ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ
ล่องเรือพายยานากาว่า
อะตอมมิค บอมบ์ โดม
อะตอมมิค บอมบ์ โดม
นั่งเรือชมปลาโลมาอามาคุสะ
ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ
ล่องเรือพายยานากาว่า
อะตอมมิค บอมบ์ โดม
อะตอมมิค บอมบ์ โดม
นั่งเรือชมปลาโลมาอามาคุสะ

ทัวร์ญี่ปุ่นIโปรโมชั่น สเปเชียล ซัมเมอร์ อิน คิวชู 5 วัน 3 คืน BY สายการบินไทย (TG)

Highlight

  1. จุดชมวิวที่สวยติด 1 ใน 3 จุดชมวิวกลางคืนที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น
  2. เพลิดเพลินไปกับการชมปลาโลมา ณ อามาคุสะ
  3. อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น ช้อปปิ้งจุใจกลางเมืองฟุคุโอกะ
  4. ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขา เป็นศาลเจ้านิกายชินโต ศาลเจ้าอินาริที่ใหญ่และสำคัญเป็นอันดับ 3 
  5. ล่องชมเมืองผ่านปราสาทเก่า ยานากาว่า สองริมฝั่งยังมีอาคารโกดังสินค้าที่ก่อสร้างด้วยอิฐแดงในช่วงต้นศตวรรษที่ 20ผ่อนคลายไปกับบรรยากาศอันสงบของเมือง

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
1 ส.ค. 615 ส.ค. 6139,900 ฿download pdf
22 ส.ค. 6126 ส.ค. 6139,900 ฿download pdf
29 ส.ค. 612 ก.ย. 6139,900 ฿download pdf
5 ก.ย. 619 ก.ย. 6139,900 ฿download pdf
12 ก.ย. 6116 ก.ย. 6139,900 ฿download pdf
19 ก.ย. 6123 ก.ย. 6139,900 ฿download pdf
26 ก.ย. 6130 ก.ย. 6139,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1 กรุงเทพฯ
22:00 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 สายการบินไทย เคาว์เตอร์ D เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
วันที่ 2 กรุงเทพฯ – สนามบินฟุกุโอกะ – ภูเขาคางามิยาม่า – ปราสาทคาราสึ – ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ – ภูเขาอินาซะ (กระเช้าไฟฟ้า) – นางาซากิ
00:50 ออกเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648
08:00 ถึง สนามบินฟุกุโอกะ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลา
นำท่านสู่ยอด ภูเขาคากามิ (Kagami Yama) มีความสูงถึง 284 เมตร จากบนยอดเขา เราสามารถชมความงามของสถานที่ชื่อดังต่างๆ ของเมืองนิจิโนะมัตสึบาระ และอ่าวคารัตสึ รวมไปวิวของเกาะรอบๆ นอกจากนี้ คากามิยามะยังมีตำนานมากมาย และยังเป็นภูเขาที่ถูกกล่าวถึงในบทกวีของมันโยะชู ชื่อของภูเขานี้เชื่อว่ามาจากการที่จินกูโคโกขึ้นไปบนยอดเขาและพบกระจก (คากามิแปลว่ากระจก)
จากนั้นนำท่านสู่ ปราสาทคาราสึ ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ 1608 ช่วงตอนต้นยุคสมัยเอะโดะ โดยไดเมียวรุ่นแรก ใช้เวลาสร้างนานถึง 7 ปี เนื่องจากตัวปราสาทหันหน้าสู่ทะเลในขณะที่มีป่าสนเรียงรายอยู่ทั้งทางฝั่งตะวันออกและตะวันตก ทำให้ปราสาทถูกมองเห็นเหมือนกับว่าเป็นนกกระเรียนที่กำลังบิน จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ปราสาทไมซึรุ” เป็นที่รู้จักกันดีว่ามีชื่อเสียงของจังหวัดในเรื่องความงามของดอกซากุระและดอกฟูจิที่บานในแต่ละฤดูภายในปราสาทมี 5 ฐาน 5 ชั้น ภายในจัดแสดงอาวุธสงครามและข้อมูล ต่างๆ บนตัวปราสาทท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของป่าสนนิจิโนะมาซึบาระและอ่าวคาระซึได้จากหอชมวิวบนชั้นสูงสุด
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่  ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ (YUTOKU INARI SHRINE) ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขา สร้างขึ้นในปีค.ศ.1688 เป็นศาลเจ้านิกายชินโต ประจำตระกูล NABESHIMA ผู้ปกครองเมืองซากะ ในสมัยเอโดะ ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นศาลเจ้าอินาริที่ใหญ่และสำคัญเป็นอันดับ 3 รองมาจาก ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ในเกียวโต และศาลเจ้าคาซะมะอินาริ ในอิบาระกิ ด้านบนของตัวศาลเจ้าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผลิ ยามที่ดอกซากุระบานสะพรั่ง และช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่ใบไม้จะเปลี่ยนเป็นสีส้มแดง ด้านหน้าศาลเจ้ายังมีสะพานสีแดงตัดกับแม่น้ำสายเล็กๆ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ประทับของเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนต่างพากันไปสักการะขอพรเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว ความสำเร็จด้านธุรกิจ ความปลอดภัย และความรัก
จากนั้นนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศนั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอด ภูเขาอินาซะ การเดินทางโดยกระเช้าใช้เวลาประมาณ  5 นาที สู่ที่ความสูง 333 เมตร ตั้งอยู่ใกล้กับตัวเมืองนางาซากิ ที่จุดชมวิวสูงสุดของภูเขาจะ สามารถเห็นวิวที่สวย งามของเมืองได้กว่างไกลสุดสายตา อีกทั้งที่นี่ยังติด 1 ใน 3 จุดชมวิวกลางคืนที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วยด้วย
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก นางาซากิ ณ NAGASAKI SKY CHIN HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในห้องอาหารของโรงแรม
วันที่ 3 นางาซากิ – อะตอมมิค บอมบ์ โดม – สวนสันติภาพ – อันเซ็นจิโงกุ – นั่งเรือชมปลาโลมาอามาคุสะ – คามิอามะกุสะ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ อะตอมมิค บอมบ์ โดม ชมอาคาร พิพิธภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างที่ถูกระเบิดในสมัย สงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1945 และคงอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูเป็นอนุสรณ์ เข้าชมภาพเหตุการณ์ภายหลังสงครามที่ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศญี่ปุ่น
จากนั้นชมความงามของ สวนสันติภาพ สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ สงครามโลกครั้งที่ 2 เรียกว่า สงครามมหาเอเชียบูรพา ภายในมีอนุสาวรีย์สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความโหดร้ายของสงคราม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ อันเซ็นจิโงกุ Unzen Jigoku น้ำร้อนและก๊าซพวยพุ่งออกจากพื้นแผ่นดิน เป็นลักษณะไอน้ำสีขาว และมีกลิ่นกำมะถัน สถานที่นี้ธรรมชาติแสดงให้เห็นทั้งความดุร้ายและความงามในภาพที่น่าสนใจ
จากนั้นนำท่านนั่งเรือ ชมปลาโลมา เราสามารถพบกับโลมาได้ที่ทะเลของอามะคุสะแห่งนี้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศทะเลและชมวิวพร้อมกับดูปลาโลมา โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงในการชมปลาโลมา ซึ่งถือว่าเป็นทริปที่พลาดไม่ได้เลยทีเดียว
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก คามิอามะกุสะ ณ MATSUSHIMA KANKO MISAKITEI TEI HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในห้องอาหารของโรงแรม
เชิญท่านพักผ่อนไปกับการแช่ ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี่เองทำให้มีผู้กล่าวว่า => หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น !
วันที่ 4 คามิอามะกุสะ – ชมวิวสะพานอะมาคุสะ – ล่องเรือพายยานากาว่า – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ช้อปปิ้งเท็นจิน – ฟุกุโอกะ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมวิว สะพานอะมาคุสะ สะพานทั้งห้าแห่งที่ทอดยาวรวม 12 กิโลเมตร เปิดทำการเดือนกันยายน 1966 เป็นสะพานที่เชื่อมต่อแผ่นดินใหญ่ของคิวชูกับเกาะอามาคุสะ ถนนที่มีชื่อเล่นเรียกกันว่า ถนนสายไข่มุกแห่งอามาคุสะ ปัจจุบันจัดเป็นจุดชมวิวที่สวยงามสุดคลาสสิก นิยมขับรถเล่นชมเส้นทางอันรื่นรมย์ ภาพพระอาทิตย์ตกยามมองจากบนสะพาน ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในร้อยฉากที่งดงามที่สุดของญี่ปุ่น
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เมืองยานากาว่า” ตั้งอยู่บนปากแม่น้ำจิคุโกะคะวะ ที่ไหลลงสู่ทะเลอาริอาเกะ นำท่าน ล่องเรือพาย  ชมเมืองยานากาว่าตามแม่น้ำ ล่องชมเมืองผ่านปราสาทเก่า ยานากาว่า สองริมฝั่งยังมีอาคารโกดังสินค้าที่ก่อสร้างด้วยอิฐแดงในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 และผ่อนคลายไปกับบรรยากาศอันสงบของเมืองและความร่มรื่นของแมกสองข้างทาง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟุ ศาลเจ้าชินโตอันเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของฟุกุโอกะ สร้างขึ้นในปีค.ศ. 905 เพื่ออุทิศแด่ท่านมิจิซาเนะ ซึงาวาระ ศิลปินด้านวรรณคดีจีนและการศึกษา ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญา จึงมีนักเรียนนิสิตนักศึกษามากมายมากราบไหว้ขอพรเพื่อความสำเร็จการศึกษาไม่เว้นในแต่ละวัน รูปปั้นวัวหน้าศาลเจ้า เชื่อกันว่าถ้าลูบตามส่วนต่างๆ เราจะมีสุขภาพดีที่บริเวณนั้นๆไปด้วย ถ้าลูบตรงบริเวณหัว ลูบเขาก็จะมีหัวดี เรียนเก่ง ฉลาด และหากเดินอธิษฐานข้ามสะพานแดงทั้ง 3 สะพาน เปรียบเสมือนการเดินผ่านอดีตไปปัจจุบัน และสู่อนาคตแห่งความสำเร็จ ที่สำคัญอีกแห่ง คือ ต้นบ๊วย หลากหลายพันธุ์กว่า 6,000 ต้นเจริญเติบโตอยู่ทุกแห่งภายในวัด ทำให้บรรยากาศแสนรื่นรมย์และไม่ลืม ระหว่างทางเข้าออกศาลเจ้าหากท่านสังเกตุจะมีน้ำเต้าแขวนอยู่เต็มไปหมด ซึ่งเชื่อกันว่าถ้าเขียนชื่อเด็กแรกเกิดใส่ลงไปในน้ำเต้าแล้วเทพเจ้าจะคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัย อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองกว่า 100 แห่งบริเวณหน้าวัด ห้ามพลาด ขนมอุเมะกาเอะ โมจิ (โมจิใส้บ๊วย) ซึ่งเป็นขนมที่ขึ้นชื่อของสถานที่แห่งนี้
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง เท็นจิน ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของฟุคุโอกะ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อของที่ระลึกอย่างจุใจกับแบรนด์เนมมากมาย และเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SKII, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย
ค่ำ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  **พิเศษ บุ๊ฟเฟ่ต์ชาบู ชาบู โรงแรม 5 ดาว**
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ฟุกุโอกะ ณ THE RESIDENTIAL SUITE HOTELหรือเทียบเท่า
วันที่ 5 ฟุกุโอกะ – สนามบินฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
11.35 ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 649
14.55 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

09-กันยายน, 08-สิงหาคม

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line