TOKACHI HILL01
IKEDA WINE CASTLE
IKEDA WINE CASTLE01
SHIBASAKURA (HIGASHIMOKOTO
SHIBASAKURA (HIGASHIMOKOTO)01
KAMIYUBETSU TULIP02
KAMIYUBETSU TULIP
AINU02
AINU
TOKACHI HILL
TOKACHI HILL01
IKEDA WINE CASTLE
IKEDA WINE CASTLE01
SHIBASAKURA (HIGASHIMOKOTO
SHIBASAKURA (HIGASHIMOKOTO)01
KAMIYUBETSU TULIP02
KAMIYUBETSU TULIP
AINU02
AINU
TOKACHI HILL

ทัวร์ญี่ปุ่น┃ฮอกไกโด ทิวลิป & พิงค์มอส 6วัน 4คืน สายการบินการบินไทย (TG)

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
8 พ.ค. 6113 พ.ค. 6155,900 ฿download pdf
Full9 พ.ค. 6114 พ.ค. 6155,900 ฿download pdf
15 พ.ค. 6120 พ.ค. 6155,900 ฿download pdf
Full22 พ.ค. 6127 พ.ค. 6153,900 ฿download pdf
Full29 พ.ค. 613 มิ.ย. 6153,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
Product Tags:
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่
20.00 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 สายการบินไทย เคาว์เตอร์ D เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
23.45 ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670
วันที่ 2 สนามบินชิโตเซ่ – โทคาจิ ฮิลล์ การ์เด้น – ปราสาทไวน์อิเคดะ – หมู่บ้านไอนุ – ทะเลสาบอะคัง
8.30 ถึง สนามบินชิโตเซ่ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นำท่านสู่ เมืองโทคาจิคาว่า นำท่านเดินทางสู่ โทคาจิ ฮิลล์ การ์เด้น ภายในสวนมีดอกไม้ ต้นไม้ พืชผักนานาชนิด กว่า 1,000 สายพันธุ์ที่จะสลับกันปลูกเปลี่ยนไปตามแต่ละฤดู อิสระให้ท่านเพลิดเพลินไปกับดอกไม้นานาพันธุ์และพืชผลหลากหลายฤดูกาล ให้ท่านได้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ความงดงามและความร่มรื่นของธรรมชาติอย่างเต็มอิ่ม (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ ปราสาทไวน์อิเคดะ แหล่งผลิตไวน์รสเลิศของเกาะฮอกไกโด ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมืองโอบิฮิโระ นำท่านชมกรรมวิธีการผลิตไวน์ และประวัติความเป็นมาตั้งแต่การเริ่มเก็บเกี่ยวผลองุ่น นำมาผ่านกระบวนการผลิตที่มีความพิถีพิถันในทุกขั้นตอน จนได้ไวน์รสชาตินุ่ม ละมุนลิ้น และยิ่งไปกว่านั้น ที่นี่ก็ยังมีผลิตภัณฑ์ไวน์ให้ท่านได้ลองชิมและเลือกซื้ออย่างหลากหลายอีกด้วย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไอนุ ให้ท่านชมความหลากหลายของศิลปะพื้นบ้าน การดำเนินชีวิตของชาวไอนุ ท่านจะสังเกตุเห็นได้ในทันทีว่าหน้าตาและผิวพรรณของขาวไอนุจะแตกต่างกับกับชาวญี่ปุ่นโดยสิ้นเชิง อิสระให้ท่านได้ซื้อสินค้าที่ระลึก อาทิ เครื่องประดับที่สวยงาม ของใช้ทั่วไป ของตั้งโชว์ ซึ่งทั้งหมดนี้แกะสลักด้วยไม้ที่แข็งแรงแต่มีน้ำหนักเบา เพลิดเพลินกับรสชาติของอาหารพื้นเมืองสไตล์ไอนุ ชมศิลปะพื้นบ้านของชาวไอนุซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการแกะสลักไม้ตามอาคารบ้านเรือน
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ทะเลสาบอะคัง ณ NEW AKAN HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์หลากหลายเมนูคัดสรรเพื่อท่านอิ่มอร่อยอย่างจุใจ!! พร้อมทานบุฟเฟ่ต์ปู!!
*** หลังรับประทานอาหารค่ำ ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางและชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย ***
วันที่ 3 ทะเลสาบอะคัง – ล่องเรือทะเลสาบอะคัง – ทุ่งพิงค์มอสฮิงาชิโมโคโตะ – พิพิธภัณฑ์เรือนจำอาบาชิ – อาบาชิริ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน ล่องเรือ ณ ทะเลสาบอะคัง เพื่อชมธรรมชาติโดยรอบของทะเลสาบอะคัง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย เดินทางสู่ เกาะชูรุย เกาะที่อยู่ท่ามกลางทะเลสาบอะคัง และยังเป็นจุดท่องเที่ยวที่ท่านจะได้พบกับพืชน้ำมาริโมะ
จากนั้นนำท่านสู่ มาริโมะเซ็นเตอร์ ชมประวัติความเป็นมาของมาริโมะ หรือชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า MOSS BALL ของฝากขึ้นชื่อจากเมืองฮอกไกโด ถิ่นกำเนิดอยู่ที่ทะเลสาบอะคัง และทะเลสาบอีกเพียงไม่กี่แห่งในโลก มาริโมะเป็นพืชน้ำจืดจำพวกสาหร่ายสีเขียว เนื่องจากการไหลเวียนของกระแสน้ำในทะเลสาบตามธรรมชาติ จึงทำให้เกาะตัวรวมกันเป็นก้อนกลมๆ โดยมาริโมะจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่สุดประมาณ 25 เซนติเมตร มีชีวิตอยู่ได้ด้วยการสังเคราะห์แสง ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่า การเลี้ยงสาหร่ายมาริโมะจะนําพาความโชคดี ความรัก และความสุข มาให้กับคนที่เลี้ยง ถ้าเลี้ยงดูมาริโมะด้วยความรัก และความเอาใจใส่ มาริโมะจะช่วยทําให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาได้  มาริโมะจึงเปรียบเสมือนเครื่องรางนำโชคที่ช่วยให้สมหวังในด้านความรัก
หมายเหตุ : มาริโมะที่จำหน่ายส่วนใหญ่เป็นมาริโมะที่สังเคราะห์จากมนุษย์ เนื่องจากปัจุจบันจำนวนมาริโมะลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นออกคำสั่งห้ามนำมาริโมะขึ้นมาจากทะเลสาบอะคังเด็ดขาด
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชมความงาม ทุ่งพิงค์มอส ฮิงาชิโมโคโตะ เริ่มบานตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนมิถุนายน ของทุกปี สวนแห่งนี้มีขนาดพื้นที่มากถึง 100,000 ตารางเมตร เมื่อช่วงเวลาที่บานเต็มที่สวนทั้งสวนจะกลายเป็นพรมดอกไม้ปกคลุมทิวเขาอย่างกว้างใหญ่ตระการตา ซึ่งในแต่ละปีจะมีรูปแบบธีมที่แตกต่างกันออกไป ถ้ามีเวลาท่านสามาถเดินขึ้นไปด้านบนจะมีศาลเจ้ายามาซูมิอยู่ ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่มีอายุเก่าแก่มากถึง 900 ปี ต้องเดินขึ้นบันได 287 ขั้น อิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย อย่าลืมแวะทานไอศครีมรสพิงค์มอส ซึ่งจะมีขายเฉพาะช่วงที่มีจัดงานเทศกาลเท่านั้น (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
นำท่านสู่ เมืองอาบาชิริ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของกิ่งจังหวัดโอค็อตสค์ ในจังหวัดฮอกไกโด
จากนั้นนำท่านสู่พิพิธภัณฑ์เรือนจำอาบาชิ ถูกสร้างขึ้นในปี 1890 เพื่อเก็บคุมขัง  นักโทษที่ก่อคดีอาชญากรรมอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญมากกว่า 1,000 คน โดยเป็นสถานที่คุมขังนักโทษจากซีรี่ส์เกี่ยวกับยากูซ่าในยุค 1960 โดยฝีมือของผู้กำกับอิชิเอะ เทรุโอะ (Ishii Teruo) และต่อมาในปี 1984 ได้มีการปรับปรุงครั้งใหญ่โดยย้ายสถานที่คุมขังนักโทษเดิมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์เรือนจำ และเปิดให้ประชาชนทั่วไป เข้าชมได้ในปี 1985 ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์เปิดที่มีความทันสมัยใกล้เชิงเขาเทนโต (Mount Tento) ภายในพิพิธภัณฑ์ยังมีการเก็บรวบรวมเรื่องราววิถีชีวิตประจำวันของนักโทษ และจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารกว่า 12 หลังซึ่งล้วนแต่เคยเป็นส่วนหนึ่งของเรือนจำในอดีตไม่ว่าจะเป็นอาคารเรือนจำหลัก ศาล โรงอาบน้ำ ห้องทรมานนักโทษและห้องขัง
นำท่านเข้าสู่ที่พัก อาบาชิริ ณ ABASHIRI KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** หลังรับประทานอาหารค่ำ ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า  การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางและชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย ***
วันที่ 4 อาบาชิริ – ทุ่งดอกทิวลิปคามิยูเบ็ทสึ –  ทุ่งพิงค์มอสทาคิโนะอุเอะ  – น้ำตกกินกะ ริวเซอิ – โซอุนเคียว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมความงามของดอกทิวลิปมากสีสัน ณ ทุ่งดอกทิวลิปคามิยูเบ็ทสึ กว่า 120 เฉดสี ไม่ต่ำกว่า 1,000,000 ดอกในฤดูใบไม้ผลิ ของทุกปี ณ บริเวณจุดกึ่งกลางของแนวชายฝั่งทะเลโอฮอคของฮอกไกโดเรียงรายพร้อมต้อนรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยวจากแดนไกลสวนทิวลิปแห่งนี้เกิดจากความพยายามของชาวเมืองคามิยุเบซึที่จะนำดอกทิวลิปจากประเทศเนเธอร์แลนด์มาปลูกเพื่อเป็นสินค้าส่งออกพวกเขาได้ขยายสวนทิวลิปออกไปทุกปีจนเป็นพื้นที่กว้างขวางและสามารถดึงดูดสายตาผู้ที่สัญจรไปมาบนทางหลวงได้ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองทาคิโนะอุเอะชมความงามของทุ่งพิงค์มอสซึ่งจะบานสะพรั่งพร้อมกันบนพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร สามารถเปลี่ยนภูเขาธรรมดา ๆ ให้เป็นภูเขาสีชมพูน่าตื่นตาตื่นใจยิ่งนัก รับรองว่าเมื่อไปถึงและได้พบกับความงามที่กำลังรอคอยการมาเยี่ยมท่านต้องเปล่งเสียงแสดงความชื่นชมอย่างลืมตัวที่นี่เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศญี่ปุ่นในการชมพิงค์มอสและในช่วงเวลาที่ฟ้าโปร่งใสท่านจะพบกับความงามของท้องฟ้าสีฟ้าตัดกับทุ่งดอกไม้สีชมพู ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการหามุมถ่ายภาพสวยๆ อย่างจุใจ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
นำท่านชม น้ำตกกินกะ สมญา น้ำตกเส้นด้าย ที่มีความงดงามตามธรรมชาติ ด้วยความสูง 120 เมตร ทำให้สายน้ำไหลบ่าตกลงสู่เบื้องล่างมีความแรงกระจายเป็นเส้นบางใสคล้ายเส้นด้ายสวยงามมากช่วงฤดูหนาวน้ำจะกลายเป็นน้ำแข็ง =>Frozen Waterfall มีความสวยงามแสนมหัศจรรย์ยิ่งนัก บริเวณใกล้ ๆ กัน นำท่านชม น้ำตกริวเซอิ สมญา น้ำตกดาว อีกความงดงามตามธรรมชาติที่ไม่แพ้ กันความสูง 90 เมตร สายน้ำที่ไหลออกจากซอกผาตก–ลงเบื้องล่างกระทบแสงอาทิตย์ดูวาววับจับตางามราวกับดวงดาวที่ตกลงมาจากฝากฟ้าที่ท่านไม่อาจปฏิเสธความงามแสนประทับใจได้อย่างแน่นอน น้ำตกสองแห่งนี้ได้รับสมญา น้ำตกคู่สามี–ภรรยา
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โซอุนเคียว ณ SOUNKAKU GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์หลากหลายเมนูคัดสรรเพื่อท่านอิ่มอร่อยอย่างจุใจ!! พร้อมทานบุฟเฟ่ต์ปู!!
*** หลังรับประทานอาหารค่ำ ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางและชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย ***
วันที่ 5 โซอุนเคียว – พิพิธภัณฑ์ช้อกโกแลต – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ย่านทานูกิโคจิ – ซัปโปโร
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ช้อกโกแลต ซึ่งเป็นโรงงานผลิตช็อคโกแล็ตชื่อดังของญี่ปุ่น ท่านสามารถลิ้มลองรสชาติของช็อคโกแล็ตขาวที่ขึ้นชื่อที่สุดและยังสามารถศึกษาเกี่ยวกับประวัติอันยาวนานของช็อคโกแล็ตชื่อดังของญี่ปุ่นที่จะทำให้คุณประทับใจในรสชาติอย่างมิรู้ลืม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เก่าแก่นับพันปี ดังเช่นภูมิภาคคันโต แต่ที่นี่ก็เป็นที่สาหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสืบไป
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ ย่านทานูกิโคจิ ถนนช้อปปิ้งเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร อายุกว่า 140 ปีตลอดถนนจะมีร้านค้าต่างๆเรียงรายกันไปสองข้างทาง ทั้งร้านขายของสด ร้านกิน ร้านขายของที่ระลึกรวมแล้วกว่า 200 ร้าน อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้ามากมายตามอัธยาศัย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กล้องถ่ายรูป เสื้อผ้า สินค้าแบรนด์เนม เครื่องสำอางค์ เป็นต้น
**อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า**
จากนั้นพาท่านเข้าสู่ที่พัก ซัปโปโร ณ DAIWA ROYNET HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า
วันที่ 6 ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
10.30 ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671
15.30 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

05-พฤษภาคม

Open

รับส่วนลดพิเศษก่อนใคร ไม่พลาดทุกโปรแรง อัพเดททุกข้อมูลจากเรา


      
      

Close