จันทร์ – ศุกร์: 9:00 – 18:00 

02-676-3663

Smart ทัวร์ในประเทศ | สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย ตะลุยทะเลใน 3 วัน 2 คืน BY FD ล่องใต้ THE SERIES วิบวับ วิบวับ

ร่วมดำน้ำสัมผัสธรรมชาติทางทะเลอันงดงาม ที่ หมู่เกาะอ่างทอง ทะเลใน

ทริปชิลล์ๆผ่อนคลายความเมื่อยล้าในโรงแรมหหน้าชายหาดบนเกาะสมุย

เช็คอินแน่นอนแลนด์มารค์สุราษฎร์ธานี พระบรมธาตุไชยา,หินตาหินยาย

ราคาเริ่มต้น

14,900฿

13 – 15 เม.ย.01 – 03 พ.ค.22 – 24 พ.ค.12 – 14 มิ.ย.
26 – 28 มิ.ย.04 – 06 ก.ค.17 – 19 ก.ค.24 – 26 ก.ค.
07 – 09 ส.ค.28 – 30 ส.ค.04 – 06 ก.ย.25 – 27 ก.ย.
09 – 11 ต.ค.25 – 27 ต.ค.  
฿

04.30 น. คณะเดินทางทุกท่านพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ภายในประเทศ เคาเตอร์สายการบิน AIR ASIA แอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก

07.10 น. นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุราษฎร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3235 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง)

10.20 เดินทางถึง สนามบินสุราษฎร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  นำท่านเดินทางสู่ พระบรมธาตุไชยา วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร เป็นพระอารามชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร โดยพระบรมธาตุไชยาเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นับเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเป็นหนึ่งในสามของโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของภาคใต้ป็นสถานที่บรรจุพระบรม สารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นพุทธสถานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ยังคงรักษาความ เป็นเอกลักษณ์สมัยศรีวิชัยไว้ได้สมบูรณ์และยังมี พระวิหารคด พระวิหารหลวง  พระอุโบสถ์  พระพุทธรูปศิลาทรายแดง 3 องค์ รูปปั้นพระชยาภิวัฒน์ ( หนู ติสฺโส )และ วิหารหลวงพ่อโต

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางเข้าสู่ ท่าเรือซีทราน เพื่อนำท่านไปเกาะสมุย เป็นเกาะที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกขนานนามให้เกาะสมุยว่าเป็น “สวรรค์กลางอ่าวไทย” เนื่องจากเกาะสมุยมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่น สวยงาม มีเสน่ห์แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม อาทิเช่น น้ำทะเลใสบริสุทธิ์ หาดทรายขาวทอดขนานไปกับทิวต้นมะพร้าวริมชายหาด และนอกจากธรรมชาติชายทะเลแล้ว ยังมีน้ำตกที่มีน้ำใสเย็นเกือบตลอดทั้งปี มีแหล่งท่องเที่ยวที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมของชาวท้องถิ่น ในท้องทะเลรอบเกาะสมุยยังมีแนวปะการังอยู่ทั่วไป มีแหล่งปะการังที่อุดมสมบูรณ์อยู่ทางตอนใต้ของเกาะ ซึ่งเป็นแหล่งดำน้ำตื้นที่มีชื่อเสียงของ หมู่เกาะสมุย

นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  ณ PEACE RESORT SAMUI หรือระดับเทียบเท่า

ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่ FISHERMAN’S VILLAGE หรืออีกชื่อคือถนนคนเดินบ่อผุด เพื่อเลือกซื้อเลือกชิมสินค้าอดีตเคยเป็นชุมชมชาวประมงเก่าแก่บนเกาะสมุยแต่ปัจจุบันเปิดเป็นถนนคนเดินที่คึกคักไปด้วยร้านอาหารริมทะเล ทั้งร้านสไตล์​ตะวันตกและตะวันออก มีให้เลือกกันหลากหลาย ร้านขายเสื้อผ้า ของที่ระลึกมากมายหลายร้านและยังมีคอมมูนิตี้มอลล์เปิดใหม่

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือหน้าทอน เพื่อนำท่านนั่งเรือ SPEED BOAT ไปดำน้ำตื้นยังหมู่เกาะต่างๆในจังหวัดสุราษฏร์ธานี

นำท่านเดินทางสู่ หมู่เกาะอ่างทอง เป็นหมู่เกาะที่สวยงามแห่งหนึ่งในทะเลอ่าวไทย ได้รับสมญานามว่า  อ่างทองของอ่าวไทย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่บรรดานักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความสวยงามของใต้ท้องทะเล มาดำน้ำดูปลาและแนวปะการังที่สวยงาม

ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลใน หรือ ปิเล๊ะ หุบเขาที่งดงามแห่งหนึ่งในประเทศที่ เกาะแม่เกาะ เป็นทะเลสาบน้ำเค็มซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาหินปูน ที่ทำให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินกับความสวยงามของธรรมชาติ

นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  ณ PEACE RESORT SAMUI หรือระดับเทียบเท่า

ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านแวะชม หินตาหินยาย ตั้งอยู่ที่บริเวณหาดละไม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี เป็นหินแกรนิตขนาดใหญ่ที่ถูกกัดเซาะโดยน้ำทะเล สายลม และแสงแดด จนมีลักษณะคล้ายอวัยวะเพศชายและเพศหญิง ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านกลับเข้าสู่ฝั่งเมืองสุราษฎร์ธานี

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือดอนสัก เพื่อนำท่านนั่งเรือเดินทางสู่ ท่าเรือซีทราน บนฝั่งจังหวัดสุราษฏร์ธานี

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทาง ร้านร้อยเกาะเซ็นเตอร์ เป็นร้านของฝากของที่ระลึกสินค้าOTOP ของชาวบ้าน ให้ท่านได้เลือกชม เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ถึงเวลาอันสมควรนำทุกท่านเข้าสู่ สนามบินสุราษฎร์ธานี เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

18.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบินแอร์เอเชีย (AIR ASIA) เที่ยวบินที่ FD 3332 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

19.10 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

Share this: