โทมิตะ ฟาร์ม
คลองโอตารุ
โทมิตะ ฟาร์ม
โทมิตะ ฟาร์ม
โทมิตะ ฟาร์ม
สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
โทมิตะ ฟาร์ม
คลองโอตารุ
โทมิตะ ฟาร์ม
โทมิตะ ฟาร์ม
โทมิตะ ฟาร์ม
สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า

ทัวร์ญี่ปุ่นIโปรโมชั่น คัลเลอร์ฟูล ซีซั่น อิน ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน BY สายการบินไทย (TG)

Highlight

  1. สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ชมความซุกซนของสัตว์เมืองหนาวที่หาดูได้ยากสายพันธุ์ต่างๆ
  2. ดื่มด่าความโรแมนติกที่เมืองโอตารุ จุใจแหล่งช้อปปิ้งดังของฮอกไกโด
  3. มิตซุย เอาท์เลท, ทานุกิโคจิ, ซูซุกิโนะ พิเศษ แช่ออนเซ็น 2 คืนเต็ม!!
  4. โทมิตะฟาร์ม เพื่อชมความงามของ ทุ่งดอกไม่หลากสี ไฮไลท์ในฤดูร้อนของ
    เกาะฮอกไกโดที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมากมายมาเที่ยวชม
  5. ลิ้มรสไฮไลท์บุฟเฟ่ต์ปู

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
3 มิ.ย. 618 มิ.ย. 6146,900 ฿download pdf
5 มิ.ย. 6110 มิ.ย. 6146,900 ฿download pdf
19 มิ.ย. 6124 มิ.ย. 6146,900 ฿download pdf
26 มิ.ย. 611 ก.ค. 6146,900 ฿download pdf
2 ก.ค. 617 ก.ค. 6149,900 ฿download pdf
5 ก.ค. 6110 ก.ค. 6149,900 ฿download pdf
11 ก.ค. 6116 ก.ค. 6149,900 ฿download pdf
13 ก.ค. 6118 ก.ค. 6149,900 ฿download pdf
18 ก.ค. 6123 ก.ค. 6149,900 ฿download pdf
20 ก.ค. 6125 ก.ค. 6149,900 ฿download pdf
7 ส.ค. 6112 ส.ค. 6147,900 ฿download pdf
11 ส.ค. 6116 ส.ค. 6147,900 ฿download pdf
15 ส.ค. 6120 ส.ค. 6147,900 ฿download pdf
21 ส.ค. 6126 ส.ค. 6147,900 ฿download pdf
23 ส.ค. 6128 ส.ค. 6147,900 ฿download pdf
4 ก.ย. 619 ก.ย. 6147,900 ฿download pdf
6 ก.ย. 6111 ก.ย. 6147,900 ฿download pdf
11 ก.ย. 6116 ก.ย. 6147,900 ฿download pdf
25 ก.ย. 6130 ต.ค. 6147,900 ฿download pdf
27 ต.ค. 612 พ.ย. 6147,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่
20.30 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 Row D 17-19 กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระบริเวณ D 17-19 ก่อนนำไปเช็คเข้าเครื่องของ สายการบินไทย
23.45 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 670
80.30 เดินทางถึงสนามบินชิโตเซ่ ฮอกไกโด (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการทางตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางไปยัง เมืองอาซาฮิคาว่า เมืองที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากเมืองซัปโปโร รายล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงาม และมากด้วยศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่เคยรุ่งเรืองมาตั้งแต่ครั้งอดีตโดยเฉพาะศิลปะการปั้นแขนงต่าง ๆ ทั้งยังเป็นประตูสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่งของภูมิภาคโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินั่นเอง
นำท่านเยี่ยมชม สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า สวนสัตว์ที่อยู่ ตอนเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น ท่านจะได้เห็นสัตว์แปลก ๆ หลากหลายสายพันธุ์ รวมไปถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในโซนขั้วโลก ไม่ว่าจะเป็นแมวน้ำลายจุด หมีขาวขั้วโลก อุโมงค์ใต้น้ำที่ท่านจะได้ชมเพนกวินว่ายน้ำได้อย่างใกล้ชิดถึง 360 องศา
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำเดินทางไปยัง เมืองโซอุนเคียว เมืองที่มีแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติที่มีอายุกว่าร้อยปี นอกจากนี้ที่นี่ ยังเป็นแหล่งน้ำแร่ที่ใหญ่ที่สุด ในเขตอุทยานแห่งชาติไดเซทสึซันอีกด้วย … จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมความงดงามทางธรรมชาติของ น้ำตกกินกะ และ น้ำตกริวเซอิ น้ำตกที่ไหลลงมาจากบนช่องเขาโซอุนเคียวที่มีความสูงถึง 120 และ 90 เมตร น้ำตกทั้ง 2 แห่งนี้ถือเป็นความงดงามอันมหัศจรรย์ยิ่งนักกับความงามของธรรมชาติยามสายน้ำไหลออกมาสะท้อนกับแสงอาทิตย์ดูระยิบระยับงดงามราวกับดวงดาวที่ตกลงมาจากฝากฟ้า น้ำตก 2 แห่งนี้ได้รับสมญาว่า น้ำตกคู่สามีภรรยา ท่านสามารถเต็มอิ่มไปกับความสวยงามไปกับธรรมชาติที่หาดูได้ไม่ง่ายนัก
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก โซอุนเคียว ณ SOUNKYO HOTEL หรือเทียบเท่า
19.00 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว เชิญท่านพักผ่อนกับการแช่ ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่า ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี่เองทำให้มีผู้กล่าวว่า => หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น !
วันที่ 2 สนามบินชิโตเซ่ – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – น้ำตกกินกะ – น้ำตกริวเซ – โซอุนเคียว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองเล็กที่ตั้งอยู่บริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ได้ชื่อว่า “Small Town Of The Most Beautiful Hills” เมืองงามของเมืองนี้อยู่ที่ภาพวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามา นำท่านสู่ Shikisai no Oka สวรรค์บนพื้นดินของทุ่งดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์อันงดงามตามฤดูกาล ให้ท่านเพลิดเพลินกับทัศนียภาพและกลิ่นหอมของดอกไม้ท่ามกลางทิวทัศน์แบบ
พาโนราม่า มีวิวภูเขาสลับซับซ้อนเป็นฉากหลัง อิสระท่านถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินเข้าสู่ โทมิตะฟาร์ม เพื่อชมความงามของ ทุ่งดอกไม่หลากสี  ไฮไลท์ในฤดูร้อนของเกาะฮอกไกโดที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมากมายมาเที่ยวชม และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอย่างเต็มอิ่มท่ามกลางพรมสีรุ้งขนาดใหญ่ที่ปูด้วยดอกไม้ที่มีสีสันงดงามหลากหลายชนิด ที่แข่งกันบานต้อนรับผู้มาเยือน นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์บำรุงผิวชั้นยอดที่สกัดจากกลิ่นและสารอันเป็นประโยชน์จากดอกไม้ทั้งหลายให้ท่านได้เลือกชื้ออย่างจุใจอีกด้วย
( การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ )
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก  YUBARI RESORT หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วเชิญท่านพักผ่อนกับการแช่ออนเซ็นเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า
วันที่ 3 โซอุนเคียว – บิเอ – Shikisai no Oka – ฟุราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – ยูบาริ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สู่ช่วงเวลาที่รอคอย Mitsui Outlet ท่านจะได้พบสินค้าแบรนดังทั้งในและต่างประเทศหลากหลายแบรน นอกจากนี้ ยังมีหมวดสินค้าอื่น ๆ อาทิเช่น รองเท้า กระเป๋า ของเล่น ซึ่งทุกชิ้นเป็นของแท้ราคาถูกพิเศษกว่าในสรรพสินค้า พร้อมให้ทุกท่านได้เลือกซื้ออย่างถูกใจ
นำท่านสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชื่อ “ศาลเจ้าซัปโปโร ” เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด  ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเก่าแก่นับพันปีดังเช่นภูมิภาคคันโต แต่ที่นี่ก็เป็นที่สาหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ ณ  ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเยี่ยมชม ทำเนียบรัฐบาลเก่า (Old Government) เป็นอาคารเก่าสร้างขึ้นสมัยเมจิย์ตั้งแต่ ปีค.ศ. 1888 เป็นที่ทาการของข้าหลวงใหญ่ปกครองอาณานิคม อาคารก่อด้วยอิฐแดง เรียงรายกันได้อย่างสวยงามคลาสสิค สไตล์นีโอ-บาร็อค และได้รับการบูรณะซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีเก็บไว้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมสำคัญของชาติ
จากนั้นอิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้อหาสินค้าถูกใจในกันต่อตามอัธยาศัย ณ ซูซุกิโนะ ย่านบันเทิงที่คึกคักมีชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในเวลาค่ำคืนที่บรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตึกต่างๆ เปิดไฟสลับสีแข่งขันประชันสินค้ากันรอบบริเวณนี้มีร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงตั้งอยู่รวมกันมากกว่า 4,000 ร้านหรือท่านจะต้องการช้อปปิ้งย่านดังของเมืองซัปโปโร ทานุกิโคจิ ที่มีสินค้าให้ท่านเลือกซื้ออย่างมากมาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นำท่านเข้าที่พัก ซัปโปโร ณ  SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 ยูบาริ – Mitsui Outlet – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – ช้อปปิ้งทานุกิ – ซึซึกิโน – ซัปโปโร
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสัมผัสกิจกรรมใหม่ใน สวนผลไม้ => เป็นช่วงของผลไม้รสเลิศตามฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็น เชอร์รี่ สีแดงสด หวานฉ่ำในเดือน มิ.ย.-ส.ค.. หรือ จะเลือกชิม แอปเปิ้ล และ องุ่น สดกรอบ หอมชื่นใจ ในเดือน ก.ค.-ก.ย. ก็คุ้มค่า ผลไม้ที่นี่มีรสหวานฉ่ำ ผลใหญ่และ มีกลิ่นหอมจัด ให้ท่านชม และ ชิมผลไม้จากสวนขนาดใหญ่ ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมี  และยาฆ่าแมลง
นำท่านเดินทางสู่ โอตารุ  เมืองสุดโรแมนติก ที่ควบคู่ไปกับความเก่าแก่และความสำคัญทางประวัติศาสตร์ แวะชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ  ค.ศ. 1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู  คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว  ให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัย กับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น โรงงานช็อกโกแลตที่นี่ดูคลาสสิคและน่ารักไปอีกแบบ โดยช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่คือ Shiroi Koibito ซึ่งมีความหมายว่าช็อกโกแลตขาวของคนรักท่านสามารถเลือกซื้อกลับไปให้คนที่ท่านรักทาน หรือท่านจะได้เลือกซื้อช๊อกโกแลตเป็นของฝากกลับบ้านก็ได้
จากนั้นอิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้อหาสินค้าถูกใจในกันต่อตามอัธยาศัย
***อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่***
จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก ซัปโปโร ณ  SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 ซัปโปโร – สวนผลไม้ – คลองโอตารุ – โรงงานช็อกโกแลต – อิสระช้อปปิ้ง – ซัปโปโร
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่
10.30 ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่โดยการบินไทย เที่ยวบิน TG 671
15.30 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมประทับใจและมีความสุข

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

07-กรกฏาคม, 09-กันยายน, 10-ตุลาคม, 06-มิถุนายน, 08-สิงหาคม

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการทุกวัน: 9:00 - 18:00
briotravel-line bbuddy-line