จันทร์ – ศุกร์: 9:00 – 18:00 

02-676-3663

ทัวร์จีน I ปักกิ่ง หางโจว เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 5 คืน BY สายการบินไทย (TG)

-กำแพงเมืองจีน 1ใน7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง

-ล่องเรือชมความงาม 2 แห่ง ทะเลสาบซีหูและหมู่บ้านริมน้ำอูเจิ้น

-โชว์กายกรรมปักกิ่ง โชว์ขึ้นชื่อที่ห้ามพลาด

-หาดไว่ทาน สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ที่โด่งดัง

-ช้อปปิ้งย่านดัง! ถนนนานกิง,ถนนหนานโหลวกู่เซียง,ถนนหวังฝู่จิ่ง

ราคาเริ่มต้น

36,900฿

11-16 เมษายน

฿

07.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ บริโอ ทราเวล คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ทุกท่าน

10.00 น. เหินฟ้าสู่ กรุงปักกิ่ง โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 614

15.45 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติปักกิ่ง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน”

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ ถนนหนานโหลวกู่เซียง ถนนสายวัฒนธรรมโบราณของกรุงปักกิ่งด้วยรูปทรงอาคารบ้านเรือนมีอายุหลายร้อยปีนับเป็นตรอกซอกซอยที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงปักกิ่ง ได้รับการอนุรักษ์ไว้ต่อมาได้ดัดแปลงเป็นร้านค้า บริเวณสองข้างทางกว่า 800 เมตรเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย มีทั้งร้านเสื้อผ้า เครื่องประดับ ข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่าง ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ให้ท่านอิสระถ่ายรูปและเดินชมตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม 5L HOTEL BEIJING หรือเทียบเท่า (4*)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว่า 275 ไร่ มีความสำคัญในวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ จัตุรัสแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของประเทศจีน เพราะว่าจัตุรัสเทียนอันเหมิน คือที่ตั้งของเหตุการณ์สำคัญมากมายในประวัติศาสตร์จีน เป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม และหอที่ระลึกประธานเหมาเจอตุง

นำท่านเดินผ่านประตูเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของแผ่นดินจีนสู่ พระราชวังต้องห้ามกู้กงหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองปักกิ่ง สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อ ถือว่าเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในอดีตเคยเป็นสถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ประกอบด้วยห้องต่างๆถึง 9,999 ห้อง ปัจจุบันได้ปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์พระราชวัง และได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลก

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเลือกซื้อหยกชั้นดีจาก ร้านหยก สำหรับชาวจีนแล้วนั้น หยก ถือเป็นอัญมณีที่มีค่าและตามความเชื่อของชาวจีน หยกเป็นอัญมณีศักดิ์สิทธิ์ที่นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล ความเจริญรุ่งเรือง ความร่ำรวย ความมีโชคและทำให้อายุยืน ดังนั้น ชาวจีนจึงนิยมใช้หยกเป็นเครื่องประดับและเครื่องใช้ต่างๆ ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าได้ตามอัธยาศัย 

นำท่านชม วัดลามะ หรือ พระราชวังหย่งเหอกง ถือเป็นวัดที่เก่าแก่และสวยงามที่สุดในกรุงปักกิ่ง ในอดีตเคยเป็นที่ประทับขององค์ชายหย่งเจิ้งมาก่อนตั้งแต่ปีค.ศ. 1694 และเป็นที่ประสูติของจักรพรรดิเฉียนหลง ต่อมาเมื่อองค์ชายหย่งเจิ้งขึ้นครองราชย์เป็นฮ่องเต้จึงยกตำหนักนี้ให้เป็นสมบัติของสงฆ์ในปีค.ศ. 1744 จนกลายเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายหมวกเหลืองในกรุงปักกิ่ง นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปไม้จันทร์แกะสลัก ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งได้แกะสลักจากต้นไม้จันทร์เพียงต้นเดียว มีความสูงถึง 27 เมตร

นำท่านเข้าชม โชว์กายกรรมปักกิ่ง ที่มีชื่อเสียงและโด่งดังที่สุดในปักกิ่ง เป็นการโชว์ความสามารถหลายๆด้านของนักแสดง ในด้านความหวาดเสียว และความยืดหยุ่นของร่างกาย มีการแสดงหลายหลายชุด แต่ละการแสดงจะแตกต่างกันไป เช่น โชว์หมุนจาน โชว์ควงของ เป็นต้น พบกับความอลังการสวยงาม ประกอบกับความแข็งแกร่งและความอ่อนช้อยของร่างกาย ในศิลปะแบบจีนแท้ๆที่ท่านจะต้องตะลึง

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม 5L HOTEL BEIJING หรือเทียบเท่า (4*)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  

นำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวน) ถือเป็นกำแพงเมืองจีนที่อยู่ใกล้กับเมืองปักกิ่งมากที่สุด และเป็นอีกหนึ่งจุดที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความงามของทิวทัศน์กำแพงเมืองจีนที่อยู่บนภูเขาสูงใหญ่ ทั้งนี้กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวนถือเป็นส่วนหนึ่งของกำแพงเมืองจีน หรือที่รู้จักกันในนามของ “กำแพงหมื่นลี้” สิ่งปลูกสร้างด้วยมือของมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่จนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง ยาวประมาณ 13,000 ลี้ (6,500 กิโลเมตร) สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 500 ปีก่อนคริสตกาล ด้วยฝีมือแรงงานนับล้าน พาดผ่าน 7 มณฑลของจีน โดยจักรพรรดิฉินซีผู้ที่ปราบ 6 รัฐสำเร็จและรวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่น ได้รับการแต่งตั้งจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกในปี 1987

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านสู่ หอฟ้าเทียนถาน (วิหารบวงสรวงสวรรค์) เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ถูกสร้างในปีค.ศ. 1420 ใช้เวลาในการสร้างถึง 14 ปี ที่นี่เคยถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวง เทพแห่งฟ้าของจักรพรรดิในสมัยโบราณเพื่อคุ้มครองชาวจีนให้มีความสมบูรณ์ทางพืชพันธุ์ธัญญาหาร อีกทั้งปักกิ่งใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งการท่องเที่ยวของเมืองปักกิ่งอีกด้วย

นำท่านสู่ ถนนหวังฝูจิ่ง ถนนเส้นนี้เป็นหนึ่งในไฮไลท์ของปักกิ่ง แหล่งช็อปปิ้งที่น่าตื่นตาตื่นใจคู่กับเมืองปักกิ่งมาช้านาน เป็นถนนที่รวบรวมเอาสินค้าอันหลากหลายยอดนิยมของชาวจีน มีร้านค้าที่ทันสมัยอยู่ท่ามกลางตึกเก่าๆ มีของกินพื้นเมืองมากมาย รวมถึงสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ที่นี่เป็นแหล่งรวมวัยรุ่นที่ทันสมัย จนมีคำกล่าวกันว่า “ไปปักกิ่ง ต้องห้ามพลาดไปเดินถนนหวังฝูจิ่ง” เป็นถนนย่านแห่งการท่องเที่ยวและเป็นสตรีทฟู้ดที่มีชื่อเสียงโด่งดังไม่แพ้ถนนชื่อดังของประเทศอื่นๆ

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม 5L HOTEL BEIJING หรือเทียบเท่า (4*)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นำท่านเดินทางโดย รถไฟความเร็วสูง จาก ปักกิ่ง ไปยัง หังโจว ขบวน G… (ใช้เวลาประมาณ 4.30 ชั่วโมง) เมืองหางโจว เป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียง และเป็นเมืองเก่าแก่โบราณติด 1 ใน 7 ของประเทศจีน ที่ประกอบไปด้วย ซีอาน,ลั่วหยาง,เจ้อโจว,ปักกิ่ง,นานกิง,หางโจวและเสฉวน เมืองหางโจวเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีว่า เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ มีวัฒนธรรมที่ยาวนาน และเป็นเมืองที่มีทัศนียภาพที่สวยสดงดงามเมืองหนึ่งของประเทศจีน

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางไป ล่องเรือทะเลสาบซีหู (WEST LAKE / XIHU LAKE) โดยทะเลสาบซีหูได้ชื่อว่า ไข่มุกแห่งเมืองหางโจว  ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปีค.ศ. 2011 ล้อมรอบด้วยภูเขาทั้งสามด้าน เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองหางโจว มีสิ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรมที่สวยงามมากมาย เช่น เจดีย์, เก๋งจีน, วัด, สวนแบบจีน, สวนแบบญี่ปุ่น, ศาลเจ้า เป็นความงดงามทางธรรมชาติที่สามารถหาชมได้ตลอดทั้งปี นอกจากทิวทัศน์อันงดงามแล้วทะเลสาบแห่งนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราวของ “นางพญางูขาว” ตำนานแห่งความรักสุดยิ่งใหญ่ที่ถูกนำมาทำเป็นภาพยนตร์และละครเวทีที่โด่งดังไปทั่วโลก

จากนั้นนำท่านชม ร้านใบชา ที่ขึ้นชื่อชาชนิดต่างๆ ชมศิลปะการชงชาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากใบชาคุณภาพเยี่ยมในราคายุติธรรม

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

ช้อปปิ้ง ณ ถนนโบราณเหอฟางเจีย เป็นศูนย์รวมร้านค้าและวัฒนธรรม ถนนสายโบราณที่ะท้อนให้เห็น ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเมืองหางโจว บ้านเรือนทั้งสองข้างทางที่สร้างขึ้นใหม่ล้วนสร้างจากไม้และมุงหลังคาสีคราม มีลักษณะเรียบง่ายแบบโบราณ สองข้างถนนสายนี้ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าทั่วไป มีสินค้าพื้นเมือง และสินค้าที่ระลึก ให้ท่านอิสระเดินเลือกซื้อสินค้าของฝากและลิ้มรสอาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อมากมายตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พักãโรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HANGZHOU JIUZHOU HOTEL หรือเทียบเท่า (4*)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม      

นำท่านออกจากเมืองหางโจว มุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านโบราณริมน้ำอูเจิ้น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองโบราณที่มีอารยธรรมนับพันปี มีคลองไหลผ่านสลับกันไปมาภายในเมือง บ้านเรือนจะมีรูปทรงแตกต่างเป็นเอกลักษณ์ เมืองนี้ห่างจากนครเซี่ยงไฮ้ประมาณ 140 กม. เป็นหนึ่งในหกเมืองโบราณหลักแห่งเจียงหนาน ดินแดนที่อยู่ตอนใต้ของแม่น้ำแยงซี ใช้การสัญจรทางน้ำเป็นหลัก จุดที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองโบราณแห่งนี้คือสะพานหินทรงโค้ง และต้นหลิวที่ย้อยลงมาเหมือนเป็นม่าน หมู่บ้านแห่งนี้อนุรักษ์ความเก่าแก่โบราณไว้ได้เกือบเต็มร้อย ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมที่ยังคงความเก่าแก่ของชุมชนริมน้ำ ลวดลายการแกะสลักไม้ทั้งบานประตูและหน้าต่าง การแกะสลักหิน ซึ่งจะเห็นได้ตามเสาสะพานและรูปปั้นต่างๆ (รวมล่องเรือชมบรรยากาศสุดคลาสสิกแบบย้อนยุค)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ (เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ให้ท่านเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ข้างทาง เมืองที่ใหญ่และเจริญที่สุดของประเทศจีน ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำแยงซี เมืองที่เต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่มีลวดลายสวยงามตามแบบฉบับยุโรป จนได้รับขนานนามว่าเป็น “นครปารีสแห่งตะวันออก”

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ ร้านนวดฝ่าเท้ายาบัวหิมะ เป่าซู่ถัง ซึ่งเป็นต้นตำรับครีมบัวหิมะ ที่มีสรรพคุณรักษาแผลจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ฯลฯ

นำท่านเข้าสู่ รถไฟอุโมงค์เลเซอร์ (THE BUND SIGHTSEEING TUNNEL) เป็นอุโมงค์ลอดแม่น้ำสายแรกในประเทศจีน อุโมงค์นี้เชื่อมต่อระหว่างเดอะบันด์และหอคอยไข่มุก ลอดใต้แม่น้ำหวังผู่ มีจุดเด่นอยู่ที่ภายในตกแต่งด้วยเทคโนโลยีแสง สี เสียงที่สวยแปลกตา เป็นรูปต่างๆทำให้ตื่นตาตื่นใจอย่างมาก เสมือนหลุดออกมาอยู่อีกโลกแห่งอนาคต สร้างลึกลงไปจากพื้นแม่น้ำ 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร  ใช้เวลาข้ามไปยังอีกฝั่งเพียงแค่ 5 นาที  และสามารถรับส่งนักท่องเที่ยวได้  5,280 คน/ ชั่วโมง 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หาดไว่ทาน ย่านเก่าแก่ในตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ อยู่ริมแม่น้ำหวงผู่ฝั่งตะวันตก ตรงกันข้ามกับหอไข่มุกและหอจินเหมา เป็นสัญลักษณ์เมืองเซี่ยงไฮ้อายุนานถึง 100 ปี แต่เดิมนั้นบริเวณแห่งนี้ เคยเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าและเป็นเขตเช่าของประเทศต่างๆในสมัยอาณานิคม จุดนี้จึงถือเป็นต้นกำเนิดละครอันลือชื่อเรื่องเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ถนนแห่งนี้ยังคงมีกลิ่นไอของสมัยอาณานิคมอย่างมาก อาคารสูงตระหง่านซึ่งเป็นศิลปกรรมสไตล์ยุโรป รวมทั้งตึกธนาคารกรุงเทพที่ปักธงไทยปลิวไสวเด่นสง่า

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่าน ถนนนานกิง ซึ่งมีความยาวถึง 5 กิโลเมตรและยังเป็นแหล่งศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของนครเชี่ยงไฮ้ รวมทั้งห้างสรรพสินค้าใหญ่ชื่อดังกว่า 10 ห้าง ร้านค้าต่าง ๆ ร้านอาหารและศูนย์กลางความบันเทิงมากมายที่จะสร้างสีสันและความบันเทิงให้กับผู้ที่มาจับจ่ายบนถนนนานกิง ถนนแห่งนี้มีชื่อเสียงและคึกครื้นที่สุดของนครเซี่ยงไฮ้ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 100 ปี ในอดีตสถานที่แห่งนี้เคยเป็นเมืองท่าสำคัญและได้รับการพัฒนามาจนเป็นถนนนานกิงในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ถนนหนานจิงตะวันออกและหนานจิงตะวันตก

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม GOLDEN RICH HOTEL หรือเทียบเท่า (4*)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระหยกขาว พระพุทธรูปหยกถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1882 เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ 2 องค์ ซึ่งอัญเชิญมาจากพม่าโดยพระภิกษุชื่อ ฮุยเก็น วัดแห่งนี้ถูกทำลายในช่วงราชวงศ์ชิง แต่โชคดีที่พระพุทธรูปหยกขาวไม่ได้ถูกทำลาย จึงอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดที่สร้างขึ้นใหม่ในปีค.ศ.1928 และให้ชื่อวัดแห่งนี้ว่าวัดพระหยกขาว

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง

17.25 น. ออกเดินทางจาก นครเซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่ TG 665

21.00 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับ

Share this: