พระราชวังโปตาลา
พระราชวังโปตาลา
พระราชวังโปตาลา
วัดโจคัง
วัดโจคัง
พระราชวังโปตาลา
พระราชวังโปตาลา
พระราชวังโปตาลา
วัดโจคัง
วัดโจคัง

ทัวร์จีนIทิเบต – พระราชวังโปตาลา 6 วัน 5 คืน BY SICHUAN AIRLINES (3U)

Highlight

 1. พระราชวังโปตาลา พระราชวังที่อยู่สูงที่สุดในโลก
 2. วัดโจคัง วัดที่ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวทิเบตทั้งมวล
 3. ทะเลสาบหยางโจยงหู  1 ใน 4 ทะเลสาบอันศักดิ์สิทธิ์ของทิเบต
 4. พิพิธภัณฑ์ธิเบต สมบัติ ศิลปะ และงานฝีมือ ที่เก็บสะสมสมบัติล้ำค่า

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
11 เม.ย. 6116 เม.ย. 6139,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เฉิงตู
15.30 คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 9บริเวณ ISLAND-W โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เจ้าหน้าที่ บริโอ ทราเวล คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
18.40 เหิรฟ้าสู่   เมืองเฉินตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เที่ยวบินที่ 3U8146
22.25 ถีงท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สุดของประเทศจีน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก โรงแรม WU HOU  HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 2 เฉิงตู – เมืองลาซา (บินภายใน) – เดินทางเข้าสู่ที่พักเพื่อปรับสภาพร่างกาย
เช้า บริการอาหารเช้า (อาหารกล่อง)
จากนั้นนำท่านสู่ อาคารท่าอากาศยานภายในประเทศ เพื่อเดินทางไปสู่ เมืองลาซา
08.30 เหิรฟ้าสู่ เมืองลาซา โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เที่ยวบินที่ 3U8697
10.55 เดินทางถึง นครลาซา เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบต “ดินแดนหลังคาโลก” ศูนย์กลางพุทธศาสนานิกายทิเบต ตั้งอยู่ที่ระดับความ สูง 3,650 เมตร บนสองฝั่งของแม่น้ำเคียซู (KYICHU หรือ แม่น้ำ
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
(เราเพิ่งเดินทางจากระดับพื้นน้ำทะเล ที่นี่อากาศเบาบาง ออกซิเจนน้อย เราจึงต้องลดความเร็วในการเคลื่อนไหว บ่ายคือช่วงเวลาปรับตัวขอให้ท่านผ่อน คลายเคลื่อนไหวช้า ไม่ควรสูบบุหรี่และโปรดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด) จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนเพื่อปรับสภาพร่างกายในที่พักตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หมายเหตุ : คืนนี้ขอให้ท่านพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อปรับสภาพร่างกาย เนื่องจากลาซาเป็นเมืองที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมาก จึงมีแรงกดอากาศต่ำ มีออกซิเจนน้อย ร่างกายระยะแรกอาจมีอาการอ่อนเพลีย บางท่านอาจจะปวดศีรษะ หรือท้องเสีย ท้องอืด หรือคลื่นไส้ อาเจียน จึงควรนอนพักผ่อนให้มากพอ เมื่อตื่นขึ้นมาจะได้สดชื่น สำคัญ ไม่ควรสูบบุหรี่และดื่มสุรา ไม่ควรอาบน้ำในคืนนี้ ถ้าอาบน้ำ อย่าให้นานเกิน
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม GANG JIAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 3 ลาซา – พระราชวังโปตาลา – วัดโจคัง – จตุรัสบากอร์ (ถนนแปดเหลี่ยม)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องของอาหารโรงแรม
หลังอาหารนำท่านชม พระราชวังโปตาลา ตั้งอยู่บนยอดเขาแดง ซึ่งมีความสูงประมาณ 117 เมตร
พระราชวังโปตาลาเป็นอาคารสูง 13 ชั้น ยาว 400 เมตร กว้าง 350 เมตร มีห้องต่างๆ เกือบ 1,000 ห้อง เริ่มสร้างเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 7 โดยกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้รวบรวมทิเบต ให้เป็นอันหนึ่งอัน  เดียวกันได้สำเร็จ คือ กษัตริย์   ชองเซิน กัมโป (Songtsen Gampo) แรกเริ่มต้องการเพียงจะสร้างเป็นตำหนักให้แก่มเหสีชาวจีนและชาวเนปาลของพระองค์เอง ต่อมาทรงใช้ป้อมแห่งนี้เป็นสถานที่ใน การศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สัมมา สัมพุทธเจ้า จวบจนกระทั่งสมัยเปลี่ยนการปกครอง เป็นพระลามะ เป็นผู้ปกครองประเทศ ปัจจุบันนี้ส่วนก่อสร้างเดิม 2 หลังนี้ยังคงเหลือให้เห็นอยู่ท่ามกลางสิ่งก่อสร้างใหม่ที่ต่อเติม ในยุคหลังอาคารที่ต่อเติมในช่วงหลังนี้ ส่วนหลักๆ สร้างในสมัยของ ดาไลลามะ ที่ 5 ประมาณปี ค.ศ. 1645 – 1693  (องค์ดาไลลามะ องค์ปัจจุบันคือ องค์ที่ 14) เพื่อให้เป็นพระราชวังฤดูหนาว พระราชวังโปตาลา แบ่งเป็น 3 ส่วน  คือ ส่วนของพระราชวังสีขาว, สีแดง และส่วนเชื่อมที่เป็นสีเหลือง พระราชวังสีขาว เป็นส่วนของสังฆาวาส  พระราชวังสีแดงเป็นส่วนพุทธาวาสสำหรับใช้ทำกิจของสงฆ์  และบรรจุพระศพขององค์ดาไลลามะ (ดาไลลามะองค์ที่ 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 และ 13)  และห้องสมุดที่ใช้สำหรับเก็บ พระไตรปิฎก
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ วัดโจคัง (ภาษาจีนเรียก วัดต้าเจาซื่อ) เป็นวัดที่ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวทิเบตทั้งมวล เพราะเมื่อมีพิธีถือศีลกัน พระลามะจำนวนมากก็จะเดินทางมารวมกันทำพิธีที่นี่ สร้างในสมัยของกษัตริย์ ซองเซิน กัมโป (ค.ศ.620-649 ผู้ที่รวมอาณาจักรทิเบตให้เป็นปึกแผ่น) เพื่อไว้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่มเหสีชาวต่างชาติสององค์ของพระองค์ คือ ชาติจีน และเนปาล นำเข้ามายังทิเบต  ศิลปะการก่อสร้างมีจุดเด่นตรงที่นำเอาศิลปะของ 4 ชาติมาผสมกันคือ ทิเบต จีน เนปาลและแคชเมียร์ มีตำนานเล่ากันว่า ก่อนที่พระองค์จะสร้างวัดต้าเจาซื่อ ได้อธิษฐานว่าพระองค์จะโยนแหวนขึ้นไปบนอากาศ หากแหวนนั้นตกลงที่ใดก็จะสร้างวัดลงตรงนั้น ปรากฏว่าแหวนลอยลงไปตกในสระน้ำกระทบกับหินที่โผล่ขึ้นมา ทันใดนั้นเอง นิมิตของสถูปก็ปรากฏให้แก่คนทั่วไปได้เห็น จึงนับว่าเป็นนิมิตที่ดี พระองค์จึงรับสั่งให้สร้างวัดลงตรงนั้นเอง ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่พระนาง เหวิน เฉิง นำมาจากประเทศจีนเมื่อ 1,300 ปีก่อน ซึ่งได้รับการกราบไหว้และยอมรับกันอย่างมากว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุด จากนั้นนำท่านออกมาเดินชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวทิเบตที่ จตุรัสบากอร์ หรือ ถนนแปดเหลี่ยม ที่ล้อมรอบวัดโจคัง ซึ่งเป็นจุดรวมศาสนา ศิลปะหัตกรรมตลอดจนวัฒนธรรมของทิเบต ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ชื้อสินค้าพื้นเมืองอันหลากหลาย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม GANG JIAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 4 ลาซา  – ทะเลสาบหยางโจยงหู  – ลาซา
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบหยางโจยงหู ระหว่างทางให้ท่านได้เพลินดเพลินกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามตลอดสองข้างทาง
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม ทะเลสาบหยางโจยงหู (ทะเลสาบยังดร๊อกโซ YAMDROK LAKE) เป็น 1ใน4 ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ของทิเบต  และเป็น ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในทิเบต ความสูงเหนือระดับผิวน้ำทะเลจะอยู่ที่  4,441 เมตร อยู่ในวงล้อม ของเทือกเขาหิมาลัยด้านเหนือได้สมญานามว่า “คลังแห่งมัจฉาของทิเบต”  กินอาณาเขตกว่า 658 ตาราง กิโลเมตรกว้างใหญ่คดเคี้ยวเป็นรูปคล้ายแมงป่อง น้ำในทะเลสาบเป็นสีเทอร์ควอยซ์สวยงามเป็นประกาย ระยิบระยับ มีเทือกเขาหิมะโนจินคางซังเป็นฉากหลัง เชื่อกันว่าทะเลสาบแห่งนี้เป็นจิตวิญญาณของชนชาติทิเบต  หากน้ำในทะเลสาบแห่งนี้เหือดแห้งก็หมายถึงการล่มสลายของทิเบต ทุกๆ ปี จะมีคนนับแสน เดินทางมาประกอบพิธีล้างบาป เมื่อท่านได้มาเยือนทะเลสาบแห่งนี้ จะรู้สึกเหมือนฟากฟ้าอยู่แค่เอื้อมมือถึง เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ภูเขา ที่ราบ ทุ่งหญ้า ฝูงแกะ ฟาร์มวัว พันธุ์ไม้ป่าหลากสีสัน จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ ตัวเมืองลาซา
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม GANG JIAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 5 ลาซา – พิพิธภัณฑ์ทิเบต – เฉิงตู (บินภายใน)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ธิเบต (Tibet Museum)  พิพิธภัณฑ์ทิเบตตั้งอยู่เมืองลาซา เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัย เปิดในเดือนตุลาคมปี 1999 ให้ตรงกับวันครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งของสาธารณรัฐประชาชนจีนและครบรอบ 40 ปีของการปฏิรูปประชาธิปไตยของทิเบต เป็นอาคารที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวของรูปแบบสถาปัตยกรรมจีนและทิเบตประกอบด้วยห้องแสดงนิทรรศการ 2 แห่ง บนชั้นแรกแสดงประวัติอันงดงามของทิเบตและทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ชั้นสองและประกอบด้วยห้องโถงเล็ก ๆ ห้าห้องที่แสดงทิเบตศาสนาประเพณีพื้นบ้านสมบัติและศิลปะและงานฝีมือพิพิธภัณฑ์ทิเบตเป็นที่เก็บสะสมทรัพย์สมบัติทางวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์รวมถึงรูปปั้นพระพุทธรูปในรูปแบบต่าง ๆ
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานำท่านสู่ อาคารท่าอากาศยานภายในประเทศ เพื่อเดินทางกลับสู่ เมืองเฉิงตู
16.40 เหิรฟ้าสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เที่ยวบินที่ 3U8720
19.00 เดินทางถึง เมืองเฉิงตู
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก โรงแรม WU HOU  HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่6   เฉิงตู – ร้านนวดฝ่าเท้าบัวหิมะ – ร้านยางพารา – สุวรรณภูมิ 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าสู่ ร้านนวดฝ่าเท้ายาบัวหิมะ  เป่าซู่ถัง   ซึ่งเป็นต้นตำรับครีมบัวหิมะ ที่มีสรรพคุณรักษาแผลจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ฯลฯ แล้วนำท่านแวะชม ร้านยางพารา ให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากยางพารา เลือกซื้อฝากญาติมิตรตามอัธยาศัย
 กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  พิเศษ! เมนูอาหารตุ๋นยาจีน
16.05 เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U8145
17.35 ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

04-เมษายน

Open

รับส่วนลดพิเศษก่อนใคร ไม่พลาดทุกโปรแรง อัพเดททุกข้อมูลจากเรา


      
      

Close