จันทร์ – ศุกร์: 9:00 – 18:00 

02-676-3663

SMART ทัวร์จีน I ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ 5 วัน 4 คืน BY สายการบินไทย (TG)

อุทยานหลุมบ่อฟ้า บริเวณของแผ่นดินยุบตัว เกิดจากการสร้างสรรค์สุดมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ทั้งยังเป็นที่ถ่ายทำฉากในหนังเรื่องดัง “TRANSFORMER 4” และ “ศึกโค่นบัลลังก์วังทอง” ของจางอวี้โหมว 

พระแกะสลักหินที่เขาเป่าติ่ง กลุ่มงานหินแกะสลักทางพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียง 1 ใน 4 แห่งของจีน

ถ้ำฝูหยงต้ง ถ้ำที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของประเทศจีน

ล่องเรือชมวิวแม่น้ำแยงซีเกียง บรรยากาศยามย่ำคืนของมหานครได้สมญานามว่า “ฮ่องกงน้อยแห่งภาคตะวันตก”

ช้อปปิ้งสองยุค! เมืองโบราณฉือซี่โข่ว, หงหยาต้ง และถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย

ราคาเริ่มต้น

32,900฿

11-15 เมษายน

 

฿

08.00 คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ฝั่งขาออก เคาน์เตอร์สายการบินไทยสมายล์ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

10.45 เหินฟ้าสู่ เมืองฉงชิ่ง โดย สายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบิน WE 684

15.05 ถีง สนามบินนานาชาติเจียงเป่ย เมืองฉงชิ่ง 1 ใน 4 เมืองเอกเทศ ตั้งอยู่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของรัฐบาลจีนพรรคก๊กมินตั๋ง ในสมัยที่ญี่ปุ่นรุกรานประเทศจีน แต่เดิมนั้นฉงชิ่งเป็นเมืองหนึ่งที่ขึ้นกับมณฑลเสฉวน ต่อมาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 1997 ทางรัฐบาลกลางของจีนได้ประกาศให้ฉงชิ่งเป็นเมืองเอกเทศ แยกออกมาเป็นมหานครฉงชิ่งขึ้นตรงกับรัฐบาลกลาง จึงทำให้ฉงชิ่งเป็นมหานครที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนและเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทางบก, ทางน้ำ และทางอากาศที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอู่หลง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฉงชิ่ง อยู่ห่างจากเมืองฉงชิ่งประมาณ 190 กม. ถนนเป็นทางด่วนพิเศษตลอดเส้นทาง เป็นเมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาโอบล้อมด้วยภูเขาสูง ทำให้เมืองนี้มีป่าไม้และพื้นที่สีเขียวเยอะและอากาศดี มีแม่น้ำอู่เจียงไหลตัดผ่านกลางเมือง มีอากาศดีและอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่งดงาม (เดินทางประมาณ 2.30 ชม.) 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก YU ZHU GARDEN HOTEL (4*) หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถอุทยาน) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4A ของประเทศจีน มีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามทางธรรมชาติ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดู ได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดน 4 สิ่งมหัศจรรย์ มาจาก 4 องค์ประกอบด้วยกันก็คือ ป่าไม้หนาแน่น, ยอดเขาประหลาด, ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และลานหิมะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านสู่ อุทยานหลุมบ่อฟ้า สามสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยานและรถกอลฟ) บนพื้นที่ยาว 8 กม. กว้าง 10-200 เมตร แผ่นดินมีการยุบตัวลง เนื่องมาจากการกัดเซาะของน้ำ ทำให้เกิดสะพานภูเขาธรรมชาติ 3 สะพาน มีชื่อเรียกว่า สามสะพานสวรรค์ ที่มีความสูง 280 เมตร หนา 167 เมตร และเกิดหลุมฟ้าลึก 2 หลุม ที่มีหน้าผาแคนยอนใหญ่ สูงชัน 200-400 เมตร เกิดโตรกผาลึก 1 แห่ง ถ้ำ 4 แห่ง และเกิดธารน้ำใต้ดินอีกหลายสาย ท่านจะได้ชมมหัศจรรย์แห่งภูผาที่น่าอัศจรรย์เป็นอย่างมาก ชมหลุมที่ลอยอยู่บนอากาศ แต่เมื่อท่านได้มองจากด้านบนนั้นจะเหมือนภูเขาที่มีรู มองไกลๆเหมือนดั่งมีแอ่งน้ำที่อยู่กลางหุบเขา แต่เมื่อได้เดินไปใกล้ๆท่านจะได้เห็นหลุมอวกาศขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่ท่ามกลางภูเขา พอท่านเดินทางถึงเบื้องล่างท่านจะได้พบ บ้านโบราณที่งดงามมีแสงจากหลุมบ่อฟ้าด้านบนสาดส่องเข้ามาใจกลางบ้านทำให้ภาพที่เห็นเสมือนแสงไฟ จากฟ้าส่องลงมาให้ผู้มาเยือนได้เห็นภาพที่สวยงามเหมือนจัดฉากไว้รอต้อนรับทุกท่านที่มาชม ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง“ศึกโค่นบัลลังค์วังทอง” ล่าสุดเป็นฉากหลังของภาพยนตร์ฮอลีวู้ดเรื่อง TRANSFORMERS 4

นำท่านชม ระเบียงกระจกแก้ว ขนาดใหญ่ กว้าง 26 ตารางเมตร ยื่นออกมาจากหน้าผาของภูเขาลูกหนึ่งในอุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ เป็นจุดชมวิวแห่งใหม่ในอุทยาน ด้วยความสูงถึง 1,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่าน ชมโชว์ IMPRESSION WULONG ผลงานของผู้กำกับจางอวี้โหมว ซึ่งเนรมิตหุบเขาของเมืองอู่หลงให้เป็นฉาก โดยบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตและประวัติศาสตร์ของผู้คนเมืองฉงชิ่ง การแสดงโชว์มีผู้แสดงกว่า 500 คนและชมระบบแสง สี เสียง อันยิ่งใหญ่ ตระการตานำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก YU ZHU GARDEN HOTEL (4*) หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฉงชิ่ง ตั้งอยู่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มีพื้นที่ติดกับมณฑลหูเป่ย, หูหนัน, กุ้ยโจว, ซื่อชวนและส่านซี ภายในตัวเมืองมีแม่น้ำไหลพาดผ่านหลายสายเป็นเมืองขนาดใหญ่อันดับ 8 ของจีน (เดินทางประมาณ 2.30 ชม.)

นำท่านสู่ ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าย่านเจี่ยฟางเป่ย หรือเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ปลดแอก ซึ่งสร้างขึ้นหลังเพื่อรำลึกถึงชัยชนะในการทำสงคราม แต่ปัจจุบันการเป็นย่านการค้าที่สำคัญ ของเมืองฉงชิ่ง คล้ายสยามแสควร์ของบ้านเรา ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้ามากมาย กว่า 3,000 ร้านค้าในย่านนี้

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

นำท่านสู่ ถนนโบราณฉือชี่โข่ว ตั้งอยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำเจียหลิง อดีตเป็นแหล่งผลิตเครื่องลายคราม ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่ราชวงศ์หมิง ปัจจุบันอาคารบ้านเรือนภายในหมู่บ้านยังคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมไว้ได้อย่างดี พื้นถนนปูด้วยหินในแบบโบราณ มีลักษณะคล้ายตลาดเก่าย้อนยุค บรรยากาศแบบจีนโบราณ มีร้านค้าจำนวนมากตั้งเรียงรายอยู่ตามตึกรามบ้านช่อง ไม่ว่าจะเป็นร้านขายงานหัตถกรรม, ภาพวาด, ร้านขายของที่ระลึก, ร้านน้ำชา, ร้านขายยาแผนโบราณหรือสมุนไพรจีน, ร้านขายเครื่องเทศ, ร้านขายอาหารพื้นเมือง และร้านขายขนมโบราณ ให้ท่านได้เดินสัมผัสกลิ่นอายย้อนยุค และเลือกซื้อของที่ระลึกหรือของฝาก ตามอัธยาศัย

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมวิวแม่น้ำแยงซีเกียง ให้ท่านได้ชื่นชมทิวทัศน์ แสง สี สองฝากฝั่งมหานครฉงชิ่งและสัมผัสบรรยากาศยามย่ำคืนของมหานครได้สมญานามว่า “ฮ่องกงน้อยแห่งภาคตะวันตก”

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS CHONGQING UNIVERSITY TOWN (3*+) หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ นั่งรถไฟทะลุตึก รถไฟฟ้าที่ถูกสร้างขึ้นมาให้ลอดผ่านอาคารต่างๆ ได้โดยไม่ต้องทุบตึกทิ้ง รถไฟทะลุตึกสายนี้เรียกว่า MOUNTAIN CITY ตั้งอยู่ในเมืองฉงชิ่ง เป็นรถไฟชนิดพิเศษที่ถูกสร้างขึ้นบนตึกสูงถ 19 ชั้นโดยนักวางแผนได้ทำการสร้างสถานีรถไฟในอาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าจู๋ (เดินทางประมาณ 2.30 ชม.) ห่างจากเมืองฉงชิ่งประมาณ 100 กม. เมืองต้าจู๋ คือ แหล่งมรดกโลกที่เด่นในความงดงามของงานแกะสลักทั้งทางพุทธศาสนา, ขงจื๊อ, เต๋า และชีวิตผู้คนบนผาแคบๆ ที่เริ่มแกะสลักเรื่อยมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 9 จนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 13

นําท่านสู่ เมืองโบราณชางโจว เป็นเมืองโบราณที่สร้างขึ้นริมแม่น้ํา ตั้งอยู่ใจกลางเมืองต้าจู๋ในเมืองโบราณมี หอกําแพงสูงกว่า 13 เมตร มีที่ว่าการเมือง มีโรงละคร ฯลฯ

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

จากนั้นนำท่านเที่ยวชมมรดกโลกที่อลังการแหล่งที่สอง พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋ ซึ่งได้ลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 23 เมื่อปีพ.ศ. 2542 ที่เมืองมาร์ราเกช ประเทศโมร็อกโก เป็น 1 ใน 40 กว่าแหล่งมรดกโลกของจีน ที่นี้มีความสำคัญทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะทางด้านศาสนาพุทธ ที่ชาวเผ่าทอปาเลื่อมใส ได้แกะสลักหน้าผาเป็นองค์พระพุทธรูปต่างๆ จนเป็นอารยธรรมล่ำค่าให้แก่ชนรุ่นหลัง อีกทั้งองค์พระพุทธรูปหลายๆองค์ยังคงความสมบูรณ์และสีสันได้เป็นอย่างดี ซึ่งเหลือน้อยมากแล้วในโลกใบนี้

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฉงชิ่ง (เดินทางประมาณ 2.30 ชม.)

นำท่านสู่ หงหยาต้ง อาคารขนาดใหญ่สร้างอยู่บนเนินเขาเล็ก ขนานไปกับแม่น้ำเจียหลิง ช่วงหนึ่งยังเป็นที่หลบภัยระเบิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ด้านในกลุ่มอาคารประกอบด้วยโรงแรม ร้านค้าจำหน่ายสินค้า, ร้านอาหารพื้นเมือง, ร้านน้ำชา โรงละครซึ่งล้วนแล้วแต่ก่อสร้างตกแต่งในรูปแบบโบราณให้อารมณ์และบรรยากาศย้อนยุคสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม ส่วนชั้น 4 ยังมีตลาดของกินสายเล็กๆ ให้ได้ชมและชิมของดังเมืองฉงชิ่ง เช่น ก้อนซุปหมาล่า, ขนมเกลียว, ถั่วตัดธัญพืช ฯลฯ

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS CHONGQING UNIVERSITY TOWN (3*+) หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม สวนเอ๋อหลิ่ง ตั้งอยู่เขตหวีจง ซึ่งอยู่แถบแม่น้ำแยงซีเกียง และขนาบด้วยเจียงหลิง เดิมมีชื่อเรียกว่า “เอ๋อเซี่ยงหลิ่ง” สวนแห่งนี้ตั้งอยู่ช่องแคบเขาซันหลิ่ง ซึ่งมีลักษณะเหมือนคอห่าน จึงได้ถูกขนานนามว่า “สวนเอ๋อหลิ่ง”(สวนคอห่าน) และถือได้ว่าเป็นช่องแคบที่มีระยะใกล้นครฉงชิ่งมากที่สุด ภายในบริเวณสวนประกอบด้วยสะพานเชือก ศาลาชมวิว ฯลฯ อีกทั้งยังมีบรรยากาศที่ร่มรื่นและท่านยังสามารถชมและเก็บภาพความประทับใจกับทัศนียภาพรอบๆ นครฉงชิ่ง

นำท่านเข้าชม ศาลาประชาคม(ด้านนอก) สร้างขึ้นในปีค.ศ.1951 โดยจอมพลเฮ่อหลง เป็นผู้ริเริ่มโครงการ เพื่อให้เป็นสถานที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ใช้เวลาสร้างประมาณ 3 ปี อาคารรูปทรงกลมคล้ายคลึงกับหอฟ้าเทียนทานในกรุงปักกิ่ง แบ่งเป็นส่วนคือ ตึกเหนือ, ตึกกลาง และตึกใต้ ส่วนกลางของอาคารไม่มีเสา แต่มีโครงหลังคาเป็นเหล็กหนัก 286 ตัน ปัจจุบันนี้เปิดเป็นโรงแรมบางส่วน และใช้จัดงานการแสดงขนาดใหญ่

จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ซานเสีย ให้ท่านเข้าใจถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเขาสามโตรก บริเวณแม่น้ำแยงซีเกียง รวมถึงการสร้างเขื่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก อย่างเขื่อนซานเสียต้าป้า

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเจียงเป่ย เมืองฉงชิ่ง

15.50 เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 685

18.10 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ !

Share this: