จันทร์ – ศุกร์: 9:00 – 18:00 

02-676-3663

ทัวร์ญี่ปุ่น| TOKYO NIKKO KUSATSU GALA YUZAWA 5D3N By สายการบินไทย (TG)

สัมผัสความงดงามแห่งดินแดนอาทิตย์อุทัย!!

สัมผัสเมืองมรดกโลก นิกโก้ ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน

สนุกสนานกับกิจกรรมท้าลมหนาว ณ กาล่า ยูซาว่า สกีรีสอร์ท

ช้อปปิ้งจุใจย่านชินจุกุ แช่ออนเซ็นชื่อดังติดอันดับของญี่ปุ่น 2 คืนเต็ม

ราคาเริ่มต้น

58,900฿

12 – 16 เมษายน

฿

20.30 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 สายการบินไทย เคาว์เตอร์ D เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

22.30 ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640

06.20 เดินทางถึง สนามบินนาริตะ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย

นำท่านเดินทางเข้าสู่ สวนชิบะซากุระ เมืองอิจิ มีขนาดใหญ่ที่สุดของเกาะฮอนชู ช่วงกลางเดือนเมษายนจนถึงเดือนพฤษภาคมพื้นดินของสวนสาธารณะแห่งนี้จะเต็มไปด้วยดอกชิบะซากุระสีชมพู มีขนาด 2.4 เฮคเตอร์ และจำนวนต้นชิบะซากุระกว่า 250,000 ต้น ให้ท่านได้สัมผัสทิวทัศน์ ลิ้มรสโซบะ และที่ร้านค้าในสวนชิบะซากุระ การชมชิบะซากุระขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

ในกรณีสวนชิบะซากุระ ไม่สามารถชมได้ ท่านบริษัทขอเปลี่ยนโปรแกรม เป็น นำท่านเข้าสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิกับ พระพุทธรูป อุชิคุไดบุทสึ ( Daibutsu) ซึ่งในปี ค.ศ. 1995 ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คว่า เป็นรูปปั้นพระพุทธรูปปางยืนที่หล่อจากทองสัมฤทธิ์สูงที่สุดในโลก ส่วนสูงทั้งหมดอยู่ที่120 เมตร (ส่วนของรูปปั้นสูง 100 เมตร ส่วนฐานสูง20เมตร) สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ ถูกสร้างขึ้น ในปีค.ศ. 1992 ภายในองค์พระพุทธรูปนั้นท่านสามารถพบกับประสบการณ์ต่างๆ มากมาย เช่น การนั่งเขียนบทสวดมนต์ นิทรรศการจัดแสดงการสร้างพระพุทธรูปไดบุทสึ บริเวณพระอุระ ขององค์พระเป็นจุดชมวิวที่สูงจากพื้น 85 เมตร เมื่อลองมองไปบริเวณโดยรอบทั่วทุกทิศ หากอากาศแจ่มใส จะสามารถมองเห็นวิว สกายทรีและภูเขาไฟฟูจิได้อีกด้วย อีกทั้งยังมีของฝากที่หาซื้อที่นี้เท่านั้นอีกด้วย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเช้าชม ศาลเจ้าโทโชคุ ศาลเจ้าประจำตระกูลโทกุงาวะที่โด่งดังในอดีต ศาลเจ้าในศาสนาชินโตที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1617 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่ โชกุนโทกุกาว่า อิเอยะสุ ที่ถือเป็นผู้สถาปนาเมืองเอโดะให้เป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นในยุคนั้น ภายหลังจากที่โชกุนอิเอยะสุและคนในตระกูลโทกุกาว่าได้สืบทอดอำนาจและช่วยกันปกครองญี่ปุ่นให้อยู่อย่างสงบสุขมานานถึง 250 ปี ว่ากันว่า ให้ท่านได้ชม เจดีย์ 5 ชั้น สถานที่เก็บพระธรรมคำสอน, บทสวดมนต์ และสิ่งของมีค่า อิสระให้ท่านชม งานแกะสลัก อันเป็นโบราณวัตถุที่ล้ำค่า ที่มีมากกว่า  5,000  ชิ้นแล้วตื่นตากับ ซุ้มประตู โยเมมง (YOMEI MON) หรือ ประตูพระอาทิตย์อัสดง อันเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น และยังเป็นศิลปะชิ้นเอกที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น รวมถึงภาพแกะสลักลิง 3 ตัวที่ทำท่าทางปิดตา ปิดปาก ปิดหู ผลงานการแกะสลักที่โด่งดังไปทั่วโลกของศิลปินระดับตำนานแห่งญี่ปุ่น ฮิดาริ จินโกโร่ ซึ่งมีความหมายว่า หากเราไม่ดู ไม่พูด ไม่ฟังสิ่งที่ชั่วร้าย เรื่องร้ายๆ ก็จะไม่กล้ำกลายมาหาเรา และอีกหนึ่งคำสอนเตือนใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่ของนิกายเทนได แมวนิทรา อีก หนึ่งผลงานที่เป็นไฮไลต์ในศาลเจ้าแห่งนี้ คือภาพแกะสลักแมวหลับที่ติดอยู่ตรงซุ้มประตูทางเข้าสุสานอิเอยะสุ เป็นภาพ แมวสีขาวปนดำที่กำลังนอนหลับอย่างสบายใจ เสมือนเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความสงบสุขร่มเย็นของบ้านเมือง

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ สะพานชินเคียว หรือที่เรียกกันว่า สะพานอสรพิษคู่ ตัวสะพานทาด้วยสีแดงทอดข้ามแม่น้ำไดยะ ตามตำนานเล่ากันว่าครั้งหนึ่งขณะที่เทพเจ้ากำลังจะข้ามแม่น้ำแห่งนี้ ได้มีการปรากฏงู 2 ตัวแปลงกายมาเป็นสะพานเพื่อให้เทพเจ้าได้ข้ามไป โดยในอดีตนั้นผู้ที่จะเดินข้ามสะพานแห่งนี้ได้มีเพียงเจ้านายชั้นสูงหรือเชื้อพระวงศ์เท่านั้น สะพานแห่งนี้เป็นอีกมุมที่งดงามอยู่ตรงเชิงเขาทางขึ้นแหล่งมรดกโลกมีความยาว 28 เมตร กว้าง 7 เมตร สูงจากระดับน้ำ 10 เมตร สร้างด้วยไม้มีเสาหินรับ

สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าสู่ที่พัก คินูกาว่าSUNSHINE KINUKAWA หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

*** หลังรับประทานอาหารค่ำ ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางและชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย ***

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ไร่สตรอเบอรี่ เพลิดเพลินกับการเลือกชมและซื้อสตรอเบอร์รี่ของชาวญี่ปุ่นที่มีการปลูกอย่างพิถีพิถัน และได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน ทำให้ผลของสตรอเบอร์รี่นั้นมีขนาดใหญ่ สีแดงสด และรสชาติหวาน ท่านจะได้ชมถึงวิธีการเก็บสตรอเบอร์รี่และที่สำคัญท่านยังสามารถชิมสตรอเบอร์รี่ในไร่นี้ได้ และท่านยังสามารถซื้อกลับมาเป็นของฝากแก่คนที่บ้านได้อีกด้วย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ กาล่า ยูซาว่า GALA Yuzawa สกีรีสอร์ทชื่อดังของภูมิภาคคันโต ตั้งอยู่ที่เมืองเอจิโกะ ยูซาวะ จังหวัดนีงาตะ อยู่ห่างจากโตเกียวมาทางทิศเหนือประมาณ 200 กิโลเมตร พื้นที่นี้มีชื่อเสียงว่าเป็นสถานที่ที่มีหิมะตกลงมาปกคลุมมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น และสามารถเล่นสกีได้ยาวนาน จนถึงต้นเดือนพฤษภาคมเลยทีเดียว ให้ท่านได้สนุกสนานกับอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างมากมาย ปริมาณหิมะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ราคานี้ยังไม่รวมเครื่องเล่นภายใน ราคาเครื่องเล่น ถาดเลื่อน 1000 เยน, เซ็ทสกี และเซ็ท  สโนว์บอร์ด 5000 เยน,  สโนว์โมบิลชมวิว 500 เยน

นำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำพุยูบาตาเกะ (Yubatake) เมืองแห่งน้ำแร่อันลือชื่อเป็น 1 ใน 3 ของญี่ปุ่นและเป็นที่นิยมที่สุด อีกทั้งเก่าแก่กว่า 120 ปีเนื่องจากตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเชิงเขา Kusatsu น้ำแร่ในแหล่งนี้จึงมีคุณสมบัติพิเศษหลากหลาย และมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคสูง ในการจัดอันดับบ่อน้ำพุร้อนของสมัยเอโดะ เป็นบ่อน้ำพุร้อนชื่อดังที่ได้ครองตำแหน่งสูงสุดในสมัยนั้น และมีความภาคภูมิใจในปริมาณน้ำพุร้อนที่ไหลออกมาว่าเป็นที่หนึ่งในญี่ปุ่นโดยทุกๆ นาทีจะมีน้ำแร่ไหลออกมามากกว่า 32,300 ลิตร นอกจากนี้ สิ่งที่น่าตกใจที่สุดก็คือคุณภาพของน้ำมีความเป็นกรด ซึ่งมีเพียงไม่กี่แห่งในญี่ปุ่น มีคุณสมบัติยอดเยี่ยมในการฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ถึงขนาดได้ชื่อว่าเป็นน้ำแร่ยาของน้ำพุร้อนคุซัทสึ และการใช้น้ำพุร้อนรักษาโรคนี้ก็เป็นที่รู้จักตั้งแต่สมัยโบราณ

จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก คูซัทสึ KUSATSU VILLAGE HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

*** หลังรับประทานอาหารค่ำ ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางและชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย ***

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งทันสมัยขนาดใหญ่ คารูอิซาว่า เอ้าท์เลท หรือ Karuizawa Prince Shopping Plaza เอ้าท์เลทมอลล์ ที่ได้รับความนิยมและใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายกว่า 240 ร้านจากทั่วโลก เช่น COACH, PRADA, ARMANI, DUNHILL, LEGO, GAP, NIKE, ADIDAS, PUMA, LEVI’S และร้านค้าแฟชั่นชั้นนำอีกมากมายของคนทุกวัย

จากนั้นเดินทางสู่ วัดโชรินซัง ดารุมะจิ (Shorinzan Darumaji) เป็นวัดต้นกำเนิดของตุ๊กตาดารุมะ สำหรับชาวเมืองทาคาซากิแล้ว ส่วนใหญ่มักจะขอสิ่งที่ต้องการจากตุ๊กตาดารุมะนี้ จึงกล่าวได้ว่าตุ๊กตาดารุมะ เป็นสิ่งที่ผูกพันธ์กับชาวเมืองทาคาซากิเป็นอย่างมาก และในวันที่ 6 และ 7 เดือนมกราคมของทุกๆ ปี จะมีผู้คนกว่าสองแสนคนเข้าร่วมนมัสการขอพร ณ วัดแห่งนี้ กิจกรรมวาดหน้าดารุมะ  นำตุ๊กตาดารุมะเพื่อขอในสิ่งที่ต้องการในปีนั้นๆ โดยจะใช้หมึกเขียนตาข้างหนึ่งให้กับตุ๊กตา  ดารุมะก่อน และใช้ความพยายามทำให้สิ่งที่ได้ขอไว้สมหวังแล้วหากสมหวัง จึงจะเขียนตาอีกข้างหนึ่งให้ตุ๊กตาดารุมะในอีกปีถัดไป

นำท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลาง โตเกียว เมืองหลวงทรงเสน่ห์ของญี่ปุ่น ศูนย์รวมเทคโนโลยี และความทันสมัยอีกแห่งหนึ่งของโลก

จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งชินจูกุ ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศเมืองหลวง ณ กรุงโตเกียวที่คราคร่ำด้วยผู้คนมากมาย และเทคโนโลยีทันสมัยตลอดสองข้างทาง นำท่านสัมผัสบรรยากาศย่านช้อปปิ้งชื่อดังของญี่ปุ่น ที่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าที่ถูกตาถูกใจ ชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งที่มีความเจริญอันดับหนึ่งของโตเกียวปัจจุบันถูกขนานนามว่า ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร ศูนย์รวมร้านค้าจัดแต่งอย่างหรูหราน่ารักหลาก สไตล์ รวมไปถึงร้านสินค้าชื่อดังเป็น ที่นิยมทั้งชาวญี่ปุ่น และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนร้าน 100 เยนเท่ากันหมด (ยังไม่รวมภาษี 10%) มีทั้งเครื่องสำอางค์ กิ๊ฟช๊อป ขนม และสินค้าอื่นๆ  อีกมากมายที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้ในราคาสบาย กระเป๋า อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าถูกใจ อาทิ สินค้าแบรนด์เนมดัง อุปกรณ์อีเลคทรอนิค กล้องถ่ายรูปดิจิตอล หรือสินค้าเอาใจคุณผู้หญิง เสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางค์ยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE ,  SHISEDO KANEBO, SK–II ในราคาถูกกว่าเมืองไทย

***อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***

สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก โตเกียวCANDEO UENO หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โอไดบะ เมืองใหม่ที่สร้างขึ้นจากการถมทะเลในอ่าวโตเกียว แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งใหม่ของชาวโตเกียว ภายในเมืองใหม่นี้ท่านจะพบกับสวนสนุกรถยนต์ที่โตโยต้า ภายในบริเวณมีให้ท่านเลือกไม่ว่าจะสนุกกับกระเช้าหมุนขนาดยักษ์ หรือจะเป็นเครื่องเล่นมากมาย อิสระท่านเดินชมความอลังการโดยรอบและเดินเลือกซื้อของตามอัธยาศัย หรือไป DIVER CITY สถานที่ช้อปปิ้งแห่งใหม่ ซึ่งภายในมีทั้งร้านค้า ร้านอาหาร และศูนย์รวมความบันเทิงอื่นๆ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของ หุ่นยนต์กันดั้มขนาดเท่าของจริง (GUNDAM FRONT) ธีมปาร์คเกี่ยวกับกันดั้มโดยเฉพาะ และยังมีร้านขายสินค้าต่างๆ เกี่ยวกับกันดั้มและกันดั้มคาเฟ่ ซึ่งมีกาแฟ  และขนมต่างๆ ที่ตกแต่งเป็นกันดั้ม หรือเลือกสนุกที่ โอไดบะ เมก้า เวป (MEGA WEB) สวนสนุกรถยนต์ที่โตโยต้า ภายในบริเวณมีให้ท่านเลือกไม่ว่าจะสนุกกับกระเช้าหมุนขนาดยักษ์ หรือ จะเป็นเครื่องเล่นมากมาย ภายในอาคารหลัก 3 ชั้น ที่ท่านจะพบกับ รถยนต์โตโยต้าทั้งรุ่นส่งออก และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศตลอดจนบรรดา ตัวแรง จากสนามแข่งต่าง ๆ มาจัดโชว์ไว้อย่างมากมายราวกับเป็น มินิมอเตอร์โชว์ อิสระท่านเดินชมความอลังการโดยรอบ หรือท่านจะเลือกใช้บริการ E-CON รถไฟฟ้าที่วิ่งตามรางโดยอัตโนมัติพาท่านชมรอบอาคารหลัก (ไม่รวมค่าตั๋วรถไฟท่านละ 200 เยน) และถนนที่ตกแต่งย้อนยุคอย่างลงตัว

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อีออนพลาซ่า ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ อิสระท่านได้เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า-รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ ภายในอาคารยังมี ห้างจัสโก้ ให้ท่านช้อปปิ้งต่ออย่างเพลิดเพลินสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าของร้าน 100 Yen ซึ่งสินค้าทุก ๆ อย่างในร้านราคาชิ้นละ 100 เยน ไม่ลืมแวะซื้อของฝากทางกรุงเทพฯ อาทิ ขนมโมจิ, เบนโตะ, ผลไม้สด และแห้ง, ลูกอมขนมขบเคี้ยว ฯลฯ

***อิสระอาหารกลางวัน เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***

สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ

17.30 ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677

22.30 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

Share this: