อุทยานหวงหลง
อุทยานหวงหลง
Jiuzhaigou National Park
Jiuzhaighou
The impressive Pearl Shoal Waterfall, one of the highlights of Jiuzhaigou resize
ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
อุทยานหวงหลง
อุทยานหวงหลง
Jiuzhaigou National Park
Jiuzhaighou
The impressive Pearl Shoal Waterfall, one of the highlights of Jiuzhaigou resize
ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

ทัวร์จีน I เฉิงตู-จิ่วไจ้โกว-หวงหลง 6 วัน 5 คืน BY สายการบินไทย (TG)

Highlight

 ศาลเจ้าสามก๊ก ศาลเจ้าแห่งเดียวของจีนที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาทั้งผู้ปกครองบ้านเมืองและขุนนาง

 ถนนโบราณจินหลี่ ถนนโบราณสายวัฒนธรรมที่ได้รับการตกแต่งแบบย้อนยุคอยู่ใกล้กับศาลเจ้าสามก๊ก

 โชว์เปลี่ยนหน้ากาก การแสดงศิลปะที่ถ่ายทอดให้เฉพาะกับบุคคลในครอบครัวเท่านั้น ความสามารถในการเปลี่ยนหน้ากากเพียงเสี้ยววินาที

 จิ่วไจ้โกว  เขตพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติทางตอนเหนือของ มณฑลเสฉวน

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
12 ต.ค. 6217 ต.ค. 6233,900 ฿30,900 ฿download pdf
23 ต.ค. 6228 ต.ค. 6234,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – เฉิงตู – ศาลเจ้าสามก๊ก(ถนนโบราณจินหลี่) – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
07.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย แอร์เวย์ อินเตอร์เนชั้นแนล (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ บริโอ ทราเวล คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ทุกท่าน
10.50 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเฉิงตู ซวงหลิว เมืองเฉิงตู โดยสายการบินไทย (THAI AIRWAY)เที่ยวบินที่ TG 618 (วันเดินทาง 12 ตุลาคม 19)
15.00 น. ถึง สนามบินนานาชาติเฉิงตู ซวงหลิว เมืองเฉิงตู
10.15 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเฉิงตู ซวงหลิว เมืองเฉิงตู โดยสายการบินไทย (THAI AIRWAY)เที่ยวบินที่ TG 618 (วันเดินทาง 23 ตุลาคม 19)
14.25 น. ถึง สนามบินนานาชาติเฉิงตู ซวงหลิว เมืองเฉิงตู
  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
  นำท่านสู่  ศาลเจ้าสามก๊ก (CHENGDU WU HOU SHRINE ) สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์จิ๋น ซึ่งควรเรียกว่า ศาลเจ้าขงเบ้ง หรือ สุสานเล่าปี่  เนื่องจากในสมัยสามก๊กนั้น เล่าปี่ เป็นผู้ตั้งราชธานีที่เมืองเฉิงตู โดยมีขงเบ้งเป็นผู้ช่วยบริหาร ทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  เมื่อเล่าปี่สิ้น ประชาชนนับถือขงเบ้งมากกว่าเล่าปี่ จึงสร้างศาลเจ้าขงเบ้งขึ้นมา  แต่ไม่นานผู้ปกครองจีนเห็นว่าไม่ถูกต้อง จึงได้สั่งศาลเจ้าเล่าปี่ ให้มีรูปปั้นของขุนนาง 14 ท่าน และขุนศึก 14 ท่าน อยู่ซ้ายขวาในศาลเจ้า เพื่อให้ขุนพลเหล่านี้จงรักภักดีต่อเล่าปี่ตลอดเวลา  และวางหน้าศาลเจ้าขงเบ้ง ทั้ง ยังให้สร้างสุสานเล่าปี่ไว้ด้านให้สูงกว่าศาลเจ้าขงเบ้งอีกด้วยและเป็นศาลเจ้าแห่งเดียวของจีนที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาทั้งผู้ปกครองบ้านเมืองและขุนนาง
  จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ถนนโบราณจินหลี่  ถนนโบราณสายวัฒนธรรมที่ได้รับการตกแต่งแบบย้อนยุคอยู่ใกล้กับศาลเจ้าสามก๊ก ถนนแห่งนี้มีขายสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกและขนมต่างๆมากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อกันตามอัธยาศัย
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านชม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ไฮไลท์ของค่ำคืนในเฉิงตู การแสดงศิลปะที่ถ่ายทอดให้เฉพาะกับบุคคลในครอบครัวเท่านั้น ความสามารถในการเปลี่ยนหน้ากากเพียงเสี้ยววินาที ทั้งปัจจุบันการแสดงสามารถเปลี่ยนชุดได้อีกด้วย และชมการแสดงเงามือที่พลิ้วไหวและงดงามเป็นอย่างมาก
   เดินทางสู่ที่พัก  โรงแรม HUANHUAXI HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 2 เฉิงตู – จิ่วไจ้โกว – ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน – ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี – ร้านใบชา
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่  จิ่วไจ้โกว เขตพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติทางตอนเหนือของ มณฑลเสฉวน มีชื่อเสียงจากน้ำตกหลายระดับชั้นและทะเลสาบที่มีสีสันงดงาม และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2535
  นำท่านเดินทางผ่านชม เมืองเก่าซงพาน เป็นเมืองโบราณมีชื่อเดิมว่า “ซงโจว” เป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของจีน ตั้งแต่สมัยราชวงค์ฮั่นและราชวงค์ถังเป็นต้นมา ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์และการค้าชายแดนจีนและทิเบต ชาวฮั่นจะนำใบชา ข้าวและผ้า ไปแลกม้า วัว หนังและขนสัตว์จากชาวทิเบต ระหว่างทางผ่านท่านจะได้เห็นซุ้มประตูกำแพงเมืองโบราณที่สร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง มีอายุกว่า 500 ปี ทิวทัศน์รอบ ๆ เมืองจะเป็นทิวเขาสูง ภูเขาหิมะแม่น้ำ และนาขั้นบันได ชมกำแพงโบราณ พร้อมสัมผัสบรรยากาศเมืองที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  ระหว่างทางนำท่านผ่านชม ทะเลสาบเตี๋ยซี เป็นทะเลสาบสีเขียวเทอร์คอยซ์  มีความยาวไปตามแอ่งหุบเขา เป็นภูมิภาพอันยิ่ง ใหญ่ตระการตา ผิวน้ำราบเรียบ ปราศจากริ้วคลื่น และสีของทะเลสาบเข้มสดไร้เงาสะท้อน จนดูราวเป็นกระเบื้องยาว ทะเลสาบเตี๋ยซี เป็นผลพวงจากการเกิดแผ่นดินไหวเมื่อปี พ.ศ. 2478  ซึ่งคราวนั้นได้กลืนสิ่งก่อสร้างและทุกสรรพชีวิตให้หายไปในพริบตา
  แล้วนำท่านเดินทางสู่  จิ่วไจ้โกว บริเวณปากอุทยานเพื่อพักผ่อน จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ร้านใบชา ร้านที่ขึ้นชื่อในเรื่องของชาชนิดต่างๆ พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากใบชาคุณภาพเยี่ยม
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
   นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม JIUYUAN HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 3 จิ่วไจ้โกว – อุทยานแห่งชาติจิ่วไจ้โกว(รวมรถบัสประจำทางของอุทยาน) – ชมโชว์ธิเบต
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องของอาหารโรงแรม
  นำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติจิ่วไจ้โกว เปลี่ยนขึ้นรถโดยสารของอุทยาน (รวมรถบัสประจำทางของอุทยาน) เพื่อชม มรดกโลก อุทยานแห่งชาติธารสวรรค์ “จิ่วไจ้โกว”สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 2,500 เมตร มีอาณาบริเวณถึง 148,260 เอเคอร์ นำท่านสัมผัสกับความงาม ดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิต ประดุจดั่งแดนสวรรค์ อุทยานจิ่วไจ้โกว มีชนชาติจั่ง ทั้งหมดเก้าหมู่บ้าน มีแม่น้ำลำธาร มีทะเลสาบใหญ่น้อยมากมาย หลายร้อยกว่าแห่ง ซึ่งชาวท้องถิ่นเรียกว่าลูกทะเล ซึ่งน้ำในทะเลสาบใสสะอาดและสวยงามตระการตา จะเห็นเงาสะท้อนภาพ ของภูเขาและป่าดงดิบท้องฟ้าเป็นสีคราม สัมผัสธรรมชาติบริสุทธิ์ที่ได้รับการดูแลรักษาไว้อย่างดี ชมความงามของทะเลสาบต่าง ๆ  ทุกสถานที่ล้วนเป็นความงามที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้ได้
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในอุทยานจิ่วไจ้โกว  (ประเภทบุฟเฟ่ต์เลือกทานตามอัธยาศัย )
  นำท่านชม ทะเลสาบยาว ใหญ่ที่สุดในจิ่วจ้ายโกว ยาวกว่า 7 กิโลเมตร อยู่ท่ามกลางขุนเขาในบรรยากาศที่เงียบสงบแต่งดงาม
  จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบห้าสี เป็นทะเลสาบที่มีสีของน้ำแปลกตาโดยเฉพาะเมื่อยามแสงอาทิตย์ตกกระทบพื้นน้ำ สีของน้ำในทะเลสาบจะเปล่งประกายเป็นสีรุ้งดูงดงาม แล้วชม น้ำตกธารไข่มุก ซึ่งเป็นน้ำตกที่ไหลผ่านถ้ำลำธารใหญ่น้อยที่สลับซับซ้อนดุจดังวังบาดาล โดยมีสายน้ำทอดยาวลดหลั่นกันเป็นระยะทางถึง 310 เมตร โดยไม่ขาดช่วงสายธารส่องประกายระยิบระยับราวกับความงามของเส้นไข่มุก ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยสดงดงามได้อย่างเต็มที่ ถึงเวลานัดหมายออกจากอุทยาน ท่านจะได้ชมความงดงามของ ทะเลสาบเสือ ทะเลสาบแรด ทะเลสาบสองมังกร หมายเหตุ การเที่ยวชมในอุทยาน ขึ้นอยู่กับประกาศของอุทยานและสภาพอากาศ บริษัทของสงวนสิทธิ์มา ณ ที่นี้ ในการเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยว โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำท่านชม โชว์ธิเบต  การแสดงการฟ้อนรำของชนกลุ่มน้อยชาวจ้างจู๋ หรือ ชาวทิเบต และชาวเจียง ร่วมสนุกสนานกับการละเล่นและประเพณีต่าง ๆ แสดงถึงความเป็นมาและวัฒนธรรมได้อย่างลึกซึ้ง
   นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม JIUYUAN HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 4 จิ่วไจ้โกว – อุทยานหวงหลง (ไม่ขึ้นกระเช้า) – เม่าเสี้ยน
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหวงหลง หรือหุบเขามังกรเหลือง ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1992 ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งต้นกำเนิดตำนานแห่งมังกรเหลือง ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับชนชาติจีนมาแต่ครั้งโบราณอุทยานแห่งชาติที่เต็มไปด้วยน้ำตก ทะเลสาบหินปูนที่มีน้ำใสจนสามารถ สะท้อนสีฟ้า เหลือง ขาว และเขียวจากธรรมชาติแวดล้อม จนเป็นที่มาของทะเลสาบ 5 สี ทะเลสาบที่สวยที่สุด ผนวกกับความมหัศจรรย์ของสภาพทางภูมิทัศน์ที่โดดเด่นของสระน้ำใสสะอาดน้อยใหญ่ที่แวดล้อมด้วยขุนเขาหิมะและธารน้ำธรรมชาติที่เกิดจากการสะสมของหินปูนและแร่ธาตุต่างๆเป็นทางยาวกว่า 3.6 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางมีบ่อน้ำเล็กใหญ่มากกว่า 4,300 แห่ง ด้วยผลงานรังสรรค์จากธรรมชาติ ทำให้สถานที่แห่งนี้ได้รับการขนานนามว่า “สระสวรรค์ในแดนดิน” ให้ท่านได้สัมผัสกับธรรมชาติอันงดงาม หมายเหตุ ทัวร์นำท่านเที่ยวหน้าเขาขึ้นลงทางเดียวกันซึ่งต้องใช้การเดินเที่ยวชมทัศนียภาพ (ไม่รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลงหวงหลง) หมายเหตุ การเที่ยวชมในอุทยานขึ้นอยู่กับประกาศของอุทยานและสภาพอากาศ บริษัทของสงวนสิทธิ์มา ณ ที่นี้ ในการเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยว โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเม่าเสี้ยน ระหว่างทางท่านจะได้พบกับความงามของธรรมชาติที่ท่านสัมผัสจากที่ไหนไม่ได้ ท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน และท่านจะได้ผ่านชมตัวอูฐ และจามรี หรือ เหมาหนิว อย่างใกล้ชิด ซึ่งจามรีจะมีทั้งสีขาวและสีดำ และชาวทิเบตเลี้ยงจามรีไว้ใช้แรงงานและเป็นอาหาร ขนของจามรีเป็นสินค้าที่ไทยสั่งเข้ามาสำหรับทำพู่หมวกของทหารรักษาพระองค์
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
   นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม XIQIANG HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 5  เม่าเสี้ยน – เฉิงตู – ร้านผ้าไหมจีน – ร้านยางพารา – ถนนคนเดินชุนซีลู่
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเฉิงตู ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านใบชา ร้านที่ขึ้นชื่อในเรื่องของชาชนิดต่างๆ พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากใบชาคุณภาพเยี่ยม แล้วนำท่านชมเข้าชม ร้านผ้าไหมจีน ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมชั้นเยี่ยมตั้งแต่  1000 กว่าปีที่แล้ว  ชมการสาธิตการเลี้ยงไหม  การทอไหม  และ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหมอาทิ  เสื้อผ้า  ผ้าห่ม ปลอกหมอนเป็นต้น
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าชม ร้านยางพารา ให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากยางพารา เลือกซื้อฝากญาติมิตรตามอัธยาศัย
  แล้วนำท่านเดินทางสู่ย่าน ถนนคนเดินชุนซีลู่ (CHUNXI LU) WALKING STREET ของเมืองเฉิงตู เป็นย่านชอปปิ้งทันสมัยชื่อดัง ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าต่างๆมากมาย ทั้งแบรนด์ต่างประเทศและในประเทศ อาทิ เสื้อผ้า, รองเท้า, เครื่องสำอางค์ , เครื่องหนัง, กระเป๋าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส์, ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและซุ้มของทานเล่นตามถนนสายนี้ ให้ท่านเลือกชิม ชม ช็อปตามอัธยาศัย
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
   เดินทางสู่ที่พัก  โรงแรม HUANHUAXI HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 6 เฉิงตู – ช้อปปิ้งย่านซอยกว้างซอยแคบ – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังอาหารนำท่านช็อปปิ้ง ย่านถนนควานไจ่เซี่ยงจื่อ หรือ ย่านซอยกว้างซอยแคบ ก่อนเคยเป็นที่อาศัยของเหล่าบรรดานายทหารน้อยใหญ่ ได้ปรับปรุงมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ย้อนยุคและสวยงามคลาสสิค ตกแต่งด้วยเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนจีนเฉิงตูในสมัยโบราณ แต่ผสมความเป็นทันสมัยใส่เข้าไปได้อย่างลงตัว ในปัจจุบันทางการจีนได้จัดให้เป็นเขตอนุรักษ์โบราณสถาน ย่านแห่งนี้เป็นทั้งย่านการค้าและย่านถนนสายวัฒนธรรมของเฉิงตูสามารถเลือกซื้อสินค้าต่างๆมากมายได้ที่ย่านแห่งนี้ อิสระให้ท่านเดินชม ถ่ายรูป และช็อปปิ้งตามอัธยาศัย
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
16.15 น.  ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติเฉิงตู ซวงหลิว เมืองเฉิงตู โดยสายการบินไทย (THAI AIRWAY)เที่ยวบินที่ TG 619 (วันเดินทาง 12 ตุลาคม 19)
18.20 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ
15.05 น.  ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติเฉิงตู ซวงหลิว เมืองเฉิงตู โดยสายการบินไทย (THAI AIRWAY)เที่ยวบินที่ TG 619 (วันเดินทาง 23 ตุลาคม 19)
17.20 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

10-ตุลาคม

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 4 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line