นั่งกระเช้าชมวิวฮาโกดาเตะ
คลองโอตารุ
จิโกกุดานิ
โกเรียวคะคุทาวเวอร์
ชมเทศกาลดอกไม้ไฟ
โกดังอิฐแดง
นั่งกระเช้าชมวิวฮาโกดาเตะ
คลองโอตารุ
จิโกกุดานิ
โกเรียวคะคุทาวเวอร์
ชมเทศกาลดอกไม้ไฟ
โกดังอิฐแดง

ทัวร์ญี่ปุ่นIโปรโมชั่น เซาเทิร์น ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน BY สายการบินไทย (TG)

Highlight

  1. ชมเมืองเก่าเอะซะชิ สัมผัสงดงามของปราสาทมัตสึมาเอะ
  2. ตื่นตาตื่นใจกับวิวยามค่ำที่สวยติด 1 ใน 3 ของโลก 
  3. ชมเทศกาลดอกไม้ไฟทะเลสาบโทยะ
  4. อาบน้ำแร่แช่มออนเซ็นจากบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติ!!

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
15 ส.ค. 6120 ส.ค. 6145,900 ฿download pdf
21 ส.ค. 6126 ส.ค. 6145,900 ฿download pdf
4 ก.ย. 619 ก.ย. 6145,900 ฿download pdf
11 ก.ย. 6116 ก.ย. 6145,900 ฿download pdf
25 ก.ย. 6130 ก.ย. 6145,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด)
20:30 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 สายการบินไทย เคาท์เตอร์ D เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
23:45 ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด) โดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670
วันที่  2 สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด) – จิโกกุดานิ – ภูเขาโชวะ (นั่งกระเช้า) – ฟาร์มหมี – นั่งกระเช้าชมวิวฮาโกดาเตะ – ฮาโกดาเตะ
08:30 เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด) (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย)หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
จากนั้นเดินทางสู่เมือง โนโบริเบ็ตสึ นำท่านชม จิโกกุดานิ ซึ่งมีความหมายว่าหุบผานรก หุบผานรกแห่งนี้เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดับ จึงก่อให้เกิดน้ำพุร้อน และบ่อโคลนเดือด อันเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่ยังคงอยู่ชั่วกัลป์
นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาอุสึ เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของ ภูเขาโชวะ ภูเขาไฟน้องใหม่ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี 1946 ซึ่งระเบิดปะทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี จนกลายมาเป็นภูเขาโชวะ ดังที่เห็นอยู่ ปัจจุบันภูเขาโชวะ อยู่ในการดูแลของรัฐบาลญี่ปุ่น ในฐานะเป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ  นอกจากนี้บริเวณเชิงเขายังเป็น ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล ซึ่งเป็นหมีพันธุ์ที่หาได้ยากในปัจจุบัน จะพบแต่ในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะฮอกไกโด เป็นเมืองที่ล้อมรอบไปด้วยทะเล มีธรรมชาติที่สวยงามและยังเป็นท่าเรือนานาชาติแห่งแรงของญี่ปุ่นอีกด้วย
หลังรับประทานอาหารค่ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว พาท่าน นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืนของเมืองฮาโกดาเตะ โดยภูเขาฮาโกดาเตะอยู่ทางตอนใต้ของเมืองฮาโกดาเตะ และมีความสูงถึง 334 เมตร ได้รับการยกย่องว่าสวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก โดยในยามค่ำคืนที่ท้องฟ้าโปร่ง เมื่อมองลงมาจากบนยอดเขาฮาโกดาเตะ ก็จะเห็นวิวทัศนียภาพของเมืองฮาโกดาเตะทั้งเมืองได้อย่างชัดเจน ภูเขาฮาโกดาเตะนี้จะมีลักษณะรูปร่างคล้ายกับวัวนอนหมอบ ดังนั้นจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า กากิว ซัง (GAGYU SAN)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ฮาโกดาเตะ ณ HAKODATE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 ฮาโกดาเตะ – เอะซะชิ – ศาลเจ้าอุบากามิ ไดจินกู – หินเฮย์ชิ อิวะ – ปราสาทมัตสึมาเอะ – โกดังอิฐแดง – ฮาโกดาเตะ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ เมืองเอะซะชิ เมืองท่าที่รุ่งเรืองจากการทำประมงปลาเฮอร์ริงตั้งแต่ยุคซามูไร ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของฮอกไกโด ได้รับการขนานนามว่าเป็นแหล่งต้นกําเนิดอารยธรรมของฮอกไกโด ซึ่งท่านยังสามารถสัมผัสกับบ้านเรือนที่เรียงรายตามถนนและยังปรากฏในแบบเดียวกับที่เคยเป็นในอดีต เดือนสิงหาคมถ้าโชคดีท่านจะได้พบกับงานเทศกาลที่มีมาอย่างต่อเนื่องตลอด 360 ปี โดยมีขบวนแห่รถลากดะชิที่ตกแต่งอย่างหรูหราไปตามท้องถนนในเมือง
นำท่านสู่ ศาลเจ้าอุบากามิ ไดจินกู ศาลเจ้าชินโตที่เก่าแก่อีกแห่งบนเกาะฮอกไกโด ศาลเจ้าแห่งนี้ไม่พบประวัติที่แน่ชัดว่าถูกสร้างขึ้นในช่วงปีใด มีเพียงเอกสารที่บ่งชี้ว่าถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยเอะโดะ อิสระให้ท่านได้กราบไหว้และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย
นำท่านสู่ หินผาเฮย์ชิ ซึ่งมีตำนานกล่าวขานมากว่า 500 ปี กล่าวถึงร่างทรงพยากรณ์อันเป็นหญิงชรา ซึ่งอาศัยอยู่ ณ เกาะคาโมเมะ วันหนึ่งได้รับขวดบรรจุน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากชายแก่ผู้หนึ่ง หญิงชราได้ขว้างขวดน้ำศักดิ์สิทธิ์ออกไปยังทะเลเพื่อเรียกให้ปลาเฮอริ่งมาใกล้ฝั่ง ตามคำบอกเล่าของชายชรา และทำให้ชาวประมงสามารถหาปลาชนิดนี้มาเลี้ยงดูปากท้องชาวเมืองได้ง่ายขึ้น ขวดน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่โยนออกไปนั้น ได้ติดอยู่ ณ ก้นทะเล และต่อมากลายเป็นหินผาปรากฎรูปร่างอยู่ ณ ริมทะเล เชื่อกันว่าหินผานี้เป็นที่สถิตย์เทพเจ้าแห่งท้องสมุทรของญี่ปุ่น ในเดือนกรกฎาคมของทุกปีจะมีเทศกาลขอพรและสดุดีเทพเจ้าองค์นี้ โดยให้ชายหนุ่มคาดผ้าเตี่ยวและนำเชือกที่เรียกว่า นิชิเมะนาวะ ไปคล้องไว้ที่หิน ซึ่งเชือกดังกล่าวมีน้ำหนักถึง 500 กิโลกรัม ก่อนที่จะมีขบวนแห่ร้องรำทำเพลงตามประเพณีไปรอบเมือง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าชม ปราสาทมัทสึมาเอะ หรือชื่อเดิมคือ ปราสาทฟุคุยาม่า สร้างตามแบบปราสาทญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 ถือเป็นปราสาทที่อยู่เหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น และยังเป็นศูนย์กลางของเกาะฮอกไกโดในสมัยนั้น ตัวปราสาทตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ในช่วงปลายสมัยเอโดะปราสาทเต็มไปด้วยปืนใหญ่สำหรับตอบโต้ภัยคุกคามจากเรือต่างประเทศ มีโครงสร้างเหมือนปราสาทสไตล์ญี่ปุ่นแห่งอื่นๆ และได้ถูกทำลายลงในช่วงไม่กี่ศตวรรษที่ผ่านมา ได้รับการบูรณะให้มีโครงสร้างคอนกรีต 3 ชั้น ในปี 1960 ปัจจุบันดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ของตระกูลมัตสึเมะ รวมไปถึงสิ่งของอื่นๆของชาวไอนุ ที่สำคัญปราสาทมัทสึมาเอะมีชื่อเสียงอย่างมากในฐานะที่เป็นจุดชมซากุระที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของญี่ปุ่น ภายในสวนของปราสาทมีต้นซากุระถูกปลูกไว้มากกว่า 250 พันธุ์ ซึ่งมีอยู่มากกว่า 20,000 ต้น
นำท่านสู่ โกดังอิฐแดง ในปีอันเซอิที่ 6 (ค.ศ. 1859) ฮาโกดาเตะได้เปิดเป็นท่าเรือสำหรับการค้าระหว่างประเทศเป็นแห่งแรกของญี่ปุ่นพร้อมกับท่าเรือโยโกฮามาและท่าเรือนางาซากิ เมืองฮาโกดาเตะได้เจริญรุ่งเรืองจากการเป็นท่าเรือเป็นอย่างมากและยังเป็นแหล่งที่รวบรวมวัฒนธรรมของชาวต่างชาติอีกด้วย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ย่านโกดังแดงคาเนโมริ ปัจจุบันกลายเป็นสัญลักษณ์ทางการท่องเที่ยวไปแล้วสำหรับหมู่อาคารก่ออิฐสีแดง โกดังเก็บสินค้าของเมืองฮาโกดาเตะ แม้อาคารที่เห็นจะเป็นอาคารใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาทดแทนอาคารหลังเก่า ซึ่งถูกไฟไหม้ครั้งใหญ่เผาทำลายไปเมื่อปี 1907 แต่ยังคงเอกลักษณ์และความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบดั่งเดิม ให้ความรู้สึกคล้ายสิ่งปลูกสร้างของยุโรปตั้งอยู่เรียงรายริมอ่าว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ฮาโกดาเตะ ณ HAKODATE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 ฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าเมืองฮาโกดาเตะ – โกเรียวคะคุทาวเวอร์ – โมโตมาจิ – พิพิธภัณฑ์สาหร่ายทะเลคอมบุ – ชมเทศกาลดอกไม้ไฟ – ทะเลสาบโทยะ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้าเมืองฮาโกดาเตะ เปิดขายสินค้านานาชาติ อาทิ อาหารทะเล ผักและผลไม้สด รวมถึงเสื้อผ้าและข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของชาวเมืองเป็นประจำเรียงรายไปบนถนนกว่า 360 ร้าน ซึ่งนับเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและมีสินค้าให้เลือกมากมายหลากหลายชนิดแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด
จากนั้นนำท่านสู่ โกเรียวคะคุ ทาวเวอร์ (ขึ้นลิฟท์) ที่ซึ่งท่านสามารถชื่นชมภาพวิวทิวทัศน์ของเมืองฮาโกดาเตะได้ 360 องศา บริเวณใกล้ ๆ กันนั้นหากมองจากด้านบนลงมาท่านจะเห็นเป็นรูปร่างคล้ายดวงดาว 5 แฉก ซึ่งมีความงดงามมาก ซึ่งที่ตรงนั้นจะเรียกว่า สวนสาธารณะโกเรียวคะคุ
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านโมโตมาจิ ซึ่งเป็นเขตที่รวบรวมเอาเรื่องราวความเป็นมา ตลอดจนประวัติศาสตร์ของเมืองฮาโกดาเตะไว้ในรูปของสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป ซึ่งได้รับอิทธิพลมาตั้งแต่สมัยญี่ปุ่นเปิดเมืองฮาโกดาเตะเป็นเมืองท่าสำหรับทำการค้ากับต่างชาติโดยมีสิ่งปลูกสร้างที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ศาลาประชาคมหลังเก่า (Old Public Hall) สถาปัตยกรรมแบบยุโรปซึ่งเคยถูกใช้เป็นที่ทำการของคณะผู้ปกครองเมืองตั้งแต่ปี 1900 โบถส์เก่า (Church Group of Motomachi)โบสถ์หลากสไตล์ ที่ทำให้นึกย้อนถึงอดีตอันรุ่งเรือง ของเมื่องท่าสำคัญ ซึ่งยังคงรักษาสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า และเป็นเอกลักษณ์ได้ไว้เป็นอย่างดี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สาหร่ายทะเลคอมบุ ชมวิธีการแปรรูปสาหร่ายทะเลเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ และเชิญชวนท่านลิ้มลองไอศครีมสาหร่ายทะเล ที่มีจำหน่ายเพียงที่นี่ที่เดียวเท่านั้น
เดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ เป็นทะเลสาบที่มีลักษณะกลม มีเส้นรอบวงประมาณ 40 กิโลเมตร ตรงใจกลางทะเลสาบมีเกาะกลางโผล่ขึ้นมา มีทิวทัศน์อันงดงามบนเขาโยะเทอิซัง ทะเลสาบโทยะอยู่ในอุทยานชิโกะทสึโทยะ เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมีคนมาเยี่ยมชมปีละ 4 ล้านคน มีทั้งน้ำพุร้อนกลางแจ้งและถนนสำหรับเดินเล่นที่สามารถผ่อนคลายทั้งใจและกาย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ทะเลสาบโทยะ ณ LAKE TOYA HOTEL หรือเทียบเท่า
จากนั้นนำท่าน ชมเทศกาลดอกไม้ไฟ เป็นเทศกาลดอกไม้ไฟที่จัดขึ้นมาทุกปี ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม เป็นเวลา 6 เดือน ทุกคืนเวลา 20.45 น. ดอกไม้ไฟที่สวยงามจะลอยอยู่บนฟ้ารอบทะเลสาบโทยะ และที่จุดดอกไม้ไฟก็เปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็จะเห็นดอกไม้ไฟได้
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** หลังรับประทานอาหารค่ำ ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางและชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย ***
วันที่ 5 ทะเลสาบโทยะ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – อีออนพลาซ่า – ช้อปปิ้งทานูกิโคจิ – ซัปโปโร
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ โอตารุ (เมืองโรแมนติค) ที่ควบคู่ไปกับความเก่าแก่และความสำคัญทางประวัติศาสตร์ แวะชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัย กับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
ได้เวลาอันสมควรพาท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ นาฬิกาไอน้ำโบราณ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ำ ประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุก ๆ 15 นาที จากนั้นนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้นที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ อีออนพลาซ่า ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ อิสระท่านได้เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า-รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ ให้ท่านช้อปปิ้งต่ออย่างเพลิดเพลินสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้า ไม่ลืมแวะซื้อของฝากทางกรุงเทพฯ อาทิ ขนมโมจิ, เบนโตะ, ผลไม้สด และแห้ง, ลูกอมขนมขบเคี้ยว ฯลฯ
 จากนั้นนำท่านสู่ ย่านทานูกิโคจิ ถนนช้อปปิ้งเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร อายุกว่า 140 ปีตลอดถนนจะมีร้านค้าต่างๆเรียงรายกันไปสองข้างทาง ทั้งร้านขายของสด ร้านกิน ร้านขายของที่ระลึกรวมแล้วกว่า 200 ร้าน อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้ามากมายตามอัธยาศัย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กล้องถ่ายรูป เสื้อผ้า สินค้าแบรนด์เนม เครื่องสำอางค์ เป็นต้น
 **อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า**
จากนั้นพาท่านเข้าสู่ที่พัก ซัปโปโร ณ SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 6 ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด) –  กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
10:30 ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671
15:30 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

09-กันยายน, 08-สิงหาคม

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line