จันทร์ – ศุกร์: 9:00 – 18:00 

02-676-3663

Smart ทัวร์ในประเทศ | เมืองประวัติศาสตร์ พิษณุโลก-สุโขทัย 3 วัน 2 คืน Byสายการบินแอร์เอเชีย

สวนบัวอมรรัตน์ ชมใบบัวกระด้งยักษ์ที่เบ่งบานอยู่เต็มสระน้ำ

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ชมปรางค์ประธาน ที่ในอดีตน่าจะบรรจุสิ่งของสำคัญสำหรับการบูชา 

วัดนางพญา แหล่งค้นพบพระเครื่องพิมพ์สำคัญ “พระนางพญา” 1 ในพระชุดเบญจภาคีที่เลิศเลอค่า

พระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร กราบไหว้ขอพรพระพุทธชินราช พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวพิษณุโลก

ราคาเริ่มต้น

12,999฿

20 – 22 มี.ค.27 – 29 มี.ค.24 – 26 เม.ย.22 – 24 พ.ค.
฿

(บินไป-กลับ พิษณุโลก โดย สายการบินแอร์เอเชีย)

05.30 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ของสายการบิน แอร์เอเชีย (FD) เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
08.10 น.
 ออกเดินทางสู่ พิษณุโลก โดย สายการบินแอร์เอเชีย (AIR ASIA) เที่ยวบินที่ FD3308

09.10 น. ถึง สนามบินพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อย เปลี่ยนพาหนะเป็นรถตู้

นำท่านสู่เมืองพิษณุโลก นมัสการขอพร วัดพระพุทธบาท เดิมมีชื่อว่า “วัดพระพุทธบาท” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง” พื้นที่ตั้งวัดอยู่บริเวณเชิงเขา ตามตำนานพงศาวดารเหนือ กล่าวว่า เมื่อครั้งพุทธกาล  สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสร็จไปบิณฑบาตที่บ้านพราหมณ์ และเสด็จไปฉันจังหันใต้ต้นสมอ ณ บริเวณเขาสมอแคลง พระอุบาลีเถระ พระศิริมานนท์เถระ ได้นิพานที่เขาสมอแคลง ท่านพระยาวิจิตรไวย  ผู้สร้างเจดีย์บนยอดเขาสมอแคลง ได้บรรจุพระธาตุ พระอรหันต์ ทั้ง 2 พระองค์ไว้ในเจดีย์บนยอดเขาสมอแคลงปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 6 สิหาคม พ.ศ. 2506 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร

นำท่านขอพร เจ้าแม่กวนอิมหยกขาว ณ วัดราชคีรีหิรัญยาราม ให้ท่านได้ขอพรในด้านความโชคดี ความสำเร็จ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเข้าสู่ พระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ให้ท่านได้กราบไหว้ขอพรพระพุทธชินราช พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวพิษณุโลก และถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงาม มากที่สุดองค์หนึ่งของประเทศ และให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากของที่ระลึก บริเวณภายในวัด

เข้าสู่ วัดนางพญา ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ หรือ ‘วัดใหญ่’ และ วัดราชบูรณะ เป็นแหล่งค้นพบพระเครื่องพิมพ์สำคัญ “พระนางพญา” 1 ในพระชุดเบญจภาคีที่เลิศเลอค่า

นำท่านสู่ สวนบัวอมรรัตน์ นำท่านชมใบบัวกระด้งยักษ์ที่เบ่งบานอยู่เต็มสระน้ำ ให้ท่านอิสระถ่ายรูปชมวิว และสัมผัส บรรยากาศธรรมชาติ (รวมค่าเข้าชมสวน แต่ราคานี้ไม่รวมค่ายืนถ่ายรูปบนใบบัว ท่านละ 100 บาท หมายเหตุ แต่ละวันใบบัวที่สามารถไปยืนถ่ายได้จะจำกัดน้ำหนักตัวของผู้ที่จะขึ้นไป ทั้งนี้กรุณาเช็คทาง เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย)

จากนั้นนำท่านสู่จังหวัดสุโขทัยใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

นำท่านเข้าสู่ที่พัก LEGENDHA SUKHOTHAI RESORT หรือเทียบเท่า 4 ดาว

07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 ออกเดินทางสู่ อ.ศรีสัชนาลัย ชม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ หรือ วัดพระบรมธาตุเมืองเชลียง และเรียกอีกชื่อว่า วัดพระปรางค์ ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองเก่าศรีสัชนาลัย ชมปรางค์ประธาน ที่ในอดีตน่าจะบรรจุสิ่งของสำคัญสำหรับการบูชา ที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “หัวใจพระพุทธเจ้า” จากนั้นเข้าสู่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย โดยรถรางชม วัดช้างล้อม ชมเจดีย์ประธานที่ด้านล่างมีรูปปั้นช้างเต็มตัวล้อมรอบถึง 39 เชือก วัดเจดีย์เจ็ดแถว ชมเจดีย์ประธานรูปดอกบัวตูม และชมความแปลกของเจดีย์ที่สร้างเรียงรายเป็นแนวอย่างสวยงาม วัดนางพญา ที่มีความโดดเด่นในเรื่องลายปูนปั้น เป็นต้น  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร              

บ่าย เดินทางสู่ อ.ทุ่งเสลี่ยม ชม วัดพิพัฒน์มงคล เดิมเป็นวัดร้างกลางทุ่งนา สันนิษฐานว่าเป็นวัดมาก่อน ประมาณ 700 ปี ไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่พบรากฐานอุโบสถ เจดีย์โบราณ จมอยู่ใต้พื้นดินลึก ลงไปกว่า 1.50 เมตร ตรงใจกลางวัดในปัจจุบัน

15.30 แวะจิบเครื่องดื่มชื่นใจที่ บ้านหอมกลิ่นดิน คาเฟ่สไตล์โรงนาสุดเท่ ที่มาพร้อมกับมุมถ่ายรูปสุดเก๋ไก๋อย่างสะพานไม้กลางทุ่งนา

17.00 จากนั้นนำท่านสู่ ถนนคนเดิน แหล่งช้อปปิ้งเดินเล่น ยามค่ำคืนที่ยอดนิยมของคนสุโขทัย ที่รวมของสินค้านานาชนิดและราคาไม่แพงมาก มีทั้งของกิน เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ของใช้ มากมายอยู่สองข้างทาง (ถนนคนเดินเปิดทุกวันเสาร์)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

นำท่านเข้าสู่ที่พัก LEGENDHA SUKHOTHAI RESORT หรือเทียบเท่า 4 ดาว

07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 เช๊คเอ้าท์จากโรงแรม นำท่านเข้าสู่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย มรดกไทยและมรดกโลก

พาท่านชม วัดมหาธาตุ วัดสำคัญขนาดใหญ่ที่มีทั้งเจดีย์ประธานทรงดอกบัวตูม วิหาร มณฑป และเจดีย์ราย 200 องค์ วัดตระพังเงิน เดินเที่ยวชมความงดงามของพระพุทธรูปในสมัยสุโขทัยที่มีความอ่อนช้อยและงดงามเป็นอย่างยิ่ง

จากนั้นชม อนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง ที่สร้างขึ้นเพื่อถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหง

จากนั้น นำท่านสู่ วัดศรีชุม วัดเก่าแก่ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับพระพูดได้ ให้ท่านกราบ “พระอจนะ ที่แปลว่า ผู้ไม่หวั่นไหว” พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ หน้าตักกว้าง 11.30 เมตร และสูง 15 เมตร เพื่อความเป็นสิริมงคล

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร              

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ จ.พิษณุโลก

เข้าชม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี สถานที่ที่เก็บรวบรวมของเก่า และข้าวของเครื่องใช้ในวิถีชีวิตดั่งเดิมของชาวบ้าน โดยแยกเป็นอาคาร อาทิ อาคารแสดงประวัติศาสตร์พิษณุโลกที่ผ่านมา อาคารเครื่องใช้ท้องถิ่น ของชาวเหนือตอนล่าง อาทิ เครื่องจักรสาน เครื่องสีข้าว เครื่องมือจับสัตว์ กระต่ายขูดมะพร้าว เชี่ยนหมาก รวมถึง อาวุธต่าง ๆ และห้องนิทรรศการชาวโซ่ง หรือไทยทรงดำ เป็นต้น

สมควรแก่เวลา ตรวจเช็คสัมภาระนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

18.55 น. เดินทางจาก สนามบินพิษณุโลก สู่กรุงเทพโดย สายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD3307

19.45 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพและประทับใจ 

Share this: