เจี้ยวจื่อซาน
กระเช้าขึ้นเจี้ยวจื่อซาน
เจี้ยวจื่อซาน
เจี้ยวจื่อซาน
เจี้ยวจื่อซาน
เจี้ยวจื่อซาน
ตงชวน
ตงชวน
ตงชวน
ตงชวน
ผืนนาสีแดงตงชวน
ผืนดินสีแดงตงชวน
เจี้ยวจื่อซาน
กระเช้าขึ้นเจี้ยวจื่อซาน
เจี้ยวจื่อซาน
เจี้ยวจื่อซาน
เจี้ยวจื่อซาน
เจี้ยวจื่อซาน
ตงชวน
ตงชวน
ตงชวน
ตงชวน
ผืนนาสีแดงตงชวน
ผืนดินสีแดงตงชวน

ทัวร์จีน┃คุนหมิง – ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ – ตงชวน 4 วัน 2 คืน BY สายการบินซานตงแอร์ไลน์ (SC)

Highlight

 1. ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ขึ้นกระเช้าชมความงามภูเขาหิมะ สูงถึง 4,223 เมตร
 2. ผืนนาสีแดงตงชวน ดินแดนอันบริสุทธิ์เต็มไปด้วยภูมิทัศน์ที่หลากหลาย
 3. ภูเขาซีซาน ลอดประตูมังกรเพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย และเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต
 4. วัดหยวนทง วัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนานกว่า 1,200 ปี
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – คุนหมิง – เก็บผลไม้ – ตงชวน – ชมผืนดินสีแดงตงชวน
01.00 คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 4 – 5  เคาน์เตอร์ G สายการบินซานตงแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ บริโอ ทราเวล คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ทุกท่าน
03.55 ออกเดินทางสู่ นครคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่  SC 8886
05.55 ถึง สนามบินนครคุนหมิง มณฑลยูนนานมีชื่อเสียงอันดีงามว่าเป็น “นครใบไม้ผลิ” แหล่งเกิดความเขียวชอุ่ม ณ ที่นี้มีภูเขา และแม่น้ำลำธารสวยสดงดงาม มีวิวทัศน์ธรรมชาติสวยวิจิตระการตา มีภูเขาสูงที่เต็มไปด้วยหิมะตลอดปีในซีกโลกเหนือ มีป่าดึกดำบรรพ์อันหนาทึบ มีหุบเขาอันลึกลับ มีสิ่งมหัศจรรย์มากมาย หลัง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อย
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นำท่าน เก็บผลไม้ สดจากสวน อาทิเช่น สตรอเบอร์รี่  ให้ท่านได้พบกับวิถีชีวิตชาวไร่ของชาวจีน ชมวิธีการปลูก การดูแลรักษา อิสระให้ท่านเลือกเก็บผลไม้ และเลือกชิมได้สดๆจากไร่ (ผลไม้ตามฤดูกาล หากเป็นสตรอเบอร์รี่จำกัดให้ท่านชิมได้ท่านละ 5 ผล) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองตงชวน แผ่นดินสีแดง เป็นอำเภอที่อยู่ในเขตปกครองของจังหวัดคุนหมิง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน มีภูมิประเทศเป็นทิวเขาสลับซับซ้อน ตั้งอยู่ในระดับความสูง 1,800-2,600 เมตร จากระดับน้ำทะเลอากาศเย็นสบาย (ระยะทาง 165 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชม .โดยประมาณ)
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม ผืนดินสีแดงตงชวน ดินแถบตงชวนเป็นสีแดงอมน้ำตาล จึงเป็นที่มาของ ผืนดินสีแดงตงชวน ชาวบ้านประกอบอาชีพปลูกข้าวสาลีมันสำปะหลัง พืชผัก และดอกไม้นานาพันธุ์ ตงชวนนี้ยังเป็นดินแดนบริสุทธิ์ที่รู้จักกันในหมู่นักถ่ายรูปชาวจีนด้วยภูมิทัศน์ที่หลากหลาย และยังถือเป็นจุดชมววิพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม เนื่องจากตั้งอยู่บริเวณแนวขอบบนของหุบเขา มีหมู่บ้านอยู่ตรงกลางรายล้อมด้วยไร่นา น้ำที่เป็นคลื่นอยู่บนไร่นาที่เป็นชั้น และดินสีแดงจัดทำ ให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามเกินบรรยาย
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม FENGYI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
วันที่ 2 ตงชวน – ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ(รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า) – คุนหมิง – สวนน้ำตกคุนหมิง – ร้านหยก
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า)  ภูเขาหิมะแห่งเมืองคุนหมิง สถานที่ ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของเมืองคุนหมิง ระยะทาง 250 กิโลเมตร นําท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ด้านบนของภูเขา ที่ระดับความสูง4,223เมตร เหนือระดับน้ําทะเล ในหน้าหนาว ระหว่างทางท่านยังได้พบสิ่งมหัศจรรย์อีกมากมาย อาทิ สนตู้เจียน หรือสนอาซาเรีย, น้ำของน้ำตกที่จับตัวเป็นน้ำแข็ง, และในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฤดูร้อน ท่านจะได้พบกับดอกไม้นานาชนิดเบ่งบานทั่วทั้งขุนเขา โดยเฉพาะกุหลาบพันปีนับหมื่นต้นทยอยบานตั้งแต่เชิงเขาถึงยอดเขา
กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ นครคุนหมิง จากนั้นนำท่านเข้าชม สวนน้ำคุนหมิง สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.2013 ลงทุน 1,100 ล้านหยวน(ประมาณ 5,500 ล้านบาท) เพื่อนําน้ําแม่น้ําหนิวหลันเจียงเข้าสู่ทะเลสาบเตียนฉือ น้ําตกกว้าง 400 เมตร สูงกว่า 12.5 เมตร นำท่านแวะชม ร้านหยก ผลิตภัณฑ์หยกนานาชนิด เช่น แหวน กำไล สร้อย ผีชิ่ว ซึ่งเป็นลูกหลานมังกร รุ่นที่ 9 มีพลังอำนาจในการดูดกลืนสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายให้หมดไป มักจะวางหันหน้าออกตัวอาคารหรือห้องเพื่อป้องกันขจัดภยันตรายต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากให้กับคนทางบ้าน
ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม LONGWAY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 3 ภูเขาซีซาน(รวมรถแบตเตอรี่) – ร้านชา – ร้านบัวหิมะ –  ร้านผ้าไหมจีน – ทะเลสาบชุ่ยหู – เมืองโบราณกวนตู้
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เขาซีซาน เป็นวัดในลัทธิเต๋า สร้างในช่วง ค.ศ.1718-1843 มีประวัติความเป็นมานับ 1,000 ปี เขาซีซานอยู่ด้านทิศตะวันตกของเมืองคุนหมิง ห่างจากเมืองคุนหมิง 15 กิโลเมตร อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 1900 – 2350 เมตร ด้านล่างของภูเขาซีซานเป็นที่ตั้งของทะเลสาบเตียนฉือ บนยอดเขาซีซานเป็นที่ตั้งของประตูมังกร หรือ หลงเหมิน คนที่นี่เชื่อว่าใครก็ตามที่สามารถลอดผ่านประตูมังกรนี้ไปสิ่งที่ไม่ดีก็จะหายไปและจะมีความโชคดีเพิ่มขึ้นร้อยเท่าพันเท่า จากนั้นนำท่านชม แหล่งผลิตใบชา ที่ขึ้นชื่อชาชนิดต่างๆ ชมศิลปะการชงชาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากใบชาคุณภาพเยี่ยมในราคายุติธรร แล้วนำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดฝ่าเท้ายาบัวหิมะ  เป่าซู่ถัง   ซึ่งเป็นต้นตำรับครีมบัวหิมะ ที่มีสรรพคุณรักษาแผลจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ฯลฯ
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านสู่ วัดหยวนทง เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนาน ภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงาม กลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่ สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังมีอายุยาวนานประมาณ 1,200
กว่าปี แต่การสร้างวัดแห่งนี้ดูแล้วจะแปลกตากว่าวัดอื่น ๆในจีน เพราะปกติแล้วการสร้างวัดของจีนส่วนมากจะต้องสร้างอยู่บนภูเขา มีแต่วัดหยวนทงที่สร้างแปลกที่สุดในจีนคือสร้างวัดต่ำกว่าภูเขา โดยวิหารจะอยู่ต่ำที่สุด เนื่องจากวัดแห่งนี้ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดโดยตรงแต่เคยเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมมาก่อน ดังนั้นคำว่า “หยวนทง” จึงเป็นชื่อที่ปรากฏในคัมภีร์ของเจ้าแม่กวนอิม นำท่านชมเข้าชม ร้านผ้าไหมจีน ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมชั้นเยี่ยมตั้งแต่  1000 กว่าปีที่แล้ว  ชมการสาธิตการเลี้ยงไหม  การทอไหม  และ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหมอาทิ  เสื้อผ้า  ผ้าห่ม ปลอกหมอนเป็นต้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบชุ่ยหู หรือที่เรียกกันว่า “ทะเลสาบกรีนเลค” เป็นสวนสาธารณะที่มีขนาดใหญ่ใจกลางนครคุนหมิงและล้อมรอบด้วยบึงน้ำ ภายในบริเวณนี้มีทะเลสาบที่มีนกเป็ดน้ำแหวกว่ายไปมา บรรยากาศที่รื่นรมย์ด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ สะพานซิกแซ็ก และเก้าอี้รูปสัตว์ เหมาะแก่การเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ เนื่องจากมีบรรยากาศร่มรื่น นอกจากจะมีม้านั่งสำหรับพักผ่อน เรือเช่าสำหรับปั่นเล่น สนามเด็กเล่น บริเวณโดยรอบยังมีร้านอาหาร ร้านน้ำชา ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก เพื่อให้ชาวคุนหมิงและนักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมความงามของธรรมชาติ
 ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณกวนตู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการฟื้นฟูให้เป็นแหล่งการค้า แหล่งซ้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีนใน สมัยก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงค์สร้างเป็นเจดีย์แบบธิเบต และด้านหลังของเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของวัดลามะ หรือวัดธิเบต เมืองโบราณกวนตู้สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพันธ์ แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน
สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินคุนหมิง
วันที่ 4 อำลานครคุนหมิง – กรุงเทพฯ
01.00 ออกเดินทางจาก คุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ SC8885
02.05 ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

01-มกราคม

Open

รับส่วนลดพิเศษก่อนใคร ไม่พลาดทุกโปรแรง อัพเดททุกข้อมูลจากเรา


      
      

Close