

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line