อุโมงค์เลเซอร์
หาดไว่ทาน
หาดไว่ทาน
S__14516247
putoshan
อุโมงค์เลเซอร์
หาดไว่ทาน
หาดไว่ทาน
S__14516247
putoshan

ทัวร์จีน I เซี่ยงไฮ้ – ผู่โถวซาน หางโจว 5 วัน 4 คืน by สายการบินไทย (TG)

Highlight

ผู่โถวซาน 1 ใน 4 พุทธคีรีอันศักดิ์สิทธ์ แห่งแผ่นดินมังกร ขอพรบนเกาะของเจ้าแม่กวนอิม

 เซี่ยงไฮ้ เมืองทันสมัยที่สุดในประเทศจีน – หาดไว่ทาน, รถไฟอุโมงค์เลเซอร์

ทะเลสาบซีหู ทะเลสาบซีหูได้ชื่อว่า ไข่มุกแห่งเมืองหางโจว  ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปีค.ศ. 2011

 ช้อปปิ้งร่วมสมัย! ถนนนานกิง, ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว, ถนนโบราณเหอฟางเจีย

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง – เซี่ยงไฮ้ – อุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน   
07.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ บริโอ ทราเวล คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ทุกท่าน
10.35 น. ออกเดินทางสู่ นครเซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่ TG 664
15.50 น. ถึง สนามบินนานาชาติเซี่ยงไห่ผู่ตง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อย แล้วนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ เมืองที่เต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่มีลวดลายสวยงามตามแบบฉบับยุโรป จนได้รับขนานนามว่าเป็น “นครปารีสแห่งตะวันออก”
  นำท่านเข้าสู่ รถไฟอุโมงค์เลเซอร์ (THE BUND SIGHTSEEING TUNNEL) เป็นอุโมงค์ลอดแม่น้ำสายแรกในประเทศจีน อุโมงค์นี้เชื่อมต่อระหว่างเดอะบันด์และหอคอยไข่มุก ลอดใต้แม่น้ำหวังผู่ มีจุดเด่นอยู่ที่ภายในตกแต่งด้วยเทคโนโลยีแสง สี เสียงที่สวยแปลกตา เป็นรูปต่างๆทำให้ตื่นตาตื่นใจอย่างมาก เสมือนหลุดออกมาอยู่อีกโลกแห่งอนาคต สร้างลึกลงไปจากพื้นแม่น้ำ 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร  ใช้เวลาข้ามไปยังอีกฝั่งเพียงแค่ 5 นาที  และสามารถรับส่งนักท่องเที่ยวได้  5,280 คน/ ชั่วโมง
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หาดไว่ทาน ที่นี้ไม่ใช่ชายหาด แต่เป็นย่านเก่าแก่ในตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ อยู่ริมแม่น้ำหวงผู่ฝั่งตะวันตก ตรงกันข้ามกับหอไข่มุกและหอจินเหมา เป็นสัญลักษณ์เมืองเซี่ยงไฮ้อายุนานถึง 100 ปี แต่เดิมนั้นบริเวณแห่งนี้ เคยเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าและเป็นเขตเช่าของประเทศต่างๆในสมัยอาณานิคม จุดนี้จึงถือเป็นต้นกำเนิดละครอันลือชื่อเรื่องเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ถนนแห่งนี้ยังคงมีกลิ่นไอของสมัยอาณานิคมอย่างมาก อาคารสูงตระหง่านซึ่งเป็นศิลปกรรมสไตล์ยุโรป รวมทั้งตึกธนาคารกรุงเทพที่ปักธงไทยปลิวไสวเด่นสง่า
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่พัก  โรงแรม HOLIDAY INN SHANGHAI HONGQIAO WEST หรือเทียบเท่า (4*)
 
วันที่ 2 เซี่ยงไฮ้ – โจวซาน – เกาะผู่โถวซาน (วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป/วัดไผ่สีม่วง/วัดผู่จี้/หนานไห่กวนอิม) – โจวซาน – หนิงป่อ  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่บริเวณ ท่าเรือจูเจียเจียน เกาะโจวซาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) เพื่อเดินทางสู่เกาะผู่โถวซานทางเรือ
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่าน โดยสารเรือด่วน สู่ เกาะผู่โถวซาน (ประมาณ 15 นาที) ซึ่งเป็น 1 ใน 4 เกาะแห่งความศักดิ์สิทธิที่มีความสำคัญทางศาสนาพุทธ ร่วมกับ เอ๋อเหมยซาน, อู่ไถซาน และจิ่วหัวซาน
  นำท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป วัดเก่าแก่ของเกาะผู่โถวซาน เชื่อกันว่าเจ้าแม่กวนอิมที่สถิตอยู่ที่วัดแห่งนี้ไม่ไปไหน ครั้งหนึ่งมีพระญี่ปุ่น僧侶・慧鍔(そうりょ・えがく)SOURYO-EGAKU โสวเรียว-เอะกะคุ เคยอัญเชิญเจ้าแม่กวนอิม จากเขาจิ่วหัวซานเพื่อนำไปตั้งบูชาที่ประเทศญี่ปุ่น แต่เมื่อเรือ จะแล่นออกจากเกาะแห่งนี้ได้ เกิดพายุลูกใหญ่เกิดขึ้น จึงจำเป็นต้องหยุดการออกเรือครั้งพอรอให้พายุสงบจะแล่นเรือออกอีกก็เกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกับครั้งแรก เป็นอย่างนั้น 3 ครั้ง 3 ครา ทำให้ไม่ สามารถอัญเชิญไปได้ จึงจำเป็นต้องนำเจ้าแม่กวนอิม มาตั้งประดิษฐานไว้ที่เดิม จึงเป็นที่มาขอชื่อวัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป
  นำท่านสู่ วัดไผ่สีม่วง วัดที่มีต้นไม้ไผ่เป็นสีม่วง ซึ่งโดยปกติไผ่ที่เราเห็นโดยทั่วไปจะเป็นสีเขียว
  จากนั้นนำท่านสู่ วัดผู่จี้ วัดใหญ่ที่สุดในผู่โถวซาน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม องค์ใหญ่ที่สุดในเกาะ
  จากนั้นนำท่านนมัสการ หนานไห่กวนอิม องค์เจ้าแม่กวนอิมรูปหล่อสำริด สูง 33 เมตร ประทับอยู่ที่เนินริมหาด บนเกาะตอนใต้สุด
  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองโจวซาน โดยเรือด่วน
เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่พัก  โรงแรม GRAND REZEN HOTEL NINGBO YUANZHOU หรือเทียบเท่า (5*)
 
วันที่ 3 หนิงป่อ – หางโจว – สุสานวีรบุรุษงักฮุย – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – ถนนโบราณเหอฟางเจีย
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
  หลังอาหารออกเดินทางสู่ เมืองหางโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียง และเป็นเมืองเก่าแก่โบราณติด 1 ใน 7 ของประเทศจีน ที่ประกอบไปด้วย ซีอาน,ลั่วหยาง,เจ้อโจว,ปักกิ่ง,นานกิง,หางโจวและเสฉวน เมืองหางโจวเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีว่า เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ มีวัฒนธรรมที่ยาวนาน และเป็นเมืองที่มีทัศนียภาพที่สวยสดงดงามเมืองหนึ่งของประเทศจีน
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านชม สุสานวีรบุรุษงักฮุย สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งวีรบุรุษงักฮุยในสมัยราชวงศ์ซ่ง ซึ่งถูกขุนนางกังฉินใส่ร้ายจนถูกประหารชีวิต และเป็นแหล่งเกิดเรื่องราว “อิ่วจาก้วย” หรือที่คนไทยรู้จักกันดีในชื่อ ปาท่องโก๋
  นำท่านเดินทางไป ล่องเรือทะเลสาบซีหู (WEST LAKE / XIHU LAKE) โดยทะเลสาบซีหูได้ชื่อว่า ไข่มุกแห่งเมืองหางโจว  ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปีค.ศ. 2011 ล้อมรอบด้วยภูเขาทั้งสามด้าน เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองหางโจว มีสิ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรมที่สวยงามมากมาย เช่น เจดีย์, เก๋งจีน, วัด, สวนแบบจีน, สวนแบบญี่ปุ่น, ศาลเจ้า เป็นความงดงามทางธรรมชาติที่สามารถหาชมได้ตลอดทั้งปี นอกจากทิวทัศน์อันงดงามแล้วทะเลสาบแห่งนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราวของ “นางพญางูขาว” ตำนานแห่งความรักสุดยิ่งใหญ่ที่ถูกนำมาทำเป็นภาพยนตร์และละครเวทีที่โด่งดังไปทั่วโลก
  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ถนนโบราณเหอฟางเจีย เป็นศูนย์รวมร้านค้าและวัฒนธรรม ถนนสายโบราณที่ะท้อนให้เห็น ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเมืองหางโจว บ้านเรือนทั้งสองข้างทางที่สร้างขึ้นใหม่ล้วนสร้างจากไม้และมุงหลังคาสีคราม มีลักษณะเรียบง่ายแบบโบราณ สองข้างถนนสายนี้ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าทั่วไป มีสินค้าพื้นเมือง และสินค้าที่ระลึก ให้ท่านอิสระเดินเลือกซื้อสินค้าของฝากและลิ้มรสอาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อมากมายตามอัธยาศัย
เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม JUNSUN INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า (4*)
วันที่ 4 หางโจว – เซี่ยงไฮ้ – ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก – STARBUCKS RESERVE ROASTERY – ถนนนานกิง
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
  หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)
  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ร้านนวดฝ่าเท้ายาบัวหิมะ เป่าซู่ถัง ซึ่งเป็นต้นตำรับครีมบัวหิมะ ที่มีสรรพคุณรักษาแผลจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ฯลฯ
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านแวะชม ร้านหยก ผลิตภัณฑ์หยกนานาชนิด เช่น แหวน กำไล สร้อย ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากให้กับคนทางบ้าน
  นำท่านเดินทางสู่ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY  STARBUCKS ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ตั้งอยู่ที่ 789 WEST NANJING ROAD  พื้นที่ของ STARBUCKSแห่งนี้ มี 2 ชั้น รวม 2,900 ตารางเมตร (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหาร และอื่นๆ) ให้ท่านได้ชมความสวยงามและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
  จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่าน ถนนนานกิง ซึ่งมีความยาวถึง 5 กิโลเมตรและยังเป็นแหล่งศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของนครเชี่ยงไฮ้ รวมทั้งห้างสรรพสินค้าใหญ่ชื่อดังกว่า 10 ห้าง ร้านค้าต่าง ๆ ร้านอาหารและศูนย์กลางความบันเทิงมากมายที่จะสร้างสีสันและความบันเทิงให้กับผู้ที่มาจับจ่ายบนถนนนานกิง ถนนแห่งนี้มีชื่อเสียงและคึกครื้นที่สุดของนครเซี่ยงไฮ้ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 100 ปี ในอดีตสถานที่แห่งนี้เคยเป็นเมืองท่าสำคัญและได้รับการพัฒนามาจนเป็นถนนนานกิงในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ถนนหนานจิงตะวันออกและหนานจิงตะวันตก
เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HOLIDAY INN SHANGHAI HONGQIAO WEST หรือเทียบเท่า (4*)
 
วันที่ 5 เซี่ยงไฮ้ – ร้านผ้าไหม – วัดพระหยกขาว – ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว – สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง -กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ ร้านผ้าไหม ให้ท่านได้เลือกซื้อผ้าไหมชั้นดีที่มีคุณภาพ เช่น หมอนผ้าไหม ผ้าห่มผ้าไหม กระเป๋าตังผ้าไหมและอื่นๆ ให้ท่านสามารถช้อปปิ้งและนำไปเป็นของฝากแก่คนทางบ้าน
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระหยกขาว พระพุทธรูปหยกถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1882 เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ 2 องค์ ซึ่งอัญเชิญมาจากพม่าโดยพระภิกษุชื่อ ฮุยเก็น วัดแห่งนี้ถูกทำลายในช่วงราชวงศ์ชิง แต่โชคดีที่พระพุทธรูปหยกขาวไม่ได้ถูกทำลาย จึงอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดที่สร้างขึ้นใหม่ในปีค.ศ.1928 และให้ชื่อวัดแห่งนี้ว่าวัดพระหยกขาว
  จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดเฉินหวงเมี่ยว หรือ ตลาดร้อยปีเซี่ยงไฮ้ เป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ตกแต่งสไตล์สถาปัตยกรรมแบบโบราณจีนและเก่ากว่าร้อยปีที่ยังคงความงดงาม ทั้งร้านขายอาหาร ร้านขนมพื้นเมืองและยังมีขายของที่ระลึกต่างๆมากมาย
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง
17.20 น. ออกเดินทางจาก นครเซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่ TG 665
21.15 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับ

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 4 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line