พระราชวังกู้กง
พระราชวังกู้กง
กำแพงเมืองจีน (ด่านจวีหยงกวน)
อุโมงค์เลเซอร์
พระราชวังกู้กง
พระราชวังกู้กง
กำแพงเมืองจีน (ด่านจวีหยงกวน)
อุโมงค์เลเซอร์

ทัวร์จีน I เทียนสิน ปักกิ่ง เซียงไฮ้ ฮันนี่โทส 3 มหานคร 6 วัน 4คืน BY สายการบินนกสกู๊ต (XW)

Highlight

จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่

พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน

กายกรรมปักกิ่ง สุดยอดของกายกรรมที่สุดแสนจะสวยงาม ให้ท่านตื่นตาตื่นใจกับโชว์ที่หลากหลาย

พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ เพื่อชมพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมงานศิลปะแบบ 3 มิติ ที่ท่านสามารถถ่ายรูปเสมือนอยู่ในภาพจำลองเหตุการณ์นั้นๆ

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
27 ส.ค. 621 ก.ย. 6216,899 ฿download pdf
10 ก.ย. 6215 ก.ย. 6215,899 ฿download pdf
17 ก.ย. 6222 ก.ย. 6215,899 ฿download pdf
24 ก.ย. 6229 ก.ย. 6215,899 ฿download pdf
15 ต.ค. 6220 ต.ค. 6217,899 ฿download pdf
22 ต.ค. 6227 ต.ค. 6218,899 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1 ดอนเมือง-เทียนสิน-ปักกิ่ง                                                                            
08.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (TERMINAL 1) ชั้น 3 ประตู 5 แถวที่ 6 สายการบิน NOK SCOOT (XW) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน
11.20 น.  เหิรฟ้าสู่ นครเทียนสิน ประเทศจีน เที่ยวบินที่ XW880
17.00 น. เดินทางถึง สนามบินเทียนสินปินไห่ นครเทียนสิน ประเทศจีน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ นครปักกิ่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 1 ใน 4 เมืองหลวงเก่าของจีน (บนเครื่องไม่มีบริการอาหารและน้ำดื่มฟรี แต่มีจำหน่าย)
 พักที่ YIFU HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 2 จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กง-พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน-ร้านไข่มุก-ร้านหมอนยางพารา-กายกรรมปักกิ่ง
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)
นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ ชมศาลาประชาคมที่สามารถบรรจุคนได้นับหมื่นคน สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ จากนั้นนำท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวังต้องห้ามกู้กง สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
บ่าย นำท่านสู่ พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วน ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิกวางสู ชมระเบียงกตัญญูและเรือหินอ่อน นำท่านเดินทางสู่ ร้านไข่มุก ที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน อาทิเช่น ครีมไข่มุก ผงไข่มุก เป็นต้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านหมอนยางพารา ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3) เมนูพิเศษ !!  เป็ดปักกิ่ง
นำท่านชม กายกรรมปักกิ่ง สุดยอดของกายกรรมที่สุดแสนจะสวยงาม ให้ท่านตื่นตาตื่นใจกับโชว์ที่หลากหลาย อาทิ เช่น โชว์หมุนจาน โชว์ควงของ เป็นต้น
 พักที่ YIFU HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 3 ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
นำท่านเดินทางสู่ ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่าจนำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน เป็นกำแพงที่มีป้อมคั่นเป็นช่วง ๆ ของจีนสมัยโบราณ สร้างในสมัยพระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้เป็นครั้งแรก กำแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเติร์ก มีความยาวทั้งหมดถึง 6,350 กิโลเมตร นับเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) เมนูพิเศษ !! สุกี้มองโกล
บ่าย นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ เพื่อชมพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมงานศิลปะแบบ 3 มิติ ที่ท่านสามารถถ่ายรูปเสมือนอยู่ในภาพจำลองเหตุการณ์นั้นๆ ได้ จากนั้นนำท่าน ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนกออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวิสเซอร์แลนด์ Herzog & de Meuron เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก โคลอสเซี่ยม ในสนามจุได้ 91,000 ที่นั่ง ใช้จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันโอลิมปิก 2008 มีลักษณะภายนอกคล้ายกับรังนก
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6)
 พักที่ YIFU HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 4 ร้านผีเซี๊ยะ-ตลาดรัสเซีย-ปักกิ่ง-นั่งรถไฟความเร็วสูง-เซี่ยงไฮ้-ย่านซินเทียนตี้
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
นำท่านเดินทางสู่ ร้านผีเซี๊ยะ เครื่องรางโชคลาภตามความเชื่อของชาวจีน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย แหล่งรวมสินค้าแบรนด์จีน และสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมต่างๆมากมาย อาทิกุชชี่ พราด้า ดีแอนด์จี หรืออย่างรองเท้ากีฬาชื่อดัง ไนกี้ อาดิดาส เป็นต้น
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟปักกิ่ง เพื่อ นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เป็นเส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่มีความยาวทั้งหมด 1,318 กิโลเมตร (หมายเหตุ : กระเป๋าเดินทางต้องลากเอง เพื่อความรวดเร็ว)
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (9)
นำท่านเดินทางสู่ ย่านซินเทียนตี้ เป็นแหล่งช้อปปิ้งคนเดิน ร้านอาหารและแหล่งความบันเทิงที่ครบครัน ซินเทียนตี้ถือเป็นปลายทางที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองเก่าในบรรยากาศที่ทันสมัย
 พักที่  VENUSINTER NATIONAL HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 5 ร้านผ้าไหม-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทานร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก-เฉินหวังเมี่ยว
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10)
นำท่านเดินทางสู่ ร้านผ้าไหม ให้ท่านได้เลือกชม เลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตด้วยผ้า    ไหม ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่าน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ อุโมงค์ลอดแม่น้ำสายแรกในประเทศจีน เพื่อข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามใช้เวลาประมาณ 5 นาที ภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์ เป็นรูปต่างๆ นำท่านสู่ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่ ความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตร ทั้งนี้ยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ที่โด่งดังเรื่อง เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ นำท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิง ศูนย์กลางการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของนครเซี่ยงไฮ้ที่ไม่มีวันหลับใหล ทั้งยังเป็นที่ตั้งห้างสรรพสินค้ามากมายและถือเป็นย่านสวรรค์ของบรรดาสาวกแบรนด์เนมทั้งหลาย
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11) เมนูพิเศษ !! ไก่แดง
บ่าย นำท่านชม ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery สตาร์บัคส์สาขาใหม่ที่นครเซี่ยงไฮ้ มาพร้อมกับความยิ่งใหญ่อลังการ ครองตำแหน่งสตาร์บัคส์ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก เปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 มีเครื่องดื่มหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขานี้แห่งเดียว นอกจากนั้นยังมีอาหารและขนมมากมาย ในส่วนเบเกอรี่ที่ใช้ชื่อว่า Princi™ ซึ่งเป็นการร่วมมือกับร้านเบเกอรี่ชื่อดังจากอิตาลี และเป็นสาขาแรกในเอเชีย มีการทำขนมกันสดๆ ใหม่ๆ ที่ร้านทุกวันมากกว่า 80 ชนิด โดยเชฟชาวจีนมากกว่า 30 คนนอกจากนี้ สตาร์บัคส์ยังนำเทคโนโลยี AR สร้างความสนุกสนานให้กับลูกค้า โดยร่วมมือกับบริษัทจีนยักษ์ใหญ่ อาลีบาบา เมื่อจ่อโทรศัพท์ไปยังจุดต่างๆ ในร้าน เช่น ถังคั่วกาแฟ ก็จะมีรายละเอียดต่างๆ ปรากฏขึ้นในโทรศัพท์ และลูกค้ายังได้สนุกสนานไปกับการจ่อโทรศัพท์ไปยังจุดต่างๆ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว อาคารบ้านเรือนที่เป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิงและชิง มีอายุกว่าร้อยปี ภายในบริเวณตลาด มีทั้งร้านขายของที่ระลึก สินค้าพื้นเมือร้านอาหาร ร้านขนมพื้นเมืองและที่สำคัญ คือ ร้านเสี่ยวหลงเปา
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (12) เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง
วันที่ 6 เซี่ยงไฮ้ – สนามบินดอนเมือง
03.35 น.  เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW857  (บนเครื่องไม่มีบริการอาหารและน้ำดื่มฟรี แต่มีจำหน่ายบนเครื่อง)
07.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

09-กันยายน, 10-ตุลาคม, 08-สิงหาคม

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line