มรดกโลกถ้ำฝูหยงต้ง (ขึ้น-ลง กระเช้า)
มรดกโลกถ้ำฝูหยงต้ง
มรดกโลกอุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า สะพานสวรรค์
มรดกโลกอุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า
มรดกโลกอุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า
หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว
Chongqing, China at Hongyadong traditional district.
พิพิธภัณฑ์ซานเสีย
ศาลาประชาคม
มรดกโลกถ้ำฝูหยงต้ง (ขึ้น-ลง กระเช้า)
มรดกโลกถ้ำฝูหยงต้ง
มรดกโลกอุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า สะพานสวรรค์
มรดกโลกอุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า
มรดกโลกอุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า
หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว
Chongqing, China at Hongyadong traditional district.
พิพิธภัณฑ์ซานเสีย
ศาลาประชาคม

ทัวร์จีน I ฉงชิ่ง-อู่หลง-ต้าจู๋ 5 วัน 4 คืน BY สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ (WE)

Highlight

เมืองอู่หลง เมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาโอบล้อมด้วยภูเขาสูง ทำให้เมืองนี้มีป่าไม้และพื้นที่สีเขียวเยอะและอากาศดี

ถ้ำฝูหยงต้ง ถ้ำมรดกโลกที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของจีน

อุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งใหม่ล่าสุดที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโก้

หงหยาต้ง หนึ่งในแลนด์มาร์คที่สำคัญของเมืองฉงชิ่งเป็นห้างสรรพสินค้าแบบ คอมมูนิตี้มอลล์

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
19 ต.ค. 6223 ต.ค. 6229,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – เมืองฉงชิ่ง – เมืองอู่หลง
08.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 2 เคาน์เตอร์ E สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ (WE) โดยมีเจ้าหน้าที่ บริโอ ทราเวล คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ทุกท่าน
10.45 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติฉงชิ่งเจียงเปย์ เมืองฉงชิ่ง โดยสายการบิน THAI SMILE โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE684
15.05 น. ถึง สนามบินนานาชาติฉงชิ่งเจียงเปย์ เมืองฉงชิ่ง ตั้งอยู่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน แต่เดิมนั้นฉงชิ่งเป็นเมืองเอกที่ขึ้นกับมณฑลเสฉวน ต่อมาทางรัฐบาลกลางของจีนได้ประกาศให้ฉงชิ่งเป็นเขตปกครองพิเศษ แยกออกมาเป็นมหานครฉงชิ่งขึ้นตรงกับรัฐบาลกลาง จึงทำให้ฉงชิ่งเป็นมหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน และเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ นครฉงชิ่งเป็นเมืองใหญ่ 1 ใน 4 ของประเทศจีน ที่มีฐานะเทียบเท่ามณฑล (อีก 3 นครคือ ปักกิ่ง,เทียนจิน และเซี่ยงไฮ้ )
  หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองอู่หลง (เดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฉงชิ่ง เป็นเมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาโอบล้อมด้วยภูเขาสูง ทำให้เมืองนี้มีป่าไม้และพื้นที่สีเขียวเยอะและอากาศดี มีแม่น้ำอู่เจียงไหลตัดผ่านกลางเมือง เมืองอู่หลงอยู่ห่างจากเมืองฉงชิ่งประมาณ 150 กิโลเมตร ถนนเป็นทางด่วนพิเศษตลอดเส้นทางถึงเมืองอู่หลง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางสู่ที่พัก  โรงแรม LONGXIN AMBER HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 2 เมืองอู่หลง – มรดกโลกถ้ำฝูหยงต้ง (ขึ้น-ลง กระเช้า) – มรดกโลกอุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า สะพานสวรรค์ – ชมโชว์จางอวี้โหมว IMPRESSION  WULONG
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านชม ถ้ำฝูหยงต้ง (มรดกโลก/กระเช้าขึ้น-ลง) ได้ชื่อว่าเป็นถ้ำที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของจีน ค้นพบเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ.1993 ถ้ำหินปูนอายุกว่า 1.2 ล้านปี  พื้นที่ประมาณ 37,000 ตารางเมตร ความยาว 2.7 กิโลเมตร กว้าง 50 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยภายในถ้ำประมาณ 16 องศาเซลเซียส โดยมีห้องโถงหลักพื้นที่ประมาณ 11,000 ตารางเมตรให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินเที่ยวชมความงดงามทางธรรมชาติที่เต็มไปด้วย หินงอกหินย้อย ในรูปต่างๆ ตามแต่จินตนาการของแต่ละคน เช่น ม่านน้ำตก, ธง, ผลองุ่น, ปะการังใต้ทะเล, เส้นผม, เข็ม ซึ่งมีการจัดแสงสีภายในถ้ำช่วยเพิ่มความงดงามยิ่งนัก
  กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  หลังอาหารนำท่านชม อุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า-สะพานสวรรค์ (มรดกโลก) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งใหม่ล่าสุดที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ในปี ค.ศ.2007 อุทยานหลุมฟ้า สะพานสวรรค์แห่งนี้เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกกลายเป็นหลุมธรรมชาติขนาดใหญ่ นำท่านโดยสารลิฟท์แก้ว ลงไปสู่หุบเหวเบื้องล่างที่ระดับความลึกประมาณ 80 เมตร เมื่อลงไปถึงแล้ว จะพบกับเส้นทางเดินเท้าเที่ยวชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของกลุ่มสะพานสวรรค์ (กลุ่มสะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย) ซึ่งประกอบด้วย 3 สะพาน แห่งแรก คือสะพานมังกรสวรรค์ ลักษณะเป็นโพรงขนาดใหญ่ เมื่อมองทะลุออกไปคล้ายกับสะพานเชื่อมสวรรค์กับโลกมนุษย์, สะพานแห่งที่สอง สะพานมังกรเขียว ลักษณะเป็นหน้าผาทิ่มแทงไปในท้องฟ้า และสะพานแห่งที่สาม หรือ สะพานมังกรดำ ลักษณะเป็นโตรกหน้าผาอยู่ในส่วนที่แคบที่สุด แสงผ่านเข้าไปน้อย ทำให้ดูค่อนข้างมืดดำ นอกจากนี้บริเวณหุบเหวด้านล่างยังเป็นที่ตั้งของ โรงเตี๊ยมโบราณ ที่เคยเป็นจุดแวะพักแรมยามค่ำคืนของคนเดินทางในสมัยโบราณที่ใช้เป็นเส้นทางลัดจากมณฑลเสฉวนไปมณฑลเหอหนาน นอกจากนี้ยังเคยใช้เป็นฉากสำคัญของภาพยนตร์จีน เรื่องศึกโค่นบัลลังก์วังทอง ของผู้กำกับชื่อดัง จาง อวี้ โหมว โดยมี 3 นักแสดงชั้นนำ คือ โจว เหวิน ฟะ, เจย์ โชว์ และกงลี่ ล่าสุดใช้เป็นฉากในหนังฮอลิวู๊ดฟอร์มยักษ์ TRANFORMER4 ที่โด่งดังไปทั่วโลก อิสระถ่ายภาพความงามทางธรรมชาติตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสู่ที่เที่ยวใหม่ล่าสุด กับสะพานแก้วสวรรค์ หรือระเบียงกระจกชมวิวที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญกว่า 20 คนจากทั้งในและนอกจีน ตั้งอยู่ 11 เมตรเหนือขอบหน้าผาสูงในเมืองเซียนหนู่ชาน กว้างอีก 26 เมตร หรือถ้าหากวัดจากระดับน้ำทะเลก็สูง 1,200 เมตร ว่ากันว่าน่าจะเป็นระเบียงจุดชมวิวกระจกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแล้วยังสามารถมองชมวิวมุมสูงได้ทะลุถึงก้นอุทยานกันเลยทีเดียวให้ท่านได้วัดใจเดินชมวิวและเก็บภาพได้ตามอัธยาศัย
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าชมโชว์อู่หลง (IMPRESSION  WULONG) เป็นผลงานที่สร้างสรรค์และนำเสนอโดย จางอี้โหมว ซึ่งทางการจีนทุ่มเงินกว่า 300 ล้านหยวนเนรมิตหุบเขาเถ้าหยวนของอู่หลง ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง มีหุบเหวและความเงียบสงบของธรรมชาติเป็นฉากหลัง เป็นเวทีกลางแจ้งที่เล่นในหุบเขา มีพื้นที่การแสดงที่สามารถจุผู้ชมได้  2,000 คน ถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตและประวัติศาสตร์ของผู้คนเมืองฉงชิ่ง ผ่านตัวละครกว่า 500 ชีวิต โดยมีคนลากเรือเป็นผู้เล่าประกอบการร้องเพลงสดของนักแสดงกว่า 100 ชีวิตและการใช้เลเซอร์ ระบบแสง สี เสียง ตลอดการแสดงกว่า 1 ชั่วโมง
  นำท่านเดินทางสู่ที่พัก  โรงแรม LONGXIN AMBER HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 3 เมืองอู่หลง – เมืองฉงชิ่ง – หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว – หงหยาต้ง – ล่องเรือชมแม่น้ำสองสาย
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฉงชิ่ง (เดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว เป็นอดีตท่าเรือขนส่งเครื่องถ้วยเซรามิก ท่านจะพบกับบ้านเรือนสมัยโบราณ ที่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นร้านขายของพื้นเมือง ร้านอาหารต่างๆ อาคารบ้านเรือนภายในหมู่บ้านคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมท้องถิ่นจีนดั้งเดิมไว้  อิสระให้ท่านสัมผัสกลิ่นอายย้อนยุคสมัยราชวงศ์ซ่ง หมิง ชิง เลือกซื้อของที่ระลึกหรือของฝากตามอัธยาศัย
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ แหล่งช้อปปิ้งหงหยาต้ง (HONGYADONG) หนึ่งในแลนด์มาร์คที่สำคัญของเมืองฉงชิ่งเป็นห้างสรรพสินค้าแบบ คอมมูนิตี้มอลล์ แหล่งรวบรวมความบันเทิงอาหารพื้นเมืองเก่าแก่ให้ลิ้มรสโดยสไตล์ของสถานที่แห่งนี้เป็นอาคารสร้างขึ้นมาด้วยไม้แบบโรงเตี๊ยมในสมัยก่อน เป็นการผสมสานกันทั้งความทันสมัยและความคลาสสิก หากขึ้นไปจุดชมวิวมองจากมุมสูงจะเห็นแม่น้ำสองสายเจียหลิงเจียงและแยงซีเกียงมาบรรจบกัน
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  แล้วนำท่าน ล่องเรือชมแม่น้ำสองสาย แม่น้ำแยงซีเกียง และแม่น้ำเจียหลิงเจียง ชมวิวทิวทัศน์แสงสีเมืองฉงชิ่ง ที่ตกแต่งไฟไว้อย่างสวยงามจนได้รับสมญานามว่าฮ่องกงน้อยตะวันตกให้ท่านเต็มอิ่นกับบรรยากาศที่แสนโรแมนติกตาอัธยาศัย
  นำท่านเดินทางสู่ที่พัก  โรงแรม ERWESTING HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 4 เมืองฉงชิ่ง – เมืองต้าจู๋ – ผาหินแกะสลักต้าจู๋ (มรดกโลก) – เมืองฉงชิ่ง – ถนนเจี่ยฟ่างเป่ย
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  แล้วเดินทางสู่ เมืองต้าจู๋ (เดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ซึ่งอยู่ห่างจากนครฉงชิ่งประมาณ 160 กิโลเมตร มีสมญานามว่า “บ้านเกิดแห่งหินแกะสลัก” ทั่วทั้งเมืองมีศิลปะรูปปั้นหินแกะสลัก กว่า 50,000 ชิ้น, จารึกคำสอนภาษาจีนถึง 100,000 ชิ้น กระจายกันอยู่บนหน้าผากว่า 75 จุด ใน บริเวณ 5 ภูเขา คือ เป่าติ่งซาน, เป่ยซาน, หนันซาน, สือเหมินซาน และสือจ้วนซาน
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  หลังอาหารนำท่านชม ผาหินแกะสลักต้าจู๋ (มรดกโลก) ได้รับการจัดเข้าเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโก้ในปี ค.ศ.1999 งานหินแกะสลักของต้าจู๋เป็นศิลปะสมัยราชวงศ์ถัง และซ่ง ล้วนแล้วแต่นำเสนอเรื่องราวทางพุทธศาสนานิกายมหายาน, หลักธรรมลัทธิเต๋า และปรัชญาคำสอนของขงจื๊อที่ชาวจีนเคารพนับถือ และเป็นอีกกลุ่มงานหินแกะสลักทางพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียง  1 ใน 4 แห่งของจีน คือ ถ้ำผาโม่เกาคู ที่เมืองตุนหวง มณฑลกานซู, ถ้ำพระพุทธหลงเหมินที่ลั่วหยาง และถ้ำผาหยุนกัง ที่ต้าถง มณฑลซานซี ซึ่ง 3 แห่งนั้นเป็นศิลปะถ้ำสมัยเริ่มต้นของจีน  ส่วนต้าจู๋เป็นงานศิลปะถ้ำยุคหลัง  (คริสต์ศตวรรษที่ 9-13)  ที่มีความอ่อนช้อยงดงาม นำท่านชมความงดงาม งานศิลป์หินแกะสลักที่ เขาเป่าติ่งซาน มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 527.83 เมตร ประกอบด้วยกลุ่มรูปสลักพระพุทธรูป 13 กลุ่ม ซึ่งมีรูปสลักอยู่กว่า 10,000 ชิ้น ตามแนวยาวของหน้าผากว่า 500 เมตร ซึ่งทั้งหมดเป็นรูปแบบศิลปะการแกะสลักหินสมัยราชวงศ์ซ่ง เช่น พระพุทธเจ้าปางปรินิพพาน, รปสลักเจ้าแม่กวนอิมพันมือ,วัฏสังสาร หรือวงเวียนชีวิต, พระศรีอริยเมตตรัย อิสระเที่ยวชมและถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
  จากนั้นเดินทางกลับ เมืองฉงชิ่ง (เดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำท่านสู่ ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย(JIA FANG BEI) ตั้งอยู่บริเวณอนุสาวรีย์ปลดแอก ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงชัยชนะในการทำสงครามกับญี่ปุ่น แต่ปัจจุบันกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมืองเต็มไปด้วยร้านค้า กว่า 3,000  ร้านอาหาร ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ อิสระเดินชมและช้อปปิ้งสินค้ามากมาย
  นำท่านเดินทางสู่ที่พัก  โรงแรม ERWESTING HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 5 เมืองฉงชิ่ง – พิพิธภัณฑ์ซานเสีย – ศาลาประชาคม (ชมภายนอก) – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ซานเสีย หรือพิพิธภัณฑ์ฉงชิ่ง เปิดให้เข้าชมเมื่อปี ค.ศ.2005 ภายในจัดแสดงเรื่องราวของประวัติศาสตร์ของนครฉงชิ่ง และวิถีชีวิตของคนสองฝั่งแม่น้ำแยงซีเกียง, การพัฒนานครฉงชิ่ง, การต่อต้านจักรวรรดิญี่ปุนและเรื่องราวของ3ช่องแคบอันโด่งดังของเขื่อนยักษ์ซานเสียต้าปา
  จากนั้นนำท่านชมภายนอก ศาลาประชาคม (GREAT HALL OF THE PEOPLE) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1951  โดย จอมพลเฮ่อหลงเป็นผู้ริเริ่มโครงการ เพื่อให้เป็นสถานที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ใช้เวลาสร้างประมาณ 3 ปี อาคารรูปทรงกลมคล้ายคลึงกับหอฟ้าเทียนถันในกรุงปักกิ่ง แบ่งเป็น 3 ส่วน คือตึกเหนือ ตึกกลาง และตึกใต้ ส่วนกลางของอาคารไม่มีเสา แต่มีโครงหลังคาเป็นเหล็กหนัก 286 ตัน ปัจจุบันนี้เปิดเป็นโรงแรมบางส่วน และใช้จัดประชุม หรือจัดงานการแสดงขนาดใหญ่ของนคร
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติฉงชิ่งเจียงเปย์
15.50 น. ออกเดินทางจาก สนามบินนานาชาติฉงชิ่งเจียงเปย์ เมืองฉงชิ่ง โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE685
18.10 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

10-ตุลาคม

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 4 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line