จันทร์ – ศุกร์: 9:00 – 18:00 

02-676-3663

Smart ทัวร์ในประเทศ | ธรรมดาโลกไม่จำ เกาะช้าง LUXURY 3 วัน 2 คืน

โบกมือลาเมืองกรุงฯ สู่เกาะช้าง พักผ่อนเต็มรูปแบบ

สักการะ กรมหลวงชุมพร ณ อนุสรน์สถานยุทธนาวีเกาะช้าง

นั่งกอนโดร่าเมืองไทย ชมอ่าวสลักเพ็ช

ดำน้ำชมปะการัง 5 เกาะ ไฮไล ของหมู่เกาะช้าง

ราคาเริ่มต้น

9,900฿

01 – 03 พ.ค.22 – 24 พ.ค.12 – 14 มิ.ย.26 – 28 มิ.ย.
04 – 06 ก.ค.17 – 19 ก.ค.24 – 26 ก.ค.07 – 09 ส.ค.
28 – 30 ส.ค.04 – 06 ก.ย.25 – 27 ก.ย.09 – 11 ต.ค.
25 – 27 ต.ค.   
฿

07.30 น. คณะเดินทาง พร้อมกันที่จุดนัดพบ เอกมัยเกตเวย์ พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ

08.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดตราด ประเทศไทย โดยรถตู้ปรับอากาศขนาด 9 ที่นั่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที ระหว่างทางแวะเข้าห้องน้ำเป็นระยะ)  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางเข้าสักการะ อนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้าง จัดสร้างขึ้นบริเวณชายทะเลแหลมงอบ มีอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  ผันพระพักตร์ไปยังบริเวณยุทธนาวีเกาะช้าง มีการจัดบริเวณและอาคารพิพิธภัณฑ์คล้ายเรือรบ ด้านในพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงข้อมูลประวัติศาสตร์ของกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประวัติการสู้รบของกองทัพเรือไทยกับกองกำลังเรือรบของฝรั่งเศส รอบ ๆ บริเวณอนุสรณ์สถานแห่งนี้ ได้จัดให้เป็นสวนสำหรับพักผ่อน ไว้นั่งชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามติดกับทะเล มองเห็นหมู่เกาะต่าง ๆโดยเฉพาะเกาะช้าง นอกจากนี้ในวันที่ 17-21 มกราคมของทุกปี จะมีการฉลองเพื่อระลึกถึงการทำยุทธนาวีของกองทัพเรือไทย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ เพื่อเปลี่ยนอิริยาบทจากนั่งรถเป็นนั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามสู่ เกาะช้าง หากท่านโชคดีอาจจะได้เห็นโลมาปรากฎตัวให้ท่านเห็นอีกด้วย (ใช้เวลาเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมง

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ AWA RESORT KOH CHANG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือของโรงแรม เพื่อนำท่านเดินทางไปดำน้ำดูปะการัง(SNORKELING) โดยเรือสปีทโบ้ท เริ่มจากเกาะนก หมู่เกาะรัง เกาะมะปริง เกาะยักษ์ และเกาะหวาย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการดำน้ำดูปะการัง สนุกสนานกับการให้อาหารฝูงปลา และเก็บภาพความประทับใจบนชายหาดที่สวยงาม บนเรือมีอุปกรณ์ดำน้ำตื้นและเสื้อชูชีพให้บริการ มีเจ้าหน้าที่คอยรักษาความปลอดภัยอีกด้วย นอกจากนี้ยังมี ของว่าง ผลไม้ และน้ำให้บริการท่าน

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ บนชายหาด

บ่าย ให้ท่านสนุกสนานกับกิจกรรมดำน้ำกันต่อ

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือของโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ AWA RESORT KOH CHANG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม **อาหารค่ำมื้อพิเศษ ณ ห้องอาหารของโรงแรม**

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ได้เวลาอันสมควรนำท่านนั่งเรื่อเฟอรี่ข้ามฝั่งสู่ ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ (ใช้เวลาเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมง     

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านของฝากต้นตำหรับ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

14.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร

18.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ

Share this: