โชว์การแสดง “ความประทับใจแห่งลี่เจียง”
-  เขาหิมะมังกรหยก (ขึ้น-ลงกระเช้า)
เขาหิมะมังกรหยก (ขึ้น-ลงกระเช้า)
ผ่านชมเจดีย์สามองค์
เมืองโบราณลี่เจียง
เมืองโบราณลี่เจียง
สระมังกรดำ
สระมังกรดำ
วัดหยวนทง
โชว์การแสดง “ความประทับใจแห่งลี่เจียง”
-  เขาหิมะมังกรหยก (ขึ้น-ลงกระเช้า)
เขาหิมะมังกรหยก (ขึ้น-ลงกระเช้า)
ผ่านชมเจดีย์สามองค์
เมืองโบราณลี่เจียง
เมืองโบราณลี่เจียง
สระมังกรดำ
สระมังกรดำ
วัดหยวนทง

ทัวร์จีนIคุนหมิง – ต้าลี่ – ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน BY สายการบินไทย (TG)

Highlight

 วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย ตามตำนานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายเป็นหญิงชราแบกก้อนหินใหญ่ไว้ศัตรูได้เห็นว่าแม้แต่หญิงชรายังแข็งแรง  จึงไม่ได้ทำการเข้าโจมตีเมืองและถอยทัพกลับไป

 สระน้ำมังกรดำ  สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะมังกรหยกที่สวยงามได้อีกด้วย

 ภูเขาหิมะมังกรหยก (โดยกระเช้าใหญ่) ชมความงดงามของทัศนียภาพธรรมชาติ ยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขานี้ สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 5,596 เมตร เป็นภูเขาที่สูงตระหง่าน และมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี

 วัดหยวนทง เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนาน

 เมืองโบราณลี่เจียง เมืองเก่าอายุกว่า 800 ปี ได้รับคัดเลือกเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1997

เมนูพิเศษ สุกี้ปลาแซลม่อน , อาหารกวางตุ้ง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
13 เม.ย. 6217 เม.ย. 6227,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่   1 กรุงเทพฯ – คุนหมิง – ต้าหลี่
08.00 คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 2 – 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ บริโอ ทราเวล คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ทุกท่าน
10.50 ออกเดินทางสู่ นครคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ TG 612
14.05 ถึง สนามบินนครคุนหมิง มณฑลยูนนานมีชื่อเสียงอันดีงามว่าเป็น “นครใบไม้ผลิ” แหล่งเกิดความเขียวชอุ่ม ณ ที่นี้มีภูเขา และแม่น้ำลำธารสวยสดงดงาม มีวิวทัศน์ธรรมชาติสวยวิจิตระการตา มีภูเขาสูงที่เต็มไปด้วยหิมะตลอดปีในซีกโลกเหนือ มีป่าดึกดำบรรพ์อันหนาทึบ มีหุบเขาอันลึกลับ มีสิ่งมหัศจรรย์มากมาย หลัง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อย แล้วนำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ แหล่งท่องเที่ยวซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งจากในและต่างประเทศ โดยมีชื่อเสียงมาจากแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และถนนนานาชาติ ซึ่งมีทั้งอาหารแบบตะวันตก ดนตรีสากล และผู้คนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้พอสมควร
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ZMAX HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่  2 ต้าหลี่  – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – เมืองโบราณต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมืองลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
สมควรแก่เวลานำท่าน ผ่านชมเจดีย์สามองค์ ของเมืองต้าหลี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ แล้วนำท่านเที่ยวชม เมืองโบราณต้าหลี่ สร้างขึ้นมากว่า 1000 ปีก่อน ถึงแม้ได้ผ่านกาลเวลามาช้านาน แต่เมืองโบราณแห่งนี้ก็ยังคงอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์อย่างมาก นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวจะเห็นประตูเมืองทั้งด้านใต้และด้านเหนือซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงกันตามสองฟากของถนนสายเก่าแก่จะมีบ้านเรือนโบราณปลูกสร้างไว้อย่างกระจัดกระจาย มีถนนสายเก่าแก่ตัดผ่านตัวเมืองโบราณแห่งนี้ซึ่งในปัจจุบัน ได้กลายเป็นถนนย่านการค้าที่มีตวามเจริญเป็นอย่างมาก ตามสองข้างถนนเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ ซึ่งจะทั้งพ่อค้าชนชาติไป๋ที่แต่งกายประจำชาติ มาขายสินค้าพื้นเมืองต่างๆ เช่น หินอ่อนต้าหลี่ ผ้าพื้นเมือง และเครื่องเงินเป็นต้น จากนั้นนำท่านเที่ยวชม วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย ตามตำนานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายเป็นหญิงชราแบกก้อนหินใหญ่ไว้บนหลังเพื่อให้ทหารของฝ่ายตรงข้ามได้เห็น เมื่อทหารของฝ่ายศัตรูได้เห็นว่าแม้แต่หญิงชรายังแข็งแรงถึงเพียงนี้ ถ้าเป็นคนวัยหนุ่มสาวจะต้องมีพละกำลังมากมายยากจะต่อสู้ จึงไม่ได้ทำการเข้าโจมตีเมืองและถอยทัพกลับไป ชาวเมืองจึงสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง เป็นวัดที่มีประติมากรรมเยี่ยมยอดแห่งหนึ่งในต้าหลี่
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางโดยสารรถโค้ชเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง ดินแดนภูเขาหิมะที่อยู่เหนือประเทศไทยเพียงเล็กน้อย ผู้ใดที่เคยไปเยือนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า จะต้องกลับมาอีกครั้ง ความผสมผสานระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ทำให้ลี่เจียงมีเสน่ห์จนหลายคนที่เคยไปต้องบอกว่านี่คือสวิสแห่งตะวันออก แล้วนำท่านชม สระน้ำมังกรดำ  ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่มีตำนานเล่ากันว่าในอดีตมีมังกรปรากฏกายอยู่
ในห้วงน้ำแห่งนี้ ให้ท่านชมทิวทัศน์บริเวณสะพานหินอ่อนที่สวยงามเป็นเลิศสวนนี้ยังสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะมังกรหยกที่สวยงามได้อีกด้วย นำท่านชม เมืองโบราณลี่เจียง เมืองเก่าอายุกว่า 800 ปี ได้รับคัดเลือกเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1997 โดยคณะกรรมการประเมินว่าเมืองแห่งนี้สามารถรักษารูปโฉมอันเก่าแก่โบราณ สิ่งก่อสร้าง ผ่านมาหลายยุคหลายสมัย และยังมีระบบน้ำเก่าแก่โบราณที่ได้ขยายบทบาทอย่างมีประสิทธิผลจนถึงปัจจุบัน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม LVYUN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่  3 ลี่เจียง  –  เขาหิมะมังกรหยก (ขึ้น-ลงกระเช้า) –  โชว์การแสดง “ความประทับใจแห่งลี่เจียง” – อุทยานน้ำหยก  – เมืองฉู่สง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านขึ้นสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก (โดยกระเช้าใหญ่) เพื่อชมความงดงามของทัศนียภาพธรรมชาติ ยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขานี้ สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 5,596 เมตร เป็นภูเขาที่สูงตระหง่าน และมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ซึ่งมองจากภายนอกแล้วมีลักษณะคล้ายมังกรนอนอยู่บนก้อนเมฆ จึงเป็นที่มาของชื่อเทือกเขาแห่งนี้ และที่นี้ยังเป็นที่มาของตำนานชนเผ่าน่าซีที่อาศัยอยู่ในแถบนี้มานับพันปี ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศ อันงดงามของธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ จากนั้นนำท่านชม  IMPRESSION LIJIANG  โชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กำกับจีนชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว  ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง ใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่าง ๆ ของเมืองลี่เจียงได้อย่างอลังการ  ยิ่งให¬ญ่คุ้มค่ากับการชม
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ อุทยานน้ำหยก เป็นสถานที่แสดงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซีกลมกลืนกับธรรมชาติประกอบด้วยประตูสวรรค์ ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้ข้างขวาเป็นพ่อ ข้างซ้ายเป็นแม่ และน้ำตกมังกร ที่ไหลหลั่งไปตามไหล่เขา แบ่งเป็น 3 ชั้น ชั้นแรกชื่อว่า มังกรออกถ้ำ ชั้นที่สองชื่อว่า มังกรเล่นน้ำ ชั้นที่สามชื่อว่า มังกรโบยบิน และยังมีต้นไม้เทวดา ซึ่งเป็นที่สักการะบูชาของคนในพื้นที่มีอายุมากกว่า 500 ปี แล้วนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฉู่สง ตั้งอยู่ระหว่างเมืองคุนหมิงกลับเมืองต้าลี่ ซึ่งเมืองฉู่สงเป็นเมืองหลักของเขตปกครองตนเองชนชาติอี๋ฉู่สง (Chuxiong Yi Autonomous Prefecture) เดิมเมืองฉู่สงมีชื่อเสียงในการผลิตผ้าไหม และบุหรี่
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม JIANHUA INTER HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่  4 ฉู่สง – คุนหมิง – เมืองโบราณกวนตู้
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่  คุนหมิง  ระหว่างทางให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ตลอดสองข้างทาง จากนั้นนำท่านแวะชม ร้านหยก ผลิตภัณฑ์หยกนานาชนิด เช่น แหวน กำไล สร้อย ผีชิ่ว ซึ่งเป็นลูกหลานมังกร รุ่นที่ 9 มีพลังอำนาจในการดูดกลืนสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายให้หมดไป มักจะวางหันหน้าออกตัวอาคารหรือห้องเพื่อป้องกันขจัดภยันตรายต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากให้กับคนทางบ้าน
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม เมืองโบราณกวนตู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของนครคุนหมิง สถานที่ช้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง รวมทั้งอาหารที่หลากหลาย มีให้เลือกซื้อ และเลือกชมมากมาย อีกทั้งยังเป็นลานอเนกประสงค์ที่ชาวจีนในนครคุนหมิงจะมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดฝ่าเท้ายาบัวหิมะ  เป่าซู่ถัง   ซึ่งเป็นต้นตำรับครีมบัวหิมะ ที่มีสรรพคุณรักษาแผลจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ฯลฯ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ..เมนูท้องถิ่นเลื่องชื่อ (สุกี้เห็ดคุนหมิง)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม LONG WAY HOTEL  หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่  5 คุนหมิง – วัดหยวนทง – กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านชมเข้าชม ร้านยางพารา ให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากยางพารา เลือกซื้อฝากญาติมิตรตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสู่ วัดหยวนทง เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนาน ภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงาม กลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่ สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังมีอายุยาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี แต่การสร้างวัดแห่งนี้ดูแล้วจะแปลกตากว่าวัดอื่น ๆในจีน เพราะปกติแล้วการสร้างวัดของจีนส่วนมากจะต้องสร้างอยู่บนภูเขา มีแต่วัดหยวนทงที่สร้างแปลกที่สุดในจีนคือสร้างวัดต่ำกว่าภูเขา โดยวิหารจะอยู่ต่ำที่สุด เนื่องจากวัดแห่งนี้ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดโดยตรงแต่เคยเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมมาก่อน ดังนั้นคำว่า “หยวนทง” จึงเป็นชื่อที่ปรากฏในคัมภีร์ของเจ้าแม่กวนอิม
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินคุนหมิง
15.20 ออกเดินทางจาก คุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ TG 613
16.30 ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

04-เมษายน

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line