จันทร์ – ศุกร์: 9:00 – 18:00 

02-676-3663

Smart ทัวร์ในประเทศ | ทัวร์รถเที่ยวอีสาน-สงกรานต์ นครราชสีมา-ขอนแก่น-หนองคาย

วัดโพธิ์ชัย ที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระใสอันศักดิ์สิทธิ์

คำชะโนด เชื่อกันว่าเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์และเป็นดินแดนลี้ลับของพญานาคราช

อนุสาวรีย์ย่าโม วีรสตรีแห่งประวัติศาสตร์ไทยผู้ซึ่งทำคุณประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมือง

วัดป่าภูก้อน สถานที่ของสถาปัตยกรรมแห่งพุทธศิลป์ที่ยิ่งใหญ่งดงามซ่อนตัวอยู่กลางป่า

ราคาเริ่มต้น

17,999฿

11 – 15 เมษายน 2563

฿

06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ……………….

ทีมงานรอต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ

06.30 น. นำท่านออกเดินทางเมืองโคราช ประตูสู่ภาคอีสาน โดยรถบัสปรับอากาศ

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน

บ่าย นำท่านสักการะ อนุสาวรีย์ย่าโม วีรสตรีแห่งประวัติศาสตร์ไทยผู้ซึ่งทำคุณประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมือง สร้างไว้เพื่อระลึกถึงและยกย่องคุณงามความดีของ ย่าโม ภายในอนุสาวรีย์ยังบรรจุอัฐิไว้ให้ผู้คนได้กราบไว้ เคารพบูชา ขอพร โดยส่วนใหญ่ผู้คนต่างมักจะมาบนบานศาลกล่าวขอสิ่งต่าง ๆ จากย่าโม เช่น ขอให้มีงานทำ ขอให้มีลูก เมื่องสมหวังแล้วก็จะแก้บน ด้วยสิ่งของที่ตนเองบนไว้ แต่สิ่งที่ ย่าโม ชอบมากที่สุดในการแก้บนคือการร้องเพลงโคราช

(ถ้ามีเวลาแวะชมปราสาทหินพิมาย)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จ.ขอนแก่น

ค่ำ บริการอาหารเย็น

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โฆษะ ขอนแก่นหรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชมพระธาตุแก่นนคร ณ วัดหนองแวง วัดเก่าแก่ 200 ปี ของเมืองขอนแก่น เป็นที่ประดิษฐานของพระธาตุแก่นนคร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 มีความสูง 80 เมตร มีทั้งหมด 9 ชั้น บริเวณยอดจำลองแบบมาจากยอดพระธาตุพนมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ ในแต่ละชั้นท่านสามารถเดินชมความสวยงามของบึงแก่นนครที่อยู่กลางเมืองขอนแก่นได้

จากนั้นเดินทางสู่ จ.อุดรธานี

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน

บ่าย ชมความมหัศจรรย์ของป่า คำชะโนด ที่มีความเชื่อกันว่าเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์และเป็นดินแดนลี้ลับของพญานาคราช พ่อปูศรีสุทโธ แม่ย่าศรีประทุมมา คำชะโนดมีลักษณะเป็นเกาะลอยน้ำที่ไม่เคยจม เต็มไปด้วยต้นชะโนดมากมาย แวะซื้อของฝาก ตลาดท่าเสด็จ ตลาดที่ทุกท่านต้องแวะมาละลายทรัพย์ มีสินค้าให้เดินจับจ่ายหลายรูปแบบมีทั้งผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง อาหารแปรรูป แหนม หมูยอ ของสินค้าพื้นเมืองและอื่น ๆอีกมากมายจนเรียกได้ว่าเป็นแหล่งช้อป ชิม ชิลล์ ที่ใคร ๆต่างพากันมาสัมผัสบรรยากาศแสนผ่อนคลายริมแม่น้ำโขง

ค่ำ บริการอาหารเย็น

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมรอยัล นาคารา หนองคาย

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ศาลาแก้วกู่ อุทยานเทวาลัย หรือที่ชาวหนองคายเรียกกันง่ายๆว่า วัดแขก ซึ่งมีประวัติชีวิตและผลงานอัศจรรย์เกินกว่าจะประมวลได้ เป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่จำนวนรวมกว่า 200 องค์ โดยประกอบด้วยพระพุทธรูป พระรูปของพระโพธิสัตว์ เทพเจ้าฮินดู บุคคลในคริสต์ศาสนา  

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดโพธิ์ชัย (วัดอารามหลวง เดิมชื่อวัดผีผิว ) เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญแห่งจังหวัดหนองคาย เนื่องจากเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระใสอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบปรางมารวิชัย หล่อด้วยทองอันเป็นเนื้อทองคำ 92 เปอร์เซ็นต์ ถือว่าเป็นพระพุทธรูป คู่บ้านคู่เมืองที่มีตำนานผูกพันกับชาวไทยและชาวลาวในประวัติศาสตร์

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน

นำท่านเดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน (วัดป่าแห่งการวิปัสสนา) ตั้งอยู่ในตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี เป็นสถานที่ของสถาปัตยกรรมแห่งพุทธศิลป์ที่ยิ่งใหญ่งดงามซ่อนตัวอยู่กลางป่า วัดป่าที่งดงามนี้เกิดจากพุทธบริษัทที่ตระหนักถึงประโยชน์ของธรรมชาติและป่าต้นน้ำลำธาร ซึ่งท่านจะได้ความรู้สึกประดุจดั่งท่องอยู่บนสวรรค์ ที่นี่ถูกยกให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวอีสานอีกแห่งหนึ่ง

ค่ำ บริการอาหารเย็น

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมรอยัล นาคารา หนองคาย

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม        

นำท่านเดินทางเที่ยว เมืองหลวงเวียงจันทน์ เป็นเขตที่ตั้งของกรุงเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นทั้งเมืองหลวงของประเทศลาวมีอาณาเขตตรงข้ามกับอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคายของประเทศไทย

จากนั้นนำท่านท่องเที่ยวตามโปรแกรมดังนี้

เจ้าแม่หลักเมือง (CITY PILLAR) เป็นวัดศรีเมืองซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของทั้งชาวไทยและลาว

พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว (HOR PHRA KAEW MUSEUM) ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต

วัดสีสะเกด พิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปมากกว่าหนึ่งหมื่นองค์

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน

ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย (VICTORY MOUNMENT) สถาปัตยกรรมผสมผสานลาวล้านช้างกับฝรั่งเศส

นมัสการพระธาตุหลวง สวยงามยิ่งใหญ่ที่สุดในลาว ต้นแบบพระธาตุพนม และพระธาตุอิงฮัง

ช้อปปิ้งในตลาดเช้า (MORNING MARKET) เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง หัตถกรรม เครื่องเงิน ฯลฯ

ช้อปปิ้งในร้านค้าปลอดภาษี ที่ด่านลาวเลือกซื้อสินค้านานาชาติมียี่ห้อ (BAND NAME) ราคาถูกต่าง ๆมากมาย อาทิ เหล้า ไวน์ บุหรี่ เสื้อผ้า กระเป๋าและเครื่องสำอาง ก่อนการเดินทางกลับหนองคาย

นำท่านเดินทางสู่ จ.อุดรธานี

ค่ำ บริการอาหารเย็น

นำท่านเดินทางสู่ที่พัก DE PRINCESS HOTEL

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดอุดรธานี จัดตั้งขึ้นในอาคารราชินูทิศ เป็นอาคารเก่า สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลเผย่แพร่มรดกทางวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและวิถีความเป็นอยู่ของคนในจังหวัดอุดรธานี

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติบ้านเชียง เป็นแหล่งทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ซึ่งจัดแสดงวิถีชีวิตของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์เมื่อราว5,000- 1,400 ปี นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณคดีอันดับที่ 4 ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดสันติวนาราม (วัดป่าดงไร่) เป็นพระอุโบสถกลางน้ำทรงดอกบัวหนึ่งเดียวในสยาม มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 19 เมตร สูง 19 เมตร มีกลีบดอกบัว 24 กลีบ ที่ตั้งโดดเด่นกลางน้ำมีสะพานทางเดินเชื่อมไปยังพระอุโบสถ ส่วนภายในวิจิตรตระการตาด้วยภาพวาดฝาผนังที่บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติ มีองค์พระประธานสีขาวโดดเด่นอยู่ภายในอุโบสถ บริเวณโดยรอบอุโบสถยังโอบล้อมไปด้วยบึงน้ำขนาดใหญ่ 

ถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอุดรธานี

18.00 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบิน FD 3357

19.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

Share this: