จันทร์ – ศุกร์: 9:00 – 18:00 

02-676-3663

Smart ทัวร์ในประเทศ | ทีลอซู 3 วัน 2 คืน By สายการบินนกแอร์

ถ้ำตะโค๊ะบิ หินงอกหินย้อยภายในถ้ำ 

น้ำตกทีลอซู น้ำตกที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก และใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์

ตลาดริมเมย สถานที่ติดต่อค้าขายระหว่างไทย-พม่า โดยมีแม่น้ำเมยเป็นเส้นกั้นเขตแดน

ยอดดอยหัวหมด ชมทะเลหมอกและดอกเสี้ยว ชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า พร้อมกับโอโซนที่บริสุทธิ์

ราคาเริ่มต้น

13,999฿

20 – 22 มี.ค.27 – 29 มี.ค.24 – 26 เม.ย.22 – 24 พ.ค.
฿

04.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์

06.10 น. นำท่านเดินทางสู่ อำเภอแม่สอด จ.ตาก โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8130

07.20 น. ถึง สนามบินแม่สอด เปลี่ยนพาหนะเป็นรถตู้ เพื่อเดินทางท่องเที่ยว

ออกเดินทางสู่ อ.อุ้มผาง

กลางวัน บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิค

บ่าย นำท่านเข้าชม ถ้ำตะโค๊ะบิ ชมหินงอกหินย้อยภายในถ้ำ จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวอุ้มผาง บริเวณตลาดอุ้มผาง ชมบ้านโบราณอุ้มผาง

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ อุ้มผางฮิลล์ รีสอร์ท

เย็น บริการอาหารเย็นที่รีสอร์ท

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เริ่มล่องเรือยางตามลำน้ำแม่กลองผ่านโตรกผา และธรรมชาติอันบริสุทธิ์ แวะเที่ยวน้ำตกทีลอจ่อ-บ่อน้ำร้อน-แก่งตะโค๊ะบิ๊-ล่องผ่านผาผึ้ง-ผาเลือด จากนั้นนำท่านขึ้นรถ 4WD สู่ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง

กลางวัน บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิค

บ่าย เดินเท้าสู่น้ำตกที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก และใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ “น้ำตกทีลอซู” ซึ่งน้อยคนนักที่จะได้มีโอกาสมาเยือน ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับความสวยงามอย่างเต็มที่

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับที่พัก

เย็น บริการอาหารเย็นที่รีสอร์ท

หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย

05.00 น. ขึ้นรถ 4WD ขึ้นสู่ยอดดอยหัวหมด เพื่อชมทะเลหมอกและดอกเสี้ยว ชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า พร้อมกับโอโซนที่บริสุทธิ์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ อ.แม่สอด

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน

บ่าย พาท่านช้อปปิ้งสินค้า ณ ตลาดริมเมย เป็นสถานที่ติดต่อค้าขายระหว่างไทย-พม่า โดยมีแม่น้ำเมยเป็นเส้นกั้นเขตแดน เลือกซื้อสินค้ามือสอง จากประเทศจีน เกาหลี ไต้หวัน ญี่ปุ่น และข้ามฝั่งไปพม่า ซื้อสินค้าดิวตี้ฟรี อาทิ เหล้า ไวน์ พลอยนานาชนิด รวมถึงของฝากนานาชนิด

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินแม่สอด

17.50 น. สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8127

18.55 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ

Share this: