landscape in vietnam1
DSCF4804
DSCF4902
DSCF4904_Snapseed
DSCF4873
SAPA 2
landscape in vietnam1
DSCF4804
DSCF4902
DSCF4904_Snapseed
DSCF4873
SAPA 2

ทัวร์เวียดนามเหนือ I ฮานอย ซาปา ฟานสิปัน 4วัน 3คืน สายการบินการ์ตาร์แอร์เวย์ (QR)

Highlight

  1. เยือนดินแดนหลังคาแห่งอินโดจีน สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์
  2. ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาฟานสิปัน ชมวิวมุมสูงกว่า 3,143 เมตร  
  3. Cat Cat Village ชมนาข้าวขั้นบันได วิถีชีวิตชาวเขาเผ่าม้งดำ
  4. น้ำตกสีเงิน  น้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปา

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
4 ส.ค. 617 ส.ค. 6114,900 ฿download pdf
18 ส.ค. 6121 ส.ค. 6114,900 ฿download pdf
25 ส.ค. 6128 ส.ค. 6114,900 ฿download pdf
1 ก.ย. 614 ก.ย. 6114,900 ฿download pdf
8 ก.ย. 6111 ก.ย. 6114,900 ฿download pdf
29 ก.ย. 612 ต.ค. 6114,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันแรก สุวรรณภูมิ – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสง อาทิตย์ – วัดหงอกเซิน   (-/-/D)
11.30 คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ สายการบิน กาต้าร์ แอร์เวย์ (QR) แถว Q17-18 โดยมีเจ้าหน้าที่ บริโอ ทราเวล คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ทุกท่าน
14.25 ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ QR834
16.15  ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางสู่ตัวเมอืง  ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ ซึ่งจะมีอายุครบ 1,000 ปี ในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่งเมืองแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึก อาคารที่สำคัญต่างๆ ยังคงเป็นการก่อสร้าง สไตล์ ฝรั่งเศส ต้นไม้สองข้างทางอายุกว่าร้อยปี ให้ความร่มรื่น และสบายตา จากนั้นนำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ ชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า  ในสมัยที่เวียดนามทำสงคราม สู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีปฎิหารย์ เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้รับดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงคราม อีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ นำชม วัดหงอกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก DELIGHT HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
วันที่สอง ฮานอย – ซาปา – หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village – โบสถ์เก่าซาปา – ตลาดกลางคืนซาปา     (B/L/D)
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่จังหวัดลาวไก โดยรถบัสปรับอากาศ สู่ เมืองซาปา เมืองซาปาตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,650 เมตร ซึ่งเคยเป็นเมืองตากอากาศของฝรั่งเศษในสมัยที่มาปกครองเวียดนาม โดยระยะทาง 245 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านชม หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้ ชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงามกว้างสุดตา โดยเราจะใช้เวลาประมาณ 1 ชม. ในการเดินเท้าเยี่ยมชมหมู่บ้าน รวมระยะทางประมาณ 3 กม. จากนั้นนำท่านชม โบสถ์เก่าแก่ กลางเมืองซาปา แล้วนำท่านเที่ยวชม ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ออกมาจับจ่ายซื้อขายกันอย่างมีสีสัน ชมสินค้าและข้าวของเครื่องใช้ท้องถิ่นพื้นเมืองมากมาย อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก COSIANA HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
วันที่สาม ซาปา – น้ำตกสีเงิน – เทือกเขาฟานสิปัน – ฮานอย  (B/L/D)
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าชม น้ำตกสีเงิน หรือ Silver Water Fall เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานสิปัน ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลายระดับ สายน้ำลัดเลาะตามหน้าผาลงมาอย่างสวยงาม จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าสู่ ฟานซิปัน ระหว่างทางสัมผัสความสวยงามของทะเลหมอกที่ปกคลุมทั่วเมืองซาปา รอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขาใหญ่ที่ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน ซึ่งมี “ยอดเขาฟานซีปัน ที่สูงโดดเด่นกว่ายอดเขาอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในภูมิภาคอินโดจีนซึ่งมีความสูง 3,143 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล แล้วนำท่านสู่สถานีกระเช้า นั่งกระเช้าข้ามภูเขากว่า 7 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 15 นาที ข้ามเทือกเขาน้อยใหญ่มากมายสู่เทือกเขา ฟานซีปัน ท่ามกลางมวลเมฆหมอกที่ลอยละล่องอยู่รอบๆชมทัศนียภาพที่แสนสวยงามบนจุดชมวิวในระดับความสูง 3143 เมตร จุดที่ได้รับการขนานมานว่าเป็นหลังคาแห่งอินโดจีน ด้วยทิวทัศน์แบบพาโนรามาพร้อมสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูชาบูปลาแซลม่อน
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฮานอย ระหว่างทางท่านจะได้เพลินตากับทัศนียภาพอันงดงามของสองข้างทาง อิสระพักให้ท่านผ่อนตามอัธยาศัย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก DELIGHT HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
วันที่สี่ ฮานอย – จตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ -บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย -สนามบิน – กรุงเทพ      (B/L/-)
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสบาดิงห์ ลานกว้างที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศสเมื่อ 2 ก.ย.2488 หลังจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยู่ถึง 84 ปี นำท่านคาราวะ สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ (**สุสานปิดบริการทุกวันจันทร์และศุกร์ห้ามถ่ายรูปภายใน แต่สามารถถ่ายรูปบริเวณด้านนอกได้**) วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผู้ที่รวมเวียดนามเป็นประเทศ และยังเป็นผู้ประกาศเอกราชให้กับประเทศเวียดนามภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธิบดี ซึ่งได้ทำการเก็บรักษาศพไว้เป็นอย่างดีไม่ให้เน่าเปื่อย โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลไว้อย่างเข้มงวด ชม ทำเนียบประธานาธิบดี ที่ทางรัฐบาลเวียดนามสร้างให้ท่านโฮจิมินห์ แต่ท่านไม่อยู่ แต่ท่านเลือกที่จะอยู่บ้านไม้ หลังเล็ก ซึ่งอยู่หลังทำเนียบแทน ทำเนียบแห่งนี้ จึงเป็นสถานที่รับแขกบ้านแขกเมืองแทน จากนั้นเข้าชม บ้านพักลุงโฮ ที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ยกพื้นสูงมีใต้ถุนเหมือนบ้านไทยสมัยก่อน เป็นที่พักผ่อนและต้อนรับแขก ชั้นบนเป็นห้องทำงานและห้องนอน จากนั้นชม วัดเจดีย์เสา เดียว วัดรูปทรงดอกบัว ตั้งอยู่กลางสระบัว วัดแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่ เจ้าแม่ กวนอิม โดยตำนานได้กล่าวว่า ได้มีกษัตริย์องค์หนึ่งอยากได้พระโอรสมากและรอมาเป็นเวลานานยังคงไม่สมหวังสักทีจนคืนหนึ่งได้สุบินเห็นพระโพธิสัตว์กวนอิมได้มาปรากฎที่สระดอกบัวและได้ ประธานโอรสให้กับพระองค์ สมใจจึงได้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นกลางสระบัวเพื่อเป็นการขอบคุณพระโพธิสัตว์ กวนอิม
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ZEN บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติกว่า 200 เมนู
หลังอาหารให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ  ถนน 36 สายเก่า แหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย ทั้งของที่ระลึก ของกิน ของใช้ อาทิ หมวกงอบญวน ภาพเขียน กระเป๋าก็อปปี้ ยี่ห้อต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong รองเท้า
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
17.30  ออกเดินทางจาก กรุงฮานอย โดยเที่ยวบินที่ QR 835
19.15  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในบริการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

09-กันยายน, 08-สิงหาคม

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line