เมืองต้าหลี่
สระน้ำมังกรดำ
เมืองเก่าลี่เจียง
เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก
ภูเขาหิมะมังกรหยก
อุทยานน้ำหยก
วัดหยวนทง
เมืองต้าหลี่
สระน้ำมังกรดำ
เมืองเก่าลี่เจียง
เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก
ภูเขาหิมะมังกรหยก
อุทยานน้ำหยก
วัดหยวนทง

ทัวร์จีน ปีใหม่ I คุนหมิง – ต้าหลี่ ลี่เจี่ยง 5 วัน 4 คืน BY สายการบินไทย (TG)

Highlight

ภูเขาหิมะมังกรหยก ชมความงดงามของทัศนียภาพธรรมชาติ  ยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขานี้

 เมืองต้าหลี่ เมืองเอกของเขตปกครองตนเองชนชาติไป๋ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งจากใน และต่างประเทศ

สระน้ำมังกรดำ สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ที่มีตำนานเล่ากันว่าในอดีตมีมังกรปรากฏกายอยู่ในห้วงน้ำแห่งนี้

เมืองโบราณลี่เจียง เมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน อายุกว่า 800 ปี ได้รับคัดเลือกเป็นมรดกโลกของ UNESEO เมื่อปี ค.ศ.1997

ชมโชว์ลี่สุ่ยจินซา พบกับความอลังการของโชว์ สะท้อนวิถีชีวิตชนเผ่า

ช้อปปิ้งที่ซุ้มม้าทองไก่หยก ซุ้มประตูสัญลักษณ์ของเมืองคุนหมิง

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินคุนหมิง – เมืองต้าหลี่ 
08.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ บริโอ ทราเวล คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ทุกท่าน
10.55 น. ออกเดินทางสู่ นครคุนหมิง โดย สายการบินไทย (THAI AIRWAYS) เที่ยวบินที่ TG 612
14.05 น. ถึง สนามบินนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน เป็นเมืองเอกและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนนาน ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีชนชาติต่างๆทั้งหมด 26 ชนชาติ และเป็นมณฑลที่มีชนชาติมากที่สุดในประเทศจีน มีศิลปวัฒนธรรม, ขนบธรรมเนียม และประเพณีประจำชนชาติต่างๆ มีชื่อเสียงและถูกขนานนามว่าเป็น เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ (ETERNAL SPRING CITY) ภูเขาเขียวชอุ่มในด้านล่าง และด้านบนเต็มไปด้วยหิมะตลอดปี แม่น้ำลำธารที่สวยสดงดงาม วิวทิวทัศน์ธรรมชาติสวยวิจิตรตระการ มีหุบเขาอันลึกลับและอันตราย มีสิ่งมหัศจรรย์ป่าหิน ถ้ำหิน และถ้ำหินย้อยที่ก่อขึ้นจากการผันแปรของลักษณะภูมิประเทศ  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ เมืองแห่งนี้เป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองชนชาติไป๋ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งจากใน และต่างประเทศ โดยมีชื่อเสียงมาจากแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (เดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม TONG XING TANG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
 
วันที่ 2 ต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – เมืองโบราณต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมืองลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
  นำท่าน ผ่านชมเจดีย์สามองค์ ในวัด “ฉงเซิ่ง” อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ที่โดดเด่นงดงาม
  หลังจากนั้นนำท่านเที่ยวชม เมืองโบราณต้าหลี่ สร้างขึ้นมากว่า 1000 ปีก่อน ถึงแม้ได้ผ่านกาลเวลามาช้านาน แต่เมืองโบราณแห่งนี้ก็ยังคงอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์อย่างมาก เป็นเมืองมรดกตกทอดจากอาณาจักรน่านเจ้า นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวจะเห็นประตูเมืองทั้งด้านใต้และด้านเหนือซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงกันตามสองฟากของถนนสายเก่าแก่จะมีบ้านเรือนโบราณปลูกสร้างไว้อย่างกระจัดกระจาย มีถนนสายเก่าแก่ตัดผ่านตัวเมืองโบราณแห่งนี้ซึ่งในปัจจุบัน ได้กลายเป็นถนนย่านการค้าที่มีความเจริญเป็นอย่างมาก ตามสองข้างถนนเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ ซึ่งจะทั้งพ่อค้าชนชาติไป๋ที่แต่งกายประจำชาติ มาขายสินค้าพื้นเมืองต่างๆ เช่น หินอ่อนต้าหลี่ ผ้าพื้นเมือง และเครื่องเงินเป็นต้น
  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิมแห่งต้าหลี่ หรือ วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย ตามตำนานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายเป็นหญิงชราแบกก้อนหินใหญ่ไว้บนหลังเพื่อให้ทหารของฝ่ายตรงข้ามได้เห็น เมื่อทหารของฝ่ายศัตรูได้เห็นว่าแม้แต่หญิงชรายังแข็งแรงถึงเพียงนี้ ถ้าเป็นคนวัยหนุ่มสาวจะต้องมีพละกำลังมากมายยากจะต่อสู้ จึงไม่ได้ทำการเข้าโจมตีเมืองและถอยทัพกลับไปชาวเมืองจึงสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังเป็นวัดที่มีประติมากรรมเยี่ยมยอดแห่งหนึ่งในต้าหลี่
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางโดยสารรถโค้ชเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง (เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ดินแดนภูเขาหิมะ อยู่ในเขตการปกครองทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน
  แล้วนำท่านชม สระน้ำมังกรดำ (BLACK DRAGON POOL) หรืออีกชื่อ เฮยหลงถัน เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ที่มีตำนานเล่ากันว่าในอดีตมีมังกรปรากฏกายอยู่ในห้วงน้ำแห่งนี้ จุดเด่นของสระน้ำมังกรดำก็คือ น้ำที่ใสเหมือนมรกต และตอนเช้าแสงอาทิตย์จะส่องลงมาในน้ำ เงาของภูเขาและต้นไม้สะท้อนออกมาคล้ายรูปร่างของมังกร ให้ท่านชมทิวทัศน์บริเวณสะพานหินอ่อนที่สวยงามเป็นเลิศสวนนี้ยังสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะมังกรหยกที่สวยงามได้อีกด้วย รอบๆ สระน้ำมังกรดำ ท่านจะสามารถสังเกตุเห็นสถาปัตยกรรมสวยๆ แปลกตาอยู่หลายอย่าง เป็นการผสมผสานวัฒนธรรมของชาวฮั่น ทิเบต และน่าซีไว้ด้วยกัน
เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ เมืองโบราณลี่เจียง เมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน อายุกว่า 800 ปี ได้รับคัดเลือกเป็นมรดกโลกของ UNESEO เมื่อปี ค.ศ.1997 โดยคณะกรรมการป ระเมินว่าเมืองแห่งนี้สามารถรักษารูปโฉมอันเก่าแก่โบราณ สิ่งก่อสร้าง ผ่านมาหลายยุคหลายสมัย และยังมีระบบน้ำเก่าแก่โบราณที่ได้ขยายบทบาทอย่างมีประสิทธิผลจนถึงปัจจุบัน สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกับเมืองอื่น จุดเด่นนอกจากเรื่องของความสวยงามอลังการของเมืองโบราณแล้ว เมืองแห่งนี้ไม่มีกำแพงโครงสร้างของเมืองยืดหยุ่นบ้านเรือนปลูกติดๆกัน โดยบ้านเรือนแบบโบราณสร้างโดยไม้เป็นส่วนใหญ่ และบริเวณพื้นทางเดินปูด้วยหินตลอดสองข้างทางขนานไปกับลำธารเล็กๆที่เกิดจากหิมะบนเทือกเขามังกรหยก ได้รับการขนานนามว่าเป็น เวนิสตะวันออก
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม LVYUN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 
วันที่ 3 ลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก (ขึ้นกระเช้าไป-กลับ) – โชว์ลี่สุ่ยจินซา (LISHUI JINSHA) – อุทยานน้ำหยก – เมืองฉู่ฉง  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
  หลังอาหารนำท่านขึ้นสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก (โดยกระเช้าใหญ่) ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าลี่เจียง เพื่อชมความงดงามของทัศนียภาพธรรมชาติ  ยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขานี้ สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 5,596 เมตร เป็นภูเขาที่สูงตระหง่าน และมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ซึ่งมองจากภายนอกแล้วมีลักษณะคล้ายมังกรนอนอยู่บนก้อนเมฆ จึงเป็นที่มาของชื่อเทือกเขาแห่งนี้ มียอดเขาเรียงต่อกันทั้งหมด 13 ยอด และที่นี้ยังเป็นที่มาของตำนานชนเผ่าน่าซีที่อาศัยอยู่ในแถบนี้มานับพันปี ทิวเขาแห่งนี้ประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งหุบห้วย ธารน้ำ แนวผา และทุ่งหญ้าน่าซี ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศ อันงดงามของธรรมชาติได้อย่างเต็มที่
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านชมโชว์ ลี่สุ่ยจินซา (LISHUI JINSHA) การแสดงในโรงละคร ให้ท่านเพลิดเพลินกับแสงสี และการแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชนเผ่าท้องถิ่น สนุกสนานกับเสียงดนตรี บทกวีและการร้องรำของนักแสดง
  นำท่านสู่ อุทยานน้ำหยก เป็นที่แสดงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซี ภายในอุทยานประกอบด้วยประตูสวรรค์ ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้ข้างขวาเป็นพ่อ ข้างซ้ายเป็นแม่ และน้ำตกมังกร ที่ไหลหลั่งไปตามไหล่เขา แบ่งเป็น 3 ชั้น ชั้นแรกชื่อว่า มังกรออกถ้ำ ชั้นที่สองชื่อว่า มังกรเล่นน้ำ ชั้นที่สามชื่อว่า มังกรโบยบิน และยังมีต้นไม้เทวดา ซึ่งเป็นที่สักการะบูชาของคนในพื้นที่มีอายุมากกว่า 500 ปี บริเวณด้านหลังของอุทยานเป็นภูเขาหิมะมังกรหยก ส่วนด้านหน้าอุทยานก็เป็นบ่อน้ำใสเป็นสีเขียวมรกต ซึ่งแหล่งน้ำตรงนี้เป็นต้นกำเนิดในเมืองลี่เจียงด้วย โดยเป็นน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาหิมะ
  แล้วนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฉู่ฉง (เดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)ตั้งอยู่ระหว่างเมืองคุนหมิงกลับเมืองต้าลี่ ซึ่งเมืองฉู่สงเป็นเมืองหลักของเขตปกครองตนเองชนชาติอี๋ฉู่สง เดิมเมืองฉู่สงมีชื่อเสียงในการผลิตผ้าไหม และบุหรี่
เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม JIANHUA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
 
วันที่ 4 ฉู่ฉง – เมืองคุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – ซุ้มประตูม้าทองไก่หยก       
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง (เดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)ระหว่างทางให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ตลอดสองข้างทางจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดฝ่าเท้ายาบัวหิมะ เป่าซู่ถัง ซึ่งเป็นต้นตำรับครีมบัวหิมะ ที่มีสรรพคุณรักษาแผลจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ฯลฯ
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่าน เข้าสู่แหล่งช้อปปิ้งที่ถนนเก่าแก่ที่สุดของเมืองคุนหมิง ประตูม้าทองไก่หยก หรือ จัตุรัสจิ้นปี้ โดยจุดเด่นของจัตุรัสแห่งนี้คือ ซุ้มประตูสองแห่งที่ตั้งหันหน้าเข้าหากันประตูม้าทอง (จินหม่า)และประตูไก่มรกต (ปี้จี)ซุ้มประตูทั้งสองเปรียบเสมือนแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองคุนหมิง ในถนนย่านการค้าแห่งนี้ เป็นแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องประดับ อัญมณีชั้นเยี่ยม ร้านเครื่องดื่ม ร้านอาหารพื้นเมือง และร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ อีกมากมา
เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม LONG WAY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
 
วันที่ 5 วัดหยวนทง – สนามบินคุนหมิง – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
  หลังอาหารนำท่านสู่ วัดหยวนทง เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนาน ภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงาม กลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่ สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังมีอายุยาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาทั้ง 3 นิกาย ผสมผสานทั้งวัดไทย พม่า จีน(ทิเบต) การสร้างวัดแห่งนี้ดูแล้วจะแปลกตากว่าวัดอื่นๆในจีน เพราะปกติแล้วการสร้างวัดของจีนส่วนมากจะต้องสร้างอยู่บนภูเขา แต่วัดหยวนทงที่สร้างแปลกที่สุดในจีนคือสร้างวัดต่ำกว่าภูเขา ณ จุดแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นจุดอำนาจของเมือง โดยวิหารจะอยู่ต่ำที่สุด เนื่องจากวัดแห่งนี้ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดโดยตรงแต่เคยเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมมาก่อน ดังนั้นคำว่า “หยวนทง” จึงเป็นชื่อที่ปรากฏในคัมภีร์ของเจ้าแม่กวนอิม
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน
15.20 น. ออกเดินทางจาก เมืองคุนหมิง โดย สายการบินไทย (THAI AIRWAYS) เที่ยวบินที่ TG 613
16.35 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 4 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line