Prince's Palace in Monaco-ville, Monaco
23006
23015
23013
2367276
23020
decouvrir1bis
Prince's Palace in Monaco-ville, Monaco
23006
23015
23013
2367276
23020
decouvrir1bis

ทัวร์ยุโรป l ฝรั่งเศส -โมนาโก – อิตาลี 7D4N BY: สายการบินการ์ต้าร์แอร์เวย์ (QR)

Highlight

  1. มหาวิหารแห่งมิลาน สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองมิลาน เป็นมหาวิหารที่ใหญ่เป็นอับดับสองรองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
  2. มหาวิหารโมนาโก ซึ่งเป็นมหาวิหารนิกายโรมันคาทอลิกขนาดใหญ่ประจำชาติและประจำราชวงศ์โมนาโก
  3. เมืองกอร์ด  ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาแถบเทือกเขาลูเบอรอง (Luberon) ซึ่งเป็นแหล่งผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโพรวองซ์
  4. จัตุรัสเฟอร์รารี่  ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็นศูนย์กลางระหว่างเมืองประวัติศาสตร์และเมืองแบบสมัยใหม่

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
26 ก.ค. 611 ส.ค. 6159,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
Product Tags:
DAY 1 กรุงเทพฯ – สนามบินโดฮา
17.45 คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) เจ้าหน้าที่ บริโอ ทราเวล คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
20.25 ออกเดินทางสู่เมืองโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยเที่ยวบิน QR 835
DAY 2 สนามบินโดฮา – สนามบินเจนีวา – อีวัวร์ – อันเนอซี – ลียง
23.35 เดินทางถึงสนามบินโดฮา ประเทศกาตาร์
01.35 ออกเดินทางสู่เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเที่ยวบิน QR 101
07.15 เดินทางถึงสนามบินเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองอีวัวร์ ประเทศฝรั่งเศส (Yvoire)(27 KM) เป็นเมืองที่สร้างตั้งแต่สมัยกลาง ต้นศตวรรษที่ 14 ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ระหว่างเมืองเจนีวาและเมืองเอเวียง (Evian) หมู่บ้านนี้ได้ฉายาว่า Gems of the Lake หรือ อัญมณีแห่งทะเลสาบ ภายในเมืองได้มีการอนุรักษ์ปราสาท ประตูเมือง และกำแพงเก่าแก่เอาไว้อย่างดี บ้านเรือนภายในบริเวณนี้ก็เป็นรูปแบบยุคกลาง ทำให้เมืองนี้สวยงามราวกับภาพวาด และปัจจุบันเมืองนี้จัดให้เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดของฝรั่งเศส
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอันเนอซี (Annecy) (70 Km) เมืองอันเนอซีเป็นเมืองเล็กๆ ที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากอีกเมือง โดยเมืองได้รับเกียรติให้มีฉายาว่า ห้องรับแขกของโรห์น-อัลป์ (Rhone-Alpes) เพราะมีพรมแดนติดกับสวิตเซอแลนด์และอิตาลี ทำให้ผู้คนที่ต้องการเดินทางผ่านเส้นทางนี้ จะต้องผ่านเมืองอันเนอซีก่อน พาท่านเดินเล่นชมเมืองและชมทะเลสาบอันเนอซีที่มีความงดงาม ภายในตัวเมืองมีคลองขนาดใหญ่ ริมสองฝั่งคลองเป็นบ้านเรือนตั้งแต่สมัยยุคกลางที่ได้ทำการอนุรักษ์ไว้ และใจกลางคลองที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้คือ Le palais de l’Isle หรือคุกเก่า ตัวอาคารเก่าแก่ที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางคลองนี้ถูกสร้างตั้งแต่ในศตวรรษที่ 12 ต่อมาทางการฝรั่งเศสได้บูรณะและใช้เป็นพิพิธภัณฑ์แสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ของเมืองอันเนอซี
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ด้วยเมนูอาหารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองลียง (Lyon) (145 KM) เป็นเมืองที่อยู่ทางตะวันออกตอนกลางของประเทศฝรั่งเศส ในอดีตเคยเป็นเมืองที่ถูกปกครองโดยโรมัน เมืองนี้มีแม่น้ำสายสำคัญสองสายขนาบข้าง คือแม่น้ำ Rhone ทางฝั่งตะวันออก และแม่น้ำ Saone ทางฝั่งตะวันตก จึงทำให้เมืองแห่งนี้มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ ผลดีจากการอยู่ภายใต้การปกครองของโรมัน ทำให้สถาปัตยกรรมต่างๆภายในเมืองได้รับอิทธิพลมาจากโรมัน
นำท่านถ่ายรูปกับจัตุรัส เพลส เดอ เตอรัว (Place des Terreaux) ที่เรียกว่าเป็นศูนย์กลางของเมืองลียง เคยถูกใช้เป็นลานประหารชีวิตในระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศส และศาลาว่าการเมือง (Hotel de Ville) ก็ตั้งอยู่ในบริเวณนี้ ภายในพื้นที่จัตุรัสประดับด้วยน้ำพุ 69 แห่งซึ่งออกแบบโดยช่างฝีมือดี Frederic-Auguste Bartholdi สถาปนิกชาวฝรั่งเศสผู้มีชื่อเสียงที่รู้จักกันดีในการออกแบบเทพีเสรีภาพ ใกล้ๆ กันนั้นจะมี โรงละครโอเปร่า (Opera house) ที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับศาลากลาง อาคารโอเปร่านี้ถูกสร้างขึ้นใน ช่วง ค.ศ. 1826 ถูกสร้างขึ้นโดย Chenavard และ Pollet ต่อมาถูกออกแบบใหม่อย่างสมบูรณ์โดย Jean Nouvel โดยอาคารได้เปิดขึ้นใหม่ใน
ค.ศ1993
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ด้วยเมนูอาหารพื้นเมือง
นำท่านเข้าพักที่โรงแรม WESTLODGE DARDILLY LYON NORD หรือเทียบเท่า
DAY 3 ลียง – นีมส์ –สนามกีฬาเมืองนีมส์ – สะพานส่งน้ำโรมัน – อาวีญง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองนีมส์ (Nimes) (258 KM) เป็นเมืองที่เก่าแก่และมีประวัติศาสตร์กว่า 2,000 ปี ในอดีต เมืองนี้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล มีความเจริญรุ่งเรืองตามแบบฉบับอารยธรรมโรมัน-กอล มีศูนย์กลางเมืองเป็นฟอรัม วิหารหรือสิ่งปลูกสร้างแบบโรมันปรากฏให้เห็นอยู่ที่ Jardins de la Fontaine สวนบนเนินเขาทางตอนเหนือของตัวเมือง โดยมีโรงละครหรือสนามกีฬาแบบเดียวกับโคลอสเซียมในกรุงโรม
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ด้วยเมนูอาหารจีน
บ่าย นำท่านถ่ายรูปกับ อารีน่า ออฟ นีมส์ (Arena of Nimes) หรือ สนามกีฬาสมัยโรมัน สนามกีฬาแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่ 1 มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากโคลอสเซียม ความยาวของสนาม 133 เมตร กว้าง 101 เมตร และสูง 21 เมตร ภายในแบ่งเป็น 2 ชั้น มีทางเข้าสู่สนามภายใน 60 ช่อง จุผู้ชมได้ราว 20,000 คน ในสมัยโบราณ สนามอารีน่าแห่งนี้ถูกใช้เป็นที่จัดการแสดงหรือการต่อสู้ของเกลดิเอเตอร์ หรือการต่อสู้ของคนกับสัตว์เช่นเดียวกับสนามกีฬาโรมันในเมืองอื่นๆ จากนั้นนำท่านสู่ Pont du Gard ซึ่งเป็นสะพานส่งน้ำโรมันโบราณสร้างโดยจักรวรรดิโรมัน มีความยาวกว่า 50 กิโลเมตร เพื่อส่งน้ำจากจากเมืองอูว์แซ็ส ระบบส่งน้ำที่ส่วนใหญ่อยู่ใต้ดิน ย้ายมาสร้างอยู่บนสะพานเพื่อข้ามแม่น้ำการ์ดง สะพานแห่งนี้จัดเป็นสะพานส่งน้ำที่สร้างในสมัยจักรวรรดิโรมันที่ยังคงสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง รองจากสะพานส่งน้ำแห่งเซโกเบีย สะพานแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกใน ค.ศ. 1985 โดยองค์การยูเนสโก อิสระท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองอาวีญง (Avignon) (44.5 KM)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นำท่านเข้าพักที่โรงแรม IBIS STYLES AVIGNON SUD หรือเทียบเท่า
DAY 4 อาวีญง – วังโป๊ป –แอ็บบี เดอ ซีนอคค์– กอร์ด – มาร์กเซย   
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม เมืองอาวีญง (Avignon) เป็นเมืองโบราณที่สำคัญของแคว้นโพรวองซ์ เมืองนี้เคยอยู่ในเขตการปกครองของโรมันมาก่อนตั้งแต่ศตวรรษที่สอง เพราะเมื่อสมัยที่โรมันเรืองอำนาจ ก็ได้แผ่อิทธิพลเข้ามายังดินแดนฝรั่งเศสตอนใต้ เมืองอาวีญงถูกขนานนามว่า เป็นเมืองแห่งพระสันตะปาปา เนื่องจากในอดีตนั้นเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสันตะปาปา ตั้งแต่ค.ศ. 1309 – ค.ศ. 1423 ในช่วงของการแตกแยกครั้งใหญ่ของคริสตจักร (Catholic Schism) นอกจากนี้อาวีญงยังเป็นหนึ่งในไม่กี่เมืองในประเทศฝรั่งเศสที่ยังมีกำแพงเมืองเก่าที่ยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ นำท่านถ่ายรูปกับ พระราชวังพระสันตะปาปา (Palais des Papes) ในอดีตนั้นเป็นสถานที่พำนักของสันตะปาปา  พระสันตะปาปาส่วนหนึ่งได้ทรงพำนักในพระราชวังกอธิคที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปแห่งนี้เป็นเวลากว่า 100 ปี พระราชวังแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เมื่อ ค.ศ. 1995 จากนั้นพาท่านถ่ายรูปกับ สะพานแซ็งเบเนเช่ (Pont Saint-Bénézet) สร้างขึ้นมาช่วง ค.ศ. 1171 – 1185 สะพานแห่งนี้สร้างตัดผ่านแม่น้ำโรน โดยข้ามจากตัวเมืองไปยังฝั่งขวาของแม่น้ำ ในอดีตสะพานแห่งนี้มีความยาวประมาณ 900 เมตร แต่ก็พังลงเพราะอุทกภัย แต่ครั้งที่แรงที่สุดคือใน ค.ศ. 1669 ทำให้ตัวสะพานพังลงมาเกือบทั้งหมด บนตัวสะพานเป็นที่ตั้งของโบสถ์แห่งนักบุญเบเนเช่ ซ้อนกับโบสถ์ของนักบุญนิโคลัส
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ด้วยเมนูอาหารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองกอร์ด (Gordes) (50 KM) ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาแถบเทือกเขาลูเบอรอง (Luberon) ซึ่งเป็นแหล่งผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโพรวองซ์ ในบริเวณอุทยานแห่งชาติลูเบอ  รองทางตอนใต้ของฝรั่งเศส มีพื้นที่ประมาณ 600 ตารางกิโลเมตร จะมีเมืองเล็กเมืองน้อยตั้งอยู่บนหน้าผา ในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ท้องทุ่งจะเต็มไปด้วยลาเวนเดอร์ และส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางเกษตรกรรม จากนั้นถ่ายรูปกับโบสถ์ แอ็บบี เดอ ซีนอคค์ (Abbaye de Senanque) (50 KM) เป็นโบสถ์ที่มีทุ่งดอกลาเวนเดอร์สีม่วง ปลูกเป็นแปลงอยู่ด้านหน้าของโบสถ์ ซึ่งจะบานสะพรั่งตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงช่วงเดือนกรกฎาคม และทั้งหมดจะถูกเก็บเกี่ยวในวันชาติของฝรั่งเศส จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมาร์กเซย (Marseille) (92 KM) เมืองนี้เป็นเมืองท่าอันดับหนึ่งของฝรั่งเศสที่ และเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีความยาวนานกว่า 2,000 ปี เมืองมาร์กเซยเป็นเมืองที่เกิดก่อนคริสตศักราชถึง 600 ปี เพราะเหตุนี้จึงทำให้มาร์กเซยกลายเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของฝรั่งเศส
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นำท่านเข้าพักที่โรงแรม HIPARK หรือเทียบเท่า
DAY 5 มาเซย์ – นีซ – จัตุรัสมาเซน่า – ประเทศโมนาโก – ม็องตง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองนีซ (Nice) (205 KM) ตั้งอยู่ในพื้นที่ Côte d’Azur บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อยู่ระหว่างเมืองมาร์กเซยของประเทศฝรั่งเศส และเมืองเจนัวของประเทศอิตาลี เมืองนีซ ถือว่าเป็นเมืองตากอากาศที่ขึ้นชื่อต้นๆ ของยุโรป และเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับ 2 ของฝรั่งเศส รองจากเมืองปารีส เมืองแห่งนี้อยู่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และถูกเรียกว่า France Riviera
นำท่านชม จัตุรัสมาเซน่า (Place Massena) เป็นจัตุรัสที่อยู่ใจกลางเมืองนีซ ตั้งอยู่ระหว่างย่านเมืองเก่ากับเมืองใหม่ เต็มไปด้วยร้านค้าและร้านอาหารที่มากมาย และจัตุรัสแห่งนี้ยังมีทางแยกที่นำไปสู่ถนนหลักๆ หลายสาย รวมถึงถนน Avenue Jean Médecin ในใจกลางจัตุรัสแห่งนี้จะมีทางรถรางตัดผ่าน นอกเหนือจากนี้ต้องสัญจรด้วยการเดินเท้าเท่านั้น
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ด้วยเมนูอาหารจีน
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ประเทศโมนาโก (Monaco) (22 KM) เป็นประเทศที่มีขนาดเล็กเป็นอันดับ 2 ของโลก คือมีขนาดพื้นที่แค่ 1.96 ตารางกิโลเมตร ประเทศนี้ยังเป็นประเทศที่มีรายได้ต่อหัวสูงที่สุดในโลกด้วย เรียกได้ว่าโมนาโกเป็นประเทศที่มีเศรษฐีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ คาสิโน Monte-Carlo สร้างขึ้นในปี 1856 ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อ Charles Garnier ด้วยสถาปัตยกรรมแบบ Baroque ภายใต้คำสั่งของเจ้าชายชาร์ลส์ที่ 3 เพื่อหารายได้เข้าประเทศ และก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เพราะที่นี่ได้กลายเป็นแหล่งทำเงินอย่างมหาศาลให้กับประเทศโมนาโก และนำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารโมนาโก (Monaco Cathedral) ซึ่งเป็นมหาวิหารนิกายโรมันคาทอลิกขนาดใหญ่ประจำชาติและประจำราชวงศ์โมนาโก มหาวิหารแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บริเวณ Monaco Ville สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1875 สร้างเป็นรูปแบบนีโอโรมานซ์ ใช้เป็นที่ประกอบพิธีสำคัญๆ ทางศาสนา รวมถึงงานเลี้ยงต่างๆ จากนั้นพาท่านถ่ายรูปที่ด้านหน้าของ พระราชวังเจ้าชายแห่งโมนาโก (Prince’s Palace of Monaco) พระราชวังแห่งนี้เป็นที่ประทับของราชวงศ์โมนาโก สร้างขึ้นในค.ศ. 1191 ในอดีต พระราชวังแห่งนี้เคยเป็นป้อมปราการเก่าที่สร้างโดยชาวเจนัวส์ ซึ่งต่อมากษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์กริมาลดีเริ่มใช้ที่นี่เป็นพระราชวังมาตั้งแต่ ปี ค.ศ.1297
นำเดินทางสู่เมือง ม็องตง(Menton) (11 KM)  เมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส เป็นเมืองที่ชาวยุโรปขนานนามว่า Pearl of France เมืองแห่งนี้เคยเป็นของอิตาลีมาอย่างยาวนาน จึงทำให้ตึกบ้านเรือนต่างๆ ในย่านเมืองเก่ามีสีสันฉูดฉาดเป็นจำนวนมาก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ด้วยเมนูอาหารจีน
นำท่านเข้าพักที่โรงแรม QUALITY MEDITERANEE หรือเทียบเท่า
DAY 6 เจนัว – จัตุรัสเฟอร์รารี่ – มิลาน – มหาวิหารมิลาน – ช้อปปิ้ง แกลลอรี แอมมานูเอล- สนามบินมิลาน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมือง เจนัว (Genoa) (174 KM) เป็นเมืองท่าทางทะเลที่สำคัญของอิตาลี เป็นเมืองหลวงของจังหวัดเจนัว แคว้นลิกูเรีย เมืองเเห่งนี้มีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเป็นบ้านเกิดของนักเดินเรือระดับโลกอย่าง คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ซึ่งสามารถเดินเรือค้นพบทวีปอเมริกาได้สำเร็จ จากนั้นพาท่านชม จัตุรัสเฟอร์รารี่ (Piazza De Ferrari) ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็นศูนย์กลางระหว่างเมืองประวัติศาสตร์และเมืองแบบสมัยใหม่ และยังเป็นที่ตั้งของที่ทำการต่างๆ ทางธุรกิจของเมืองเจนัว เช่น ตลาดหุ้น สำนักงานใหญ่ของธนาคารต่างๆ จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ บ้านโคลัมบัส (Columbus House) ซึ่งเชื่อว่าเป็นบ้านเดิมที่โคลัมบัสอาศัยอยู่ ในอดีตเคยถูกทำลายจากการโจมตีของฝรั่งเศส ต่อมาถูกสร้างขึ้นมาอีกครั้งในต้นศตวรรษที่ 18 โดยสร้างบนโครงสร้างเดิมของซากปรักหักพัง ในปัจจุบัน
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ด้วยเมนูอาหารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (Milan) (145 Km)  เมืองหลวงของแคว้นลอมบาร์ดี ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี มิลานยังมีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ มิลานได้ถูกจัดให้เป็นเมืองแห่งแฟชั่นที่มีชื่อเสียงเมืองหนึ่งของโลก ธุรกิจการค้า อุตสาหกรรม และศูนย์กลางการเดินทาง จากนั้นนำท่านชม มหาวิหารแห่งมิลาน (Milan Cathedral) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองมิลาน ตั้งอยู่ที่จัตุรัสกลางเมืองมิลาน เป็นมหาวิหารที่ใหญ่เป็นอับดับสองรองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ในกรุงวาติกัน สร้างแบบสถาปัตยกรรมแบบกอธิค (Gothic art) ที่อลังการยิ่ง และได้ชื่อว่าเป็นวิหารแบบกอธิคที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยความสูงถึง 157 เมตร กว้าง 92 เมตรสำหรับชาวมิลาน ที่นี่คือจิตวิญญาณ คือสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจ จากนั้นอิสระช้อปปิ้งที่ Galleria Vittoria Emanuele II เป็นหนึ่งในศูนย์การค้าที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีลักษณะเป็นทางเดินและอาคารขนาบ 4 ชั้น คลุมด้วยหลังคาทรงโค้ง ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ศูนย์การค้าแห่งนี้ตั้งชื่อตามพระเจ้าวิตโตรีโอ เอมานูเอเลที่ 2 แห่งอิตาลี กษัตริย์พระองค์แรกของราชอาณาจักรอิตาลี
19.30 นำท่านเดินทางสู่สนามบินมิลาน เพื่อเดินทางกลับ
22.45 ออกเดินทางสู่สนามบินโดฮา ประเทศกาตาร์ด้วยเที่ยวบิน QR 118
DAY 7 สนามบินโดฮา – กรุงเทพฯ
05.40 เดินทางถึงสนามบินโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื่อทำการต่อเครื่อง
08.40 ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบิน QR 832
19.00 เดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

07-กรกฏาคม

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการทุกวัน: 9:00 - 18:00
briotravel-line bbuddy-line