จันทร์ – ศุกร์: 9:00 – 18:00 

02-676-3663

Smart ทัวร์ในประเทศ | ทัวร์ระนองฝน 8 แดด 4 ดำดิ่งหัวใจมรกต 3 วัน 2 คืน BY DD ล่องใต้ THE SERIES วิบวับ วิบวับ

เยือนถิ่นแดนพม่าดำดิ่งสู่หัวใจมรกตแห่งท้องทะเลธรรมชาติอันแสนงดงาม

แช่น้ำแร่เปี่ยมไปด้วยแร่ธาตุเพื่อสุขภาพและความงาม ณ บ่อน้ำร้อนรักษะวาริน

รวมแหล่งท่องเที่ยวจุดเช็คอินถ่ายรูปรัวๆกันไปเลยที่นี่ที่เดียวเมืองระนอง

ราคาเริ่มต้น

15,500฿

เมษายน
01 – 03 พ.ค.22 – 24 พ.ค.12 – 14 มิ.ย.26 – 28 มิ.ย.
04 – 06 ก.ค.17 – 19 ก.ค.24 – 26 ก.ค.07 – 09 ส.ค.
28 – 30 ส.ค.04 – 06 ก.ย.25 – 27 ก.ย.09 – 11 ต.ค.
25 – 27 ต.ค.   
฿

04:30 คณะเดินทางทุกท่านพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ภายในประเทศ เคาเตอร์สายการบิน NOKSCOOT นกสกู๊ต โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและนำท่านเช็คอินโหลดสัมภาระ

06:05 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินระนอง จังหวัดระนอง โดยสายการบิน NOKSCOOT นกสกู๊ต เที่ยวบินที่ DD7312 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)

07:30 เดินทางถึงสนามบินระนองจากนั้นนำทุกท่านมุ่งเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดระนอง ซึ่งเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันตกของภาคใต้ ระนองเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเรืองอำนาจ เดิมเป็นหัวเมืองขนาดเล็กขึ้นกับเมืองชุมพร คำว่าระนองเพี้ยนมาจากคำว่า แร่นอง เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดมีแร่อยู่มากมายและได้ชื่อว่าเป็นเมือง “ฝนแปด แดดสี่” นั่นคือมีฝนตก 8 เดือน และฝนแล้งเพียง 4 เดือน นับว่าเป็นจังหวัดที่ฝนตกชุกมากที่สุดในประเทศไทย เนื่องจากอยู่ติดกับทะเลอันดามัน ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อย่างมาก

นำทุกท่านเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว มีสภาพป่าสมบูรณ์ มีแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น น้ำตกหงาว เป็นน้ำตกที่ไหลลงมาจากสันเขาสูงชัน สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล ช่วงที่มีน้ำมากที่สุดคือเดือนมิถุนายน และเป็นแหล่งท่องอยู่อาศัยของ ปูเจ้าฟ้า ลักษณะเด่นของปูเจ้าฟ้าคือ ลำตัวและก้ามเป็นสีขาว ขาเดินทั้งสี่คู่ เบ้าตาทั้ง 2 ข้าง และบริเวณปากเป็นสีม่วงดำ อาศัยอยู่ตามใต้ซอกหินหรือใต้ใบไม้บริเวณสองข้างทางลำธารเล็ก ๆ ที่ไหลลงจากน้ำตก โดยเฉพาะในฤดูฝน

นำทุกท่านเข้าสู่ ภูเขาหญ้า เป็นภูเขาที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นมีแต่ต้นหญ้าปกคลุมแนวเขาที่ทอดตัวจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ภูเขาที่เต็ม ไปด้วยหญ้าต่างสีต่างวันเวลาและเนินเขางดงาม ในช่วงฤดูแล้งภูเขาหญ้าจะแปรเปลี่ยนเป็นสีเหลือง เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวยิ่งในช่วงในตกใหม่ๆอาจมีโอกาสได้แห่งของสายหมอกฝนลอยไปมาอีกด้วย  จึงนิยมเรียกกันว่า “ภูเขาหญ้าสองสี” การชมภูเขาหญ้านอกจากจะชมได้จากลานกว้างด้านล่างแล้ว ยังสามารถขึ้นไปชมวิวในมุมสูงมีทางราบเชิงเขา มีทางเดินเท้าสำหรับนักท่องเที่ยวขึ้นสู่บนสันเขาเพื่อชมทิวทัศน์โดยรอบ

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำทุกท่านเข้าชม พระราชวังรัตนรังสรรค์ แทนของเดิมที่ได้พังไป นับว่าเป็น 1 ใน 19 พระราชวังของไทยที่มีประกาศพระบรมราชโองการยกขึ้นเป็นพระราชวัง ที่ตั้งพระราชวังรัตนรังสรรค์ของเก่าจะอยู่ที่บริเวณศาลากลางเมืองระนอง สร้างขึ้นโดยพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซิมก๊อง) ปัจจุบันถูกรื้อสร้างเป็นศาลากลางระนองไปแล้ว พระราชวังรัตนรังสรรค์เป็นพระราชวังที่จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์การเสด็จประทับแรมจังหวัดระนองของพระมหากษัตริย์ 3 พระองค์ งบประมาณในการก่อสร้างมาจากการออกสลากกาชาดฉบับพิเศษ ตัวพระราชวังที่ทำขึ้นมาใหม่ทำจากไม้สัก และ ไม้ตะเคียนทอง เป็นกลุ่มเรือนไม้ขนาดใหญ่มีทางเดินเชื่อมกันตลอด บริเวณด้านหน้าพระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง) เป็นสวนสาธารณะมีรูปปั้นคนงานทำเหมืองแร่ บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์แร่ธาตุในสมัยนั้น

นำทุกท่านเข้าสู่ บ่อน้ำร้อนรักษะวาริน เป็นบ่อน้ำร้อนซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินี้มีอยู่ 3 บ่อ คือ บ่อพ่อ บ่อแม่ และบ่อลูก ทั้ง 3 บ่อ มีอุณหภูมิสูงประมาณ 65 องศาเซลเซียส น้ำพุร้อนแห่งนี้ได้รับการวิเคราะห์จากกรมวิทยา ศาสตร์บริการว่าประกอบด้วยแร่ธาตุ ที่สำคัญ และเป็นแหล่งเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีสารกำมะถันเจือปนอยู่เลย จึงทำให้ไม่มีกลิ่นของกำมะถันและมีความบริสุทธิ์ สามารถดื่มได้จากแหล่งกำเนิด โดยไม่ต้องผ่านการกลั่นกรองใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งมีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น—เมนูอาหารท้องถิ่น+ซี๊ฟู๊ดทะเลเผา

ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเข้าพัก ณ TINIDEE HOTEL หรือเทียบเท่า

08.30 นำทุกท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือประภาคาร จ.ระนอง เช็คอินและยื่นบัตรประชาชนตัวจริง เพื่อดำเนินการทำเอกสารผ่านแดนชั่วคราว พร้อมบริการอาหารว่างยามเช้า

นำทุกท่านเดินท่านเข้าสู่ท่าเรือเกาะสอง เมียนมาร์ ระหว่างการเดินทาง ท่านจะได้ชมแหล่งท่องเที่ยวหลักซึ่งเป็นแผ่นดินตอนใต้สุดของประเทศเมียนมาร์ หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “วิคตอเรีย พอยท์” เรือจะล่องผ่านหมู่เกาะมากมาย พร้อมสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ของทะเลเมียนมาร์

นำทุกท่านเข้าสู่เกาะฮอร์สชู (HORSE SHOE) เกาะรูปเกือกม้าสุดพิเศษ พักผ่อนบนหาดโค้งสีขาวละเอียด ล้อมรอบด้วยวิวหน้าผาหิน อันงดงาม พร้อมกิจกรรมถ่ายภาพ อุปกรณ์ลอยน้ำ หลากหลายชนิด พายคายัค ชมบริเวณรอบอ่าว ละเมียดละไมไปกับบรรยากาศธรรมชาติแสนสบาย

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านตรงสู่ปากปล่องภูเขาไฟ ที่เกาะหัวใจมรกต (COCK’S COMB) หัวใจสีเขียวมรกตแห่งท้องทะเลอันดามัน อัศจรรย์ไปกับความงดงามของธรรมชาติ สำหรับท่านที่รักการผจญภัย สามารถร่วมกิจกรรมดำน้ำลอดถ้ำเข้าไปด้านในของเกาะ ตื่นตาตื่นใจไปกับ ปะการังอ่อน กัลปังหา และฝูงปลามากมายหลากหลายชนิด 

นำท่านเข้าสู่ เกาะย่านเชือก (ZADETKYIKYUN ISLAND) จุดดำน้ำที่เต็มไปด้วยปะการังอ่อน และปะการังแข็งหลากสีสัน พร้อมฝูงปลาหลากหลายชนิด บนจุดดำน้ำอุดมสมบูรณ์

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น—เมนูอาหารท้องถิ่น+ซี๊ฟู๊ดทะเลเผา

ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเข้าพักผ่อน ณ โรงแรม TINIDEE HOTEL หรือเทียบเท่า

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำทุกท่านเข้าสู่ วัดบ้านหงาว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดระนอง ใกล้กับภูเขาหญ้าระนอง เดิมทีเป็นเพียงที่พักพระสงฆ์จนกระทั่งหลวงพ่อเขียด พระธุดงค์มาจากปัตตานีมาปักกรดบำเพ็ญ แล้วชาวบ้านเกิดการเลื่อมใสศรัทธา จึงได้สร้างวัดขึ้นในปี พ.ศ.2530 และให้ท่านพำนักที่วัดแห่งนี้ ปัจจุบันวัดบ้านหงาวมีเจ้าอาวาสชื่อพระครูประจักษ์สุตาสาร เป็นพระนักพัฒาได้มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นในสมัยพระครูประจักษ์สุตาสาร เช่น อุโบสถหลังใหม่ที่ใหญ่และสวยงาม เป็นอุโบสถ 2 ชั้น หรือที่เรียกว่า อุโบสถลอยฟ้า ภายในอุโบสถวัดบ้านหงาว เป็นที่ประดิษฐานพระประธาน มีนามว่า “หลวงพ่อดีบุก” เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีชื่อเป็นทางการว่า “พระติปุกะพุทธมหาศากยมุนีศรีรณังค์” อันมีความหมายว่า “พระพุทธรูปดีบุกองค์ใหญ่เป็นสิริมงคลและศักดิ์ศรีของเมืองระนอง” และยังมีความสวยงามของฝาผนังที่แกะสลักเป็นลวดลายต่างๆ  อีกด้วย

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย  นำท่านเข้าสู่ ร้านของฝากวัชรี ให้ทุกท่านเลือกชิมเลือกซื้อสินค้าของฝากอาทิเช่น มะม่วงหิมพานต์ อาหารทะเลแปรรูปจำพวกกุ้งแห้ง ขนมพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า หมวก งานหัตถกรรมของชาวบ้าน และน้ำเม็ดมะม่วงหิมพานต์ของขึ้นชื่อมีที่วัชรีที่เดียว

นำท่านเข้าสู่ บ้านไร่ไออรุณคาเฟ่ ให้ทุกท่านได้เลือกเครื่องดื่มของหวาน ในบรรยากาศแสนอบอุ่นในแนวคิดที่ว่า “พื้นที่เเห่งรักที่เป็นมากกว่าบ้าน”บ้านไร่ไออรุณ ฟาร์มสเตย์ แบ่งออกเป็น 2 โซนคือ โซนร้านขายสินค้าการเกษตร, พืชผักสวนครัว และสวนอาหาร

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินระนอง

19:35 นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน NOK SKOOT เที่ยวบินที่ DD7319 (เดินทาง 1ชั่วโมง)

21:00 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

Share this: