ซีหลิงเซียะซานสกีรีสอร์ท
ซีหลิงเซียะซานสกีรีสอร์ท
สกีรีสอร์ท
ยอดเขาจินติ่ง (กระเช้า)
วัดหัวจ้าง
ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน
ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
ซีหลิงเซียะซานสกีรีสอร์ท
ซีหลิงเซียะซานสกีรีสอร์ท
สกีรีสอร์ท
ยอดเขาจินติ่ง (กระเช้า)
วัดหัวจ้าง
ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน
ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า

ทัวร์จีน ปีใหม่ Iเฉิงตู ง๊อไบ๊ เล่อซาน ภูเขาหิมะซีหลิง หมีแพนด้า 6วัน 5คืน BY สายการบินไทย (TG)

Highlight

 ภูเขาหิมะซีหลิง สกีรีสอร์ท สวยดั่ง “เทือกเขาแอลป์”

 เขาง๊อไบ๊  1 ใน 4 ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา นมัสการองค์ผู่เสียนทรงช้าง

 ล่องเรือไหว้พระขอพรหลวงพ่อโตเล่อซาน พระหินแกะสลักท่านั่งใหญ่ที่สุดในโลก

 ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก, ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า, ศาลเจ้าสามก๊ก+ถนนคนเดินจิ๋นหลี่, ช้อปปิ้งสามสไตล์! CHENGDU’S NEW CENTURY GLOBAL CENTER, ซอยกว้างซอยแคบ และถนนคนเดินชุนซีลู่

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – เฉิงตู – ภูเขาหิมะซีหลิง (นั่งกระเช้าขึ้นเขา+รถอุทยาน)
07.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย แอร์เวย์ อินเตอร์เนชั้นแนล (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ บริโอ ทราเวล คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ทุกท่าน
10.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเฉิงตู ซวงหลิว เมืองเฉิงตู โดย สายการบินไทย (THAI AIRWAY) เที่ยวบินที่ TG 618
15.00 น. ถึง สนามบินนานาชาติเฉิงตู ซวงหลิว เมืองเฉิงตู นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
  ท่านจะได้พบกับทิวทัศน์งามเด่นแห่งหนึ่งของประเทศจีน ระหว่างทางให้ท่านชมทัศนียภาพที่ปกคลุมด้วยหิมะอันขาวสะอาดตา และความงดงามของบรรยากาศแห่งความหนาวเย็นของ ภูเขาหิมะซีหลิง (นั่งกระเช้าขึ้นเขา+รถอุทยาน) อยู่ที่เมืองต้าอี้ มณฑลเสฉวน ห่างจากนครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑล 95 กิโลเมตร เป็นภูเขาหิมะที่ตั้งอยู่ใกล้เมืองมากที่สุดของประเทศจีน ครอบคลุมเนื้อที่ 483 ตารางกิโลเมตร ยอดเขาต้าสวยถัง สูง 5,364 เมตร มีหิมะปกคลุมตลอดปี เป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ประกอบไปด้วยหุบเขา, ป่าไม้, ลำธาร, น้ำตก ลานสกีภูเขาหิมะซีหลิง มีทิวทัศน์งดงาม และ เนื่องจากอยู่ในความสูงระดับเดียวกับ ภูเขาแอลป์ ภูเขาซีหลิงจึงได้ชื่อว่า เทือกเขาแอลป์แห่งตะวันออก (เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  เดินทางสู่ที่พัก  โรงแรม MAPLE HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 2 ภูเขาหิมะซีหลิง – เมืองง๊อไบ๊
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังอาหารเช้าสนุกสนานกับ สกีรีสอร์ท”มีอุปกรณ์สกีที่ทันสมัยได้มาตรฐานครบครัน รีสอร์ทครอบคลุมพื้นที่ถึง 7 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 2,200 เมตร และมีทิวทัศน์งดงามจนได้ขนานนามว่า “เทือกเขาแอลป์แห่งตะวันออก” ทำให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ บนลานสกีซึ่งมีระดับความหนาของหิมะอยู่ในราว 60-100 เซนติเมตร พรั่งพร้อมไปด้วยอุปกรณ์การเล่นบนลานน้ำแข็งอย่างครบครัน ได้แก่ แผ่นเลื่อนหิมะสกี, บอลลูน, สโนว์โมบิล, เครื่องเล่นสไลด์จากภูเขาน้ำแข็ง และอื่นๆอีกมากมาย รวมทั้งกิจกรรมบนลานน้ำแข็งที่จะทำให้ท่านได้อิสะสนุกสนานจนลืมเวลา ทั้งนี้ภายในยังประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อาทิ ร้านอาหาร, ซุปเปอร์มาร์เก็ต ฯลฯ (ราคานี้ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ ประมาณ 100-200 หยวนต่อชั่วโมง, ค่าเครื่องเล่นทุกชนิด, ค่ากระเช้าจุดชมวิวยอดสุริยันจันทรา, ค่าครูฝึก ฯลฯ)
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ ง๊อไบ๊ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)
เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 3 เขาง๊อไบ๊ (รถอุทยาน+กระเช้าขึ้นยอดเขาจิงติ่ง / ชมพระใหญ่ / วัดหัวจ้าง / วัดเป้ากั๋ว)
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องของอาหารโรงแรม
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เชิงเขาง๊อไบ๊ (เอ๋อเหมยซาน) เอ๋อเหมยแปลว่าคิ้วโก่ง เพราะทิวเขามีลักษณะเหมือนคิ้ว นักพรตในลัทธิเต๋าเริ่มเข้ามาสร้างศาลเจ้าในเทือกเขาแห่งนี้ในศตวรรษที่ 2 หลังจากนั้นศาสนาก็เริ่มเฟื่องฟูมาจนถึงศตวรรษที่ 6 เอ๋อเหมยซานจึงกลายมาเป็น 1 ใน 4 ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา (เอ๋อเหมยซาน, อู่ไถซาน, จิ่วหัวซาน, ผู่โถวซาน) นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรม ของสัตว์ในถิ่นเหนือยุคเก่า คาบเกี่ยวกับถิ่นเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก โดยเฉพาะสัตว์หายากในถิ่นเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก และกลุ่มที่อาศัยอยู่บนแถบที่ราบสูง ซึ่งมีมาแต่ยุคดึกดำบรรพ์
  นำท่านสู่ ยอดเขาจินติ่ง โดยเปลี่ยนรถท้องถิ่นขึ้นภูเขาแล้วนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่จุดชมวิวบน ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,077 เมตร  ระหว่างทาง ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของ เขาง๊อไบ๊ ภูเขาสลับซับซ้อน ที่มีความงดงามดุจสวรรค์ เป็นหนึ่งในสี่ขุนเขาใหญ่ที่เป็นรากฐานของพุทธศาสนาในจีน ตั้งอยู่ทางตอนกลางส่วนใต้ของมณฑลเสฉวน บนพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่าง ที่ราบสูงทิเบตกับที่ราบแอ่งกระทะเสฉวน
จากนั้นนำท่านสู่ วัดหัวจ้าง สร้างขึ้นใน สมัยราชวงศ์ตุงฮั่น มีประวัติศาสตร์เกือบ 2พันปี แล้ว เมื่อปี 1972 ได้ ประสบความเสียหายอย่างหนักเนื่องจากไฟไหม้ ปี 2003 ทางการที่เกี่ยวข้องได้ ลงทุน 3 ร้อยล้านหยวนหรือเท่ากับพันห้าร้อยล้านบาท ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์วัดหัวจ้างอีกครั้ง
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขา องค์ผู่เสียนทรงช้าง (สมัตภัทธโพธิสัตย์) พระพักตร์ 10 ทิศ สูง 48 เมตร พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ทรงประทับอยู่บนหลังช้าง เป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่เปรียบดังเช่น พระโพธิสัตว์ ต้องรับภาระอันหนักอึ้ง ที่จะนำเวไนยสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ บรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลาย เปรียบดังช้างที่เป็นไปด้วยแรงของกิเลสตัณหา พระโพธิสัตว์ดังควาญช้างซึ่งมีหน้าที่ฝึกปรือให้ช้างนั้นเชื่อง มีความอ่อนโยน และควาญช้างนั้น สามารถนำช้างไปสู่จุดหมายปลายทางได้
  จากนั้นนำท่านชม วัดเป้ากั๋ว ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และสวยงามของภูเขาง๊อไบ๊ มีเดิมชื่อว่า ฮุ่ยจงถัง สร้างขึ้นในสมัย หมิงเพื่อบูชาพระโพธิสัตว์ผู่เสียนโพธิสัตว์แห่งปัญญาผู้สถิตย์ ณ เขาง๊อไบ๊ ผสมผสาน ความเชื่อของ 3 ศาสนาคือ พุทธ เต๋า และลัทธิขงจื๊อ ตั้งอยู่บริเวณด้านล่างของที่ราบฟ้งหวง สูงจากระดับน้ำทะเล 533 เมตร ต่อมารัชสมัยคังซีฮ่องเต้ แห่งราชวงศ์ชิงได้ เปลี่ยนชื่อเป็นวัดเป้ากั๋วมาจนปัจจุบัน ภายในมีโบราณสถานสำคัญคือ ซานเหมิน (ประตูเขา) ตำหนักหมีเล่อ วิหารหลัก และหอพระคัมภีร์ ต่อมาในปี 1983 ถูกจัดเป็นอีกหนึ่งในจำนวนวัดที่สำคัญที่สุดในจีน
เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 4 ง๊อไบ๊ – เล่อซาน – หลวงพ่อโตเล่อซาน – เฉิงตู – ร้านสมุนไพรจีน – CHENGDU’S NEW CENTURY GLOBAL CENTER
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเล่อซาน ในสมัยโบราณเป็นที่รู้จักกันและโด่งดังในเรื่องของสถานที่ที่มีภูมิทัศน์สวยงามที่สุดในมณฑลเสฉวน เล่อซานเป็นการผสมผสานระหว่างความเก่าและความใหม่ของการดำรงชีวิตในปัจจุบัน ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติสองข้างทางอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมืองซึ่งยังคงรักษาวัฒนธรรมแบบเดิม (เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
  จากนั้นนำท่าน ล่องเรือไหว้หลวงพ่อโตเล่อซาน ผาหินแกะสลัก ตั้งอยู่ที่จุดบรรจบของแม่น้ำ 3 สาย ซึ่งใช้เวลาสร้างนานถึง 90 ปี โดยหลวงพ่อไท่หง ใช้เงินบริจาคของชาวบ้าน เพื่อเป็นสิริมงคลและปกป้องภัยน้ำท่วมจากแม่น้ำหมิงเจียง มีความยาวกว่า 600 กิโลเมตร พระพักตร์ของหลวงพ่อโตหันออกไปสู่แม่น้ำหมิงเจียงเป็นพระพุทธรูปนั่งที่สกัดเข้าไปในภูเขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก สูงถึง 71 เมตร
  นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเฉิงตู ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามตามอัธยาศัย (เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดฝ่าเท้ายาบัวหิมะ เป่าซู่ถัง ซึ่งเป็นต้นตำรับครีมบัวหิมะ ที่มีสรรพคุณรักษาแผลจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ฯลฯ
  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ CHENGDU’S NEW CENTURY GLOBAL CENTER อาคารที่มีความสูง 100 เมตร ความยาว 500 เมตร และกว้าง 400 เมตร สร้างบนเนื้อที่ 1.7 ล้านตารางเมตร อาคารแห่งนี้จะเป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ของประเทศจีน โดยจะถูกใช้เป็นอาคารสำนักงาน ศูนย์กลางการประชุม ศูนย์กลางการศึกษา ศูนย์การค้า การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม โรงแรมระดับ 5 ดาว ศูนย์บันเทิงและสันทนาการ เช่น โรงภาพยนตร์ IMAX ลานสเก็ตน้ำแข็ง MEDITERRANEAN VILLAGE รวมไปถึงสวนน้ำขนาดยักษ์ และทะเลจำลอง ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยและเพลิดเพลินกับความยิ่งใหญ่ตระการตาของอาคารแห่งนี้
เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  เดินทางสู่ที่พัก  โรงแรม JIN NIU HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 5 เฉิงตู – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) – ร้านยางพารา – ศาลเจ้าสามก๊ก+ถนนคนเดินจิ๋นหลี่ – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่) สถานที่ที่เป็นองค์กรที่ไม่มีผลประโยชน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยพันธุ์สัตว์ป่า เพาะพันธุ์ และอนุรักษ์เพื่อการศึกษาและทัศนศึกษา ศูนย์วิจัยแพนด้า ตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1987 เริ่มจากการช่วยชีวิตแพนด้ายักษ์ 6 ตัวจากป่า โดยเลียนแบบถิ่นที่อยู่ของแพนด้าในป่า เพื่ออำนวยต่อการผสมพันธุ์ เป็นศูนย์คุ้มครองสัตว์ป่าที่ไม่มีอันตราย อีกทั้งเป็นบ้านของสัตว์ใกล้ศูนย์พันธุ์หลากหลายสายพันธุ์อื่น ๆ เช่น แพนด้าแดง
  นำท่านเข้าชม ร้านยางพารา ให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากยางพารา เลือกซื้อฝากญาติมิตรตามอัธยาศัย
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ ศาลเจ้าสามก๊ก เพื่อรำลึกถึงบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์สามก๊ก สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์จิ๋น ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงจูเก๋อเลี่ยงหรือขงเบ้งมหาเสนาบดีแห่งจ๊กก๊ก และเป็นศาลเจ้าแห่งเดียวของจีนที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาทั้งผู้ปกครองบ้านเมืองและขุนนาง ประกอบไปด้วยศาลบูชาของทั้งเล่าปี่และขงเบ้งรวมไปถึงหลุมฝังศพ บริเวณใกล้เคียงกันเป็น ถนนคนเดินจิ๋นหลี่ (JIN LI OLD STREET) ถนนสายนี้เป็นถนนโบราณแต่เดิมถนนสายนี้เป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตผ้าไหมใหญ่ที่สุดในจีน ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นถนนคนเดินขายอาหาร ของที่ระลึกและอื่นๆ
  แล้วนำท่านเดินทางสู่ย่าน ถนนคนเดินชุนซีลู่ (CHUNXI LU) WALKING STREET ของเมืองเฉิงตู เป็นย่านช้อปปิ้งทันสมัยชื่อดัง ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าต่างๆมากมาย ทั้งแบรนด์ต่างประเทศและในประเทศ อาทิ เสื้อผ้า, รองเท้า, เครื่องสำอางค์ , เครื่องหนัง, กระเป๋าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส์, ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและซุ้มของทานเล่นตามถนนสายนี้ ให้ท่านเลือกชิม ชม ช้อปตามอัธยาศัย
เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านชม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ไฮไลท์ของค่ำคืนในเฉิงตู การแสดงศิลปะที่ถ่ายทอดให้เฉพาะกับบุคคลในครอบครัวเท่านั้น ความสามารถในการเปลี่ยนหน้ากากเพียงเสี้ยววินาที ทั้งปัจจุบันการแสดงสามารถเปลี่ยนชุดได้อีกด้วย และชมการแสดงเงามือที่พลิ้วไหวและงดงามเป็นอย่างมาก
  เดินทางสู่ที่พัก โรงแรม JIN NIU HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 6 เฉิงตู – ร้านหยก – ช้อปปิ้งย่านซอยกว้างซอยแคบ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังอาหารนำท่านแวะชม ร้านหยก ผลิตภัณฑ์หยกนานาชนิด เช่น แหวน, กำไล, สร้อย ฯลฯ ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากให้กับคนทางบ้าน
  หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ย่านถนนควานไจ่เซี่ยงจื่อ หรือ ย่านซอยกว้างซอยแคบ ก่อนเคยเป็นที่อาศัยของเหล่าบรรดานายทหารน้อยใหญ่ ได้ปรับปรุงมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ย้อนยุคและสวยงามคลาสสิค ตกแต่งด้วยเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนจีนเฉิงตูในสมัยโบราณ แต่ผสมความเป็นทันสมัยใส่เข้าไปได้อย่างลงตัว ในปัจจุบันทางการจีนได้จัดให้เป็นเขตอนุรักษ์โบราณสถาน ย่านแห่งนี้เป็นทั้งย่านการค้าและย่านถนนสายวัฒนธรรมของเฉิงตูสามารถเลือกซื้อสินค้าต่างๆมากมายได้ที่ย่านแห่งนี้ อิสระให้ท่านเดินชม ถ่ายรูป และช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู…อาหารสมุนไพรจีน
15.05 น. ออกเดินทางจาก สนามบินนานาชาติเฉิงตู ซวงหลิว เมืองเฉิงตู โดย สายการบินไทย (THAI AIRWAY) เที่ยวบินที่ TG 619
17.20 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 4 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line