จันทร์ – ศุกร์: 9:00 – 18:00 

02-676-3663

ทัวร์ญี่ปุ่น| HOKKAIDO HAKODATE MATSUMAE SAKURA 6D4N By สายการบินไทย (TG)

เปิดเส้นทางใหม่ เที่ยวตอนเหนือสุดของญี่ปุ่น

นั่งกระเช้าชมความสวยงามยามค่ำคืนบนยอดเขาฮาโกดาเตะ

เที่ยวชมเมืองเก่าเอะซะชิ ชมความยิ่งใหญ่ของปราสาทมัตสึมาเอะ

ช็อปกระหน่ำย่านทานูกิโคจิ และ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น 2 คืนเต็ม!!

ราคาเริ่มต้น

49,900฿

17 – 22 เม.ย.21 – 26 เม.ย.
฿

20.30 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 สายการบินไทย เคาว์เตอร์ D เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

23.45 ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670

08.30 เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด) (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางเข้าชม จิโกกุดานิ ซึ่งมีความหมายว่าหุบผานรก หุบผานรกแห่งนี้เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดับ จึงก่อให้เกิดน้ำพุร้อน และบ่อโคลนเดือด อันเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่ยังคงอยู่ชั่วกัลป์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาอุสึ เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของ ภูเขาโชวะ ภูเขาไฟน้องใหม่ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี 1946 ซึ่งระเบิดปะทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี จนกลายมาเป็นภูเขาโชวะ ดั่งที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน ภูเขาโชวะอยู่ในการดูแลของรัฐบาลญี่ปุ่น ในฐานะเป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ นอกจากนี้บริเวณเชิงเขายังเป็น ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล ซึ่งเป็นหมีพันธุ์ที่หาได้ยากในปัจจุบัน จะพบแต่ในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น

จากนั้นพาท่าน นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืนของเมืองฮาโกดาเตะ โดยภูเขาฮาโกดาเตะอยู่ทางตอนใต้ของเมืองฮาโกดาเตะและมีความสูงถึง 334 เมตร ได้รับการยกย่องว่าสวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก โดยในยามค่ำคืนที่ท้องฟ้าโปร่ง เมื่อมองลงมาจากบนยอดเขาฮาโกดาเตะ ก็จะเห็นวิวทัศนียภาพของเมืองฮาโกดาเตะทั้งเมืองได้อย่างชัดเจน ภูเขาฮาโกดาเตะนี้จะมีลักษณะรูปร่างคล้ายกับวัวนอนหมอบ ดังนั้นจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า กากิว ซัง (GAGYU SAN)

สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าสู่ที่พัก ฮาโกดาเตะIMAGINE HAKODATE หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

*** หลังรับประทานอาหารค่ำ ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางและชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย ***

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ เมืองเอะซะชิ เมืองท่าที่รุ่งเรืองจากการทำประมงปลาเฮอร์ริงตั้งแต่ยุคซามูไร ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของฮอกไกโด ได้รับการขนานนามว่าเป็นแหล่งต้นกําเนิดอารยธรรมของฮอกไกโด ซึ่งท่านยังสามารถสัมผัสกับบ้านเรือนที่เรียงรายตามถนนและยังปรากฏในแบบเดียวกับที่เคยเป็นในอดีต เดือนสิงหาคมถ้าโชคดีท่านจะได้พบกับงานเทศกาลที่มีมาอย่างต่อเนื่องตลอด 360 ปี โดยมีขบวนแห่รถลากดะชิที่ตกแต่งอย่างหรูหราไปตามท้องถนนในเมือง

จากนั้นนำท่านสู่ ศาลเจ้าอุบากามิ ไดจินกู ศาลเจ้าชินโตที่เก่าแก่อีกแห่งบนเกาะฮอกไกโด ศาลเจ้าแห่งนี้ไม่พบประวัติที่แน่ชัดว่าถูกสร้างขึ้นในช่วงปีใด มีเพียงเอกสารที่บ่งชี้ว่าถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยเอะโดะ อิสระให้ท่านได้กราบไหว้และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย

นำท่านสู่ หินผาเฮย์ชิ ซึ่งมีตำนานกล่าวขานมากว่า 500 ปี กล่าวถึงร่างทรงพยากรณ์อันเป็นหญิงชรา ซึ่งอาศัยอยู่ ณ เกาะคาโมเมะ วันหนึ่งได้รับขวดบรรจุน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากชายแก่ผู้หนึ่ง หญิงชราได้ขว้างขวดน้ำศักดิ์สิทธิ์ออกไปยังทะเลเพื่อเรียกให้ปลาเฮอริ่งมาใกล้ฝั่ง ตามคำบอกเล่าของชาย  ชรา และทำให้ชาวประมงสามารถหาปลาชนิดนี้มาเลี้ยงดูปากท้องชาวเมืองได้ง่ายขึ้น ขวดน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่โยนออกไปนั้น ได้ติดอยู่ ณ ก้นทะเล และต่อมากลายเป็นหินผาปรากฎรูปร่างอยู่ ณ ริมทะเล เชื่อกันว่าหินผานี้เป็นที่สถิตย์เทพเจ้าแห่งท้องสมุทรของญี่ปุ่น ในเดือนกรกฎาคมของทุกปีจะมีเทศกาลขอพรและสดุดีเทพเจ้าองค์นี้ โดยให้ชายหนุ่มคาดผ้าเตี่ยวและนำเชือกที่เรียกว่า นิชิเมะนาวะ ไปคล้องไว้ที่หิน ซึ่งเชือกดังกล่าวมีน้ำหนักถึง 500 กิโลกรัม ก่อนที่จะมีขบวนแห่ร้องรำทำเพลงตามประเพณีไปรอบเมือง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าชม ปราสาทมัทสึมาเอะ หรือชื่อเดิมคือ ปราสาทฟุคุยาม่า สร้างตามแบบปราสาทญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 ถือเป็นปราสาทที่อยู่เหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น และยังเป็นศูนย์กลางของเกาะฮอกไกโดในสมัยนั้น ตัวปราสาทตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ในช่วงปลายสมัยเอโดะปราสาทเต็มไปด้วยปืนใหญ่สำหรับตอบโต้ภัยคุกคามจากเรือต่างประเทศ มีโครงสร้างเหมือนปราสาทสไตล์ญี่ปุ่นแห่งอื่นๆ และได้ถูกทำลายลงในช่วงไม่กี่ศตวรรษที่ผ่านมา ได้รับการบูรณะให้มีโครงสร้างคอนกรีต 3 ชั้น ในปี 1960 ปัจจุบันดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ของตระกูลมัตสึเมะ รวมไปถึงสิ่งของอื่นๆของชาวไอนุ ที่สำคัญปราสาทมัทสึมาเอะมีชื่อเสียงอย่างมากในฐานะที่เป็นจุดชมซากุระที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของญี่ปุ่น ภายในสวนของปราสาทมีต้นซากุระถูกปลูกไว้มากกว่า 250 พันธุ์ ซึ่งมีอยู่มากกว่า 20,000 ต้น

นำท่านสู่ โกดังอิฐแดง ในปีอันเซอิที่ 6 (ค.ศ. 1859) ฮาโกดาเตะได้เปิดเป็นท่าเรือสำหรับการค้าระหว่างประเทศเป็นแห่งแรกของญี่ปุ่นพร้อมกับท่าเรือโยโกฮามาและท่าเรือนางาซากิ เมืองฮาโกดาเตะได้เจริญรุ่งเรืองจากการเป็นท่าเรือเป็นอย่างมากและยังเป็นแหล่งที่รวบรวมวัฒนธรรมของชาวต่างชาติอีกด้วย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ย่านโกดังแดงคาเนโมริ ปัจจุบันกลายเป็นสัญลักษณ์ทางการท่องเที่ยวไปแล้วสำหรับหมู่อาคารก่ออิฐสีแดง โกดังเก็บสินค้าของเมืองฮาโกดาเตะ แม้อาคารที่เห็นจะเป็นอาคารใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาทดแทนอาคารหลังเก่า ซึ่งถูกไฟไหม้ครั้งใหญ่เผาทำลายไปเมื่อปี 1907 แต่ยังคงเอกลักษณ์และความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบดั่งเดิม ให้ความรู้สึกคล้ายสิ่งปลูกสร้างของยุโรปตั้งอยู่เรียงรายริมอ่าว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าสู่ที่พัก ฮาโกดาเตะ MYSTAYS GORYOKAKU หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้าเมืองฮาโกดาเตะ เปิดขายสินค้าต่างๆมากมาย อาทิ อาหารทะเล ผัก ผลไม้สด รวมถึงเสื้อผ้าและข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของชาวเมืองมีร้านค้าเรียงรายบนถนนกว่า 360 ร้าน ซึ่งนับเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและมีสินค้าให้เลือกมากมายหลายชนิดแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านสู่ โกเรียวคะคุ ทาวเวอร์ (ขึ้นลิฟท์) ที่ซึ่งท่านสามารถชื่นชมภาพวิวทิวทัศน์ของเมืองฮาโกดาเตะได้ 360 องศา บริเวณใกล้เคียงกันนั้นหากมองจากด้านบนลงมาท่านจะเห็นเป็นรูปร่างคล้ายดวงดาว 5 แฉก ซึ่งมีความงดงามมาก เรียกว่าสวนสาธารณะโกเรียวคะคุ

นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศเดินทางสู่ จุดชมวิวไซโระ ชมทัศนียภาพอันงดงามแบบพาโนรามา ที่จะให้ท่านสัมผัสความงดงามแบบกว้างไกลสุดสายตา ไปพร้อมกับความงามของของทะเลสาบโทยะ ภูเขาอุสุ โชวะชินซัง อีกทั้งเกาะน้อยใหญ่ มากมายอิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ทะเลสาบโทยะ TOYA KOHANTEI หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

*** หลังรับประทานอาหารค่ำ ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางและชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย ***

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ โอตารุ (เมืองโรแมนติค) ที่ควบคู่ไปกับความเก่าแก่และความสำคัญทางประวัติศาสตร์ แวะชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัย กับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม              

ได้เวลาอันสมควรพาท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ นาฬิกาไอน้ำโบราณ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ำ ประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุก ๆ 15 นาที

จากนั้นนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้นที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ร้าน ดิวตี้ฟรี ร้านสินค้าปลอดภาษีที่สะดวกครบครันด้วยสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกสรร ไม่ว่าจะเป็น เครื่องประดับ เครื่องสำอางค์ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ขนมและของฝากมากมาย อิสระให้ท่านเลือกซื้อเลือกหาสินค้าต้องตาต้องใจตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านสู่ ย่านทานูกิโคจิ ถนนช้อปปิ้งเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร อายุกว่า 140 ปีตลอดถนนจะมีร้านค้าต่างๆเรียงรายกันไปสองข้างทาง ทั้งร้านขายของสด ร้านกิน ร้านขายของที่ระลึกรวมแล้วกว่า 200 ร้าน อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้ามากมายตามอัธยาศัย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กล้องถ่ายรูป เสื้อผ้า สินค้าแบรนด์เนม เครื่องสำอางค์ เป็นต้น

**อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า**

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ซัปโปโร ANA HOLIDAY INN SAPPORO หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ

10.30 ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671

15.30 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

Share this: