จันทร์ – ศุกร์: 9:00 – 18:00 

02-676-3663

ทัวร์ยุโรป l รัสเซีย มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน By สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์

  • เที่ยวเมืองชาร์กอร์ส ชมความสวยงามของ โบสถ์โฮลี ทรีนิตี้
  • ล่องเรือแม่น้ำมอสควา ชมทัศนียภาพของสองฝั่งแม่น้ำ
  • เดินชมความงามพระราชวังเครมลิน อดีตพระตำหนักของพระเจ้าซาร์นิโคลัส
  • ชมโชว์ละครสัตว์ พร้อมแสงสีตระการตา
  • เดินเล่นจัตุรัสแดง ถ่ายรูปคู่กับโบสหัวหอมเซนต์บาซิล
  • นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
  • ชม 2 พระราชวังฤดูร้อน และพระราชวังฤดูหนาว
  • ช้อปปิ้ง Outlet Village Pulkovo
  • แวะซื้อของฝาก ถนนคนเดินอารบัต

ราคาเริ่มต้น

43,888฿

03 – 10 เม.ย.08 – 15 เม.ย.15 – 22 เม.ย.17 – 24 เม.ย.
29 เม.ย. – 06 พ.ค.01 – 08 พ.ค.08 – 15 พ.ค.15 – 22 พ.ค.
20 – 27 พ.ค.27 พ.ค. – 03 มิ.ย.29 พ.ค. – 05 มิ.ย. 
฿

16.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาท์เตอร์ D สายการบิน Vietnam Airlines  (VN) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและนำท่านโหลดสัมภาระ (ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่อง เนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน)

19.05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน Vietnam Airlines  (VN) เที่ยวบินที่ VN618 

21.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม (แวะเปลี่ยนเครื่อง)

01.05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน Vietnam Airlines  (VN) เที่ยวบินที่ VN63 

06.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว ประเทศรัสเซีย (เวลาท้องถิ่น ช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ เมืองชาร์กอร์ส (ZAGORSK) ซึ่งชื่อเดิมคือเซอร์กาเยฟโปสาด (Sergiev Posad) เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมทางศาสนา ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 15-18 เมืองเซอร์กาเยฟโปสาด ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของอารามออร์โธดอกซ์ (Orthodox) เป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ห่างจากกรุงมอสโคว์ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 70 กิโลเมตร เมื่อปี ค.ศ.1919 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ซากอร์ส” เพื่อให้เกียรติแก่เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ที่ชื่อ ว่า “ชาร์กอร์สกี้” และยังเป็นที่ตั้งของ “ศาสนาสถานทรินิตี้ของเซนต์เซอร์เจียส” (Trinity Monastery of St.Sergius) ที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด มีอาคารสถาปัตยกรรมโบราณสวยงาม อาทิ โบสถ์โฮลี ทรีนิตี้ (HOLY TRINITY MONASTERY) สีขาว หลังคาเป็นยอดโดมสีทอง โบสถ์ยอดโดมหัวหอมสีน้ำเงินและสีทองอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ธรรมชาติ (CHAPEL OVER THE WELL) มีเรื่องเล่าว่า ชายตาบอดเดินทางมาที่โบสถ์แล้วค้นพบบ่อน้ำโดยบังเอิญ หลังจากนำน้ำมาล้างหน้า ความศักดิ์สิทธิ์ก็ทำให้ชายตาบอดสามารถมองเห็นได้

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่มอสโคว์ ชมจุดชมวิวสแปร์โรว์ฮิลส์หรือเลนินฮิลส์ (SPARROW HILLS) หรือเนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพ สามารถมองเห็นวิวของกรุงมอสโคว์ได้กว้างมากของนครมอสโคว์ที่อยู่เบื้องล่างได้โดยทั้งหมด จึงทำให้เลนินผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีต เลือกเนินเขานกกระจอกแห่งนี้เป็นที่ตั้งบ้านพักของตน ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ และเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในมอสโคว์ที่คู่รักนิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน รวมถึงเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว์

นำท่านชมสวนแห่งใหม่ Zaryadye Park กลางกรุงมอสโคว์ ซึ่งได้ปรับปรุงรีโนเวทใหม่ อยู่ใกล้กับศูนย์กลางท่องเที่ยวของมหานครมอสโคว์คือจัตุรัสแดง และราชวังเคลมลิน นับเป็นสวนที่มีดีไซน์สวยแบบธรรมชาติ สวนป่า ที่มีฉากหลังเป็นแลนด์มาร์กของรัสเซีย สำหรับสวนสาธารณะนี้นับเป็นสัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมหนึ่งที่จะได้ฉลองมหานครมอสโคว์ครบรอบ 870 ปี  ซึ่งภายในสวนจะมีพืชพรรณที่เป็นเอกลักษณ์ของรัสเซีย  โดยทำเลที่ตั้งของสวนแห่งนี้อยู่ไม่ห่างจากเคลมลินมากนัก จะอยู่ติดกับแม่น้ำมอสโคว์ นอกจากสวนสวยๆ แล้วยังมีโรงละครทรงครึ่งวงกลมขนาดใหญ่ คอนเสิร์ตฮอลล์ และที่พลาดไม่ได้ก็คือ “สะพานลอยฟ้า” (Floating Bridge) สะพานขนาดใหญ่รูปตัว V ที่สร้างยื่นขึ้นไปเหนือแม่น้ำ สร้างขึ้นจากคอนกรีตและไม้แต่สามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง 3,000-4,000 คน เป็นจุดชมวิวสวยๆ ริมแม่น้ำอีกแห่งหนึ่งเลย

พิเศษ!!! นำท่านล่องเรือแม่น้ำมอสควา ชมความสวยงามของแม่น้ำแม่น้ำมอสควา

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2) 

ที่พัก โรงแรม IZMAILOVO GAMMA , MOSCOW หรือเทียบเท่า 3 ดาว

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

นำท่านชม พระราชวังเครมลิน (KREMLIN PALACE) ตั้งอยู่ที่กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย สร้างอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำมอสควา ภายในมีพระราชวัง หอคอย และป้อมปราการ  เป็นศูนย์กลางที่สำคัญของเมืองหลวง ทั้งยังได้มีการรวบรวมสถาปัตยกรรมที่สวยงามไว้รวมกันอยู่มากมาย จัดเป็นส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของมอสโคว์  สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจ้าชายยูริ โดลโกรูกีมีรับสั่งให้สร้างเพื่อใช้ป้องกันศัตรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไม้ธรรมดาที่เป็นเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว์ ตามความเชื่อของชาวรัสเซียเครมลินคือที่สถิตของพระเจ้า ปัจจุบันพระราชวังเครมลินเป็นพิพิธภัณฑ์และที่ตั้งสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆหอระฆังของอีวานมหาราชและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ อีกมากมาย และยังเป็นที่ตั้งของ มหาวิหารอัสสัมชัญ (ASSUMPTION CATHEDRAL) มหาวิหารแห่งนี้เป็นสถานที่ประกอบพิธีบรมราชภิเษก สวมมงกุฏชร้องค์ใหม่ เริ่มตั้งแต่ซาร์อิวานที่ 4 เป็นต้นมา อีกทั้งยังรวมถึงการเข้าสาบานตนของเจ้าผู้ครองแคว้นต่างๆ ว่าจะสวามิภักดิ์ต่อซาร์แห่งรัสเชียอีกด้วย ภายในประกอบดยภาพวาดไอคอนต่างๆ และภาพตามพระคัมภีร์ใบเบิลช่วงตอนที่สำคัญครบถ้วน รวมถึงวันพิพากษาด้วย พระแท่นประทับของพระเจ้าอิวานที่ 4 สำหรับฟังเทศน์ พระแท่นที่ประของพระมเหสีของซาร์ และพระแท่นสำหรับพระสังฆราชผู้แสดงเทศนา (หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหาวิหารอัสสัมชัญ จะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน) ผ่านชม มหาวิหารอาร์คาเกล มิคาเอล (CATHEDRAL OF ST. MICHAEL THE ARCHANGEL) ที่สร้างอุทิศให้กับนักบุญอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล ปัจจุบันเป็นที่เก็บพระศพของพระเจ้าซาร์ ผ่านชม หอระฆังพระเจ้าอีวาน (IVAN THE GREAT BELL TOWER) สร้างเมื่อปี ค.ศ.1505-1508 หอคอยมีความสูง 80 เมตร มีจำนวนขั้นบันได 137 ขั้น อาคารตรงกลางมีระฆังขนาดใหญ่หนัก 64 ตันแขวนอยู่ ตามประเพณีแล้วระฆังนี้จะถูกตี 3 ครั้งเมื่อมีการสวรรคตของพระเจ้าซาร์เท่านั้น ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ (TSAR CANNON) ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์มีความยาวมากถึงเกือบ 6 เมตร สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1586 โดยจุดประสงค์ในการสร้างขึ้นก็เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจเพียงเท่านั้น ไม่เคยนำมาใช้จริงในสมรภูมิสงคราม

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

บ่าย นำท่านชม การแสดงละครสัตว์ (Circus) ที่โด่งดังไปทั่วโลก เพราะการฝึกสัตว์ทั้งเล็กและใหญ่ให้แสดงในท่วงท่าต่างๆ เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ไม่ควรพลาด เช่น สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และช่วงหลังอีก 45 นาที จากนี้ยังมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ และมีของที่ระลึกด้วย

**กรณีละครสัตว์งดการแสดงหรือบางครั้งงดการแสดงโดยไม่การแจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยทางบริษัทจะเปลี่ยนจากชมละครสัตว์เป็น นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์อวกาศมอสโก (Museum Of Cosmonautics) แทน (หากมีถ่ายรูปหรือวีดีโอ  จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)**

นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง (RED SQUARE) ตั้งอยู่ใจกลางของกรุงมอสโคว์ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และศูนย์รวมทางจิตใจของชาวรัสเซียและยังเป็นที่เก็บศพของเลนิน ซึ่งถูกสร้างด้วยหินแกรนิตและหินอ่อนนับเป็นล้านชิ้นที่ตอกลงไปบนพื้น จนกลายเป็นลานกว้างใจกลางเมือง จัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่ใช้จัดงาน หรือ กิจกรรมที่สำคัญต่างๆ ของรัสเซียมาหลายชั่วอายุคน จึงนับว่าเป็นจุดท่องเที่ยวรัสเซียที่ไม่ควรพลาด เพราะนอกจากจะสวยงามแล้ว ยังเป็นสถานที่ที่รายล้อมไปด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อย่างเช่น พระราชวังเครมลิน มหาวิหารเซนต์บาซิล, พิพิธภัณฑ์ที่สำคัญ, แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของกรุงมอสโคว์นั่นก็คือห้างสรรพสินค้ากุม (Gum) ห้างสรรพสินค้าเก่าแก่และใหญ่ที่สุดในกรุงมอสโคว์  ซึ่งปัจจุบันเป็นห้างที่หรูหราและอลังการมาก และอนุสรณ์สถานเลนินซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของประเทศรัสเซีย

นำท่านถ่ายภาพกับ วิหารเซนต์บาซิล (SAINT BASIL’S CATHEDRAL) ซึ่งถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมและสัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุงมอสโคว์ เป็นวิหารที่สวยงามที่มีโบสถ์ 9 โบสถ์ มีรูปทรงที่ไม่เหมือนโบสถ์อื่น คือมีโดม 8 โดมล้อมรอบโดมที่ 9 ที่อยู่ตรงกลาง และทำให้อาคารมีรูปทรงแปดเหลี่ยม ด้วยสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียโบราณ ยอดที่มีสีสันสวยงาม สดใส ตั้งชื่อเล่นให้วิหารนี้ว่า “โบสถ์ลูกกวาด”ที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณซึ่งเชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่ไม่ได้ลอกเลียนแบบของศิลปะยุคใดมาก่อน ในปี พ.ศ. 2095 วิหารแห่งนี้ถูกสร้างโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย ชื่อ โพสท์นิค ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) หลังจากได้สร้างเสร็จก็ถูกควักดวงตาทั้งสองข้างโดยกษัตริย์อีวานที่ 4 นับเป็นความโหดร้ายที่น่าเศร้ายิ่งนัก เพราะว่าไม่ต้องการให้ไปสร้างสิ่งสวยงามเช่นนี้ในที่แห่งใดอีก (แวะถ่ายรูปด้านนอก) ผ่านชม หอนาฬิกาซาวิเออร์ (SAVIOUR CLOCK TOWER) ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ทำมาจากทับทิมน้ำหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นำมาประดับไว้เมื่อปี ค.ศ. 1995 และนำท่านช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM DEPARTMENT STORE) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองมอสโคว์ สร้างในปี ค.ศ.1895 ปัจจุบันเป็นห้างสรรพสินค้าชั้นนำ จำหน่ายสินค้าแบรนด์เนม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง น้ำหอม แบรนด์ดังที่มีชื่อเสียงที่เป็นรุ่นล่าสุด (New Collection)

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5) 

ที่พัก โรงแรม IZMAILOVO GAMMA , MOSCOW หรือเทียบเท่า 3 ดาว

เช้าตรู่ บริการอาหารเช้า SET BOX (6)

นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเพื่อเดินทางสู่นครเซนท์ปีเตอร์เบิร์ก(Saint Petersburg)

***การเดินทางโดยสารรถไฟระหว่างเมือง จุดที่จอดรถกับตัวสถานีรถไฟ มีระยะทางเดินเท้าประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งท่านจำเป็นต้องลากกระเป๋าเดินทางด้วยตัวท่านเอง เพื่อป้องกันกระเป๋าที่อาจจะสูญหายได้***

….. น.  ขึ้นรถไฟความเร็วสูง SAPSAN TRAIN เพื่อเดินทางสู่เมืองมอสโคว์ (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง)

** รอบของรถไฟ อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ **

….. น. ถึงนครเซนท์ปีเตอร์เบิร์ก โดยสวัสดิภาพ

เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (SAINT PETERSBURG) เป็นเมืองท่าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของสหพันธรัฐรัสเซีย ตั้งอยู่ปากแม่น้ำเนวา ริมอ่าวฟินแลนด์ในทะเลบอลติก สร้างโดยพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราช เมื่อ พ.ศ. 2246 โดยตัวเมืองเริ่มสร้างด้วยการถมทรายและหินเป็นจำนวนมากเพราะว่าพื้นที่เดิมของเมืองนั้นเป็นดินเลนของทะเล พระองค์ทรงเลือกที่จะสร้างเมืองที่บริเวณนี้เพราะว่าตัวเมืองมีทางออกทะเลบอลติกและสามารถติดต่อไปทางยุโรปและประเทศอื่นๆได้ง่าย เพื่อการปฏิรูปรัสเซียให้ทัดเทียมกับประเทศอื่น ๆ ในยุโรปได้โดยง่าย ต่อมาเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กจึงได้รับสมญานามว่าหน้าต่างแห่งยุโรป และได้เป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิรัสเซีย เป็นเวลา 206 ปี (หลังจากนั้น ได้ย้ายเมืองหลวงไปที่มอสโคว์ เมื่อ ค.ศ. 1918)

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)

บ่าย นำท่านชม โบสถ์นิโคลัส (St.Nicholas Naval Cathedral) มหาวิหารแห่งการเดินเรือ มีผนังสีน้ำเงินที่งดงามและตั้งอยู่ริมฝั่งคลองครูย์คอฟ มหาวิหารแห่งนี้มีความงดงามและเป็นที่รักใคร่ทั้งในหมู่ทหารของกองทัพเรือของรัสเซีย มหาวิหารแห่งนี้ตั้งชื่อตามนักบุญนิโคลัสซึ่งเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์นักเดินเรือ และเป็นสถานที่อันเป็นที่เคารพนับถือโดยสถาบันทางศาสนาและนาวีของรัสเซีย เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อันยาวนานที่เกี่ยวพันกับทหารเรือ และใช้เวลารำลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตในท้องทะเล อีกทั้งเป็นสถานที่อันเป็นที่เคารพนับถือโดยสถาบันทางศาสนาและนาวีของรัสเซีย (แวะถ่ายภาพด้านนอก)

นำท่านแวะถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ โบสถ์หยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood) เริ่มก่อสร้างเมื่อ ปี ค.ศ. 1883 แล้วเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1907 เป็นอนุสรณ์ที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3 สร้างขึ้นเพื่อร่ำลีกถึงพระบิดาพระเจ้าอเล็กซานเตอร์ที่ 2 ผู้ปลดปล่อยชาวนา ซึ่งถูกลอบปลงพระชนม์บริเวณนี้ ในปี ค.ศ. 1881 สร้างด้วยรูปแบบศิลปะยุคฟื้นฟู เลียนแบบโบสถ์โบราณใน คริสตศวรรษที่ 12 ของกรุงมอสโคว์ ภายในตกแต่งวิจิตรบรรจงด้วยฝีมือจิตกรกว่า 30 คน ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โบสถ์ได้รับความเสียหายจากระเบิด หลังสิ้นสุดสงครามจึงได้มีการบูรณะใหม่(แวะถ่ายภาพด้านนอก)

นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูหนาว (Hermitage Palace) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีสิ่งของมากมายที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์จนจัดแสดงได้ไม่หมด  แบ่งเป็นอาคาร 3 ชั้น ขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วยหมู่อาคาร 5 หลังเชื่อมต่อกัน ออกแบบโดยสถาปนิกหลายคน มีความสวยงามลงตัวและกลมกลืนเข้ากันอย่างดีเยี่ยม ตัวอาคารทาด้วยสีฟ้าตัดขอบประตูหน้าต่างด้วยสีขาวโดดเด่น ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมของสะสมและสมบัติล้ำค่าของพระนางแคทเธอรีนที่ 2 มหาราชินี อาทิ ภาพวาด ของศิลปินชื่อก้องโลก ลีโอนาโด ดาวินชี นาฬิกานกยงไขลานเก่าแก่สูงค่า เป็นต้น (ชมความงามด้านใน)

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8) 

ที่พัก โรงแรม โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA HOTEL,SAINT PETERSBURG หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)

นำท่านเข้าชม พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ (Peterhof Palace) เป็นพระราชวังฤดูร้อน พระราชวังที่พระเจ้าปีเตอร์มหาราชทรงสร้างขึ้นริมทะเลบอลติกในปี 1705 เพื่อให้เป็นที่ประทับพักผ่อนในช่วงฤดูร้อน และก็ทรงมีความต้องการให้พระราชวังแห่งนี้สวยงามยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าพระราชวังแวร์ซายส์แห่งฝรั่งเศส ด้วยจุดประสงค์เดียวก็คือเพื่อแสดงออกถึงความรุ่งเรืองร่ำรวยของรัสเซียในยุคนั้น เพราะต้องการให้ยิ่งใหญ่เหนือใคร บรรดาวิศวกรสถาปนิกฝีมือดีจึงถูกเกณฑ์มารับงานออกแบบพระราชวังแห่งนี้มากมาย เพื่อเนรมิตความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบบารอกและนีโอคลาสสิกให้กับตัวอาคารและห้องต่างๆ ทั้งหมด ที่ยิ่งใหญ่กว่าห้องไหนๆ ก็ต้องท้องพระโรงและห้องจัดเลี้ยงซึ่งจะ     เลิศหรูมาก และจะอลังการกันแค่ภายใน เพราะภายนอกเราก็จะได้ตื่นตากับอุทยานพรรณไม้ที่มีประติมากรรมน้ำพุทองเหลือง สูงถึง 27 ขั้นพร้อมรูปปั้นอีก 255 ชิ้นตกแต่งรายรอบ

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)

บ่าย นำท่านแวะถ่ายภาพ ป้อมปีเตอร์และปอล (Peter and Paul Fortress) ที่นี่เป็นสิ่งแรกที่สร้าง         ในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ซึ่งเป็นอนุสรณ์ชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน เป็นศิลปะแบบบารอก ตั้งอยู่บนเกาะวาซิลเยฟกี้ (Vasilyevsky Island) เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ 1712 ด้วยการตั้งชื่อวิหารแห่งนี้เพื่อเป็นเกียรติแด่นักบุญปีเตอร์และนักบุญพอล เพื่อเป็นการเผยแพร่ศาสนา ซึ่งวิหารแห่งนี้เป็นที่เก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟ เริ่มต้นจากพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเป็นองค์แรก (แวะถ่ายรูปด้าน นอก)

เดินทางช้อปปิ้ง Outlet Village Pulkovo ให้ท่านเลือกซื้อของที่เอาท์เล็ต ซึ่งรวมร้านค้าแบรนด์ดังมากมายกว่า 40 ร้านค้าชั้นนำมากมาย อาทิ ADIDAS, BOSS, FURLA, GUESS, LACOSTE, NIKE, PUMA, TOMMY, HILFIGER, VASSA&CO, SAMSONITE ฯลฯ

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง

ที่พัก โรงแรม โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA HOTEL,SAINT PETERSBURG หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

เช้าตรู่ บริการอาหารเช้า SET BOX (11)

นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเพื่อเดินทางสู่เมืองมอสโคว์ (Moscow)

***การเดินทางโดยสารรถไฟระหว่างเมือง จุดที่จอดรถกับตัวสถานีรถไฟ มีระยะทางเดินเท้าประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งท่านจำเป็นต้องลากกระเป๋าเดินทางด้วยตัวท่านเอง เพื่อป้องกันกระเป๋าที่อาจจะสูญหายได้***

….. น. ขึ้นรถไฟความเร็วสูง SAPSAN TRAIN เพื่อเดินทางสู่เมืองมอสโคว์ (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง)

** รอบของรถไฟ อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ **

….. น. ถึงเมืองมอสโคว์ โดยสวัสดิภาพ

จากนั้นนำท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (MOSCOW METRO) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1931 โดยได้รับการยกย่องจากทั่วโลกว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก ซึ่งในแต่ละสถานีจะมีการตกแต่งที่แตกต่างกัน ในอดีตสถานีรถไฟใต้ดินได้กลายเป็นหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดเพราะมีโครงสร้างที่แข็งแรง รวมทั้งการก่อสร้างที่ขุดลงลึกไปถึงใต้ดินหลาย 10 เมตร และบางสถานียังเป็นที่บัญชาการระหว่างสงครามอีกด้วย

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)

บ่าย นำท่านสู่ ตลาดอิสมายโลโว่ (IZMAILOVO MARKET) ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศรัสเซีย สร้างขึ้นในปี ค.ศ.2003 โดยมีจุดประสงค์ให้เป็นศูนย์วัฒนธรรม – พิพิธภัณฑ์ การบันเทิง และแหล่งการเรียนรู้ ตลอดจนเป็นสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ด้านหน้าทางเข้าของ Izmailovo Kremlin จะมองเห็นสถาปัตยกรรมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นศิลปะเก่าแก่ดั้งเดิมของ รัสเซีย เป็นจุดถ่ายภาพที่  สวยงาม อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด อาทิ เช่น นาฬิการัสเซีย, ตุ๊กตา แม่ลูกดก, ผ้าคลุมไหล่ และอื่นๆ อีกมากมาย

นำท่านช้อปปิ้ง ถนนอารบัต (ARABAT ROAD) ถือเป็นถนนที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย เคยถูกทำลายไปในช่วงศตวรรษที่ 18 แต่มีการซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ ปัจจุบันถนนเส้นนี้กลายเป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงที่สุด และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวรัสเซียชื่อดัง จิตรกร ร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ ศูนย์วัฒนธรรม โรงละคร แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น และยังมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย ระยะทางประมาณ 1 ก.ม. ให้ท่านได้เดินเล่นตามอัธยาศัย

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว

ที่พัก โรงแรม IZMAILOVO GAMMA , MOSCOW หรือเทียบเท่า 3 ดาว

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (13)

จากนั้นนำท่านชมด้านนอก มหาวิหารโดมทองหรือมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (ST. SAVIOUR CATHEDRAL) เป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียและสูงที่สุดในโลก ตั้งอยู่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ Moskva เมืองมอสโก ประเทศรัสเซีย สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ ที่ 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและแสดงกตัญญุตาแด่พระเป็นเจ้าที่ทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้รอดพ้นจากสงครามนโปเลียน โดยมหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 และในท้ายที่สุดปี 1990 มีการระดมทุนสร้างมหาวิหารขึ้นมาใหม่จากเงินบริจาคของประชาชน ดังนั้นที่นี่จึงเป็นที่รักและศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ถูกใช้เป็นสถานที่หลักในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ส่วนการตกแต่งภายในโบสถ์นั้น สวยงามและดูศักดิ์สิทธิ์มาก คนที่เดินเข้าไปต้องค่อนข้างสำรวม และไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปด้านใน ทุกท่านต้องมาชมด้วยตาของตัวเอง ซึ่งควรค่าแก่การเข้าชมเป็นอย่างยิ่ง

(แวะถ่ายรูปด้านนอก)

11.00 น. จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว

14.40 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน Vietnam Airlines (VN) เที่ยวบินที่ VN62

03.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม (แวะเปลี่ยนเครื่อง)

08.50 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Vietnam Airlines (VN) เที่ยวบินที่ VN611

10.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

Share this: