จันทร์ – ศุกร์: 9:00 – 18:00 

02-676-3663

SMART ทัวร์เกาหลี I Seoul New Experience 5D 3N BY สายการบินเอเชียน่าแอร์ไลน์ (OZ)

ชมความสวยงามของ พระราชวังชางด๊อกกุง

สักการะสิ่งสักดิ์สิทธิ์ที่ วัดพงอึนซา วัดดังใจกลางกรุงโซล

สนุกสุดเหวี่ยงที่ สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์

ช็อปปิ้งสุดมันส์กับย่านยอดฮิตอย่าง เมียงดง และฮงแด

ชื่นชมดอกซากุระบานที่ ทะเลสาบซอกซน และ สวนยออิโด

ราคาเริ่มต้น

29,900฿

11-15 เมษายน 2563

 

฿

22.00 คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทุกท่าน

01.00 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดย สายการบินเอเชียน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OZ 742 *บริการอาหารร้อน พร้อมเครื่องดื่ม บนเครื่อง*

09.15 ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เมืองอินชอน เมืองที่เป็นประตูสำคัญเพื่อเข้าสู่ประเทศเกาหลี เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศเกาหลีใต้ รองจากกรุงโซลและปูซาน เป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญของเกาหลีใต้ในศตวรรษที่ 21 ท่าเรือเมืองอินชอนเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในชายฝั่งตะวันตกของเกาหลีใต้ มีท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนเป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางธุรกิจนานาชาติและอุตสาหกรรมไฮเทค นำท่านผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองเสร็จเรียบร้อยแล้ว

นำท่านสนุกสุดมันส์กับ MEGA LUGE AT GANGHWA SEASIDE RESORT (เครื่องเล่นรูจ) (เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ให้ท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์ขับรถสกายไลน์รูจ ที่เกาะคังฮวา โดยสถานที่แห่งนี้เป็นสนามเส้นทางดังและยาวที่สุดในเกาหลี นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นไปสู่ยอดเขาอันเป็นจุดชมวิว 360 องศาของจังหวัดอินชอน แล้วกลับลงมาด้านล่างด้วยรถรูจ (LUGE) เครื่องเล่นจากนิวซีแลนด์ที่กำลังโด่งดังในเกาหลี ท่านสามารถเล่นกิจกรรมนี้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ (โปรแกรมรวมค่าเครื่องเล่นรูจแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายสำหรับท่านที่ไม่ได้ร่วมเล่นกิจกรรมนี้)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ทัลคาลบี้ (กระทะร้อนเกาหลี)

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ JOYANGBANGJIK CAFE คาเฟ่สุดฮิตที่เกาะคังฮวา เป็นคาเฟ่ที่ดัดแปลงมาจากโรงงานทอผ้าเก่า ทำให้คาเฟ่จะมีขนาดใหญ่และคลาสสิค ตกแต่งแบบสไตล์ลอฟท์ คาเฟ่แห่งนี้เต็มไปด้วยมุมถ่ายรูปจำนวนมาก เหมาะกับทุกท่านที่ชื่นชอบในการถ่ายรูป (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเจิงดองซา (JEONDEUNGSA TEMPLE) เป็นวัดพุทธเก่าแก่ แต่เดิมชือว่า จินจองซา(JINJONGSA) ตั้งแต่ยุคโครยอ(GORYEO) เป็นวัดประจำตระกูลของกษัตริย์และราชวงศ์โครยอ เชื่อกันว่า สร้างกันตั้งแต่ยุคที่สร้างชาติเกาหลีโดยเจ้าชายทั้ง 3 พระองค์ของ DANGUN ผู้ก่อตั้งชาติเกาหลี วัดเจิงดองซามีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่งดงาม เช่น วิหารหลัก DAEUNGBOJEON ที่มีการตกแต่งด้วยผลงานการแกะสลักเป็นลวดลายต่างๆมากมาย ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีของสถาปัตยกรรมในช่วงกลางของยุคโจชอน(JOSEON) นอกจากนี้ยังมีอาคารและวิหารอีกหลายหลังในวัดนี้ที่ได้รับการลงทะเบียนเป็นสมบัติของชาติเกาหลี

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูบุลโกกิ (หมูผัดซอสเกาหลี)

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก BENIKEA THE BLISS HOTEL หรือเทียบเท่า 3*

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงโซล เป็นมหานครและเมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ของเกาหลีใต้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วไม่แพ้ชาติอื่นใดในโลก ชื่นชมความสวยงามของ แม่น้ำฮัน เส้นเลือดใหญ่ไหลผ่านใจกลางเมืองหลวงอันทรงเสน่ห์กับทัศนียภาพความงามของบ้านเรือน ตึกรามอาคารอันทันสมัยผสมผสานอารยธรรมอันเก่าแก่กว่า 5,000 ปี เป็นจุดศูนย์รวมด้านต่างๆของเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็น วัฒนธรรม, การศึกษา, เศรษฐกิจ, การเมือง และมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์หลายแห่ง นอกจากนี้ยังมีแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงอย่างมาก

นำท่านเข้าชม พระราชวังชางด๊อกกุง (CHANGDEOKGUNG) เป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังสำคัญที่ยังคงรักษาไว้อยู่ที่กรุงโซล พระราชวังแห่งนี้เป็นพระราชวังลำดับที่สอง ทึ่ถูกสร้างในปีค.ศ.1405 ต่อจากพระราชวังเคียงบกกุง ด้วยเหตุที่พระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของพระราชวังเคียงบกกุง ผู้คนจึงเรียกพระราชวังแห่งนี้ว่าพระราชวังตะวันออก (EAST PALACE) และมีความสำคัญในการเป็น ที่พำนักของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ ในสมัยราชวงศ์โชซอน  ซึ่งภายในพระราชวังแห่งนี้ ประกอบไปด้วย เขตพระราชฐานชั้นนอก, เขตพระราชฐานชั้นใน และสวนด้านหลังสำหรั บเป็นที่พักผ่อนของพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีต้นไม้ขนาดยักษ์อายุกว่า 300 ปี, บ่อน้ำ และศาลาริมน้ำ

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง สวนป่าแห่งกรุงโซล (SEOUL FOREST) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ที่แต่เดิมเป็นป่าหลวงที่ให้ราชวงศ์กษัตริย์ใช้ล่าสัตว์ ต่อมาถูกดัดแปลงให้กลายเป็นสนามกอล์ฟ สนามแข่งม้า และสวนกีฬาในที่สุด ภายในประกอบด้วยสวนสาธารณะ 5 สวน ในพื้นที่ขนาดยักษ์ถึง 1.16 ล้านตารางเมตร มีไฮไลท์เรื่องการเป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีและจุดชมดอกซากุระเกาหลีที่สวยงามแห่งหนึ่งของกรุงโซล (ดอกซากุระจะบานมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เป็นสำคัญ)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูคาลบี้ (หมูย่างสไตส์เกาหลี)

นำท่านเดินทางเข้าสู่ สวนสนุก LOTTE WORLD หนึ่งในสวนสนุกที่ดังที่สุดของเกาหลี ตั้งอยู่ที่ในเมืองโซล เป็นสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในโลก การมาเที่ยวที่นี่จึงสามารถทำได้ทั้งปีโดยไม่ต้องดูสภาพอากาศล่วงหน้า ภายในมีเครื่องเล่นที่น่าตื่นเต้นมากมาย รวมถึงลานไอซ์สเก็ต สวนสนุกลอตเต้เวิล์ดแบ่งออกเป็น 2 โซน ได้แก่ ธีมผจญภัย โซนที่เป็นสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ เกาะเวทมนต์ โซนที่เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่สร้างเป็นเกาะอยู่กลางทะเลสาบซอกชน ทั้งยังมีร้านจำหน่ายของที่ระลึก ร้านอาหารนานาชาติ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆอีกมากมาย **ทุกท่านสามารถเล่นเครื่องเล่นได้ทุกชนิดและไม่จำกัดจำนวนรอบ ยกเว้นบางเทศกาลพิเศษของเกาหลี อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม** 

สนุกสนานกันแล้วมาชื่นชมดอกซากุระบานกันต่ออยู่บริเวณใกล้เคียงกับสวนสนุก LOTTE WORLD ทะเลสาบซอกชน (SEOKCHON LAKE) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ของกรุงโซลและสวนสาธารณะล้อมรอบทะเลสาบสำหรับชาวกรุงโซล บริเวณริมฝั่งของถนนรอบทะเลสาบเรียงรายไปด้วยต้นซากุระตลอดเส้นทาง เป็นหนึ่งในจุดชมดอกซากุระบานยอดฮิตในโซล มีการจัดเทศกาลชมดอก CHERRY BLOSSOM (SEOKCHON LAKE CHERRY BLOSSOM FESTIVAL) นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรม และอื่นๆ อีกมากมายเมื่อมาเยือนยังงานเทศกาลแห่งนี้ ได้แก่ การเแสดงคอนเสิร์ต, การแสดงดนตรี, ตลาดสินค้าหัตถกรรม และฟู้ดทรักส์ (FOOD TRUCKS) ที่จำหน่ายอาหารจากหลากหลายประเทศ (ดอกซากุระจะบานมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เป็นสำคัญ)

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูชาบู ชาบู

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า 3*

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

หลังจากทานอาหารนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง (RED PINE) ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี ซึ่งน้ำมันสนนี้ สามารถช่วยในการลดระดับไขมันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดี

จากนั้นนำท่านช็อปปิ้งต่อกันที่ ศูนย์เครื่องสำอาง (COSMETIC CENTER) พบกับเคล็ดลับการดูแลผิวพรรณแต่ละขั้นตอนตามสไตล์ของหนุ่มสาวเกาหลี พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คอสเมติกคุณภาพดี ยี่ห้อต่างๆมากมาย

นำท่านเดินทางไปยัง วัดพงอึนซา (BONGEUNSA TEMPLE) วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงสมัยกษัตริย์วอนชอนแห่งราชวงศ์ชิลลา เป็นวัดพุทธนิกายมหายาน มีอายุกว่า 1,200 ปี บริเวณด้านนอกวิหารจะมีพระพุทธรูปแกะสลักด้วยหินอ่อนสูง 23 เมตร ด้านหลังองค์ท่านจะเป็นภูเขา ถือเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในเกาหลี ณ บริเวณลานด้านหน้าขององค์พระ เป็นสถานที่ในการใช้จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและพิธีกรรมที่สำคัญมักเต็มไปผู้ที่มาสักการะเพื่ออธิษฐานขอพรโดยเฉพาะในวันสำคัญต่าง ๆ วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองท่ามกลางย่านธุรกิจคังนัม ตรงข้ามกับห้างชื่อดัง COEX MALL

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูซัมเคทัง (ไก่ตุ๋นโสม)

นำท่านเข้าสู่ COEX MALL ห้างขนาดใหญ่ที่ดำเนินการโดยห้างสรรพสินค้าฮุนได ภายในห้างมีแบรนด์เสื้อผ้า ของกิน ของใช้ต่างๆให้เลือกมากมาย ศูนย์กิจกรรมที่ใช้จัดการแสดงและคอนเสิร์ต นับเป็นศูนย์การค้าใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตั้งอยู่ในตึก KOREA WORLD TRADE CENTER ซัมซองดง(SAMSEONG-DONG) ย่านคังนัม นอกจากภายในห้างจะมีร้านค้ามากมายแล้ว ยังมีห้องสมุดแห่งใหม่ของเกาหลีที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนพฤษภาคม ปีค.ศ.2017 ชื่อว่า STARFIELD LIBRARY เป็นห้องสมุดที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวเกาหลีและต่างชาติ เพราะถือว่าเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ มีการออกแบบและตกแต่งได้อย่างสวยงามแปลกตา ซึ่งมีหนังสือทั้งหมดในห้องสมุดจำนวนกว่า 50,000 เล่ม มีหลากประเภท ทั้ง นวนิยาย ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมถึงนิตยสารฉบับล่าสุด มีมุมเก้าอี้ โซฟา จำนวนกว่า 200 ที่นั่งไว้บริการฟรี ถือเป็นครั้งแรกที่มีการสร้างห้องสมุดในห้างสรรพสินค้า

ให้อิสระท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย  ต่อด้วยการเข้าชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโคแอ็คซ์ (COEX AQUARIUM/รวมเข้าชมพิพิธภัณฑ์) มีพื้นที่ขนาดใหญ่สำหรับโชว์สัตว์น้ำกว่า 40,000 ตัว ที่มาจาก 600 สายพันธุ์ ตัวอาคารมีเอกลักษณ์ เนื่องจากได้รับการออกแบบมาในรูปแบบของ “การเดินทางของน้ำ(WATER JOURNEY)” ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชมปลาและสัตว์ทะเลนานาชนิดในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้       

ถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ย่านเมียงดง (MYEONGDONG) หรือ สยามสแควร์แห่งเกาหลี ย่านแฟชั่นชั้นนำของเกาหลีใต้ มีทั้งห้างสรรพสินค้าต่างๆมากมาย ร้านขายของ ร้านขายเครื่องสำอางค์ นอกจากนี้ในส่วนของอาหารบริเวณข้างทางของเมียงดงก็มีอาหารหรือของทานเล่นให้ได้ลิ้มลองมากมาย เป็นแหล่งศูนย์กลางที่รวมผู้คนมากมายไม่ว่าจะเป็นนักเรียน, นักศึกษา, หนุ่มสาว, คนทำงาน รวมถึงนักท่องเที่ยวจะแวะเข้ามาเพื่อเลือกหาซื้อสินค้า

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู BBQ BUFFET

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า 3*

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

หลังจากทานอาหารนำท่านเยี่ยมชม ศูนย์โสมเกาหลี ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลโดยตรงว่าผลิตจาก โสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่ามีคุณภาพที่ดีที่สุด เนื่องจากเกาหลีเป็นประเทศที่มีศูนย์โสมโลก ตั้งอยู่ทั้งยังเป็นแหล่งปลูกโสมมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกว่า มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เนื่องจากการเพาะปลูก พร้อมการพัฒนาทั้งในด้านคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ และการบริการดีอย่างต่อเนื่อง ทำให้โสมเกาหลีมีคุณภาพอันดับหนึ่งของโลกเป็นที่ต้องการของผู้มาเยือนซื้อเป็นของฝากเพราะราคาถูกพิเศษกว่าที่อื่นและมีประโยชน์

นำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู (RAISIN TREE) สมุนไพรที่มีสรรพคุณในการช่วยขับสารพิษตก ค้างจากตับและยังช่วยกำจัดไขมันส่วนเกินออกมาในรูปแบบของการทำดีท็อกซ์ของเสียออกจากร่างกาย

จากนั้นนำท่านย้อนรอยละครซีรีย์เกาหลีชื่อดัง MY NAME IS KIM SAM SOON ที่ภูเขานัมซาน ภูเขาแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโซล สูง 274 เมตร บนยอดเขามีหอ N-SEOUL TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟท์) ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลได้ ภายในประกอบไปด้วยร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ และจุดไฮไลท์ของ N SEOUL TOWER ที่คู่รักทุกคู่ชาวเกาหลี จะต้องทำคือ การคล้องกุญแจคู่รัก LOVE KEY CEREMONY บนโซลทาวเวอร์ โดยที่จะเขียนข้อความหรือชื่อของคู่รักไว้บนแม่กุญแจและก็จะนำแม่กุญแจนี้ไปคล้องกับรั้วเหล็ก ส่วนลูกกุญแจเค้าจะทิ้งไปโดยมีความเชื่อที่ว่าหากคู่รักคู่ใด ได้มาเยือนและคล้องกุญแจคู่รักกันที่นี่ จะทำให้ความรักของทั้งคู่ยืนยาว ไม่พรากจากกันไปตลอดกาล

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จิมดัก (ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้นเกาหลี)

เดินทางไปเยี่ยมชมดอกซากุระหรือดอกพ๊อดก๊ดในภาษาเกาหลีที่ สวนสาธารณะยออิโด เป็นสวนสาธารณะริมแม่น้ำฮัน สถานที่ที่สวนยออิโดอยู่คือทางฝั่งตอนใต้ของแม่น้ำฮัน โดยแม่น้ำ (HANGANG) เป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศเกาหลี ไหลผ่านกรุงโซลจากตะวันออกไปตะวันตก ตัดแบ่งกรุงโซลออกเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่งเหนือและฝั่งใต้ สวนยออิโดแห่งนี้นับเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมในการชมดอกซากุระบานหรือเรียกว่าเทศกาลดอกไม้ฤดูใบไม้ผลิยอดึงโพยออีโด (YEONGDEUNGPO YEOUIDO SPRING FLOWER FESTIVAL)ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการชมดอกพ็อก-กช (BEOJKKOCH) ที่มีเสน่ห์มากที่สุดในกรุงโซล และมีการจัดกิจกรรมมากมายในแต่ละปี (ดอกซากุระจะบานมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เป็นสำคัญ)

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางต่อไปยัง ย่านฮงแด เป็นย่านการค้าแหล่งรวมวันรุ่นเนื่องจากอยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยฮงอิก (HONGIK UNIVERSITY) ร้านค้าในย่านนี้ก็จะออกแนววัยรุ่น ราคาไม่แพง จำพวกเครื่องสำอางแบรนด์ชั้นนำของเกาหลี เสื้อผ้าแฟชั่นทันสมัย อาหารประเภทสตรีทฟู้ด (STREET FOOD) นอกจากนั้นย่านนี้ยังมีผับ บาร์ คาเฟ่ ร้านอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแห่ง จึงทำให้ที่นี่เป็นสีสันของกรุงโซลที่นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวไม่ขาดสายทั้งกลางวันและกลางคืน

ช็อปปิ้งส่งท้ายกันที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ตพื้นเมือง ร้านขายของและสินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็น ขนมหวาน, ท๊อฟ      ฟี่, ช็อกโกแล็ตหิน, ซีเรียลซ็อกโก, สาหร่าย, คาลบี, สาหร่ายวาซาบิ, หมอนสุขภาพ, ผลไม้สด-แห้ง, มาม่าเกาหลี เป็นต้น เชิญทุกท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

ถึงเวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้

19.30 ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย สายการบินเอเชียน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OZ 741 *บริการอาหารร้อน พร้อมเครื่องดื่ม บนเครื่อง*

23.10 ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ!

Share this: