จันทร์ – ศุกร์: 9:00 – 18:00 

02-676-3663

ทัวร์ญี่ปุ่น| SENDAI AOMORI AKITA IWATE SAKURA 6D4N By สายการบินไทย (TG)

มนต์เสน่ห์ของเส้นทางโทโฮคุของญี่ปุ่น

สัมผัสกลิ่นอายของ หมู่บ้านออนเซ็นโบราณ อายุกว่าร้อยปี

ชมซากุระ 1000 ต้น ติด 1 ใน 100 แห่งของญี่ปุ่น

ช้อปปิ้งย่านดังเซ็นได แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น 1 คืนเต็ม

ราคาเริ่มต้น

62,900฿

14 – 19 เมษายน

฿

20.30 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 สายการบินไทย เคาว์เตอร์ D เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

23.50 ออกเดินทางสู่ สนามบินเซ็นได โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 626

07.30 ถึง สนามบินเซ็นได (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ ให้ท่านเดินเล่นเลียบตามริมแม่น้ำชิโรอิชิ ระยะทางกว่า 8 กม. ที่เรียงรายไปด้วยต้นซากุระ กว่า 1000 ต้น นับเป็นจุดชมซากุระยอดนิยมติด 1 ใน 100 แห่ง นอกจากท่านจะได้เพลิดเพลินกับซากุระอันสวยงามแล้ว ยังสามารถลิ้มลองอาหารรสเลิศได้อีกด้วย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกินซังออนเซ็น (Ginzan Onsen) หมู่บ้านออนเซ็นที่ยังคงหลงเหลืออาคารบ้านเรือนดั้งเดิมชวนให้คิดถึงให้เห็นกันอยู่ใน ปัจจุบัน โดยอบอวลไปด้วยบรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่นช่วงต้นศตวรรษที่ 20 บรรยากาศของหมู่บ้านที่เรียงรายไปด้วย เรียวกังไม้เลียบแม่น้ำ ยังคงมีให้เห็นกันอยู่จนถึงทุกวันนี้ เพลิดเพลินกับการชมอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ กินซังออนเซ็นมีคุณสมบัติเป็น ออนเซ็นกำมะถันใสไม่มีสี และมีรสเค็มเล็กน้อย โดยว่ากันว่ามีสรรพคุณช่วยรักษาบาดแผลโดนบาด, บาดแผลไฟไหม้, โรคผิวหนังเรื้อรัง, โรคเรื้อรังยอดฮิตของผู้หญิง และโรคหลอดเลือดแข็ง

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซามูไร คะคุโนะดาเตะ (Kakunodate Samurai District) สัมผัสกับบรรยากาศแบบญี่ปุ่นที่งดงามเมื่อครั้งอดีต ที่นี่ก็ยังมีเสน่ห์อีกมากมายให้ท่านได้สัมผัสถึงประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์โบราณ หรืออาหารพื้นบ้านชนิดต่างๆ เป็นต้น ตามแนวถนนหมู่บ้านซามูไรแห่งนี้ มีต้นไม้ปลูกอยู่เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเดินทางมาในฤดูกาลใด นักท่องเที่ยวก็จะ ได้รื่นรมย์กับทัศนียภาพอันงดงามได้อยู่เสมอ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าสู่ที่พัก อากิตะAKITA VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบทาซาวะ (Lake Tazawa) เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นทะเลสาบที่ไม่แข็งตัวในฤดูหนาว ทะเลสาบที่มีความลึกที่สุดในญี่ปุ่น (ลึกถึง 423.4 เมตร) และได้รับเลือกให้ติดอยู่ใน 100อันดับสถานที่วิวสวยของญี่ปุ่น ทาซาวะเป็นทะเลสาบมหัศจรรย์ที่สีของผืนน้ำจะเปลี่ยนไปตามมุมที่ชมวิว เสน่ห์ของทะเลสาบทาซาวะก็คือพื้นผิวน้ำของทะเลสาบ สีที่เป็นลักษณะเฉพาะของผืนน้ำเรียกว่า “ทะเลสาบทาซาวะสีน้ำเงิน” ที่มีสีน้ำเงินเหมือนน้ำหมึกที่กำลังไหล แต่กลับมีความใสเป็นลักษณะพิเศษ ทะเลสาบแห่งนี้มีสัญลักษณ์ที่พลาดไม่ได้ นำท่านถ่ายรูปคู่กับ รูปปั้นทัทสึโคะ (Tatsuko) รูปปั้นสีทองซึ่งตำนานเล่าว่าเป็นรูปปั้นของเจ้าหญิงทัทสึโคะ ที่ขอพรให้คงความงามอันเป็นนิรันดร์ แต่กลับถูกสาปให้เป็นมังกรและจมอยู่ใต้ท้องทะเลสาบแห่งนี้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาฟุรุคาว่า เป็นตลาดปลาที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอาโอโมริ ภายในตลาดแห่งนี้จำหน่ายอาหารทะเลสด ๆ จากท้องถิ่น ผักดองชนิดต่างๆ จุดพิเศษของตลาดปลาแห่งนี้ คือ ให้ท่านได้สร้างสรรค์ข้าวราดหน้าต่างๆ ด้วยตนเอง เรียกว่า โนะเคะด้ง จากอาหารทะเลตามฤดูกาลประจำท้องถิ่น ที่ขายอยู่ภายในตลาดเป็นประจำ (ราคาทัวร์ไม่รวม โนะเคะด้ง)

**โนะเคะด้งเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อมากในเมืองอาโอโมริ โดยปกติแล้วคนญี่ปุ่นก็จะมาหาทานกันอยู่เป็นประจำ เนื่องด้วยอยากทานอาหารทะเลสด ๆ แบบไหนก็สามารถเลือกทานได้ด้วยตัวเอง และก็เป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเช่นกัน**

นำท่านเดินทางสู่ วัดเซอิริวจิ ซึ่งมี พระใหญ่แห่งอาโอโมริ เป็นรูปปั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีขนาดใหญ่โตมาก สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1984 องค์พระพุทธรูปทำด้วยทองสำริดและทรงเครื่องประดับบริเวณพระกร พระเศียร และพระอุระ พระใหญ่องค์นี้เป็นหนึ่งในพระพุทธรูปในอิริยาบถประทับ (นั่ง) ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น สูงถึง 21.35 เมตร นำท่านนมัสการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าสู่ที่พัก อาโอโมริ ART HOTEL AOMORI หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์โคมเนบุตะวารัสเซ อาคารภายนอกปกคลุมด้วยแผ่นโลหะสีแดงมีความโดดเด่น ภายในได้มีจำลองและนำโคมไฟที่ใช้ในเทศกาลเนบุตะมาจัดแสดงไว้ มีตั้งแต่ตัวที่นำไปแห่จริงๆขนาดใหญ่ยักษ์น้ำหนักถึงสี่ตัน ไปจนถึงขนาดจำลองที่ย่อส่วนมาให้เราได้สัมผัสใกล้ๆได้อีกด้วย โดยปกติแล้วเทศกาลสุดอลังการนี้จะจัดในช่วงเดือนสิงหาคม ทั้งเมืองในจังหวัดอาโอโมริจะมีงานเฉลิมฉลองแห่ขบวนโคมเนบุตะ ซึ่งประดิษฐ์ด้วยโครงลวดปิดกระดาษระบายสีเป็นเรื่องราวจากตำนานนักรบผู้กล้า มีการประกวดประชันกันทุกปี มีโคมที่ชนะเพียง 5 ชุดเท่านั้น จะถูกนำไปตั้งไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมตลอดปี ก่อนจะเปลี่ยนเป็นโคมที่ชนะในปีถัดไป ส่วนโคมที่ไม่ผ่านการคัดเลือกจะต้องถูกเผาทิ้งตามประเพณีความเชื่อแต่โบราณ ห้องแรกของพิพิธภัณฑ์โคมเนบุตะวารัสเซ ท่านจะได้เห็นรูปแบบจำลองการจัดขบวน ซึ่งประกอบไปด้วยรถนำขบวน ตามด้วยนักเต้น ซึ่งเรียกว่า ‘ฮาเนะโตะ’ นับร้อยคน ก่อนจะเป็นโคมยักษ์สว่างเรืองรอง และปิดท้ายด้วยนักดนตรีหรือ ‘ฮายาชิ’ ซึ่งเด็กๆ จะได้สนุกกับการทดลองออกแบบลวดลายลงบนโครงรูปหน้า โดยใช้เครื่องมือออกแบบดิจิตอลทัชสกรีน เมื่อเข้าสู่ภายในห้องนิทรรศการโคมที่ชนะการประกวด พร้อมป้ายอธิบายแนวคิดที่มาของโคมชิ้นนั้น

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะร่องรอยปราสาทโมริโอกะ คือปราสาทสามชั้นที่งดงาม สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พักของขุนนางนัมบุ การก่อสร้างเริ่มขึ้นในปี 1598 และในปี 1609 โมริโอกะได้พัฒนาขึ้นเป็นเมืองปราสาท อย่างไรก็ดีเมื่อยุคของซามุไรถึงกาลอวสานและปราสาทถูกทำลายในปี 1874 ที่นี่ก็กลายเป็นสถานที่ร้าง แต่ก็ได้รับการชุบชีวิตให้กลายเป็นสวนอิวาเตะในปี 1906 ในปี 2006 สวนแห่งนี้ได้รับชื่อเล่นใหม่ว่า “อุทยานปราสาทโมริโอกะ” เพื่อฉลองครบอายุ 100 ปี แม้ว่าปัจจุบันนี้จะไม่มีปราสาทอีกต่อไป แต่คุณก็ยังสามารถมองเห็นกำแพงหินที่สวยงามอยู่ทั่วอุทยาน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อีออนพลาซ่า ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ อิสระท่านได้เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า-รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ ภายในอาคารยังมี ห้างจัสโก้ ให้ท่านช้อปปิ้งต่ออย่างเพลิดเพลินสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าของร้าน 100 Yen ซึ่งสินค้าทุก ๆ อย่างในร้านราคาชิ้นละ 100 เยน ไม่ลืมแวะซื้อของฝากทางกรุงเทพฯ อาทิ ขนมโมจิ, เบนโตะ, ผลไม้สด และแห้ง, ลูกอมขนมขบเคี้ยว ฯลฯ

สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าสู่ที่พัก อิวาเตะ HOTEL AISHINKAN IWATE หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

*** หลังรับประทานอาหารค่ำ ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางและชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย ***

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วัดโกไดโด (GODAIDO) วัดโบราณอายุหลายร้อยปี ซึ่งจัดเป็นวัดที่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆติดกับท่าเรือ มีชื่อเสียงมากถึงกับใช้เป็นสัญลักษณ์ของมัตซึชิมาด้วย อยู่บนเกาะเล็กที่สุดในสามเกาะที่มีสะพานข้าม วัดนี้ก็น่าจะเรียกว่าเป็นแค่โบสถ์หรือศาลาเล็กๆมากกว่า เพราะเล็กมาก เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปห้าองค์ที่จะนำออกมาให้คนได้สักการะทุกๆ 33 ปี ครั้งล่าสุดคือเมื่อปี 2006 ก็ต้องรอไปอีกถึงปี 2039 ถึงจะได้ชมอีกครั้ง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซนได เมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ แวดล้อมไปด้วย กำแพงปราสาทและต้นไม้ จนได้ชื่อว่าเป็น City of Trees

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทเซนได หรืออีกชื่อคือ ปราสาทอาโอบะ ตัวปราสาทตั้งอยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 130 เมตร มีผาเขาทางทิศตะวันออกและทิศใต้ เป็นปราการธรรมชาติให้กับปราสาทได้อย่างดี สร้างโดยแม่ทัพคนสำคัญของเมือง

นำท่านถ่ายรูปคู่กับรูปปั้น ดาเตะ มาซามุเนะ หรือ ที่รู้จักกันดีในชื่อ ซามุไรตาเดียว ปัจจุบันไม่มีตัวปราสาทเดิมหลงเหลืออยู่ เนื่องจากถูกไฟไหม้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เหลือเพียงกำแพงหินขนาดใหญ่ ป้อมปราการ และอนุสาวรีย์ท่านดาเตะบนหลังม้า สายตามุ่งไปยังเมืองด้านล่าง

จากนั้นให้ท่านอิสระกับ ย่านช้อปปิ้ง ที่มีชื่อเสียงของ เมืองเซนได นั่นคือ อิจิบังโจ (Ichibancho) แหล่งช้อปปิ้งที่อยู่ติดๆกับสถานีรถไฟเซนได ประกอบไปด้วยถนนหลายเส้นที่มีร้านค้าต่างๆมากมายรวมไปถึงห้างสรรพสินค้ากับสินค้าที่มีอยู่หลากหลายให้เลือกซื้อ

***อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***

สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าสู่ที่พัก เซ็นได MONTEREY HERMANA HOTEL            หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ

11.15 ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 627

16.05 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

Share this: