พระธาตุอินทร์แขวน

  • กรุณาติดต่อพนักงาน
    สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีขนตาที่งดงาม  เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า  เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวนนี้ให้ถือเป็น พระธาตุประจำปีเกิดของปีจอ  ชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้งโบราณสถานแห่งนี้เป็นที่ประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง  ขอพร นัตโบโบยีหรือเทพ... read more

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line