จันทร์ – ศุกร์: 9:00 – 18:00 

02-676-3663

Smart ทัวร์ในประเทศ | สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย ตะลุยทะเลใน 3 วัน 2 คืน BY FD ล่องใต้ THE SERIES วิบวับ วิบวับ

พักผ่อนที่โรงแรมบนเกาะสมุย ณ หาดเฉวง

ดำน้ำสัมผัสธรรมชาติทางทะเลอันงดงาม ที่ หมู่เกาะอ่างทอง ทะเลใน

พบกับแลนด์มาร์คของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ พระบรมธาตุไชยา,หินตาหินยาย

ราคาเริ่มต้น

14,900฿

13 – 15 เม.ย.01 – 03 พ.ค.22 – 24 พ.ค.12 – 14 มิ.ย.
26 – 28 มิ.ย.04 – 06 ก.ค.17 – 19 ก.ค.24 – 26 ก.ค.
07 – 09 ก.ค.28 – 30 ส.ค.04 – 06 ก.ย.25 – 27 ก.ย.
09 – 11 ต.ค.25 – 27 ต.ค.  
฿

04.30 น. คณะเดินทางทุกท่านพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ภายในประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย (AIR ASIA) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก

07.10 น. นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3235 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

10.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  นำท่านเดินทางสู่ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร เป็นวัดที่มีความสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของชาวไชยาและสุราษฎร์ธานีมานานนับแต่โบราณกาล และเป็นสถานที่บรรจุพระบรม สารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธสถานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของช่างศิลปกรรมสมัยศรีวิชัยไว้ได้สมบูรณ์ สถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัยองค์เดียว ที่ยังอยู่ในสภาพที่ดีที่สุด เจดีย์พระบรมธาตุนี้เป็นสัญลักษณ์ในดวงตราประจำจังหวัด และเป็นสัญลักษณ์ในธง ประจำกอง และผ้าพันคอลูกเสือด้วย ซึ่งถือกันว่าถ้าใครไปเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี หากไม่ได้ไปนมัสการพระบรมธาตุไชยาแล้ว ก็เหมือนกับยังไปไม่ถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางเข้าสู่ ท่าเรือซีทราน เพื่อนำท่านไปเกาะสมุย เป็นเกาะที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกขนานนามให้เกาะสมุยว่าเป็น “สวรรค์กลางอ่าวไทย” เนื่องจากเกาะสมุยมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่น สวยงาม มีเสน่ห์แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม อาทิเช่น น้ำทะเลใสบริสุทธิ์ หาดทรายขาวทอดขนานไปกับทิวต้นมะพร้าวริมชายหาด และนอกจากธรรมชาติชายทะเลแล้ว ยังมีน้ำตกที่มีน้ำใสเย็นเกือบตลอดทั้งปี มีแหล่งท่องเที่ยวที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมของชาวท้องถิ่น ในท้องทะเลรอบเกาะสมุยยังมีแนวปะการังอยู่ทั่วไป มีแหล่งปะการังที่อุดมสมบูรณ์อยู่ทางตอนใต้ของเกาะ ซึ่งเป็นแหล่งดำน้ำตื้นที่มีชื่อเสียงของหมู่เกาะสมุย  

นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  ณ PEACE RESORT SAMUI หรือระดับเทียบเท่า

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่ FISHERMAN’S VILLAGE หรืออีกชื่อคือถนนคนเดินบ่อผุด เพื่อเลือกซื้อเลือกชิมสินค้าอดีตเคยเป็นชุมชมชาวประมงเก่าแก่บนเกาะสมุยแต่ปัจจุบันเปิดเป็นถนนคนเดินที่คึกคักไปด้วยร้านอาหารริมทะเล ทั้งร้านสไตล์​ตะวันตกและตะวันออก มีให้เลือกกันหลากหลาย ร้านขายเสื้อผ้า ของที่ระลึกมากมายหลายร้านและยังมีคอมมูนิตี้มอลล์เปิดใหม่

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือหน้าทอน เพื่อนำท่านนั่งเรือ SPEED BOAT ไปดำน้ำตื้นยังหมู่เกาะต่าง ๆในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นำท่านเดินทางสู่ หมู่เกาะอ่างทอง เป็นหมู่เกาะที่สวยงามแห่งหนึ่งในทะเลอ่าวไทย ประกอบด้วยหมู่เกาะต่าง ๆ มากกว่า 40 เกาะ ได้รับสมญานามว่า  อ่างทองของอ่าวไทย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ขึ้นชื่อในเรื่องความสวยงามของธรรมชาติใต้ท้องทะเล บรรดานักท่องเที่ยวต่างชื่นชอบในการดำน้ำดูปลาและแนวปะการังที่สวยงาม  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ อุทยานหมู่เกาะอ่างทอง

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลใน หรือ ปิเล๊ะ โดยทะเลในแห่งนี้อยู่บนเกาะแม่เกาะ ซึ่งเป็นเป็นหนึ่งในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา ทำให้เกิดเป็นทะเลในหุบเขา หรือที่เรียกว่า ทะเลใน มีความสวยงาม น้ำทะเลสีสวยเป็นสีเขียวมรกต โอบล้อมด้วยภูเขาหินปูน ให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินกับความสวยงามของธรรมชาติ

นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ PEACE RESORT SAMUI หรือระดับเทียบเท่า

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านแวะชม หินตาหินยาย ตั้งอยู่ที่บริเวณหาดละไม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี เป็นหินแกรนิตขนาดใหญ่ที่ถูกกัดเซาะโดยน้ำทะเล สายลม และแสงแดด จนมีลักษณะคล้ายอวัยวะเพศชายและเพศหญิงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และมีตำนานท้องถิ่นเล่าขานกันมาเกี่ยวกับหินสองก้อนนี้

ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านกลับเข้าสู่ฝั่งเมืองสุราษฎร์ธานี

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือดอนสัก เพื่อนำท่านนั่งเรือเดินทางสู่ ท่าเรือซีทราน บนฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทาง ร้านร้อยเกาะเซ็นเตอร์ เป็นร้านของฝากของที่ระลึกสินค้าOTOP ของชาวบ้าน ให้ท่านได้เลือกชม เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ถึงเวลาอันสมควรนำทุกท่านเข้าสู่ สนามบินสุราษฎร์ธานี เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

18.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบินแอร์เอเชีย (AIR ASIA) เที่ยวบินที่ FD 3332 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

19.10 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

Share this: