Kamikochi Village
หมู่บ้านมรดกโลกชิรากาวาโกะ
หมู่บ้านมรดกโลกชิรากาวาโกะ
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์
ปราสาทมัตสึโมโต้
Kamikochi Village
หมู่บ้านมรดกโลกชิรากาวาโกะ
หมู่บ้านมรดกโลกชิรากาวาโกะ
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์
ปราสาทมัตสึโมโต้

ทัวร์ญี่ปุ่นIโปรโมชั่น ฟุคุอิ – คามิโคจิ 6 วัน 4 คืน BY สายการบินไทย (TG)

Highlight

  1. สัมผัสเสน่ห์ของเมืองฟุคุย สำรวจดินแดนไดโนเสาร์ดึกดาบรรพ์
  2. ชมชิราคาวาโกะหมู่บ้านมรดกโลก
  3. สัมผัสกับความงามของผาหินที่ถูกรังสรรค์ขึ้นโดยธรรมชาติ
  4. ปราสาทมัตสึโมโต้ 1 ใน 5 ปราสาทของญี่ปุ่นซึ่งรอดพ้นจากเพลิง และการถูกทำลายจากสงครามมาได้จนปัจจุบัน ตัวปราสาทมีผนังทาสีดำสนิททำให้มีฉายาว่า ปราสาทอีกา
  5. อีออนพลาซ่า ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ มีร้านค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า-รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
24 ก.ค. 6129 ก.ค. 6145,900 ฿download pdf
7 ก.ย. 6112 ก.ย. 6145,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1 กรุงเทพ – สนามบินนาโงย่า
06:30 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 Row D 17-19  กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระบริเวณ D 17-19 ก่อนนำไปเช็คเข้าเครื่องของ สายการบินไทย
10:15 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 646
18:40 ถึงสนามบินนาโงย่า ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองตรวจเช็คสัมภาระท่านให้เรียบร้อย
สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าที่พัก นาโงย่า ณ  CHUBU KOKUSAI CENTRAIR  HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 นาโงย่า – พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ – วัดเอเฮจิ – ผาหินโทจินโบะ – ฟุคุอิ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ฟุคุอิ เป็นพิพิธภัณฑ์วิจัย และศึกษาไดโนเสาร์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ภายในพิพิธภัณฑ์ครอบคลุมพื้นที่ 4 ชั้น ชั้นหลักเป็นนิทรรศการไดโนเสาร์ที่เปิดกว้าง จัดแสดงโครงกระดูกไดโนเสาร์กว่า 40 ชิ้น รวมถึงตัวอย่างของไดโนเสาร์พันธุ์แรปเตอร์ และซอรัสที่ถูกพบในเมืองฟุคุอิ และบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการวิทยาศาสตร์โลก จัดแสดงวีดีโอ และวัตถุตัวอย่างที่จะนำเสนอให้ผู้ชมได้รับความรู้เกี่ยวกับโลก การเกิดสิ่งมีชีวิตบนโลก ซึ่งจะเห็นถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตจากสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวค่อยๆ พัฒนากลายเป็นมนุษย์ นอกจากนี้ท่านจะได้สัมผัสฟอสซิลของจริง ชมนักวิทยาศาสตร์ และช่างเทคนิคฟอสซิลกำลังทำความสะอาด และทำวิจัยหลังกระจกของห้องปฏิบัติการวิจัยอีกด้วย
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ วัดเอเฮจิ หนึ่งในวัดหลักของพระพุทธศาสนาเซนนิกายโซโตะ ก่อตั้งขึ้นในปี 1244 โดย Dogen Zenji นักวิชาการทางพุทธศาสนาที่นำโซโตะเซนเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นในปี 1228 หลังจากที่ได้ศึกษาในประเทศจีนเป็นระยะเวลาหลายปีภายในพื้นที่วัดประกอบด้วยอาคารต่างๆ กว่า 70 หลัง โดยเชื่อมต่อด้วยทางเดินเล็กๆ วัดแห่งนี้ใช้เป็นสถานที่ศึกษาของพระเซน จำนวน 150 รูป และยังเปิดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนอีกด้วย
นำท่านเดินทางสู่ ผาหินโทจินโบะ หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามขึ้นชื่อของจังหวัดฟุคิอิ ท่านจะได้สัมผัสกับความงามของผาหินที่ถูกรังสรรค์ขึ้นโดยพลังกระแสน้ำและกระแสลมของธรรมชาติ และบริเวณโดยรอบนั้นท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์เป็นที่งดงามตระการตามาก
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อาวาระออนเซ็น เมืองบ่อน้ำร้อนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดฟุคุอิ เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1883 ที่มีตาน้ำถึง 74 จุด ทำให้คุณสมบัติของน้ำร้อนในแต่ละเรียวกังมีความแตกต่างกัน ผู้มาเยือนจึงได้เพลิดเพลินไปกับการแช่ตามบ่อน้ำร้อนต่างๆของที่นี่อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะบ่อแช่ขาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคโอคุริคุ
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก ฟุคุอิ ณ YUKAI AWARA SEIUNKAKU HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พร้อมพักผ่อนสไตล์นิปปอนกับการ แช่ออนเซ็น แช่น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้น เสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วมิได้ลงอาบน้ำแร่เหมือนว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น!
วันที่ 3 ฟุคุอิ – หมู่บ้านมรดกโลกชิรากาวาโกะ – หมู่บ้านคามิโคจิ – มัตสึโมโต้
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นั่งรถผ่านชมธรรมชาติความงาม ทั่วบริเวณแนวยาวของเทือกเขาเป็นธรรมชาติแสนประทับใจ เพื่อมุ่งสู่ หมู่บ้านพื้นเมืองมรดกโลกชิรากาวาโกะ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็น มรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 พบกับ หมู่บ้านสไตล์  กัสโซ–สึคุริ เป็นสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมรูปร่างหลังคาเหมือนกับ สองมือพนมของพระพุทธเจ้า หรือ พระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ ว่า กัสโซ ซึ่งแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านมีหลังคาชันถึง 60 องศา ลักษณะคล้ายสองมือพนม เข้าหากันตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้างประมาณ 10 เมตร โครงสร้างของบ้านไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียวแต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกทับหลังคาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้เป็นอย่างดี
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสัมผัสความคลาสสิคของธรรมชาติแห่งเทือกเขา ทาเทยาม่า ณ Kamikochi Village หมู่บ้านพื้นเมืองที่ธรรมชาติยังบริสุทธิ์ หนาแน่นด้วยป่าไม้เขียวชอุ่ม ตั้งอยู่ในเขตอนุรักษ์ วนอุทยานแห่งชาติ แจแปน แอลป์ เดินเล่นชมธรรมชาติ พร้อมถ่ายรูปคู่กับ Kappa Bridge  สะพานไม้แขวน  เป็นสัญลักษณ์โด่ดเด่นของที่นี่ ท่านจะประทับใจกับความงามมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่สมบูรณ์เขียวชอุ่ม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก มัตสึโมโต้ ณ ALPICO PLAZA MATSUMOTO HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – หุบเขาคิโซะ – นาโงย่า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ ชมความสง่างามของ ปราสาทมัตสึโมโต้ สร้างขึ้นปี 1504 เป็น 1 ใน 5 ปราสาทของญี่ปุ่นซึ่งรอดพ้นจากเพลิง และการถูกทำลายจากสงครามมาได้จนปัจจุบัน ตัวปราสาทมีผนังทาสีดำสนิททำให้มีฉายาว่า ปราสาทอีกา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาคิโซะ (Kiso Valley) ตั้งอยู่ในจังหวัดนากาโน่ ท่ามกลางเทือกเขาแอลป์กลาง เดิมเป็นเส้นทางการค้าโบราณ ยาว 70 กิโลเมตร เรียกว่า คิโซจิ (Kisoji) ต่อมาได้รับการพัฒนาให้เป็นพื้นที่ทางการค้าที่สำคัญตั้งแต่เริ่มสมัยเอโดะ เข้าสู่ ย่านเมืองเก่าเมืองนาราอิ เป็นย่านเมืองเก่าตั้งแต่สมัยเอโดะ เคยเป็นเมืองทางผ่านของเส้นทางเกียวโตกับเอโดะ หรือโตเกียวในปัจจุบัน และเมืองที่มั่งคั่งที่สุดในหุบเขาคิโซะ จึงทำให้ปัจจุบันมีบ้านเรือนดั้งเดิมหลายหลังยังคงสภาพดีอยู่ในเมืองนาราอิแห่งนี้มากกว่าเมืองอื่นๆ ทำให้มีความสวยงาม เหมาะกับการเดินเล่น ถ่ายรูปชมเมืองแบบญี่ปุ่นโบราณ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก นาโงย่า ณ CASTLE PLAZA NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 นาโงย่า – ศาลเจ้าอัตสึตะ – วัดโอทสึ – อีออนพล่าซ่า – สนามบินนา
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าอัตสึตะ เป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่สำคัญที่สุดของศาสนาชินโต สร้างแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ญี่ปุ่นชินเมซูคุริ(Shinmei-zukuri) เป็นที่ประดิษฐานของเทพแห่งพระอาทิตย์ Amaterasu และเป็นที่ประดิษฐานของดาบคุซานางิอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องราชกกุธภัณฑ์จากจำนวนสามชิ้นของญี่ปุ่น ชมกำแพงที่โชกุนโอดะ โนบุนางะถวายให้ศาลเจ้าตามที่เคยได้อธิษฐานขอพรให้ได้รับชัยชนะในปีค.ศ 1560 ในพิพิธภัณฑ์วัดอัตสึตะ นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสิ่งของซึ่งมีประวัติความเป็นมารวมทั้งสิ้นกว่า6,000 ชิ้น
นำท่านเดินทางสู่ วัดโอสึคันนอน เป็นหนึ่งในสามของศาลเจ้าบูชาเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดใน ญี่ปุ่น และเป็นวัดประจำตระกูลโอดะ นอกจากนี้ยังมีวัดบันโชจิซึ่งโทกุงาวะ อิเอะยาสุเคยพักอยู่เมื่อครั้งเป็นตัวประกัน อันเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของย่านโอสึ Osu เป็นเมืองที่ผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสมัยใหม่ และยังเป็นจุดท่องเที่ยวยอดฮิต ที่สุดของนาโกย่า ซึ่งนอกจากคนญี่ปุ่นแล้ว นักท่องเที่ยวต่างชาติก็นิยมมาเยี่ยมชมเช่นกัน ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ทานอาหาร และชมวัฒนธรรมโอตะคุอย่างเต็มอิ่มที่ย่านร้านค้าบริเวณนี้
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อีออนพลาซ่า ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ อิสระท่านได้เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า-รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ ภายในอาคารยังมี ห้างจัสโก้ ให้ท่านช้อปปิ้งต่ออย่างเพลิดเพลินสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าของร้าน 100 Yen ซึ่งสินค้าทุก ๆ อย่างในร้านราคาชิ้นละ 100 เยน ไม่ลืมแวะซื้อของฝากทางกรุงเทพฯ อาทิ ขนมโมจิ, เบนโตะ, ผลไม้สด และแห้ง, ลูกอมขนมขบเคี้ยว ฯลฯ
***อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ำตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเดินทางสู่สนามบิน
วันที่ 6 สนามบินนาโงย่า – กรุงเทพ
00:30 ออกเดินทางจากนาโงย่า โดยการบินไทย เที่ยวบิน TG-647
04:30 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมประทับใจ และมีความสุข

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

07-กรกฏาคม, 09-กันยายน

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line