พระใหญ่หลิงซาน
อุโมงค์เลเซอร์
อุโมงค์เลเซอร์
หาดไว่ทาน
สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ (รวมบัตรเข้า)
เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์
เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์
พระใหญ่หลิงซาน
อุโมงค์เลเซอร์
อุโมงค์เลเซอร์
หาดไว่ทาน
สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ (รวมบัตรเข้า)
เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์
เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์

ทัวร์จีน I เซี่ยงไฮ้-ซูโจว-อู๋ซี-ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 4 คืน BY สายการบินไทย (TG)

Highlight

เมืองซูโจว เมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยเฉพาะสวนโบราณ

สวนหลิวหยวน สวนที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของซูโจว อยู่ห่างออกมาจากย่านใจกลางเมืองมาทางทิศตะวันตกราว 4 กิโลเมตร

วัดซีหยวน โบสถ์ที่มีขนาดใหญ่สุดในจีนในปัจจุบัน

SHANGHAI DISNEYLAND สวนสนุกแห่งที่ 6 ของดิสนีย์แลนด์ทั่วโลก มีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
23 ต.ค. 6227 ต.ค. 6230,900 ฿27,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – สนามบินผู่ตง เซี่ยงไฮ้ – เมืองซูโจว
07.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ บริโอ ทราเวล คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ทุกท่าน
10.45 น.  ออกเดินทางสู่ นครเซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่  TG 664
16.00 น. ถึง สนามบินนานาชาติเซี่ยงไห่ผู่ตง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อย แล้วนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ เมืองที่เต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่มีลวดลายสวยงามตามแบบฉบับยุโรป จนได้รับขนานนามว่าเป็น “นครปารีสแห่งตะวันออก”
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว (เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองสำคัญทางตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลเจียงซู ซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศจีน อยู่ติดกับเขตการปกครองพิเศษเซี่ยงไฮ้ ดินแดนแห่งสวนสวยอันดับต้นๆของจีน เป็นเมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยเฉพาะสวนโบราณ ในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง มีชื่อเสียงเป็นหนึ่งในเมืองที่เจริญที่สุดในสมัยนั้น นอกจากนี้ ซูโจวยังมีคลองต่างๆ มากมายเป็นอันดับหนึ่งในบริเวณลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงใต้ เป็นเมืองที่มีความงดงามมากจนได้รับฉายาว่าเป็น “เมืองสวรรค์ในโลกมนุษย์” เมืองซูโจวได้ขึ้นเป็นมรดกโลกเมื่อปีพ.ศ.2540
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
   นำท่านเข้าสู่พัก  โรงแรม Suzhou Sun Plaza Hotel หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 2 ซูโจว – สวนหลิวหยวน – วัดซีหยวน – เมืองอู๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) – ผ่านชมทะเลสาบไท่หู – ร้านไข่มุก
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สวนหลิวหยวน เป็นสวนที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของซูโจว อยู่ห่างออกมาจากย่านใจกลางเมืองมาทางทิศตะวันตกราว 4 กิโลเมตร  สวนหลิวหยวน ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยราชวงศ์หมิง โดยปัจจุบันถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ ส่วนกลาง ส่วนตะวันออก ส่วนตะวันตก และส่วนเหนือ จุดเด่นของการออกแบบสวนแห่งนี้ คือ การผสมผสานเอาหินแห่งไท่หู เข้ามาจัดเป็นสวนได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นการนำมาจัดแต่งเป็น โต๊ะหิน เก้าอี้หิน ขั้นบันไดหิน หรือ ประติมากรรม นับว่าเป็นศิลปะการจัดแต่งสวนอันเป็นเอกลักษณ์ของจีน โดยมีหินอันนับว่ามีชื่อเสียงที่สุดของ สวนหลิวหยวนแห่งนี้ก็คือ หินก้วนหยุนเฟิง ซึ่งมีความสูงกว่า 6.5 เมตร สำหรับสวนแห่งนี้นอกจากจะมีดีที่หินแล้ว ผู้ที่มีความหลงใหลในศิลปะการประดิษฐ์ตัวอักษรจีน ก็ไม่ควรพลาดระเบียงยาวกว่า 700 เมตร ที่มีหินสลักตัวอักษรจีนโบราณกว่า 300 แผ่น จัดแสดงให้ชมตลอดทาง
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดซีหยวน วัดสร้างใหม่ในเขตซูโจว พื้นที่กว้างใหญ่ เฉพาะตัวอุโบสถมีพื้นที่ 2,400 ตรม.เป็นโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่สุดในจีนในปัจจุบัน นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมปิดทอง ที่มีความสูงถึง 33 เมตร เป็นองค์ยืนที่สูงสุดในจีนายในวัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆคือ วิหารชั้นนอกที่เป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมอาคารและวิหารเหนือน้ำที่ถือเป็นไฮไลท์ของวัดฉงหยวน ชมตำหนักและสิ่งก่อสร้างรอบ บริเวณวัด เช่นตำหนักจตุโลกบาล หอกลอง หอระฆัง
  แล้วนำท่านเดินทางสู่  เมืองอู๋ซี  เมืองโบราณที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อน  เดิมชื่อ “โหย่วซี” มีความหมายว่า “มีดีบุก” ต่อมาเมื่อราชวงศ์ฮั่นขุดใช้ดีบุกจนหมดแล้ว ชื่อเมืองจึงเปลี่ยนมาเป็น “อู๋ซี” แปลว่า “ไม่มีดีบุก” เป็นเมืองอุตสาหกรรมเก่าในมณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน มีทะเลสาบไท่หูพาดผ่านแบ่งเมืองออกเป็นสองส่วน
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านสู่ วัดหลิงซานต้าฝอ วัดนี้ตั้งอยู่ที่ภูเขาชื่อเสี่ยวหลิงซาน มีอายุกว่า 1,000 ปี ชื่อนี้เป็นชื่อที่พระถังซัมจั๋งตั้งให้ เดิมเป็นที่ตั้งของวัดเสียงฉานซื่อ ซึ่งเป็นวัดที่ชื่อดังในสมัยราชวงศ์ถังและซ่ง ปัจจุบันนี้เพื่อฟื้นฟูศาสนาและวัฒนธรรมก็เลยได้สร้างวัดหลิงซานขึ้น วัดแห่งนี้เป็นวัดที่สวยงามร่มรื่นมีเขาล้อมรอบอยู่ ถึงสามด้าน มีทะเลสาบขนาดใหญ่อยู่เบื้องหน้าบริเวณด้านล่างมีจำลองรูปฝ่ามือขององค์หลวงพ่อโตขนาดเท่าองค์ใหญ่ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้กราบไหว้ บูชาด้วย ซึ่งในวัดนี้มีพระสังคจายซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ที่เชื่อกันว่าเป็นเทพแห่งโชค ลาภ ความร่ำรวย แต่พระสังคจายองค์นี้จะมีเด็กปีนป่ายล้อมรอบตัวด้วย ให้ท่านนมัสการ พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ องค์พระพุทธรูปปางยืนที่ทำด้วยทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก สูง 88 เมตร หนัก 700 ตัน ตั้งอยู่บนเนินเขาหลิงซาน บนยอดเขาซึ่งใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 4 ของเมืองจีน หันหน้าไปสู่ทะเลสาบไท้หู  เป็นสถานที่ที่เหมาะสมตามหลักฮวงจุ้ยของจีน
  จากนั้นนำท่านผ่านชมทะเลสาบซีหู เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีเกียง
  จากนั้นนำท่านแวะ ร้านไข่มุก ให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากไข่มุก เช่น ครีมไข่มุกบำรุงผิว เลือกซื้อฝากญาติมิตรตามอัธยาศัย
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
   นำท่านเข้าสู่พัก  โรงแรม Suzhou Sun Plaza Hotel หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 3 ซูโจว – กลับสู่เซี่ยงไฮ้ – ร้านบัวหิมะ – อุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง – ชมกายกรรมเซี่ยงไฮ้  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ (เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดฝ่าเท้ายาบัวหิมะ เป่าซู่ถัง ซึ่งเป็นต้นตำรับครีมบัวหิมะ ที่มีสรรพคุณรักษาแผลจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ฯลฯ
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ รถไฟอุโมงค์เลเซอร์ (THE BUND SIGHTSEEING TUNNEL) เป็นอุโมงค์ลอดแม่น้ำสายแรกในประเทศจีน อุโมงค์นี้เชื่อมต่อระหว่างเดอะบันด์และหอคอยไข่มุก ลอดใต้แม่น้ำหวังผู่ มีจุดเด่นอยู่ที่ภายในตกแต่งด้วยเทคโนโลยีแสง สี เสียงที่สวยแปลกตา เป็นรูปต่างๆทำให้ตื่นตาตื่นใจอย่างมาก เสมือนหลุดออกมาอยู่อีกโลกแห่งอนาคต สร้างลึกลงไปจากพื้นแม่น้ำ 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร  ใช้เวลาข้ามไปยังอีกฝั่งเพียงแค่ 5 นาที  และสามารถรับส่งนักท่องเที่ยวได้  5,280 คน/ ชั่วโมง
  แล้วนำท่านเดินทางสู่ หาดไว่ทาน ที่นี้ไม่ใช่ชายหาด แต่เป็นย่านเก่าแก่ในตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ อยู่ริมแม่น้ำหวงผู่ฝั่งตะวันตก ตรงกันข้ามกับหอไข่มุกและหอจินเหมา เป็นสัญลักษณ์เมืองเซี่ยงไฮ้อายุนานถึง 100 ปี แต่เดิมนั้นบริเวณแห่งนี้ เคยเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าและเป็นเขตเช่าของประเทศต่างๆในสมัยอาณานิคม จุดนี้จึงถือเป็นต้นกำเนิดละครอันลือชื่อเรื่องเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ถนนแห่งนี้ยังคงมีกลิ่นไอของสมัยอาณานิคมอย่างมาก อาคารสูงตระหง่านซึ่งเป็นศิลปกรรมสไตล์ยุโรป รวมทั้งตึกธนาคารกรุงเทพที่ปักธงไทยปลิวไสวเด่นสง่า
  นำท่านช้อปปิ้งย่าน ถนนนานกิง ซึ่งมีความยาวถึง 5 กิโลเมตรและยังเป็นแหล่งศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของนครเชี่ยงไฮ้ รวมทั้งห้างสรรพสินค้าใหญ่ชื่อดังกว่า 10 ห้าง ร้านค้าต่าง ๆ ร้านอาหารและศูนย์กลางความบันเทิงมากมายที่จะสร้างสีสันและความบันเทิงให้กับผู้ที่มาจับจ่ายบนถนนนานกิง ถนนแห่งนี้มีชื่อเสียงและคึกครื้นที่สุดของนครเซี่ยงไฮ้ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 100 ปี ในอดีตสถานที่แห่งนี้เคยเป็นเมืองท่าสำคัญและได้รับการพัฒนามาจนเป็นถนนนานกิงในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ถนนหนานจิงตะวันออกและหนานจิงตะวันตก
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำท่านชม กายกรรมเซี่ยงไฮ้ เป็นกายกรรมที่ดีที่สุดในปัจจุบัน โชว์อันตระการตา สวยงาม ท่านจะได้ตื่นเต้นเร้าใจไปกับทุกฉากการแสดง
   นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Holiday Inn Express Hotel หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 4 ดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้ทั้งวัน
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
  หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ดินแดนแห่งความฝัน SHANGHAI DISNEYLAND เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ แห่งนี้เป็นสวนสนุกแห่งที่ 6 ของดิสนีย์แลนด์ทั่วโลก มีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก รองจากดิสนีย์แลนด์ในออร์แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐฯ และเป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งที่ 3 ในเอเชีย ตั้งอยู่ในเขตฉวนซา ใกล้กับแม่น้ำหวงผู่ และสนามบินผู่ตง สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์มีขนาดใหญ่กว่าฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ถึง 3 เท่าเลยล่ะ ใช้เวลาร่วม 5 ปีในการก่อสร้าง โดยใช้งบทั้งสิ้นราว 5.5 พันล้านเหรียญ หรือราว 180,000 ล้านบาท      สวนสนุกแห่งนี้เป็นทรัพย์สินของดิสนีย์ร้อยละ 43 ที่เหลือเป็นของ ซั่งไห่ เสิ่นตี้ กรุ๊ป กิจการรัฐวิสาหกิจจีน รวมถึงภาคส่วนต่างๆ ที่อัดฉีดเงินสนับสนุนเพื่อช่วยกันแสวงหาผลกำไรในอนาคต  ในสวนสนุกจะไฮไลต์ด้วย ENCHANTED STORYBOOK CASTLE ปราสาทดิสนีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีทั้งหมด 6 ธีมพาร์คด้วยกัน ทั้งADVENTURE ISLE,MICKEY AVENUE,GARDENS OF IMAGINATION, TOMMORROWLAND, TREASURE COVE และ FANTASYLAND มีสารพัดเครื่องเล่นหวาดเสียว และแหล่งรวมความบันเทิงที่น่าสนใจ  ในส่วนของโรงแรมจะมี THE SHANGHAI DISNEYLAND HOTEL เป็นโรงแรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะสมัยใหม่ที่มีกลิ่นอายของมนตร์ขลัง ดิสนีย์ และอีกโรงแรมชื่อ TOY STORY HOTEL ตกแต่งด้วยของเล่นจากการ์ตูนดิสนีย์เรื่อง Toy Story ดูน่ารักไม่แพ้กัน ที่ DISNEYTOWN ก็จะรวมแหล่งช้อปปิ้ง แหล่งทานอาหาร และความบันเทิงต่างๆ อาทิ WALT DISNEY GRAND THEATRE โรงละครบรอดเวย์แห่งแรกของจีนที่เคยฉายเรื่อง LION KING ด้านโซน WISHING STAR PARK ก็จะเป็นสวนพฤกษชาติสวยงามขนาด 40 เอเคอร์ มีทางเดินเลียบทะเลสาบที่ส่องไฟกะพริบอย่างเว่อร์วัง เหมาะกับคนรักธรรมชาติ
  *** อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย ***
   นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Holiday Inn Express Hotel หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 5 ร้านหยก – วัดพระหยกขาว – ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
  นำท่านแวะชม ร้านหยก ผลิตภัณฑ์หยกนานาชนิด เช่น แหวน กำไล สร้อย ผีชิ่ว ซึ่  งเป็นลูกหลานมังกร รุ่นที่ 9 มีพลังอำนาจในการดูดกลืนสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายให้หมดไป มักจะวางหันหน้าออกตัวอาคารหรือห้องเพื่อป้องกันขจัดภยันตรายต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากให้กับคนทางบ้าน แล้วนำท่านเข้าสู่
  ถึงเวลาอันสมควรนำท่านเข้าสู่ วัดพระหยกขาว เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นที่รู้จักจากพระพุทธรูปสององค์ที่สร้างขึ้นจากหยกทั้งแท่ง องค์พระพุทธรูปปางนั่งมีความสูง 190 เซนติเมตร และ หุ้มด้วยเพชรพลอย หินมโนรา และ มรกต และองค์พระพุทธรูปปางไสยาสน์ มีความยาว 96 เซนติเมตร นอนเอียงด้านขวาและหนุนพระเศียรด้วยพระหัตถ์ขวา เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในเซี่ยงไฮ้และเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวเข้านมัสการเป็นจำนวนมากที่สุดของเซี่ยงไฮ้
  จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดเฉินหวงเมี่ยว หรือ ตลาดร้อยปีเซี่ยงไฮ้ เป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ตกแต่งสไตล์สถาปัตยกรรมแบบโบราณจีนและเก่ากว่าร้อยปีที่ยังคงความงดงาม ทั้งร้านขายอาหาร ร้านขนมพื้นเมืองและยังมีขายของที่ระลึกต่างๆมากมาย
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง
17.20 น.  ออกเดินทางจาก นครเซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่ TG 665
21.15 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับ

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

10-ตุลาคม

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 4 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line