ลดราคา! ชมโชว์การแสดงความประทับใจแห่งลี่เจียง
ลดราคา! วัดหยวนทง
ลดราคา! สระมังกรดำ
ลดราคา! วัดซงจ้านหลิน
ลดราคา! วัดซงจ้านหลิน
ลดราคา! วัดซงจ้านหลิน
ลดราคา! ภูเขาหิมะมังกรหยก
ลดราคา! สระมังกรดำ
ลดราคา! เมืองโบราณลี่เจียง
ลดราคา! เมืองโบราณลี่เจียง
ลดราคา! อุทยานน้าหยก
ชมโชว์การแสดงความประทับใจแห่งลี่เจียง
วัดหยวนทง
สระมังกรดำ
วัดซงจ้านหลิน
วัดซงจ้านหลิน
วัดซงจ้านหลิน
ภูเขาหิมะมังกรหยก
สระมังกรดำ
เมืองโบราณลี่เจียง
เมืองโบราณลี่เจียง
อุทยานน้าหยก

ทัวร์จีน ปีใหม่ Iคุนหมิง – ต้าลี่ – แชงกรีล่า – ลี่เจียง 6 วัน 5 คืน BY สายการบินไทย (TG)

Highlight

 ภูเขาหิมะมังกรหยก เทือกเขาสูงศักดิ์สิทธิ์ ที่มีลักษณะดุจดังมังกร

หุบเขาพระจันทร์สีน้าเงิน ยอดเขาสูงที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี
แชงกรีล่า ดินแดนอันงดงามลี้ลับ ผู้คนใช้ชิวิตอย่างเรียบง่ายที่งดงาม

 วัดหยวนทง เป็ นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนาน

 เมืองโบราณลี่เจียง เมืองเก่าอายุกว่า 800 ปี ได้รับคัดเลือกเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1997
เมนูพิเศษ สุกี้ปลาปลาแซลม่อน , อาหารกวางตุ้ง  , สุกี้เห็ดไก่ดำ

  พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
28 ธ.ค. 612 ม.ค. 6232,900 ฿27,900 ฿download pdf
29 ธ.ค. 613 ม.ค. 6232,900 ฿27,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่  1 กรุงเทพฯ – คุนหมิง – ต้าหลี่
08.00 คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 2 – 3  เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ บริโอ ทราเวล คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ทุกท่าน
10.55 ออกเดินทางสู่ นครคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่  TG 612
14.05 ถึง สนามบินนครคุนหมิง มณฑลยูนนานมีชื่อเสียงอันดีงามว่าเป็น “นครใบไม้ผลิ” แหล่งเกิดความเขียวชอุ่ม ณ ที่นี้มีภูเขา และแม่น้ำลำธารสวยสดงดงาม มีวิวทัศน์ธรรมชาติสวยวิจิตระการตา มีภูเขาสูงที่เต็มไปด้วยหิมะตลอดปีในซีกโลกเหนือ มีป่าดึกดำบรรพ์อันหนาทึบ มีหุบเขาอันลึกลับ มีสิ่งมหัศจรรย์มากมาย หลัง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อย แล้วนำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ แหล่งท่องเที่ยวซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งจากในและต่างประเทศ โดยมีชื่อเสียงมาจากแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และถนนนานาชาติ ซึ่งมีทั้งอาหารแบบตะวันตก ดนตรีสากล และผู้คนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้พอสมควร
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ZMAX HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 2 ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ – หมู่บ้านชนกลุ่มน้อยชาวไป๋(ชิมชาสามจอก) – จงเตี้ยน (แชงกรีล่า) – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – หุบเขาเสือกระโจน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม เมืองโบราณต้าหลี่ สร้างขึ้นมากว่า 1000 ปีก่อน ถึงแม้ได้ผ่านกาลเวลามาช้านาน แต่เมืองโบราณแห่งนี้ก็ยังคงอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์อย่างมาก นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวจะเห็นประตูเมืองทั้งด้านใต้และด้านเหนือซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงกันตามสองฟากของถนนสายเก่าแก่จะมีบ้านเรือนโบราณปลูกสร้างไว้อย่างกระจัดกระจาย มีถนนสายเก่าแก่ตัดผ่านตัวเมืองโบราณแห่งนี้ซึ่งในปัจจุบัน ได้กลายเป็นถนนย่านการค้าที่มีตวามเจริญเป็นอย่างมาก ตามสองข้างถนนเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ ซึ่งจะทั้งพ่อค้าชนชาติไป๋ที่แต่งกายประจำชาติ มาขายสินค้าพื้นเมืองต่างๆ เช่น หินอ่อนต้าหลี่ ผ้าพื้นเมือง และเครื่องเงินเป็นต้น แล้วนำท่านสู่ หมู่บ้านชนกลุ่มน้อยชาวไป๋ ชนกลุ่มน้อยท้องถิ่นแห่งเมืองต้าหลี่ ให้ท่านสัมผัสประเพณีการต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยไมตรีจิต โดยการเลี้ยงชาสามรส หรือ
ชาสามจอก ซึ่งถือว่าเจ้าบ้านให้เกียรติ์และนับถือแขกผู้มาเยือนด้วยความจริงใจ ชามสามรส ประกอบด้วย ชารสขม ชารสหวาน และชาคบคิดตามลำดับ ” ชาสามรสบอกเราว่า ผ่านรสขมแล้วจึงได้รสหวาน ชีวิตที่จะมีความผาสุกไม่ใช่ได้มาง่าย ๆ ต้องรักและทะนุถนอม ส่วนชาขบคิดนั้นกลับเตือนคนเราว่า ต้องรู้จักสรุปประสบการณ์ในการ ดำรงชีวิต ดูซิว่า สิ่งที่เราทำไปนั้น เรื่องใดถูก เรื่องใดผิด”
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ จงเตี้ยน เมืองที่อยู่ติดกับธิเบตในลักษณะภูเขาที่ราบสูง สวยงามจนได้ชื่อว่า “แชงกรีล่า” มาจากภาษาธิเบต หมายถึง หนทางนำไปสู่ดวงตะวันและดวงจันทร์โดยดวงจิต คำว่า “แชงกรีล่า” เกิดขึ้นมาหลังจากที่หลายสิบปีก่อน เจมส์ ฮิลตัน นักเขียนนวนิยายชื่อดัง ได้เขียนไว้ในหนังสือที่มีชื่อว่า The Lost Horizon เมื่อปีค.ศ. 1933 ถึงดินแดนที่สวยงามดังสวรรค์ เนื้อหาในหนังสือนั้นกล่าวถึง ภาพที่เห็นอยู่เบื้องหน้านั้น เป็นทิวทัศน์บนภูเขาที่งดงามตระการตาที่สุด ซึ่งดินแดนแห่งนั้นคือ “แชงกรีล่า” เป็นดินแดนที่งดงามลี้ลับ ผู้คนมีชีวิตเรียบง่าย มียอดเขาหิมะ หุบเขา ทุ่งหญ้า สายน้ำและทะเลสาบที่สวยงาม ระหว่างทางท่านจะได้พบกับ  โค้งแรกแห่งแม่น้ำแยงซีเกียง  ณ จุดนี้เองที่แม่น้ำได้หักโค้งข้อศอกเป็นโค้งแรก 180 องศา ทำให้ไหลแยกจากแม่น้ำสาละวินและแม่น้ำโขง ไปทางทิศตะวันออก ก่อให้เกิดอารยธรรมจีนที่ยิ่งใหญ่เมื่อหลายพันปีมาแล้ว กล่าวกันว่าถ้าไม่มีโค้งนี้ก็อาจไม่มีอารยธรรมจีนอันเกรียงไกร จากนั้นนำท่านสู่  หุบเขาเสือกระโจน เป็นร่องแม่น้ำเชี่ยวในหุบเขา ซึ่งมีความยาวต่อเนื่อง 25 กม. ช่องแคบที่สุดวัดได้ 20 เมตร นับเป็นช่องแคบที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง วัดจากยอดเขาหยูหลงลงมาแนวดิ่งถึงลำน้ำลึกประมาณ 3,900 เมตร แม่น้ำแยงซีเกียงไหลผ่านช่องแคบระหว่างเทือกเขาหิมะฮาบาและเทือกเขาหิมะมังกรหยก นับเป็น 1 ใน 4 หุบเขาใหญ่ที่สุดของโลก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HEAVEN SUNSHINE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่  3 จงเตี้ยน – หุบเขาพระจันทร์สีนำเงิน – วัดซงจ้านหลิน – เมืองลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านไปยังเชิงเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน เพื่อโดยสารกระเช้าไฟฟ้าขึ้นไปยัง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
 The Valley of Blue moon ซึ่งบริเวณทั้งเขาจะถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน ไปทั่วเช่นกัน เมื่อโดยสารกระเช้าไปถึงยอดเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 4,500 เมตร ท่านจะได้สัมผัสลานหิมะกว้างใหญ่สุดสายตา ภายใต้ท้องฟ้าสีคราม งดงามดั่งภาพวาด ให้ท่านมีเวลาชื่นชมทัศนียภาพอันสวยงาม ตื่นตาของลานหิมะและทิวทัศน์เบื้องล่าง ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางลงจากหุบเขา จากนั้นนำท่านสู่
วัดซงจ้านหลิน หรือวัดโปตาลาน้อย ตั้งอยู่ในเมือง แชงกรีลา วัดแห่งนี้ เป็นวัดแบบธิเบต ซึ่งสร้างจำลองแบบมาจาก พระราชวังโปตาลา ซึ่งเป็นทั้งพระราชวังและวัดสำคัญสูงสุดของธิเบต ภายในวัดจึงมีพระลามะจำวัดอยู่จำนวนมาก บนชั้น 2 ของวัด จะมีกงล้อมนต์ วางเรียงรายอยู่รอบ ชาวธิเบต ที่เชื่อว่า การเดินหมุนกงล้อมนต์ ให้ครบ 3 รอบนั้น ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิของชาวธิเบตนั้น บนชั้น 3 เราจะเห็นหลังคาของวัดเป็นสีทองงดงามมาก เช่นเดียวกันกับพระราชวังโปตาลาที่ธิเบต
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางโดยสารรถโค้ชเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง ดินแดนภูเขาหิมะที่อยู่เหนือประเทศไทยเพียงเล็กน้อย ผู้ใดที่เคยไปเยือนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า จะต้องกลับมาอีกครั้ง ความผสมผสานระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ทำให้ลี่เจียงมีเสน่ห์จนหลายคนที่เคยไปต้องบอกว่านี่คือสวิสแห่งตะวันออก แล้วนำท่านชม สระน้ำมังกรดำ  ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่มีตำนานเล่ากันว่าในอดีตมีมังกรปรากฏกายอยู่ในห้วงน้ำแห่งนี้ ให้ท่านชมทิวทัศน์บริเวณสะพานหินอ่อนที่สวยงามเป็นเลิศสวนนี้ยังสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะมังกรหยกที่สวยงามได้อีกด้วย
นำท่านชม เมืองโบราณลี่เจียง เมืองเก่าอายุกว่า 800 ปี ได้รับคัดเลือกเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1997 โดยคณะกรรมการประเมินว่าเมืองแห่งนี้สามารถรักษารูปโฉมอันเก่าแก่โบราณ สิ่งก่อสร้าง ผ่านมาหลายยุคหลายสมัย และยังมีระบบน้ำเก่าแก่โบราณที่ได้ขยายบทบาทอย่างมีประสิทธิผลจนถึงปัจจุบัน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม XIN TIAN LE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่  4 ลี่เจียง – เขาหิมะมังกรหยก (ขึ้นกระเช้าไป-กลับ) – อุทยานน้ำหยก – เมืองฉู่สง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านขึ้นสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก (ขึ้นกระเช้าไป-กลับ) เพื่อชมความงดงามของทัศนียภาพธรรมชาติ ยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขานี้ สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 5,596 เมตร เป็นภูเขาที่สูงตระหง่าน และมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ซึ่งมองจากภายนอกแล้วมีลักษณะคล้ายมังกรนอนอยู่บนก้อนเมฆ จึงเป็นที่มาของชื่อเทือกเขาแห่งนี้ และที่นี้ยังเป็นที่มาของตำนานชนเผ่าน่าซีที่อาศัยอยู่ในแถบนี้มานับพันปี ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศ อันงดงามของธรรมชาติได้อย่างเต็มที่
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ อุทยานน้ำหยก เป็นสถานที่แสดงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซีกลมกลืนกับธรรมชาติประกอบด้วยประตูสวรรค์ ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้ข้างขวาเป็นพ่อ ข้างซ้ายเป็นแม่ และน้ำตกมังกร ที่ไหลหลั่งไปตามไหล่เขา แบ่งเป็น 3 ชั้น ชั้นแรกชื่อว่า มังกรออกถ้ำ ชั้นที่สองชื่อว่า มังกรเล่นน้ำ ชั้นที่สามชื่อว่า มังกรโบยบิน และยังมีต้นไม้เทวดา ซึ่งเป็นที่สักการะบูชาของคนในพื้นที่มีอายุมากกว่า 500 ปี แล้วนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฉู่สง ตั้งอยู่ระหว่างเมืองคุนหมิงกลับเมืองต้าลี่ ซึ่งเมืองฉู่สงเป็นเมืองหลักของเขตปกครองตนเองชนชาติอี๋ฉู่สง (Chuxiong Yi Autonomous Prefecture) เดิมเมืองฉู่สงมีชื่อเสียงในการผลิตผ้าไหม และบุหรี่
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม JIANHUA INTER HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่  5 ต้าหลี่ – คุนหมิง – ตำหนักทอง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่  คุนหมิง  ระหว่างทางให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ตลอดสองข้างทางที่สวยงาม
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตำหนักทอง หรือ ตำหนักจินเตี้ยน ตั้งอยู่บนภูเขา หมิงฟ่งซาน ด้านทิศ
ตะวันออกจองตัวเมืองคุนหมิง ตำหนักทองจินเตี้ยนถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ หมิง และได้รับการบูรณะโดยอ๋อง หวูซันกุ้ย ผู้ปกครองดินแดนแถบนี้ในสมัยราชวงศ์ชิง ตำหนักหลังนี้มีความสูง 6.7 เมตร  กว้างและยาว 6. 2 เมตร สร้างขึ้นด้วยทองเหลืองทั้งหลัง น้ำหนัก กว่า 250 ตัน เป็นสิ่งปลูกสร้างทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของจีน มีกำแพงและป้อมล้อมรอบตำหนักเสมือนกำแพงที่ล้อมรอบเมือง มีกระบี่เจ็ดดาวน้ำหนัก 12 กิโลกรัม   และดาบกายสิทธ์น้ำหนัก 20 กิโล ถูกเก็บรักษาไว้ในศาลา เชื่อว่าทั้งสองเป็นอาวุธประจำกายของ อ๋องหวูซันกุ้ย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดฝ่าเท้ายาบัวหิมะ  เป่าซู่ถัง   ซึ่งเป็นต้นตำรับครีมบัวหิมะ ที่มีสรรพคุณรักษาแผลจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ฯลฯ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ..เมนูท้องถิ่นเลื่องชื่อ (สุกี้เห็ดคุนหมิง)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม LONG WAY HOTEL  หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 6 คุนหมิง – วัดหยวนทง – กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านสู่ วัดหยวนทง เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนาน ภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงาม กลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่ สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังมีอายุยาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี แต่การสร้างวัดแห่งนี้ดูแล้วจะแปลกตากว่าวัดอื่น ๆในจีน เพราะปกติแล้วการสร้างวัดของจีนส่วนมากจะต้องสร้างอยู่บนภูเขา มีแต่วัดหยวนทงที่สร้างแปลกที่สุดในจีนคือสร้างวัดต่ำกว่าภูเขา โดยวิหารจะอยู่ต่ำที่สุด เนื่องจากวัดแห่งนี้ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดโดยตรงแต่เคยเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมมาก่อน ดังนั้นคำว่า “หยวนทง” จึงเป็นชื่อที่ปรากฏในคัมภีร์ของเจ้าแม่กวนอิม แล้วนำท่านชมเข้าชม ร้านยางพารา ให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากยางพารา เลือกซื้อฝากญาติมิตรตามอัธยาศัย
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินคุนหมิง
15.20 ออกเดินทางจาก คุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ TG 613
16.35 ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

12-ธันวาคม

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line