เจี้ยวจื่อซาน
กระเช้าขึ้นเจี้ยวจื่อซาน
เจี้ยวจื่อซาน
เจี้ยวจื่อซาน
เจี้ยวจื่อซาน
เจี้ยวจื่อซาน
ตงชวน
ตงชวน
ตงชวน
ตงชวน
ผืนนาสีแดงตงชวน
ผืนดินสีแดงตงชวน
เจี้ยวจื่อซาน
กระเช้าขึ้นเจี้ยวจื่อซาน
เจี้ยวจื่อซาน
เจี้ยวจื่อซาน
เจี้ยวจื่อซาน
เจี้ยวจื่อซาน
ตงชวน
ตงชวน
ตงชวน
ตงชวน
ผืนนาสีแดงตงชวน
ผืนดินสีแดงตงชวน

ทัวร์จีน┃คุนหมิง – ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ – ตงชวน 4 วัน 2 คืน BY สายการบินซานตงแอร์ไลน์ (SC)

Highlight

 1. ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ขึ้นกระเช้าชมความงามภูเขาหิมะ สูงถึง 4,223 เมตร
 2. ผืนนาสีแดงตงชวน ดินแดนอันบริสุทธิ์เต็มไปด้วยภูมิทัศน์ที่หลากหลาย
 3. ภูเขาซีซาน ลอดประตูมังกรเพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย และเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต
 4. วัดหยวนทง วัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนานกว่า 1,200 ปี

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
23 พ.ย. 6026 พ.ย. 609,900 ฿download pdf
30 พ.ย. 603 ธ.ค. 609,900 ฿download pdf
21 ธ.ค. 6024 ธ.ค. 609,900 ฿download pdf
22 ธ.ค. 6025 ธ.ค. 609,900 ฿download pdf
28 ธ.ค. 6031 ธ.ค. 6011,900 ฿download pdf
29 ธ.ค. 601 ม.ค. 6111,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – คุนหมิง – เก็บผลไม้ – ตงชวน – ชมผืนดินสีแดงตงชวน
01.00 คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 4 – 5  เคาน์เตอร์ G สายการบินซานตงแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ บริโอ ทราเวล คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ทุกท่าน
03.55 ออกเดินทางสู่ นครคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่  SC 8886
05.55 ถึง สนามบินนครคุนหมิง มณฑลยูนนานมีชื่อเสียงอันดีงามว่าเป็น “นครใบไม้ผลิ” แหล่งเกิดความเขียวชอุ่ม ณ ที่นี้มีภูเขา และแม่น้ำลำธารสวยสดงดงาม มีวิวทัศน์ธรรมชาติสวยวิจิตระการตา มีภูเขาสูงที่เต็มไปด้วยหิมะตลอดปีในซีกโลกเหนือ มีป่าดึกดำบรรพ์อันหนาทึบ มีหุบเขาอันลึกลับ มีสิ่งมหัศจรรย์มากมาย หลัง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อย
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นำท่าน เก็บผลไม้ สดจากสวน อาทิเช่น สตรอเบอร์รี่  ให้ท่านได้พบกับวิถีชีวิตชาวไร่ของชาวจีน ชมวิธีการปลูก การดูแลรักษา อิสระให้ท่านเลือกเก็บผลไม้ และเลือกชิมได้สดๆจากไร่ (ผลไม้ตามฤดูกาล หากเป็นสตรอเบอร์รี่จำกัดให้ท่านชิมได้ท่านละ 5 ผล) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองตงชวน แผ่นดินสีแดง เป็นอำเภอที่อยู่ในเขตปกครองของจังหวัดคุนหมิง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน มีภูมิประเทศเป็นทิวเขาสลับซับซ้อน ตั้งอยู่ในระดับความสูง 1,800-2,600 เมตร จากระดับน้ำทะเลอากาศเย็นสบาย (ระยะทาง 165 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชม .โดยประมาณ)
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม ผืนดินสีแดงตงชวน ดินแถบตงชวนเป็นสีแดงอมน้ำตาล จึงเป็นที่มาของ ผืนดินสีแดงตงชวน ชาวบ้านประกอบอาชีพปลูกข้าวสาลีมันสำปะหลัง พืชผัก และดอกไม้นานาพันธุ์ ตงชวนนี้ยังเป็นดินแดนบริสุทธิ์ที่รู้จักกันในหมู่นักถ่ายรูปชาวจีนด้วยภูมิทัศน์ที่หลากหลาย และยังถือเป็นจุดชมววิพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม เนื่องจากตั้งอยู่บริเวณแนวขอบบนของหุบเขา มีหมู่บ้านอยู่ตรงกลางรายล้อมด้วยไร่นา น้ำที่เป็นคลื่นอยู่บนไร่นาที่เป็นชั้น และดินสีแดงจัดทำ ให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามเกินบรรยาย
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม FENGYI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
วันที่ 2 ตงชวน – ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ(รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า) – คุนหมิง – สวนน้ำตกคุนหมิง – ร้านหยก
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า)  ภูเขาหิมะแห่งเมืองคุนหมิง สถานที่ ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของเมืองคุนหมิง ระยะทาง 250 กิโลเมตร นําท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ด้านบนของภูเขา ที่ระดับความสูง4,223เมตร เหนือระดับน้ําทะเล ในหน้าหนาว ระหว่างทางท่านยังได้พบสิ่งมหัศจรรย์อีกมากมาย อาทิ สนตู้เจียน หรือสนอาซาเรีย, น้ำของน้ำตกที่จับตัวเป็นน้ำแข็ง, และในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฤดูร้อน ท่านจะได้พบกับดอกไม้นานาชนิดเบ่งบานทั่วทั้งขุนเขา โดยเฉพาะกุหลาบพันปีนับหมื่นต้นทยอยบานตั้งแต่เชิงเขาถึงยอดเขา
กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ นครคุนหมิง จากนั้นนำท่านเข้าชม สวนน้ำคุนหมิง สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.2013 ลงทุน 1,100 ล้านหยวน(ประมาณ 5,500 ล้านบาท) เพื่อนําน้ําแม่น้ําหนิวหลันเจียงเข้าสู่ทะเลสาบเตียนฉือ น้ําตกกว้าง 400 เมตร สูงกว่า 12.5 เมตร นำท่านแวะชม ร้านหยก ผลิตภัณฑ์หยกนานาชนิด เช่น แหวน กำไล สร้อย ผีชิ่ว ซึ่งเป็นลูกหลานมังกร รุ่นที่ 9 มีพลังอำนาจในการดูดกลืนสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายให้หมดไป มักจะวางหันหน้าออกตัวอาคารหรือห้องเพื่อป้องกันขจัดภยันตรายต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากให้กับคนทางบ้าน
ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม LONGWAY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 3 ภูเขาซีซาน(รวมรถแบตเตอรี่) – ร้านชา – ร้านบัวหิมะ –  ร้านผ้าไหมจีน – ทะเลสาบชุ่ยหู – เมืองโบราณกวนตู้
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เขาซีซาน เป็นวัดในลัทธิเต๋า สร้างในช่วง ค.ศ.1718-1843 มีประวัติความเป็นมานับ 1,000 ปี เขาซีซานอยู่ด้านทิศตะวันตกของเมืองคุนหมิง ห่างจากเมืองคุนหมิง 15 กิโลเมตร อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 1900 – 2350 เมตร ด้านล่างของภูเขาซีซานเป็นที่ตั้งของทะเลสาบเตียนฉือ บนยอดเขาซีซานเป็นที่ตั้งของประตูมังกร หรือ หลงเหมิน คนที่นี่เชื่อว่าใครก็ตามที่สามารถลอดผ่านประตูมังกรนี้ไปสิ่งที่ไม่ดีก็จะหายไปและจะมีความโชคดีเพิ่มขึ้นร้อยเท่าพันเท่า จากนั้นนำท่านชม แหล่งผลิตใบชา ที่ขึ้นชื่อชาชนิดต่างๆ ชมศิลปะการชงชาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากใบชาคุณภาพเยี่ยมในราคายุติธรร แล้วนำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดฝ่าเท้ายาบัวหิมะ  เป่าซู่ถัง   ซึ่งเป็นต้นตำรับครีมบัวหิมะ ที่มีสรรพคุณรักษาแผลจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ฯลฯ
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านสู่ วัดหยวนทง เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนาน ภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงาม กลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่ สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังมีอายุยาวนานประมาณ 1,200
กว่าปี แต่การสร้างวัดแห่งนี้ดูแล้วจะแปลกตากว่าวัดอื่น ๆในจีน เพราะปกติแล้วการสร้างวัดของจีนส่วนมากจะต้องสร้างอยู่บนภูเขา มีแต่วัดหยวนทงที่สร้างแปลกที่สุดในจีนคือสร้างวัดต่ำกว่าภูเขา โดยวิหารจะอยู่ต่ำที่สุด เนื่องจากวัดแห่งนี้ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดโดยตรงแต่เคยเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมมาก่อน ดังนั้นคำว่า “หยวนทง” จึงเป็นชื่อที่ปรากฏในคัมภีร์ของเจ้าแม่กวนอิม นำท่านชมเข้าชม ร้านผ้าไหมจีน ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมชั้นเยี่ยมตั้งแต่  1000 กว่าปีที่แล้ว  ชมการสาธิตการเลี้ยงไหม  การทอไหม  และ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหมอาทิ  เสื้อผ้า  ผ้าห่ม ปลอกหมอนเป็นต้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบชุ่ยหู หรือที่เรียกกันว่า “ทะเลสาบกรีนเลค” เป็นสวนสาธารณะที่มีขนาดใหญ่ใจกลางนครคุนหมิงและล้อมรอบด้วยบึงน้ำ ภายในบริเวณนี้มีทะเลสาบที่มีนกเป็ดน้ำแหวกว่ายไปมา บรรยากาศที่รื่นรมย์ด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ สะพานซิกแซ็ก และเก้าอี้รูปสัตว์ เหมาะแก่การเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ เนื่องจากมีบรรยากาศร่มรื่น นอกจากจะมีม้านั่งสำหรับพักผ่อน เรือเช่าสำหรับปั่นเล่น สนามเด็กเล่น บริเวณโดยรอบยังมีร้านอาหาร ร้านน้ำชา ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก เพื่อให้ชาวคุนหมิงและนักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมความงามของธรรมชาติ
 ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณกวนตู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการฟื้นฟูให้เป็นแหล่งการค้า แหล่งซ้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีนใน สมัยก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงค์สร้างเป็นเจดีย์แบบธิเบต และด้านหลังของเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของวัดลามะ หรือวัดธิเบต เมืองโบราณกวนตู้สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพันธ์ แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน
สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินคุนหมิง
วันที่ 4 อำลานครคุนหมิง – กรุงเทพฯ
01.00 ออกเดินทางจาก คุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ SC8885
02.05 ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

12-ธันวาคม, 11-พฤศจิกายน

Open

รับส่วนลดพิเศษก่อนใคร ไม่พลาดทุกโปรแรง อัพเดททุกข้อมูลจากเรา


      
      

Close