อุทยานภูเขาเทพธิดาเหนียงเหนียงซาน
หมู่บ้านโถ่วเล่อ
หมู่บ้านโถ่วเล่อ
หมู่บ้านโถ่วเล่อ
อุทยานภูเขาเทพธิดาเหนียงเหนียงซาน
อุทยานภูเขาเทพธิดาเหนียงเหนียงซาน
หมู่บ้านโถ่วเล่อ
หมู่บ้านโถ่วเล่อ
หมู่บ้านโถ่วเล่อ
อุทยานภูเขาเทพธิดาเหนียงเหนียงซาน

ทัวร์จีน┃คุนหมิง – ผานโจว – หมู่บ้านโถ่วเล่อ 4 วัน 2 คืน BY สายการบินซานตงแอร์ไลน์ (SC)

Highlight

 1. อุทยานภูเขาเทพธิดาเหนียงเหนียงซา เขตอุทยานแห่งชาติใหญ่ที่สุดในตอนใต้ของจีน มีความหลากหลายทางธรรมชาติ และสวยงามมาก
 2.  หมู่บ้านโถ่วเล่อ (แปะก๊วยพันปี) ชมต้นแปะก๊วยโบราณกว่า 1,200 ต้น
 3.  ระเบียงภาพที่ราบสูง ชมแนวเขาที่สลับซ้อนกันเป็นชั้นๆ ยอดสูงเสียดฟ้า  

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
23 พ.ย. 6026 พ.ย. 6014,900 ฿download pdf
30 พ.ย. 603 ธ.ค. 6014,900 ฿download pdf
3 ธ.ค. 606 ธ.ค. 6014,900 ฿download pdf
7 ธ.ค. 6010 ธ.ค. 6014,900 ฿download pdf
14 ธ.ค. 6017 ธ.ค. 6014,900 ฿download pdf
21 ธ.ค. 6024 ธ.ค. 6014,900 ฿download pdf
22 ธ.ค. 6025 ธ.ค. 6014,900 ฿download pdf
28 ธ.ค. 6031 ธ.ค. 6016,900 ฿download pdf
29 ธ.ค. 601 ม.ค. 6116,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – คุนหมิง – ผานโจว – หมู่บ้านโถ่วเล่อ – ระเบียงภาพที่ราบสูง – อุทยานภูเขาเทพธิดาเหนียงเหนียงซาน
01.00 คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 4 – 5  เคาน์เตอร์ G สายการบินซานตงแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ บริโอ ทราเวล คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ทุกท่าน
03.55 ออกเดินทางสู่ นครคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่  SC 8886
05.55 ถึง สนามบินนครคุนหมิง มณฑลยูนนานมีชื่อเสียงอันดีงามว่าเป็น “นครใบไม้ผลิ” แหล่งเกิดความเขียวชอุ่ม ณ ที่นี้มีภูเขา และแม่น้ำลำธารสวยสดงดงาม มีวิวทัศน์ธรรมชาติสวยวิจิตระการตา มีภูเขาสูงที่เต็มไปด้วยหิมะตลอดปีในซีกโลกเหนือ มีป่าดึกดำบรรพ์อันหนาทึบ มีหุบเขาอันลึกลับ มีสิ่งมหัศจรรย์มากมาย หลัง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อย
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองผานโจว หรือที่เรียกว่า เมืองฮอกอร์ เมืองที่มีอากาศเย็น สบายตลอดทั้งปี อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 20 องศา เมืองผานโจวตั้งอยู่ มณฑลกุ้ยโจว เป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการท่องเที่ยว และคมนาคม  ในระหว่างทางท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของธรรมชาติทั้งสองข้าง (ใช้เวลาเดินทาง 3 ช.ม. โดยประมาณ) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ หมู่บ้านโถ่วเล่อ (แปะก๊วยพันปี) หรือในภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่า หมู่บ้านต้นกิงโกะโบราณ ที่นี่มีต้นแปะก๊วยโบราณกว่า 1,200 ต้นส่วนใหญ่มีอายุกว่า 300 ปีขึ้นไป และต้นที่มีอายุมากที่สุดคือ1,500 ปีมีความสูงถึง 10 เมตร ชาวบ้านตั้งชื่อให้ว่า “คุณทวด” เนื่องจากเป็นราชาแห่งต้นแปะก๊วยโบราณ คนในหมู่บ้านโถ่วเล่อแห่งนี้อยู่กับ ต้นแปะก๊วยด้วยความรักความผูกพัน หมู่บ้านโถ่วเล่อได้รับการคัดเลือกให้เป็น หมู่บ้านที่มีระบบนิเวศที่ดีระดับชาติ ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ใบไม้บนต้นจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองงดงามตระการตา
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เขต อุทยานบึงแห่งชาติภูเขาเหนียงเหนียงซาน ระหว่างทางแวะชม ระเบียงภาพที่ราบสูง ชมทัศนียภาพธรรมชาติอันงดงาม ที่ปะกอบด้วย เทือกเขาป่าไม้เขียววจี แนวทิวเขาที่สลับซ้อนกันเป็นชั้นๆ ยอดที่สูงพุ่งเสียดฟ้า นาขั้นบันได ผางาม และหมู่บ้านชาวเขา ฯลฯภาพของ ดุจดั่งงานแสดงแกลลอรี่บนที่ราบสูง
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม TAO YUAN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 2 อุทยานภูเขาเทพธิดาเหนียงเหนียงซาน (น้ำตกเฟยเทียน-แกรนด์แคนยอนแม่น้ำลิ่วเชอเหอ-ถ้ำกวนอิม-ล่องเรือถ้ำเจียงหยวน)-เมืองซวนเวย-ผ่านชมสะพานสูงเป่ยผานเจียง
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเข้าสู่ อุทยานภูเขาเทพธิดาเหนียงเหนียงซาน เป็นสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติ หลายร้อยพันปี อันประกอบไปด้วยแกรนด์แคนยอน นํ้าตก สะพานธรรมชาติ หนองบึง พืชมอส พืชไม้พุ่ม ป่าชายเลน เป็นเขตอุทยานแห่งชาติใหญ่ที่สุดในตอนใต้ของจีน สูงจากระดับนํ้าทะเล 2,319 เมตร กว้างใหญ่ กว่า 30,000 ไร่ นำท่านชม น้ำตกเฟยเทียน ผาน้ำตกที่สูงกว่า 500 เมตร นับหลายสิบสาย เป็นภาพที่
สวยงามและหาชมได้ยากจากที่อื่นๆ จากนั้นนำท่านขึ้นชม แกรนด์แคนยอนแม่น้ำลิ่วเชอเหอ ที่สวยวิจิตระการตาอย่างยิ่ง ชมหน้าผาที่สูงถึง 1,000 เมตร เมฆหมอกลอยกลางหน้าผาพร้อมเก็บภาพความประทับใจเมฆหมอกลอยกลางหน้าผา ชมยอดเขาหมื่นนับลูกและสะพานหลุมฟ้าธรรมชาติที่มหัศจรรย์ นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม ภายใน ถํ้าเจ้าแม่กวนอิม เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่าน ล่องเรือลำนํ้าเจียงหยวน มีภูเขา หินปูนขนาบอยู่สองฝากฝั่ง เป็นภูมิทัศน์อันน่างดงาม และมหัศจรรย์
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองซวนเวย  ระหว่างทางผ่านชม สะพานเป่ยผานเจียง เป็นสะพานขึงแห่งหนึ่งในประเทศจีน เปิดใช้ในปลายปี ค.ศ. 2016 ข้ามระหว่างช่องเขาข้ามแม่น้ำหนี่จู หรือแม่น้ำเป่ยผาน ได้ชื่อว่าเป็นสะพานขึงที่มีความสูงที่สุดในโลก ด้วยความสูง 565 เมตร ยาว 1.328 กิโลเมตร มีช่องทางการจราจรแบ่งออกเป็น 4 ช่อง ตัวสะพานมีสายเคเบิลขึงโยงกับหอคอย 2 หอ ทำหน้าที่พยุงสะพาน โดยมีค่าความเบี่ยงเบน 5 มิลลิเมตร เชื่อมระหว่างเมืองซ่วนเหว่ย ในมณฑลยูนนาน กับเมืองฉุยเฉิง ในมณฑลกุ้ยโจว ทางตะวันตกเฉียงตอนใต้ของจีน ช่วยในการย่นระยะเวลาการเดินทางได้ถึง 4 ชั่วโมง
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม MEI HUAN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 3 ซวนเวย – คุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – น้ำตกคุนหมิง – ร้านหยก – ร้านยางพารา
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสุ่ นครคุนหมิง จากนั้นนำท่านแวะชม ร้านหยก ผลิตภัณฑ์หยกนานาชนิด เช่น แหวน กำไล สร้อย ผีชิ่ว ซึ่งเป็นลูกหลานมังกร รุ่นที่ 9 มีพลังอำนาจในการดูดกลืนสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายให้หมดไป มักจะวางหันหน้าออกตัวอาคารหรือห้องเพื่อป้องกันขจัดภยันตรายต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากให้กับคนทางบ้าน นำท่านเข้าชม สวนน้ำคุนหมิง สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.2013 ลงทุน 1,100 ล้านหยวน(ประมาณ 5,500 ล้านบาท) เพื่อนําน้ำแม่น้ำหนิวหลันเจียงเข้าสู่ทะเลสาบเตียนฉือ น้ําตกกว้าง 400 เมตร สูงกว่า 12.5 เมตร
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านแวะชม ร้านหยก ผลิตภัณฑ์หยกนานาชนิด เช่น แหวน กำไล สร้อย ผีชิ่ว ซึ่งเป็นลูกหลานมังกร รุ่นที่ 9 มีพลังอำนาจในการดูดกลืนสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายให้หมดไป มักจะวางหันหน้าออกตัวอาคารหรือห้องเพื่อป้องกันขจัดภยันตรายต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากให้กับคนทางบ้าน แล้วนำท่านแวะชม ร้านยางพารา ให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากยางพารา เลือกซื้อฝากญาติมิตรตามอัธยาศัย
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ นครคุนหมิง
วันที่ 4 อำลานครคุนหมิง – กรุงเทพฯ
01.00 ออกเดินทางจาก คุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ SC8885
02.05 ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

12-ธันวาคม, 11-พฤศจิกายน

Open

รับส่วนลดพิเศษก่อนใคร ไม่พลาดทุกโปรแรง อัพเดททุกข้อมูลจากเรา


      
      

Close