จันทร์ – ศุกร์: 9:00 – 18:00 

02-676-3663

SMART ทัวร์ไต้หวัน ITAIWAN SUNMOON LAKE TAIPEI (ONSEN) 5D 4N BY สายการบินไทย (TG)

ช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ,ซีเหมินติง,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

ชมบรรยากาศของตึกโบราณและทิวทัศน์ ณ ย่านตั้นสุ่ย

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเทียนหยวนและวัดหลงซาน

ราคาเริ่มต้น

30,900฿

02 – 06 เม.ย.04 – 08 เม.ย.
฿

05.00 คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทุกท่าน

08.25 เหินฟ้าสู่ ไต้หวัน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 632

13.05 ถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

ออกเดินทางสู่ เมืองไถจง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองใหญ่อันดับ 2 ของไต้หวัน ตั้งอยู่ทางตอนกลางฝั่งซ้ายของเกาะไต้หวัน

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู…บุฟเฟต์ชาบู

จากนั้นนําท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งยามเย็น เฝิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ใกล้กันกับมหาวิทยาลัยเฝิงเจี๋ย มีประวัติยาวนานมากว่า 100 ปี เป็นตลาดนัดกลางคืนที่คึกคักและดังที่สุดของเมืองไถจง ได้รับผลโหวตจากชาวไต้หวันว่า เป็นตลาดกลางคืนอันดับหนึ่งของชาวไต้หวัน ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ง เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสำอาง และอื่นๆ ตามอัธยาศัย ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของตลาดกลางคืนชื่อดังแห่งนี้

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก CITY RESORT TAICHUNG (4*) หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) ระหว่างทางให้ท่านเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ข้างทาง

จากนั้นนำท่านสู่ วัดเหวินอู่ หรือเรียกอีกชื่อว่าวัดกวนอู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของไต้หวัน สร้างในปีค.ศ.1938 ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของทะเลสาบสุริยันจันทรา สถาปัตยกรรมการออกแบบของวัดเหวินอู่นั้นมีความคล้ายคลึงกับพระราชวังต้องห้ามกู้กงของเมืองปักกิ่งทั้งรูปแบบวิหารและสีสัน ภายในจะเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของท่านขงจื๊อ (เทพเจ้าแห่งปัญญา) และ เทพกวนอู (เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์) ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวจีนและไต้หวัน ให้ท่านได้สักการะและขอพรด้านการศึกษา เพราะเป็นเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ตามความเชื่อที่สืบทอดกันมาหลายพันปีว่า การได้บูชาเทพเจ้ากวนอู จะทำให้ได้ประสบพบแต่ความซื่อสัตย์ มีคนจงรักภักดีต่อผู้ที่บูชา ปราศจากคนปองร้ายและเชื่อว่าจะสามารถฝ่าฟัน หรือต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ ในชีวิตไปได้ด้วยดี คิดการวางแผนหน้าที่การงานใดๆ ก็จะประสบความสำเร็จ ด้านหน้าวัดมีสิงโตคู่คาบลูกแก้ว มูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยู่

นำท่านล่องเรือชมความงาม ทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบดั่งสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน  ซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม ค.ศ. 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน ค.ศ.1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600 –  2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า  “สุริยัน-จันทรา”  

นำท่านสู่ ศาลพระถังซัมจั๋ง ซึ่งตามตำนานเล่าขานกันว่า พระถังซัมจั๋งได้สร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นตรงตำแหน่งที่มีห่านป่าตกลงมา ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่แปลก และเชื่อว่าห่านป่าตัวนั้นเป็นพระโพธิสัตว์   พระถังซัมจั๋งจึงสร้างเจดีย์ขึ้นเพื่อเป็นระลึกถึงพระโพธิสัตว์พระองค์นั้น รวมไปถึงใช้พระเจดีย์เป็นที่เก็บรักษาพระบรมธาตุรวมทั้งพระคัมภีร์ที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย พระถังซัมจั๋งถือได้ว่า เป็นพระสงฆ์ที่ฝักใฝ่การศึกษา ซึ่งท่านได้เรียบเรียงบันทึกเกี่ยวกับพุทธศาสนาในอินเดีย ถวายแด่พระเจ้าถังเกาจง พระจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ถังในเวลานั้น และยังมีบทความที่เขียนอีกมากมาย จึงและกลายแรงบันดาลใจให้กับนักปราชญ์เป็นจำนวนมาก ด้วยเพราะเหตุนี้ทำให้พระถังซัมจั๋งได้รับการยกย่องเคารพนับถืออย่างกว้างขวาง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู…อาหารพื้นเมืองไต้หวัน พิเศษ!ปลาประธานาธิบดี

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)

นำท่านเดินทางสู่ ร้านพายสับปะรด ขนมและของฝากขึ้นชื่อของไต้หวัน ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากได้ตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเจียวซี ตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านน้ำแร่ธรรมชาติ (เดินทางประมาณ 1 ชม.)

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู…อาหารพื้นเมืองไต้หวัน

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก BARON’S HOT SPRING HOTEL (3*) หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายความเหนื่อยล้าโดยการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ในห้องส่วนตัว) เชื่อกันว่าแร่ธาตุในน้ำแร่นี้จะช่วยบำรุงสุขภาพ ทำให้ระบบโลหิตหมุนเวียนดีขึ้น ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสวยงาม ส่วนบ่อน้ำแร่รวม ถ้าหากต้องการแช่น้ำแร่ โปรดเตรียมชุดว่ายน้ำและหมวกคลุมผมไปด้วย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานเย๋หลิอุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล โดยการเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อน ทำให้เกิดการทับถมของแนวหินตามชายฝั่งใน รูปร่างที่แตกต่างกัน ประกอบด้วยโขดหิน ชะง่อนทราย รูปร่าง ต่างๆ เช่น รองเท้าเทพธิดา, เทียน, ดอกเห็ด, เต้าหู้รังผึ้ง และที่โดดเด่นมีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือ “เศียรราชินี” ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านโบราณที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่บนภูเขา และงดงามด้วยประวัติศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ ในอดีตเคยเป็นแหล่งเหมืองแร่ทองคำที่เก่าแก่ ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศเมืองเก่าที่พื้นถนนปูด้วยพื้นหินในอดีตที่ยังคงอนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบันและยังเต็มไปด้วยสิ่งของอันหลากหลาย ตั้งแต่อาหาร ร้านน้ำชา ของทานเล่น สินค้าที่ระลึก งานฝีมือ อันเต็มไปด้วยเสน่ห์ของเมืองโบราณจิ่วเฟิ่น ที่นี่เป็นอีกแห่งของไต้หวันที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างมาก

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู…อาหารซีฟู้ดไต้หวัน

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไทเป เมืองหลวงแห่งไต้หวัน (เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

นำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89) **กรณีลูกค้าต้องการขึ้นตึกไทเป 101 กรุณาติดต่อไกด์และหัวหน้าทัวร์ให้พาไปยังจุดจำหน่ายตั๋วเพื่อขึ้นตึก **ตึกที่สูงที่สุดในไต้หวัน ปัจจุบันเป็นตึกที่สูงเป็นอันดับที่ 8 ของโลก ตึกนี้มีสิ่งสุดยอดอยู่ 2 อย่าง คือ 1. มีลิฟต์ที่เร็วมากเร็วถึง 1,010 เมตรต่อนาที 2. มีลูกตุ้มที่หนักที่สุดในโลก 660 ตัน เป็นตัวลดแรงสั่นสะเทือนในกรณีเกิดแผ่นดินไหวได้เป็นอย่างดี ตัวอาคารออกแบบเป็นรูปทรงลำไผ่ 8 ปล้อง สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยม ผสมผสานกับความเชื่อที่ว่า ไผ่เป็นตัวแทนของแท่งทอง ที่ราชวงศ์จีนโบราณใช้แลกเปลี่ยนเป็นของกำนัลซึ่งกันและกัน โดยบริเวณชั้นล่างของอาคารแห่งนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของไต้หวัน มีทั้งห้างสรรพสินค้า ร้านขายของที่ระลึก และร้านอาหารต่างๆมากมาย เป็นที่นิยมของทั้งชาวไทเปและชาวต่างชาติ ทั้งนี้ให้อิสระท่านเดินเล่นถ่ายรูปตาม

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู…อาหารพื้นเมืองไต้หวัน

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่และคึกคักที่สุดในในไทเป ผู้คนมักนิยมออกมาเดินเล่นชมบรรยากาศยามค่ำคืนเพื่อเลือกซื้อสินค้าที่น่าสนใจมากมาย อาทิ เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า นอกจากนั้นท่านสามารถลิ้มรสอาหารพื้นเมืองไต้หวันได้ เช่น บะหมี่ ไข่เจียวหอยนางรม ไก่ทอดชิ้นใหญ่ยักษ์ร้านฮอตสตาร์ที่มีชื่อเสียง และเต้าหู้เหม็นซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน ว่ากันว่าหากไม่ได้ลิ้มลองก็เหมือนว่าท่านยังมาไม่ถึงไต้หวัน

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก RELITE HOTEL (3*) หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่  พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง (NATIONAL PALACE MUSEUM) เป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดของเมืองไทเปและไต้หวัน แหล่งรวมสุดยอดศิลปวัตถุของจีน มีการจัดแสดงสมบัติโบราณวัตถุและศิลปะต่าง ๆ อยู่มากกว่า 700,000 ชิ้นงาน ทำให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงโบราณวัตถุที่มากที่สุดในโลก ติด 1 ใน 4 สุดยอดพิพิธภัณฑ์โลก ส่วนใหญ่ของจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ถูกนำมาจากในพระราชวังต้องห้าม(FORBIDDEN CITY)ของเมืองปักกิ่งที่ถูกขนย้ายมาในช่วงสงครามกลางเมืองจีน ซึ่งถูกย้ายมาในช่วงที่เจียงไคเชก แพ้สงครามแล้วล่าถอยมาอยู่ที่เกาะไต้หวัน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู…อาหารพื้นเมืองไต้หวัน

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ วัดเทียนหยวน เป็นวัดจีนลัทธิเต๋าเก่าแก่ของไต้หวันตั้งอยู่บนเนินเขา เอกลักษณ์ที่สำคัญคือ เจดีย์สูง 5 ชั้น ตั้งตระหง่านอย่างงดงาม มีลวดลายแบบจีนดั้งเดิมที่สวยงาม อีกทั้งยังรายล้อมไปด้วยต้นซากุระ ถือว่าเป็นจุดชมวิวซากุระที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในฤดูใบไม้บาน (ดอกไม้บานขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

นำท่านสู่เมืองตั้นสุ่ยแต่เดิมเป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของเมืองไต้หวัน ตั้งอยู่ตรงปากแม่น้ำตั้นสุ่ย ต่อมาได้พัฒนาให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวอีกแห่งที่ขึ้นชื่อของเมืองไต้หวัน

นำท่านไปยัง ถนนโบราณตั้นสุ่ย (TAMSUI OLD STREET) เป็นพื้นที่อนุรักษ์ในเขตพื้นที่ตั้นสุ่ยโดยท่านสามารถพบกลิ่นไอของความรุ่งเรืองในสมัยที่เป็นเมืองท่าของเมืองตั้นสุ่ยและเป็นตลาดคนเดินที่คึกคักและเต็มเปี่ยมไปด้วยบรรยากาศของผู้คนที่เดินช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้ามากมายทั้งอาหารพื้นเมือง อาหารทะเล รวมไปถึง เมนูเด็ดของที่นี้ได้แก่ ไข่เหล็ก คือไข่พะโล้ที่เอาไปต้มจนแห้งและแข็งมีหลายรสให้เลือกลิ้มลอง

บริเวณใกล้เคียงกันนำท่านสู่ สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย (TAMSUI LOVERS’ BRIDGE) เป็นสะพานโค้งสีขาวและเสาสูงที่โยงสายเคเบิลคล้ายกับเรือใบที่กำลังกางใบ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีชื่อเสียงของเมืองตั้นสุ่ย บริเวณสะพานมีการประดับไฟที่ขอบสะพานเป็นแนวยาวซึ่งจะมีการเปิดในทุกๆ ยามค่ำคืนเพื่อความสวยงามและสามารถเปลี่ยนสีสลับกันไปได้ด้วยซึ่งจะยิ่งเพิ่มบรรยากาศโรแมนติกมากยิ่งขึ้นทำให้เป็นที่นิยมในหมู่คู่รักอย่างมาก สาเหตุที่ได้มีการตั้งชื่อว่า สะพานแห่งความรัก เนื่องจากวันที่เปิดทำการวันแรกตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ปี 2003 ซึ่งตรงกับวันวาเลนไทน์จึงทำให้มีเหล่าคู่รักมากมายมาเข้าร่วมงานและตั้งแต่นั้นมาก็ได้รับความนิยมจากคู่หนุ่มสาวเป็นอย่างมาก

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู…อาหารพื้นเมืองไต้หวัน

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก RELITE HOTEL (3*) หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้านำท่านเข้าเที่ยวชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อดีตผู้นำของไต้หวัน สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผู้เป็นที่รักและศรัทธาของคนไต้หวัน ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี โดยสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1980 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปปั้นเหมือนเจียงไคเช็คที่สร้างจากโลหะสัมฤทธิ์จะประดิษฐานอยู่ชั้นบนด้านในของอนุสรณ์สถาน สำหรับรูปแบบการก่อสร้างเป็นไปตาม วัฒนธรรม จีนตัวตึกสีขาว หลังคาปูด้วยกระเบื้องสีฟ้า ผนังทำด้วยหินอ่อนทั้ง 4 ด้าน มีสนามหญ้าสวนดอกไม้สี แดงอยู่ด้านหน้า เป็น 3 สีเดียวกับสีธงชาติไต้หวัน

นำท่านเที่ยวชม วัดหลงซาน ถือเป็นวัด เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงให้ท่านได้สัมผัสความงามของสถาปัตยกรรมไต้หวันแบบ ดั้งเดิม สร้างขึ้นในพ.ศ. 2281 แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาในศาสนาของชาวว่านหัววัดแห่งนี้เต็มไป ด้วยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่ประณีตงดงาม

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู…เสี่ยวหลงเปา

นำท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง ย่านถนนคนเดิน แหล่งกิน เที่ยว แหล่งช้อปปิ้งของชาวไทเป เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมือง ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมระดับกลางทั้ง GIORDANO, BOSSINI, BALANO, ESPRIT และอื่น ศูนย์รวมเทรนด์วัยรุ่นและสินค้านานาชนิด นอกจากเป็นแหล่งเสื้อผ้าแฟชั่นแล้ว ซีเหมินติง มีโซนอาหารหลากหลาย ให้ท่านเพลิดเพลินกับอาหารแนวสตรีทฟู้ดแบบจุใจ

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเถาหยวน

20.05 น. ออกเดินทางจาก ไต้หวัน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เที่ยวบินที่ TG 635

22.50 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

Share this: