loader image

จันทร์ – ศุกร์: 9:00 – 18:00 

02-676-3663

ป้ายกำกับ: เมืองลี่เจียง

Showing all 5 results

เมืองลี่เจียง (Lijiang) ลี่เจียงเป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาทางตอนเหนือของต้าลี่ ซึ่งมีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ยาวนานกว่า 800 ปี บนความสูงประมาณ 2,400 เมตรจากระดับน้ำทะเล ทำให้มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ลี่เจียงเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชนเผ่านาซี ที่อพยพมาจากทิเบต ซึ่งมีความน่าสนใจตรงที่เผ่านาซีเป็นเผ่าที่หญิงเป็นใหญ่