จันทร์ – ศุกร์: 9:00 – 18:00 

02-676-3663

Smart ทัวร์ในประเทศ | นครศรี PREMIUM 3D2N BY สายการบินแอร์เอเชีย

สักการะ พระมหาธาตุ 1 ใน 8 จอมเจดีย์ของไทย

ดำน้ำชมปะการังและฝูงปลานานาชนิด ณ. หมู่เกาะทะเลใต้

ไหว้ขอพร ไอไข่ ที่วัดเจดีย์

ราคาเริ่มต้น

14,900฿

10 – 12 เม.ย11 – 13 เม.ย12 – 14 เม.ย13 – 15 เม.ย
14 – 16 เม.ย15 – 17 เม.ย15 – 17 เม.ย 

เมษายน

(ไม่รวมวันเดินทางช่วงสงกรานต์)

01 – 04 พ.ค.22 – 24 พ.ค.12 – 14 มิ.ย.26 – 28 มิ.ย.
04 – 06 ก.ค.17 – 19 ก.ค.24 – 26 ก.ค.07 – 09 ส.ค.
28 – 30 ส.ค.04 – 06 ก.ย.25 – 27 ก.ย.09 – 11 ต.ค.
25 – 27 ต.ค.   
฿

04.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ด้านสัมภาระและบัตรโดยสาร

06.40 น. นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย โดย สายการบินแอร์เอเชีย (AIR ASIA) เที่ยวบินที่ FD 3188

08.00 น เดินทางถึง สนามบินนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว รับสัมภาระเสร็จแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ ที่ชาวนครเรียกว่า วัดพระธาตุ โบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นมิ่งขวัญชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศานิกชน ทั้งหลาย สัญลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชที่รู้จัก กันแพร่หลายก็คือ พระบรมธาตุเจดีย์ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เนื่องจากเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศจดทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็นโบราณสถาน นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้

จากนั้นนำชม พิพิธภัณฑ์หนังตะลุง บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน เป็นอาคารขนาดใหญ่สองชั้น จัดแสดงตัวหนังตะลุงในอาคาร มีทั้งเทวดายักษ์เจ้าเมืองตัวพระตัวนางผีรวมไปถึงตัวเอียดซึ่งเป็นตัวตลกหญิง นอกจากนี้ยังมีตัวหนังจากแหล่งต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในแต่ละ ยุคสมัย เช่น ตัวหนังในช่วงสงคราม โลกครั้งที่ 2 ตัวหนังของภาคกลาง ตัวหนังมุสลิม (วายังดูเละ) ตัวหนัง ประโมทัย (หนังตะลุงอีสาน) ตัวหนังนานาชาติ เช่น อินเดีย อินโดจีน ตุรกี อีกทั้งยังมีตัวหนังตลกอายุ 50-100 ปี อย่างหนูนุ้ยเท่ง แก้ว สะหม้อ สายนุ้ย หลังขวัญเมือง เป็นต้น

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านคีรีวง ธรรมชาติที่แสนสงบ ท่ามกลางขุนเขาโอบล้อม สัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตชาวบ้านที่เรียบง่ายและน่าค้นหา เป็นชุมชนเก่าแก่ที่อพยพไปอาศัยอยู่เชิงเขาหลวง เดิมชุมชนนี้มีชื่อว่า “บ้านขุนน้ำ” เพราะตั้งอยู่ใกล้ต้นน้ำจากยอดเขาหลวง ต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อ “บ้านคีรีวง” หมายถึง หมู่บ้านซึ่งอยู่ภายในวงล้อมของภูเขา เสน่ห์ของบ้านคีรีวง นั่นคือความสงบและความเงียบ การสัมผัสวิถีชีวิตแบบชนบท อิ่มไปกับบรรยากาศหมู่บ้านกลางหุบเขา ฟังเสียงน้ำไหล ผ่านแก่งหินต่าง ๆ ไหลรวมเป็นแม่น้ำสายเล็ก ๆ ผ่านกลางหมู่บ้าน

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร—เมนอาหารพื้นเมือง+ซีฟู๊ดทะเลเผา

นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก ณ RACHA KIRI RESORT HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

เช้า บริการอาหารเข้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือแหลมประทับ และนำท่านเดินทางสู่ หมู่เกาะทะเลใต้ เพื่อให้ท่านทำกิจกรรมดำน้ำตื้น (SNOCKELING) ตามอ่าวต่างๆ และนอกจากนั้นท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติงดงามที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมา พร้อมกับ สายลมเย็นๆ และเกลียวคลื่นที่พัดผ่านมาอย่างจุใจ

นำท่านมาสู่ เกาะแดน ซึ่งเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ระหว่างเกาะสมุยและอำเภอขนอม เป็นอีกหนึ่งแหล่งน้ำตื้นที่ได้รับความนิยมจากทั่งชาวไทยและชาวต่างชาติ

กลางวัน บริการอาหารกลางวันปิกนิค

บ่าย นำท่านเดินทางสู่จุดน้ำจุดต่างๆ และอิสระให้ท่านพักผ่อนไปกับการดำน้ำหรือนั่งเลยบนชายหาดสวยๆ เก็บภาพความประทับกับเต็มที่

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับเข้าฝั่งและเดินทางเข้าสู่ที่พัก

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม—เมนูอาหารพื้นเมือง+ซีฟู๊ดทะเลเผา

เช้า บริการอาหารเข้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางแวะ ร้านของฝาก เพื่อซื้อของที่ระลึกและของดีประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดไม้ติดมือกลับไปฝากญาติสนิท มิตรสหาย ที่อยู่ทางบ้านตามอัธยาศัย

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ หรือวัดไอ้ไข่ เคยเป็นวัดร้างที่เชื่อกันว่าสร้างมาเป็นเวลานับ 1000 ปี มีเพียงเจดีย์โบราณเก่ารกร้างอยู่ตรงบริเวณที่กำลังสร้างโบสถ์ในปัจจุบัน จนเมื่อประมาณพ.ศ.2500 มีการบูรณะวัดเจดีย์ขึ้นมาใหม่ มีพระเข้ามาอยู่ประจำเป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจของชาวบ้านใกล้เคียง และเป็นที่ประดิษฐานของ “พ่อท่าน” พระพุทธรูปเก่าแก่ที่อยู่มาตั้งแต่ยังป็นวัดร้าง ส่วน ไอไข่วัดเจดีย์ คือรูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ9 -10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตย์อยู่ ณ วัดแห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านตั้งแต่ในละแวกใกล้วัดไปจนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใต้

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

16.30 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบินแอร์เอเชีย (AIR ASIA) เที่ยวบินที่ FD 3178

17.45 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

Share this: