ถนนต้นแป๊ ะก๊วย บริเวณมหาวิทยาลัยซัปโปโร
โจซงั เค
คลองโอตารุ
พิพิธภัณธ์กล่อง
คลองโอตารุ
สวนสัตว์อาซาฮียาม่า
สวนสัตว์อาซาฮียาม่า.
BLUE POND
BLUE POND
นาฬิกาไอน้าโบราณ
ถนนต้นแป๊ ะก๊วย บริเวณมหาวิทยาลัยซัปโปโร
โจซงั เค
คลองโอตารุ
พิพิธภัณธ์กล่อง
คลองโอตารุ
สวนสัตว์อาซาฮียาม่า
สวนสัตว์อาซาฮียาม่า.
BLUE POND
BLUE POND
นาฬิกาไอน้าโบราณ

ทัวร์ญี่ปุ่น I ฮอกไกโด โซอุนเคียว ใบไม้เปลี่ยนสี 6 วัน 4 คืน BY สายการบินไทย (TG)

Highlight

 เที่ยวเส้นทางใบไม้เปลี่ยนสี ชมความน่ารักของสัตว์น้อยใหญ่นานาชนิด
 ชมใบไม้เปลี่ยนสียอดเขาคุโระดะเคะ
นั่งกระเช้าชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีบนยอดเขาโมอิวะ และ เดินเล่น หาของทานเล่น คลองโอตารุ
 ย่านทานูกิโคจิ ถนนช้อปปิ้งเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร อายุกว่า 140 ปี

 อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษขาปูยักษ์!!
 แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ 3 คืนเต็ม
 ตื่นตาตื่นใจกับใบไม้เปลี่ยนสี

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
26 ต.ค. 6131 ต.ค. 6156,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
Product Tags: BLUE PONDคลองโอตารุชมอุโมงค์แป๊ะก๊วยเปลี่ยนสีชมใบไม้เปลี่ยนสีชมใบไม้เปลี่ยนสียอดเขาคุโระดะเคะชมใบไม้เปลี่ยนสีสะพานแขวนฟูตามิชิคิไซ โนะ โอกะทัวร์ชมใบไม้เปลี่ยนสีทัวร์ซัปโปโร 2561ทัวร์ซัปโปโร การบินไทยทัวร์ญี่ปุ่น ตุลาคมทัวร์ญี่ปุ่น ตุลาคม 2018ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสีทัวร์ฮอกไกโดทัวร์ฮอกไกโด ตุลาคมทัวร์ฮอกไกโด ตุลาคม 2561ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสีทัวร์ใบไม้เปลี่ยนสีทัวร์ใบไม้เปลี่ยนสี ญี่ปุ่น 2018ทานูกิโคจินาฬิกาไอน้ำโบราณนิงเกิ้ล เทอร์เรสน้ำตกกิงกะ ริวเซพิพิธภัณธ์กล่องภูเขาโมอิวะ (ขึ้นกระเช้า)สวนสัตว์อาซาฮียาม่าหมู่บ้านราเม็งเขื่อนโจซังเคเรย์ร่า เอ้าท์เล็ตโจซังเคโซอุนเคียว
วันที่  1 กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่
20.00 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 สายการบินไทย เคาว์เตอร์ D เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
23.45 ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670
วันที่  2 สนามบินชิโตเซ่ – หมู่บ้านราเม็ง – สวนสัตว์อาซาฮียาม่า – น้ำตกกิงกะ ริวเซ – โซอุนเคียว
08.30 ถึง สนามบินชิโตเซ่ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเม็ง สถานที่รวบรวมร้านราเม็งชื่อดังของเมืองอาซาฮิกาว่า กำเนิดขึ้นในปี 1996 มีร้านราเมนชื่อดังถึง 8 ร้านที่แสดงฝีมือการปรุงให้ลูกค้าได้ลิ้มลองและยังมีเรื่องราวความเป็นมาของราเมนจัดแสดงให้ชมอีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเม็ง
นำท่านเข้าชม สวนสัตว์อาซาฮียาม่า (ASAHIYAMA ZOO) เป็นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมที่สุดของญี่ปุ่น เพราะเป็นสวนสัตว์ที่แตกต่างจากสวนสัตว์อื่นๆ โดยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมสวนสัตว์แห่งนี้สูงถึง 3 ล้านคนต่อปี จุดเด่นของสวนสัตว์แห่งนี้คือแทงค์รูปกระบอกที่ยื่นเข้าไปในบ่อของแมวน้ำซึ่งท่านสามารถเห็นการเคลื่อนไหว การว่ายน้ำอย่างคล่องแคล่วของแมวน้ำได้อย่างใกล้ชิดที่สุด อิสระให้ท่านชมความน่ารักแสนรู้ของสัตว์แปลกมากมายหลายพันธุ์  รวมถึงสัตว์จากขั้วโลกเหนือ ไม่ว่าจะเป็นหมีขาวขั้วโลก ความน่ารักของนกเพนกวิน ในอุโมงค์ใต้น้ำแหวกว่ายน้ำโชว์ผู้มาเยือนอย่างใกล้ชิดถึง 360 องศา, นกสายพันธุ์ต่างๆ การแสดงของเจ้าลิงตัวน้อย, ความงามของไก่ฟ้า, กวาง ความน่าเกรงขามของเจ้าป่าอย่างราชสีห์, ความสง่างามของเสือโครง ฯลฯ  ให้ท่านเก็บไว้ในความทรงจำมิรู้เลือน
นำท่านชม น้ำตกกิงกะ สมญา น้ำตกเส้นด้าย ที่มีความงดงามตามธรรมชาติ ด้วยความสูง 120 เมตร ทำให้สายน้ำไหลบ่าตกลงสู่เบื้องล่างมีความแรงกระจายเป็นเส้นบางใสคล้ายเส้นด้ายสวยงามมาก มีความสวยงามแสนมหัศจรรย์ยิ่งนัก บริเวณใกล้ๆกัน นำท่านชม น้ำตกริวเซอิ สมญา  น้ำตกดาว อีกความงดงามตามธรรมชาติที่ไม่แพ้ กันความสูง 90 เมตร สายน้ำที่ไหลออกจากซอกผาตก–ลงเบื้องล่างกระทบแสงอาทิตย์ดูวาววับจับตางามราวกับดวงดาวที่ตกลง มาจากฝากฟ้าที่ท่านไม่อาจปฏิเสธความงามแสนประทับใจได้อย่างแน่นอน น้ำตกสองแห่งนี้ได้รับสมญา น้ำตกคู่สามี–ภรรยา
จากนั้นพาท่านเข้าสู่ที่พัก โซอุนเคียว ณ SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในห้องอาหารของโรงแรม
*** หลังรับประทานอาหารค่ำ ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่นหรือที่เรียกกันว่า      การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางและชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย ***
วันที่  3 โซอุนเคียว – ชมใบไม้เปลี่ยนสียอดเขาคุโระดะเคะ – BLUE POND – ชิคิไซ โนะ โอกะ – นิงเกิ้ล เทอร์เรส – ยูบาริ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ยอดเขาของ “ภูเขาคุโระดะเคะ” โดยการขึ้น “กระเช้าไฟฟ้า” ค่อยไต่ระดับความสูงชันสู่ด้านบน เพื่อชมวิวความสวยงามของเทือกเขาโดยรอบ ภูเขาคุโระดาเคะสูงตระหง่านนี้เป็นยอดหนึ่งในจำนวนหลายยอดของเทือกเขาไดเซทสุที่มีรูปร่างคล้ายปลายแหลมปิรามิด ด้านบนท่านสามารถชมทัศนียภาพอันสวยงาม และชมทุ่งหญ้าที่ปกคลุมไปทั่วอาณาบริเวณ ภาพที่ปรากฏจากบนยอดเขาจึงยากแก่การหาคำพูดใดมาเปรียบเทียบได้ ท่านจะสามารถสัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์ พร้อมกับทิวทัศน์ที่สวยงาม ณ ที่ความสูง 1984 เมตร หนือระดับน้ำทะเล (การชมใบไม้เปลี่ยนสีขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชมความสวยงามของ BLUE POND บ่อน้ำสีฟ้าแห่งเมืองบิเอะ บ่อนํ้าสีฟ้าสดใสแปลกตาแห่งนี้ เป็นบ่อนํ้าที่เกิดขึ้นหลังการสร้างเขื่อน เพื่อป้องกันการเกิดโคลนถล่มจากภูเขา TOKACHI ปะทุในปี ค.ศ. 1988 ทำให้น้ำถูกกั้นไม่ให้ออกจากเขื่อน สาเหตุที่น้ำในบ่อเป็นสีฟ้าสดนั้นก็คือสารอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเป็นจำนวนมาก ซึ่งอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์นั้นมาจากการปะทุ ของภูเขาไฟโทคาจิดาเคะ
จากนั้นนำท่านสู่ ชิคิไซ โนะ โอกะ (เมืองบิเอะ) ชมความงดงามของทุ่งดอกไม้หลากสี ให้ท่านเที่ยวชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอย่างเต็มอิ่ม กับสวนที่ได้รับสมญานามว่าเป็น Flower Paradise พบกับความงามของเหล่ามวลดอกไม้ที่แข่งกันอวดสีสันกันเหมือนพรมหลากสีที่เบ่งบานพร้อมกันในฤดูร้อนของเกาะฮอกไกโด (การชมดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
นำท่านเดินทางสู่ นิงเกิ้ล เทอร์เรส ที่เรียงรายไปด้วยบ้านกระท่อมไม้และสินค้างานฝีมือต่างๆมากมาย ภายในร้านค้าต่างจะ มีคนทำงานฝีมือให้ชมพร้อมทั้งจำหน่ายสินค้า ไปด้วย มีทางเดินไม้กระดาน ที่ล้อมรอบไปด้วยน้ำตกและต้นไม้ปกคลุม ร้านค้า ร้านคาเฟ่ ต่างๆ อยู่ท่ามกลางป่าไม้พร้อมต้นสนที่ส่งกลิ่นหอมหวน และ น้ำตกที่สรรค์สร้างบรรยากาศอันน่าหลงใหล ในช่วงที่ ฤดูหนาวมาถึง ทางเดินและกระท่อมไม้จะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาวโพลน ยามค่ำคืนท่านจะได้พบกับประสบการณ์ที่แตกต่าง ออกไป ทั้งทางเดินและอาคารต่างๆจะถูกประดับเรียงรายไปด้วยแสงไฟดุจดั่งอยู่ในโลกแห่งเทพนิยาย อิสระให้เก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ยูบาริ ณ YUBARI MOUNT RACEY HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในห้องอาหารของโรงแรม
*** หลังรับประทานอาหารค่ำ ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่นหรือที่เรียกกันว่า      การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางและชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย ***
วันที่  4 ยูบาริ – เรย์ร่า เอ้าท์เล็ต – ภูเขาโมอิวะ (ขึ้นกระเช้า) – เขื่อนโจซังเค – ชมใบไม้เปลี่ยนสีสะพานแขวนฟูตามิ – โจซังเค
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านช้อปปิ้งที่ เรย์ร่า เอ้าท์เล็ต ซึ่งถือเป็นแหล่งเลือกซื้อสิ่งของและเสื้อผ้าแฟชั่นของเมือง ภายในแบ่งออกเป็นร้านค้าต่าง ๆ มากมาย มีสินค้าหลากหลายประเภทผลัดเปลี่ยนกันลดราคา อาทิ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา จากหลากหลาย เช่น ADIDAS, NIKE, CASIO, TIMBERLAND, GAP, DIESEL, BENETTON, GUCCI, เป็นต้น อีกทั้งยังมีสินค้าเครื่องมือเครื่องใช้ ตุ๊กตาน่ารักๆ และของเล่นนานาชนิด ให้ท่านได้เลือกดูเลือกชมตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาโมอิวะ สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเนื่องจากเป็นเทือกเขาที่มีชื่อเสียงในเรื่องจุดชมวิวยามค่ำคืนที่งดงามที่สุด นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า เพื่อเดินทางสู่จุดชมวิว สู่ความสูงที่ 1200 เมตร เพลิดเพลินไปกับการชมทัศนียภาพโดยรอบ ณ จุดชมวิว ท่านจะได้ดื่มด่ำกับวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามาของเมืองซัปโปโร ซึ่งจากจุดชมวิวนี้ท่านสามารถมองเห็นถึงอ่าวอิชิคาริอันสวยงามได้อีกด้วย อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโจซังเค เป็นเมืองที่มีแหล่งออนเซ็นขึ้นชื่อที่สุดในฮอกไกโด เพราะไม่ไกลจากซัปโปโร มีที่พักสวยงามท่ามกลางธรรมชาติ โดยเฉพาะช่วงใบไม้เปลี่ยนสี ผู้คนจะนิยมไปเดินเขาชมธรรมชาติกันอย่างคับขั้ง
นำท่านสู่ เขื่อนโจซังเค เป็นเขื่อนคอนกรีตที่มีความสูงประมาณ 117.5 เมตร ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองซัปโปโร ถูกสร้างขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัย และพลังงานไฟฟ้าในปี 1989 ท่านสามารถชมใบไม้เปลี่ยนสีได้ในช่วงตุลาคม ถึง พฤศจิกายน การเปลี่ยนสีของใบไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
จากนั้นนำท่าน ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สะพานแขวนฟูตามิ ซึ่งเป็นสะพานสีแดงสด ถูกสร้างเป็นทางข้าม แม่น้ำโทโยฮิระ ซึ่งล้อมรอบด้วยธรรมชาติอย่างแท้จริง ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ที่นี่ถือว่า ติด 1 ใน 5 สถานที่ยอดฮิตที่สุดในการดูใบไม้เปลี่ยนของเกาะฮอกไกโด การเปลี่ยนสีของใบไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นพาท่านเข้าสู่ที่พัก โจซังเค ณ JOZANKEI VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
*** หลังรับประทานอาหารค่ำ ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่นหรือที่เรียกกันว่า      การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางและชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย ***
วันที่  5 โจซังเค – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณธ์กล่อง – ชมอุโมงค์แป๊ะก๊วยเปลี่ยนสี – ทานูกิโคจิ – ซัปโปโร
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ โอตารุ (เมืองโรแมนติค) ที่ควบคู่ไปกับความเก่าแก่และความสำคัญทางประวัติศาสตร์ แวะชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัย กับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ได้เวลาอันสมควรพาท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ นาฬิกาไอน้ำโบราณ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ำ ประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุก ๆ 15 นาที จากนั้นนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้นที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ ถนนต้นแป๊ะก๊วย บริเวณมหาวิทยาลัยซัปโปโร มีต้นแปะก๊วยประมาณ 70 ต้น ขนานกันไปตามถนนที่ทอดยาวประมาณ 380 เมตร จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีประมาณปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน การเปลี่ยนสีของใบไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
จากนั้นนำท่านสู่ ย่านทานูกิโคจิ ถนนช้อปปิ้งเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร อายุกว่า 140 ปีตลอดถนนจะมีร้านค้าต่างๆเรียงรายกันไปสองข้างทาง ทั้งร้านขายของสด ร้านกิน ร้านขายของที่ระลึกรวมแล้วกว่า 200 ร้าน อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้ามากมายตามอัธยาศัย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กล้องถ่ายรูป เสื้อผ้า สินค้าแบรนด์เนม เครื่องสำอางค์ เป็นต้น
**อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า**
จากนั้นพาท่านเข้าสู่ที่พัก ซัปโปโร ณ VESSL INN NAGAJIMA PARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 6 ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
10.30 ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671
15.30 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

10-ตุลาคม

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line