Temple of Heaven
พระราชวังกู้กง
พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
กำแพงเมืองจีน (ด่านจวีหยงกวน)
Temple of Heaven
พระราชวังกู้กง
พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
กำแพงเมืองจีน (ด่านจวีหยงกวน)

ทัวร์จีน I ปักกิ่ง ขนมปากหม้อ ขึ้นชมวิวบนหอคอย 5 วัน 3 คืน BY สายการบินแอร์ไชนา (CA)

Highlight

 จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่

หอบูชาเทียนถาน ก่อสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมที่สง่างาม มีความสูง 38 เมตร

วัดหงโหลวซื่อ มีประวัติกว่า 1600 ปี เดิมมีชื่อว่า วัดต้าหมิง อยู่ในช่วงราชวงศ์หมิง ค.ศ.1437

กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งสร้างในสมัยจักรพรรดิ์จิ๋นซี

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
5 มิ.ย. 629 มิ.ย. 6221,999 ฿download pdf
26 มิ.ย. 6230 มิ.ย. 6221,999 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
22.00 น. ทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง
วันที่ 2 กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังโบราณกู้กง-หอบูชาเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง
01.05 น.  เหิรฟ้าสู่ ปักกิ่ง โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA980  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
06.30 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงปักกิ่ง เมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสำคัญทางการค้าของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ 500 ปีก่อนคริสตกาล ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซำที่ภัตตาคาร
นำท่านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมศาลาประชาคมที่สามารถบรรจุคนได้นับหมื่นคน ชมอนุเสาวรีย์วีรชน ให้ท่านถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวังโบราณกู้กง ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิ์ในสมัยราชวงศ์หมิง และชิง รวม 24 รัชกาล ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง บนเนื้อที่กว่า 720,000 ตารางเมตร
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม หอบูชาเทียนถาน ซึ่งก่อสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมที่สง่างาม มีความสูง 38 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 30 เมตร สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1420
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
นำท่านชม กายกรรมปักกิ่ง โชว์ความสามารถหลายๆ ด้าน เช่น โชว์หมุนจาน, โชว์ควงของ เป็นต้น
 พักที่ 5L HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4+ ดาว ****
วันที่ 3 พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน-ร้านบัวหิมะ-วัดหงโหลวซื่อ-ช้อปปิ้ง THE PLACE
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านชม พระราชวังฤดูร้อน “อวี้เหอหยวน” ซึ่งเป็นพระราชวังที่พระนางซูสีไทเฮาทรงโปรดปรานมาก   ทั้งยังเป็นสถานที่ว่าราชการของพระนางด้วย   ท่านจะได้ชมความงามของทะเลสาบคุนหมิง ทะเลสาบยักษ์ที่ขุดด้วยแรงงานคน จากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่ปักกิ่ง จากนั้นนำท่านแวะ ร้านยาบัวหิมะ ยาสามัญประจำบ้านที่มีชื่อเสียง มีสรรพคุณรักษาผิวที่ถูกไฟไหม้, น้ำร้อนลวก เป็นต้น
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ… BBQ
บ่าย นำท่านสู่ วัดหงโหลวซื่อ มีประวัติกว่า 1600 ปี เดิมมีชื่อว่า วัดต้าหมิง อยู่ในช่วงราชวงศ์หมิง ค.ศ.1437 ผ่านประตูเข้าพระวิหารจะต้องเดินผ่านทางเดินหิน ซึ่งชาวบ้านเรียกว่าทางเดินหินแยก วัด               หงโหลวซื่อเป็นวัดที่ไม่มีบันได สันนิษฐานไว้ว่า ถ้าเป็นบันได เวลาที่ฮ่องเต้เสด็จโดยรถม้าจะไม่สะดวก บรรยากาศภายในวัด ร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้ ดอกไม้นานาชนิด จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ย่าน THE PLACE ชมความอลังการยิ่งใหญ่ของเพดานจอ LCD ขนาดกว้าง 6,000 ตารางเมตร
 ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
 พักที่ 5L HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4+ ดาว ****
วันที่ 4 ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-ผ่านชมสนามกีฬารังนก-ขึ้นชมวิวบนหอคอย Olympic – Tower -ถนนหวังฟูจิ่ง
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านชม ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งสร้างในสมัยจักรพรรดิ์จิ๋นซี  มีความยาว 10,000 ลี้ หรือ 6,788 กิโลเมตร ใช้แรงงาน 300,000 คน ใช้เวลาสร้างนานนับ 10 ปี
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร  ลิ้มรสอาหารพิเศษ…สุกี้มองโกล เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มไทยรสเด็ด
บ่าย นำท่าน ผ่านชมสนามกีฬารังนก  ออกแบบโดยเดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก มีลักษณะภายนอกคล้ายกับ “รังนก” ซึ่งภายในยังมี สระว่ายน้ำแห่งชาติ โดยมีรูปลักษณ์เหนือจินตนาการคล้าย “ก้อนน้ำสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่” ซึ่ง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใช้วัสดุเทฟลอนทำเป็นโครงร่าง เน้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จากนั้นนำท่านขึ้น หอคอย Olympic Tower ชมวิวเมืองปักกิ่ง โดยหอคอยโอลิมปิกทาวเวอร์เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของปักกิ่ง สร้างขึ้นเพื่อต้อนรับมหกรรมโอลิมปิก ปี 2008 แต่ได้ทำการเปิดให้เข้าชมในปี 2014 เป็นหนึ่งในผลงานการออกแบบที่ได้รับรางวัลการออกแบบประจำชาติ ด้วยความสูง 258 เมตร
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนหวังฟูจิ่ง เป็นศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปักกิ่ง เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 พักที่ 5L HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4+ ดาว ****
วันที่ 5 ร้านหมอนยางพารา หรือ ร้านไข่มุก-ตลาดหงเฉียว-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านแวะ ร้านหมอนยางพารา ให้ท่านได้เลือกซื้อมาฝากคนทางบ้าน หรือ ร้านไข่มุก เลือกซื้อครีมไข่มุกบำรุงผิว ที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ…เป็ดปักกิ่ง
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ตลาดหงเฉียว เพื่อเลือกซื้อสินค้าขายส่งราคาถูก อาทิเช่น ผ้าไหม ถุงเท้า รองเท้า นาฬิกา เป็นต้น
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
19.35 น.  เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA979  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
23.40 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

06-มิถุนายน

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line