จันทร์ – ศุกร์: 9:00 – 18:00 

02-676-3663

ทัวร์จีน I คุนหมิง ต้าหลี่ ลีเจี่ยง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน BY สายการบินไทย (TG)

มณฑลยูนาน แหล่งทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์

ภูเขาหิมะมังกรหยก เทือกเขาสูงศักดิ์สิทธิ์ ที่มีลักษณะดุจดั่งมังกร

ชมโชว์ความประทับใจแห่งลีเจียง โชว์อันยิ่งใหญ่โดยผู้กำกับจีนชื่อดัง จาง อวี้ โหม

เมืองโบราณลี่เจียง เมืองเก่าอายุกว่า 800 ปี ได้รับคัดเลือกเป็นมรดกโลก

ช้อปปิ้งที่ซุ้มม้าทองไก่หยก ซุ้มประตูสัญลักษณ์ของเมืองคุนหมิง

ราคาเริ่มต้น

31,900฿

10 – 15 เมษายน 2563

฿

08.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ บริโอ ทราเวล คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ทุกท่าน

10.45 น. ออกเดินทางสู่ นครคุนหมิง โดย สายการบินไทย (THAI AIRWAYS) เที่ยวบินที่ TG 612

14.00 น. ถึง สนามบินนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน เป็นเมืองเอกและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนนาน ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีชนชาติต่างๆทั้งหมด 26 ชนชาติ และเป็นมณฑลที่มีชนชาติมากที่สุดในประเทศจีน มีศิลปวัฒนธรรม, ขนบธรรมเนียม และประเพณีประจำชนชาติต่างๆ มีชื่อเสียงและถูกขนานนามว่าเป็น เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ (ETERNAL SPRING CITY) ภูเขาเขียวชอุ่มในด้านล่าง และด้านบนเต็มไปด้วยหิมะตลอดปี แม่น้ำลำธารที่สวยสดงดงาม วิวทิวทัศน์ธรรมชาติสวยวิจิตรตระการ มีหุบเขาอันลึกลับและอันตราย มีสิ่งมหัศจรรย์ป่าหิน ถ้ำหิน และถ้ำหินย้อยที่ก่อขึ้นจากการผันแปรของลักษณะภูมิประเทศ  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ เมืองแห่งนี้เป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองชนชาติไป๋ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งจากใน และต่างประเทศ โดยมีชื่อเสียงมาจากแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (เดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม TONG XING TANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4*

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม เมืองโบราณต้าหลี่ สร้างขึ้นมากว่า 1000 ปีก่อน ถึงแม้ได้ผ่านกาลเวลามาช้านาน แต่เมืองโบราณแห่งนี้ก็ยังคงอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์อย่างมาก เป็นเมืองมรดกตกทอดจากอาณาจักรน่านเจ้า นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวจะเห็นประตูเมืองทั้งด้านใต้และด้านเหนือซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงกันตามสองฟากของถนนสายเก่าแก่จะมีบ้านเรือนโบราณปลูกสร้างไว้อย่างกระจัดกระจาย มีถนนสายเก่าแก่ตัดผ่านตัวเมืองโบราณแห่งนี้ซึ่งในปัจจุบัน ได้กลายเป็นถนนย่านการค้าที่มีความเจริญเป็นอย่างมาก ตามสองข้างถนนเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ ซึ่งจะทั้งพ่อค้าชนชาติไป๋ที่แต่งกายประจำชาติ มาขายสินค้าพื้นเมืองต่างๆ เช่น หินอ่อนต้าหลี่ ผ้าพื้นเมือง และเครื่องเงินเป็นต้น

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิมแห่งต้าหลี่ หรือ วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย ตามตำนานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายเป็นหญิงชราแบกก้อนหินใหญ่ไว้บนหลังเพื่อให้ทหารของฝ่ายตรงข้ามได้เห็น เมื่อทหารของฝ่ายศัตรูได้เห็นว่าแม้แต่หญิงชรายังแข็งแรงถึงเพียงนี้ ถ้าเป็นคนวัยหนุ่มสาวจะต้องมีพละกำลังมากมายยากจะต่อสู้ จึงไม่ได้ทำการเข้าโจมตีเมืองและถอยทัพกลับไปชาวเมืองจึงสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังเป็นวัดที่มีประติมากรรมเยี่ยมยอดแห่งหนึ่งในต้าหลี่

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน เมืองที่อยู่ติดกับธิเบตในลักษณะภูเขาที่ราบสูง สวยงามจนได้ชื่อว่า “แชงกรีล่า” มาจากภาษาธิเบต หมายถึง หนทางนำไปสู่ดวงตะวันและดวงจันทร์โดยดวงจิต คำว่า “แชงกรีล่า” เกิดขึ้นมาหลังจากที่หลายสิบปีก่อน เจมส์ ฮิลตัน นักเขียนนวนิยายชื่อดัง ได้เขียนไว้ในหนังสือที่มีชื่อว่า THE LOST HORIZON เมื่อปีค.ศ. 1933 ถึงดินแดนที่สวยงามดังสวรรค์ เนื้อหาในหนังสือนั้นกล่าวถึง ภาพที่เห็นอยู่เบื้องหน้านั้น เป็นทิวทัศน์บนภูเขาที่งดงามตระการตาที่สุด ซึ่งดินแดนแห่งนั้นคือ “แชงกรีล่า” เป็นดินแดนที่งดงามลี้ลับผู้คนมีชีวิตเรียบง่าย มียอดเขาหิมะ หุบเขา ทุ่งหญ้า สายน้ำและทะเลสาบที่สวยงาม

ระหว่างทางท่านจะได้พบกับ  โค้งแรกแห่งแม่น้ำแยงซีเกียง  ณ จุดนี้เองที่แม่น้ำได้หักโค้งข้อศอกเป็นโค้งแรก 180 องศา ทำให้ไหลแยกจากแม่น้ำสาละวินและแม่น้ำโขง ไปทางทิศตะวันออก ก่อให้เกิดอารยธรรมจีนที่ยิ่งใหญ่เมื่อหลายพันปีมาแล้ว กล่าวกันว่าถ้าไม่มีโค้งนี้ก็อาจไม่มีอารยธรรมจีนอันเกรียงไกร

จากนั้นนำท่านผ่านชม  หุบเขาเสือกระโจน เป็นร่องแม่น้ำเชี่ยวในหุบเขา ซึ่งมีความยาวต่อเนื่อง 25 กม. ช่องแคบที่สุดวัดได้ 20 เมตร นับเป็นช่องแคบที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง วัดจากยอดเขาหยูหลงลงมาแนวดิ่งถึงลำน้ำลึกประมาณ 3,900 เมตร แม่น้ำแยงซีเกียงไหลผ่านช่องแคบระหว่างเทือกเขาหิมะฮาบาและเทือกเขาหิมะมังกรหยก นับเป็น 1 ใน 4 หุบเขาใหญ่ที่สุดของโลก ตามตำนานกล่าวว่า มีเสือตัวหนึ่งได้หนีการตามล่าจากนายพราน โดยกระโดดข้ามแม่น้ำที่จุดที่แคบที่สุด จึงเป็นที่มาของชื่อของช่องเขาแห่งนี้

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HEAVEN SUNSHINE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4*

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นำท่านไปยังเชิงเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน เพื่อโดยสารกระเช้าไฟฟ้าขึ้นไปยัง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน THE VALLEY OF BLUE MOON ซึ่งบริเวณทั้งเขาจะถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน ไปทั่วเช่นกัน เมื่อโดยสารกระเช้าไปถึงยอดเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 4,500 เมตร ท่านจะได้สัมผัสลานหิมะกว้างใหญ่สุดสายตา ภายใต้ท้องฟ้าสีคราม งดงามดั่งภาพวาด ให้ท่านมีเวลาชื่นชมทัศนียภาพอันสวยงาม ตื่นตาของลานหิมะและทิวทัศน์เบื้องล่าง ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางลงจากหุบเขา (หมายเหตุ: การเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และความปลอยภัยเป็นสำคัญ จะได้เห็นมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับธรรมชาติ)

จากนั้นนำท่านสู่ วัดซงจ้านหลิน หรือวัดโปตาลาน้อย (รวมรถอุทยานไป-กลับ) ตั้งอยู่ในเมืองแชงกรีล่า วัดแห่งนี้เป็นวัดนิกายลามะหมวกเหลืองแบบธิเบตที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน มีความเคร่งในเรื่องพระธรรมวินัย ซึ่งวัดแห่งนี้สร้างจำลองแบบมาจาก พระราชวังโปตาลา ซึ่งเป็นทั้งพระราชวังและวัดสำคัญสูงสุดของธิเบต  ภายในวัดมีพระลามะจำวัดอยู่จำนวนมาก บนชั้น 2 ของวัด จะมีกงล้อมนต์ วางเรียงรายอยู่รอบ ชาวธิเบต ที่เชื่อว่า การเดินหมุนกงล้อมนต์ ให้ครบ 3 รอบนั้น ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิของชาวธิเบตนั้น บนชั้น 3 เราจะเห็นหลังคาของวัดเป็นสีทองงดงามมาก เช่นเดียวกันกับพระราชวังโปตาลาที่ธิเบต

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางโดยสารรถโค้ชเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง (เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ดินแดนภูเขาหิมะ อยู่ในเขตการปกครองทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน

จากนั้นนำท่านชม สระน้ำมังกรดำ (BLACK DRAGON POOL) หรืออีกชื่อ เฮยหลงถัน เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ที่มีตำนานเล่ากันว่าในอดีตมีมังกรปรากฏกายอยู่ในห้วงน้ำแห่งนี้ จุดเด่นของสระน้ำมังกรดำก็คือ น้ำที่ใสเหมือนมรกต และตอนเช้าแสงอาทิตย์จะส่องลงมาในน้ำ เงาของภูเขาและต้นไม้สะท้อนออกมาคล้ายรูปร่างของมังกร ให้ท่านชมทิวทัศน์บริเวณสะพานหินอ่อนที่สวยงามเป็นเลิศสวนนี้ยังสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะมังกรหยกที่สวยงามได้อีกด้วย รอบๆ สระน้ำมังกรดำ ท่านจะสามารถสังเกตุเห็นสถาปัตยกรรมสวยๆ แปลกตาอยู่หลายอย่าง เป็นการผสมผสานวัฒนธรรมของชาวฮั่น ทิเบต และน่าซีไว้ด้วยกัน

นำท่านเข้าสู่ เมืองโบราณลี่เจียง เมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน อายุกว่า 800 ปี ได้รับคัดเลือกเป็นมรดกโลกของ UNESEO เมื่อปี ค.ศ.1997 โดยคณะกรรมการประเมินว่าเมืองแห่งนี้สามารถรักษารูปโฉมอันเก่าแก่โบราณ สิ่งก่อสร้าง ผ่านมาหลายยุคหลายสมัย และยังมีระบบน้ำเก่าแก่โบราณที่ได้ขยายบทบาทอย่างมีประสิทธิผลจนถึงปัจจุบัน สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกับเมืองอื่น จุดเด่นนอกจากเรื่องของความสวยงามอลังการของเมืองโบราณแล้ว เมืองแห่งนี้ไม่มีกำแพงโครงสร้างของเมืองยืดหยุ่นบ้านเรือนปลูกติดๆกัน โดยบ้านเรือนแบบโบราณสร้างโดยไม้เป็นส่วนใหญ่ และบริเวณพื้นทางเดินปูด้วยหินตลอดสองข้างทางขนานไปกับลำธารเล็กๆที่เกิดจากหิมะบนเทือกเขามังกรหยก ได้รับการขนานนามว่าเป็น เวนิสตะวันออก

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม LVYUN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4*

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

หลังอาหารนำท่านขึ้นสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก (โดยกระเช้าใหญ่) ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าลี่เจียง เพื่อชมความงดงามของทัศนียภาพธรรมชาติ  ยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขานี้ สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 5,596 เมตร เป็นภูเขาที่สูงตระหง่าน และมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ซึ่งมองจากภายนอกแล้วมีลักษณะคล้ายมังกรนอนอยู่บนก้อนเมฆ จึงเป็นที่มาของชื่อเทือกเขาแห่งนี้ มียอดเขาเรียงต่อกันทั้งหมด 13 ยอด และที่นี้ยังเป็นที่มาของตำนานชนเผ่าน่าซีที่อาศัยอยู่ในแถบนี้มานับพันปี ทิวเขาแห่งนี้ประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งหุบห้วย ธารน้ำ แนวผา และทุ่งหญ้าน่าซี ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศ อันงดงามของธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ (หมายเหตุ: การเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และความปลอยภัยเป็นสำคัญ จะได้เห็นมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับธรรมชาติ)

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนำท่านชม  โชว์ความประทับใจแห่งลีเจียง (IMPRESSION LIJIANG) โชว์สุดอลังการแห่งเมืองลี่เจียงโดยผู้กำกับจีนชื่อดัง จาง อวี้ โหมว  ได้ทำการเนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลังและบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีเพื่อประกอบการแสดง ใช้นักแสดงมากกว่า 600 ชีวิต เนื้อหาของการแสดงเป็นการบอกเล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเผ่าต่าง ๆ ในเมืองลี่เจียง เป็นการแสดงโชว์ได้อย่างยิ่งใหญ่ตระการตาและเป็นชุดการแสดงที่ไม่ควรพลาด ถ้าท่านได้มาเยือนยังเมืองลี่เจียง

นำท่านสู่ อุทยานน้ำหยก เป็นที่แสดงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซี ภายในอุทยานประกอบด้วยประตูสวรรค์ ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้ข้างขวาเป็นพ่อ ข้างซ้ายเป็นแม่ และน้ำตกมังกร ที่ไหลหลั่งไปตามไหล่เขา แบ่งเป็น 3 ชั้น ชั้นแรกชื่อว่า มังกรออกถ้ำ ชั้นที่สองชื่อว่า มังกรเล่นน้ำ ชั้นที่สามชื่อว่า มังกรโบยบิน และยังมีต้นไม้เทวดา ซึ่งเป็นที่สักการะบูชาของคนในพื้นที่มีอายุมากกว่า 500 ปี บริเวณด้านหลังของอุทยานเป็นภูเขาหิมะมังกรหยก ส่วนด้านหน้าอุทยานก็เป็นบ่อน้ำใสเป็นสีเขียวมรกต ซึ่งแหล่งน้ำตรงนี้เป็นต้นกำเนิดในเมืองลี่เจียงด้วย โดยเป็นน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาหิมะ

แล้วนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฉู่ฉง (เดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)ตั้งอยู่ระหว่างเมืองคุนหมิงกลับเมืองต้าลี่ ซึ่งเมืองฉู่สงเป็นเมืองหลักของเขตปกครองตนเองชนชาติอี๋ฉู่สง เดิมเมืองฉู่สงมีชื่อเสียงในการผลิตผ้าไหม และบุหรี่

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม JIANHUA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4*

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง (เดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ระหว่างทางให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ตลอดสองข้างทาง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดฝ่าเท้ายาบัวหิมะ เป่าซู่ถัง ซึ่งเป็นต้นตำรับครีมบัวหิมะ ที่มีสรรพคุณรักษาแผลจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ฯลฯ

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตำหนักทอง หรือ ตำหนักจินเตี้ยน ตั้งอยู่บนภูเขา หมิงฟ่งซาน ด้านทิศ

ตะวันออกของตัวเมืองคุนหมิง ได้ชื่อว่าเป็นจุดที่ร่ำรวยที่สุดของเมืองคุนหมิงอีกด้วย ตำหนักทองจินเตี้ยนถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการบูรณะโดยอ๋อง หวูซันกุ้ย ผู้ปกครองดินแดนแถบนี้ในสมัยราชวงศ์ชิง ตำหนักหลังนี้สร้างขึ้นจากทองเหลืองทั้งหลัง มีความสูง 6.7 เมตร  กว้างและยาว 6. 2 เมตร น้ำหนักกว่า 250 ตัน เป็นสิ่งปลูกสร้างทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของจีน มีกำแพงและป้อมล้อมรอบตำหนักเสมือนกำแพงที่ล้อมรอบเมือง มีกระบี่เจ็ดดาวน้ำหนัก 12 กิโลกรัม   และดาบกายสิทธ์น้ำหนัก 20 กิโล ถูกเก็บรักษาไว้ในศาลา เชื่อว่าทั้งสองเป็นอาวุธประจำกายของ อ๋องหวูซันกุ้ย ด้านบนเป็นที่ตั้งของเทพเจ้า ที่ผู้คนมักเดินทางมากราบไหว้ขอพรในเรื่องของสุขภาพ อายุ และการเรียน

จากนั้นนำท่านเข้าสู่แหล่งช้อปปิ้งที่ถนนเก่าแก่ที่สุดของเมืองคุนหมิง ประตูม้าทองไก่หยก หรือ จัตุรัสจิ้นปี้ โดยจุดเด่นของจัตุรัสแห่งนี้คือ ซุ้มประตูสองแห่งที่ตั้งหันหน้าเข้าหากันประตูม้าทอง(จินหม่า)และประตูไก่มรกต(ปี้จี) ซุ้มประตูทั้งสองเปรียบเสมือนแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองคุนหมิง ในถนนย่านการค้าแห่งนี้ เป็นแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องประดับ อัญมณีชั้นเยี่ยม ร้านเครื่องดื่ม ร้านอาหารพื้นเมือง และร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ อีกมากมา

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม LONG WAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4*

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

หลังอาหารนำท่านสู่ วัดหยวนทง เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนาน ภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงาม กลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่ สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังมีอายุยาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาทั้ง 3 นิกาย ผสมผสานทั้งวัดไทย พม่า จีน(ทิเบต) การสร้างวัดแห่งนี้ดูแล้วจะแปลกตากว่าวัดอื่นๆในจีน เพราะปกติแล้วการสร้างวัดของจีนส่วนมากจะต้องสร้างอยู่บนภูเขา แต่วัดหยวนทงที่สร้างแปลกที่สุดในจีนคือสร้างวัดต่ำกว่าภูเขา ณ จุดแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นจุดอำนาจของเมือง โดยวิหารจะอยู่ต่ำที่สุด เนื่องจากวัดแห่งนี้ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดโดยตรงแต่เคยเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมมาก่อน ดังนั้นคำว่า “หยวนทง” จึงเป็นชื่อที่ปรากฏในคัมภีร์ของเจ้าแม่กวนอิม

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน

15.20 น. ออกเดินทางจาก เมืองคุนหมิง โดย สายการบินไทย (THAI AIRWAYS) เที่ยวบินที่ TG 613

16.30 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

Share this: