โชว์กายกรรมปักกิ่ง
พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
กำแพงเมืองจีน
หอฟ้าเทียนถาน
หอฟ้าเทียนถาน
โชว์กายกรรมปักกิ่ง
พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
กำแพงเมืองจีน
หอฟ้าเทียนถาน
หอฟ้าเทียนถาน

SMART ทัวร์จีน ปีใหม่ I ปักกิ่ง สกี วินเทอร์ 5วัน 4คืน BY สายการบินไทย (TG)

Highlight

จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว่า 275 ไร่ เป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม และหอที่ระลึกประธานเหมาเจอตุง

โชว์กายกรรมปักกิ่ง การโชว์ความสามารถหลายๆด้านของนักแสดง ในด้านความหวาดเสียว และความยืดหยุ่นของร่างกาย

 พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน

พระราชวังหย่งเหอกง วัดที่เก่าแก่และสวยงามที่สุดในกรุงปักกิ่ง ในอดีตเคยเป็นที่ประทับขององค์ชายหย่งเจิ้งมาก่อนตั้งแต่ปีค.ศ. 1694

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
28 ธ.ค. 621 ม.ค. 6328,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ปักกิ่ง – ถนนหวังฝูจิ่ง  
07.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
10.10 น. เหินฟ้าสู่ กรุงปักกิ่ง โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 614
15.50 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติปักกิ่ง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน
เย็น          รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านสู่ ถนนหวังฝูจิ่ง ถนนเส้นนี้เป็นไฮไลท์หนึ่งของปักกิ่ง มีร้านค้าที่ทันสมัยอยู่ท่ามกลางตึกเก่าๆ มีของกินพื้นเมืองมากมาย รวมถึงสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ที่นี่เป็นแหล่งรวมวัยรุ่นที่ทันสมัย จนมีคำกล่าวกันว่า “ไปปักกิ่ง ต้องห้ามพลาดไปเดินถนนหวังฝูจิ่ง”
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Soluxe Winterless Hotel Beijing (4*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 2 ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา – โชว์กายกรรมปักกิ่ง
เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว่า 275 ไร่ เป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม และหอที่ระลึกประธานเหมาเจอตุง นำท่านเดินผ่านประตูเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของแผ่นดินจีนสู่ พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” ซึ่งสร้างในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อ ซึ่งถือว่าเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในอดีตเคยเป็นสถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิง ประกอบด้วยห้องต่างๆถึง 9,999 ห้อง ชมพระตำหนักว่าราชการ พระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านชม ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา ให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากยางพาราหลาหลายรูปแบบ เลือกซื้อฝากญาติมิตรตามอัธยาศัย
  นำท่านเข้าชม โชว์กายกรรมปักกิ่ง ที่มีชื่อเสียงและโด่งดังที่สุดในปักกิ่ง เป็นการโชว์ความสามารถหลายๆด้านของนักแสดง ในด้านความหวาดเสียว และความยืดหยุ่นของร่างกาย มีการแสดงหลายหลายชุด แต่ละการแสดงจะแตกต่างกันไป เช่น โชว์หมุนจาน โชว์ควงของ เป็นต้น พบกับความอลังการสวยงาม ประกอบกับความแข็งแกร่งและความอ่อนช้อยของร่างกาย ในศิลปะแบบจีนแท้ๆที่ท่านจะต้องตะลึง
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Soluxe Winterless Hotel Beijing (4*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 3 ปักกิ่ง – พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน – ร้านไข่มุก – วัดลามะ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านสู่ พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิง ที่ขุดขึ้นด้วยแรงคน ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮา และจักรพรรดิกวางสู ชมระเบียงฉางหลาง (เป็นระเบียงที่ยาวที่สุดในโลก) ชมเรือหินอ่อน 2 ชั้น มีความยาว 36 เมตร ที่พระนางซูสีไทเฮาโปรดให้จัดสร้างขึ้น
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านแวะชม ร้านไข่มุก สินค้าที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของเมืองจีน มีสินค้าให้เลือกซื้อเลือกชมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ เช่น สร้อยคอสร้อยข้อมือ แหวน กำไล หรือจะเป็นเครื่องสำอาง เช่น ครีมไข่มุก ผงไข่มุก เป็นต้น
  นำท่านชม วัดลามะ “พระราชวังหย่งเหอกง” ถือเป็นวัดที่เก่าแก่และสวยงามที่สุดในกรุงปักกิ่ง ในอดีตเคยเป็นที่ประทับขององค์ชายหย่งเจิ้งมาก่อนตั้งแต่ปีค.ศ. 1694 และเป็นที่ประสูติของจักรพรรดิเฉียนหลง ต่อมเมื่อองค์ชายหย่งเจิ้งขึ้นครองราชย์เป็นฮ่องเต้จึงยกตำหนักนี้ให้เป็นสมบัติของสงฆ์ในปีค.ศ. 1744 จนกลายเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายหมวกเหลืองในกรุงปักกิ่ง นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปไม้จันทร์แกะสลัก ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งได้แกะสลักจากต้นไม้จันทร์เพียงต้นเดียว มีความสูงถึง 27 เมตร
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Soluxe Winterless Hotel Beijing (4*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 4 ปักกิ่ง – ร้านหยก – กำแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวน) – ลานสกีBeijing Snow World  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเลือกซื้อหยกชั้นดี จาก ร้านค้าหยก สำหรับชาวจีนแล้วนั้น หยก ถือเป็นอัญมณีที่มีค่ามหาศาล ไม่แพ้ เพชร หรือ ทองคำ ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าได้ตามอัธยาศัย
  นำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวน) ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก และเป็นกำแพงที่ยาวที่สุดในโลก ยาวประมาณ 13,000 ลี้ (6,500 กิโลเมตร) สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 500 ปีก่อนคริสตกาล ด้วยฝีมือแรงงานนับล้าน พาดผ่าน 7 มณฑลของจีน โดยจักรพรรดิฉินซีผู้ที่ปราบ 6 รัฐสำเร็จและรวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่น
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านสู่ ลานสกีBeijing Snow World หรือ Beijing Xueshijie Ski Center ลานสกีชื่อดัง ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองปักกิ่ง เป็น Alpine skiing ที่ใหญ่ที่สุดและมีอุปกรณ์ครบครันที่สุดในประเทศจีน เป็นลานสกีที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะท่านที่ชอบเล่นหิมะ มีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ แผ่นเลื่อนสกีหิมะ, ม้าลากเลื่อนหิมะ, สโนว์โมบิล เป็นต้น (**ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอุปกรณ์สกีและกอนโดล่า**)
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Soluxe Winterless Hotel Beijing (4*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 5 ปักกิ่ง – หอฟ้าเทียนถาน – ตลาดรัสเซีย – สนามบินปักกิ่ง – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  จากนั้นนำท่านสู่ หอฟ้าเทียนถาน (วิหารบวงสรวงสวรรค์) เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ถูกสร้างในปีค.ศ. 1420 ใช้เวลาในการสร้างถึง 14 ปี ที่นี่เคยถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวง เทพแห่งฟ้าของจักรพรรดิในสมัยโบราณเพื่อคุ้มครองชาวจีนให้มีความสมบูรณ์ทางพืชพันธุ์ธัญญาหาร อีกทั้งปักกิ่งใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งการท่องเที่ยวของเมืองปักกิ่งอีกด้วย
  เดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย (ตลาดสินค้าก็อปปี้ที่มีชื่อเสียงที่สุดในปักกิ่ง) อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายหลายชนิด อาทิเช่น กระเป๋า, รองเท้า, นาฬิกา, เสื้อผ้า และของที่ระลึกต่างๆ ตามอัธยาศัย
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  สมควรแก่เวลานำท่านสู่ สนามบินนานาชาติปักกิ่ง
17.05 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 615
21.20 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

12-ธันวาคม

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 4 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line