สวนผลไม้

 • เดินทาง เม.ย. 62

  • เริ่มต้น
   26,900 ฿
   * ปกติ 27,900 ฿
   พระราชวังกู้กง สร้างในสมัยจักรพรรดิ์หย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็นทั้งบ้านและชีวิตของจักรพรรดิ์ในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค์  จัตุรัสเทียนอันเหมิน  สถานที่สำคัญในวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ และสัญลักษณ์ของเหตุการณ์สำคัญมากมายในประวัติศาสตร์จีน  ถนนโบราณเฉียนเหมิน มีทั้งภัตตาคาร ร้านค้าจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและสินค้าของที่ระลึกในรูปแบบของปักกิ่ง ... read more
 • เดินทาง เม.ย. 62 - พ.ค. 62

  • เริ่มต้น
   19,999 ฿
   ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก 600NT) มีความสูงถึง 508 เมตร  อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเล  ซีเหมินติง  หรือสยามสแควร์ไต้หวัน  สวนดอกไม้ไถจง  ซึ่งมีเนื้อที่เพาะปลูก 6 หมื่นตารางเมตร มีดอกไม้นานาชนิดให้ชมตลอดทั้งปี ตามฤดูที่แตกแต่งกันไป ... read more
 • เดินทาง เม.ย. 62

  • เริ่มต้น
   48,900 ฿
   สนุกสนานเต็มที่ ณ หมู่บ้านฮอนแลนด์ HUIS TEN BOSCH เต็มวัน ล่องเรือสัมผัสบรรยากาศวถิีชีวิตรอบแม่นํ้ายานากาวา่ ช้อปปิ้งย่านเท็นจิน ย่านชอ้ปป้ิงทม่ีชี่อืเสยีงของฟุคุโอกะ   ตลาดเช้าโยบุโกะ ตลาดสดทข่ีายอาหารทะเลนานาชนิด  ศาลเจ้าดาไซฟุ ศาลเจ้าชินโตอันเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของฟุกุโอกะ read more

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

 • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
 • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
 • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line