มรดกโลกอุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า สะพานสวรรค์
มรดกโลกผาหินแกะสลักต้าจู๋
มรดกโลกถ้ำฝูหยงต้ง
แหล่งช้อปปิ้งหงหยาต้ง
มรดกโลกอุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า สะพานสวรรค์
มรดกโลกผาหินแกะสลักต้าจู๋
มรดกโลกผาหินแกะสลักต้าจู๋
มรดกโลกอุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า สะพานสวรรค์
มรดกโลกผาหินแกะสลักต้าจู๋
มรดกโลกอุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า สะพานสวรรค์
มรดกโลกผาหินแกะสลักต้าจู๋
มรดกโลกถ้ำฝูหยงต้ง
แหล่งช้อปปิ้งหงหยาต้ง
มรดกโลกอุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า สะพานสวรรค์
มรดกโลกผาหินแกะสลักต้าจู๋
มรดกโลกผาหินแกะสลักต้าจู๋
มรดกโลกอุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า สะพานสวรรค์
มรดกโลกผาหินแกะสลักต้าจู๋

ทัวร์จีนIฉงชิ่ง – อู่หลง – ต้าจู๋ – จินโฝซาน 6 วัน 5 คืน BY สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ (WE)

Highlight

 มรดกโลกใหม่ล่าสุด พุทธคีรีจินโฝซาน ภูเขาในบริเวณนี้มีความสูงถึง 2,238 เมตร ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ รูปร่างภูเขาทั้งแปลกและชัน  ทั้งภูเขาเต็มไปด้วยดอกไม้และพืชพันธุ์หลักหลายชนิด

 ถ้ำฝูหยงต้ง (มรดกโลก) ได้ชื่อว่าเป็นถ้ำที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของจีน

 ชม อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สะพานสวรรค์ (มรดกโลก) สะพานสวรรค์แห่งนี้เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกกลายเป็นหลุมธรรมชาติขนาดใหญ่

 แหล่งช้อปปิ้งหงหยาต้ง ถนนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแหล่งรวบรวมความบันเทิงอาหารพื้นเมืองเก่าแก่

 ล่องเรือชมแม่น้ำสองสาย แม่น้ำแยงซีเกียง และแม่น้ำเจียหลิงเจียง ชมวิวทิวทัศน์แสงสีเมืองฉงชิ่ง

 ผาหินแกะสลักต้าจู๋ (มรดกโลก)   งานหินแกะสลักของต้าจู๋เป็นศิลปะสมัยราชวงศ์ถัง และซ่ง

เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่งเลิศรส , สุกี้หม้อไฟฉงชิ่ง 

โรงแรมระดับ 4 – 5 ดาว

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
11 เม.ย. 6216 เม.ย. 6235,900 ฿download pdf
12 เม.ย. 6217 เม.ย. 6235,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – ฉงชิ่ง – หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว
07.30 คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 2 เคาน์เตอร์ E สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ (WE) โดยมีเจ้าหน้าที่ บริโอ ทราเวล คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ทุกท่าน
10.25 ออกเดินทางสู่ เมืองฉงชิ่ง โดยเที่ยวบินที่ TG2684  (***จัดการบินโดยสายการบินไทยสมายล์***)
14.50 ถึง เมืองฉงชิ่ง ตั้งอยู่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของรัฐบาลจีนพรรคก๊กมินตั๋งในสมัยที่ญี่ปุ่นรุกรานประเทศจีน แต่เดิมนั้นฉงชิ่งเป็นเมืองเอกที่ขึ้นกับมณฑลเสฉวน ต่อมาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 1997 ทางรัฐบาลกลางของจีนได้ประกาศให้ฉงชิ่งเป็นเขตปกครองพิเศษ แยกออกมาเป็นมหานครฉงชิ่งขึ้นตรงกับรัฐบาลกลาง จึงทำให้ฉงชิ่งเป็นมหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน และเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว เป็นหมู่บ้านที่มีชนเผ่ากลุ่มน้อยหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่   อาคารบ้านเรือนภายในหมู่บ้านคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมไว้  อิสระให้ท่านสัมผัสกลิ่นอายย้อนยุคสมัยราชวงศ์ซ่ง หมิง ชิง เลือกซื้อของที่ระลึกหรือของฝาก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก โรงแรม HOWARD JOHNSON JINYI HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว
วันที่ 2 ฉงชิ่ง – หนานชวน – มรดกโลกพุทธคีรี จินโฝซาน (รวมรถ+กระเช้าไป-กลับ) – อู่หลง – ชมโชว์จางอวี้โหมว IMPRESSION WULONG
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหนานชวน สถานที่ปราศจากมลพิษและได้รับการรักษาความเป็นธรรมชาติเอาไว้เป้นอย่างดี ท้องฟ้าสีคราม เมฆสีขาว อากาศ บริสุทธิ์พืชพันธุ์นานาชนิดที่มีสีสันอันหลากหลาย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านชม มรดกโลกใหม่ล่าสุด พุทธคีรีจินโฝซาน ภูเขาในบริเวณนี้มีความสูงถึง 2,238 เมตร ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ รูปร่างภูเขาทั้งแปลกและชัน มีหลุมอย่างลึกลับ ดังนั้นทำให้วิวธรรมชาติทั้งยิ่งใหญ่และสวยงาม ทั้งภูเขาเต็มไปด้วยดอกไม้และพืชพันธุ์หลักหลายชนิด ภูมิอากาศและวัฒนธรรมพระธาตุมีมูลค่าเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งที่น่าเที่ยวชมและพักผ่อนหย่อนใจ และจินโฝซานยังเป็นเขาที่ขึ้นชื่อ 1 ใน 4 ของอาณาจักรสู่กว๋อ คำว่า “จิน” แปลว่า “ทอง” คำว่า “โฝ” แปลว่า “พระพุทธรูป” เวลาพระอาทิตย์กำลังจะตกในฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วง แสงอาทิตย์ส่องมาตรงหน้าผา เสมือนเป็นลำแสงรัศมีจากพระพุทธรูป ทั้งยิ่งใหญ่และสวยงามเป็นอย่างมาก ซึ่งก็คือความเป็นมาของชื่อ “จินโฝซาน” นอกจากนี้แล้วจุดท่องเที่ยวหลักของจินโฝซานได้แก่ ลู่ทางกระจกหน้าผา เต่าทองหันมองพระอาทิตย์และวัดจินโฝ เป็นต้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอู่หลง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฉงชิ่ง เป็นเมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาโอบล้อมด้วยภูเขาสูง ทำให้เมืองนี้มีป่าไม้และพื้นที่สีเขียวเยอะและอากาศดี มีแม่น้ำอู่เจียงไหลตัดผ่านกลางเมือง เมืองอู่หลงอยู่ห่างจากเมืองฉงชิ่งประมาณ150กิโลเมตร ถนนเป็นทางด่วนพิเศษตลอดเส้นทางถึงเมืองอู่หลง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่าน ชมโชว์ IMPRESSION WULONG ผลงานของผู้กำกับจางอวี้โหมว ซึ่งเนรมิตหุบเขาของเมืองอู่หลงให้เป็นฉาก โดยบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตและประวัตศาสตร์ของผู้คนเมืองฉงชิ่ง การแสดงโชว์มีผู้แสดงกว่า 500 คนและชมระบบแสง สี เสียง อันยิ่งใหญ่ ตระการตา
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก โรงแรม FUYA YUN DUAN HOLIDAY HOTEL เทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 3 เมืองอู่หลง – มรดกโลกถ้ำฝูหยงต้ง(ขึ้น-ลง กระเช้า) – มรดกโลกอุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า สะพานสวรรค์ – จุดชมวิวระเบียงแก้ว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม ถ้ำฝูหยงต้ง (มรดกโลก) ได้ชื่อว่าเป็นถ้ำที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของจีน ค้นพบเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ.1993 ถ้ำหินปูนอายุกว่า 1.2 ล้านปี  พื้นที่ประมาณ 37,000 ตารางเมตร ความยาว 2.7 กิโลเมตร กว้าง 50 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยภายในถ้ำประมาณ 16 องศาเซลเซียส โดยมีห้องโถงหลักพื้นที่ประมาณ 11,000 ตารางเมตรให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินเที่ยวชมความงดงามทางธรรมชาติที่เต็มไปด้วย หินงอกหินย้อย ในรูปต่างๆ ตามแต่จินตนาการของแต่ละคน เช่น ม่านน้ำตก, ธง, ผลองุ่น, ปะการังใต้ทะเล, เส้นผม, เข็ม ซึ่งมีการจัดแสงสีภายในถ้ำช่วยเพิ่มความงดงามยิ่งนัก
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านชม อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สะพานสวรรค์ (มรดกโลก) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งใหม่ล่าสุดที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ในปี ค.ศ.2007 อุทยานหลุมฟ้า สะพานสวรรค์แห่งนี้เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกกลายเป็นหลุมธรรมชาติขนาดใหญ่ นำท่านโดยสารลิฟท์แก้ว ลงไปสู่หุบเหวเบื้องล่างที่ระดับความลึกประมาณ 80 เมตร เมื่อลงไปถึงแล้ว จะพบกับเส้นทางเดินเท้าเที่ยวชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของกลุ่มสะพานสวรรค์ (กลุ่มสะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย) ซึ่งประกอบด้วย 3 สะพาน แห่งแรก คือสะพานมังกรสวรรค์ ลักษณะเป็นโพรงขนาดใหญ่ เมื่อมองทะลุออกไปคล้ายกับสะพานเชื่อมสวรรค์กับโลกมนุษย์, สะพานแห่งที่สอง สะพานมังกรเขียว ลักษณะเป็นหน้าผาทิ่มแทงไปในท้องฟ้า และสะพานแห่งที่สาม หรือ สะพานมังกรดำ ลักษณะเป็นโตรกหน้าผาอยู่ในส่วนที่แคบที่สุด แสงผ่านเข้าไปน้อย ทำให้ดูค่อนข้างมืดดำ นอกจากนี้
บริเวณหุบเหวด้านล่างยังเป็นที่ตั้งของ โรงเตี๊ยมโบราณ ที่เคยเป็นจุดแวะพักแรมยามค่ำคืนของคนเดินทางในสมัยโบราณที่ใช้เป็นเส้นทางลัดจากมณฑลเสฉวนไปมณฑลเหอหนาน นอกจากนี้ยังเคยใช้เป็นฉากสำคัญของภาพยนตร์จีน เรื่องศึกโค่นบัลลังก์วังทอง ของผู้กำกับชื่อดัง จาง อวี้ โหมว โดยมี 3 นักแสดงชั้นนำ คือ โจว เหวิน ฟะ, เจย์ โชว์ และกงลี่ ล่าสุดใช้เป็นฉากในหนังฮอลิวู๊ดฟอร์มยักษ์ TRANFORMER4 ที่โด่งดังไปทั่วโลก อิสระถ่ายภาพความงามทางธรรมชาติตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสู่ที่เที่ยวใหม่ล่าสุด กับสะพานแก้วสวรรค์ หรือระเบียงกระจกชมวิวที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย ออกแบบโดยผู้เชี่ยวกว่า 20 คนจากทั้งในและนอกจีน ตั้งอยู่ 11 เมตรเหนือขอบหน้าผาสูงในเมืองเซียนหนู่ชาน กว้างอีก 26 เมตร หรือถ้าหากวัดจากระดับน้ำทะเลก็สูง 1,200 เมตร ว่ากันว่าน่าจะเป็นระเบียงจุดชมวิวกระจกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแล้วยังสามารถมองชมวิวมุมสูงได้ทะลุถึงก้นอุทยานกันเลยทีเดียวให้ท่านได้วัดใจเดินชมวิวและเก็บภาพได้ตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก โรงแรม FUYA YUN DUAN HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 4 อู่หลง – ฉงชิ่ง – ถนนเจี่ยฟ่างเป่ย – ช้อปปิ้งหงหยาต้ง – ล่องเรือชมแม่น้ำสองสาย
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฉงชิ่ง นำท่านเที่ยวชม ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย ตั้งอยู่บริเวณอนุสาวรีย์ปลดแอก ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงชัยชนะในการทำสงครามกับญี่ปุ่น แต่ปัจจุบันกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมือง  เต็มไปด้วยร้านค้า กว่า 3,000  ร้านอาหาร ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ อิสระเดินชมและช้อปปิ้งสินค้ามากมาย
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ แหล่งช้อปปิ้งหงหยาต้ง ถนนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแหล่งรวบรวมความบันเทิงอาหารพื้นเมืองเก่าแก่ให้ลิ้มรสโรงละครสไตล์พื้นเมือง หากขึ้นไปจุดชมวิวมองจากมุมสูงจะเห็นแม่น้ำสองสายเจียหลิงและแยงซีมาบรรจบ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูเป็ดปักกิ่ง ร้าน QUANJUDE
แล้วนำท่าน ล่องเรือชมแม่น้ำสองสาย แม่น้ำแยงซีเกียง และแม่น้ำเจียหลิงเจียง ชมวิวทิวทัศน์แสงสีเมืองฉงชิ่ง ที่ตกแต่งไฟไว้อย่างสวยงามจนได้รับสมญานามว่าฮ่องกงน้อยตะวันตกให้ท่านเต็มอิ่นกับบรรยากาศที่แสนโรแมนติกตาอัธยาศัย
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก โรงแรม HOWARD JOHNSON JINYI HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว
วันที่ 5 ฉงชิ่ง – เมืองโบราณชางโจว – ต้าจู๋ – ผาหินแกะสลักต้าจู๋ (มรดกโลก) – ฉงชิ่ง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว เป็นหมู่บ้านที่มีชนเผ่ากลุ่มน้อยหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่   อาคารบ้านเรือนภายในหมู่บ้านคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมไว้  อิสระให้ท่านสัมผัสกลิ่นอายย้อนยุคสมัยราชวงศ์ซ่ง หมิง ชิง เลือกซื้อของที่ระลึกหรือของฝาก แล้วเดินทางสู่ เมืองต้าจู๋ ระหว่างทางผ่าน เมืองโบราณชางโจว ให้ท่านผ่อนคลายอิริยาบถอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย แล้วนำท่านเดินทาง
ต่อสู่ เมืองต้าจู๋ ในนครฉงชิ่ง ซึ่งอยู่ติดกับมณฑลเสฉวน นครฉงชิ่งเป็นเมืองใหญ่ 1 ใน 4 ของประเทศจีน ที่มีฐานะเทียบเท่ามณฑล (อีก 3 นครคือ ปักกิ่ง,เทียนจิน และเซี่ยงไฮ้ ) เป็นเมืองท่าริมแม่น้ำแยงเซีเกียงมาแต่โบราณ ตัวเมืองตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำแยงซี และแม่น้ำเจียหลิงเจียง ถูกขนานนามว่า เมืองภูเขา เตาไฟ เมืองในหมอก ปัจจุบันเป็นเมืองอุตสาหกรรมหนัก เดินทางถึงเมืองต้าจู๋ ซึ่งอยู่ห่างจากนครฉงชิ่งประมาณ 160 กิโลเมตร มีสมญานามว่า “บ้านเกิดแห่งหินแกะสลัก” ทั่วทั้งเมืองมีศิลปะรูปปั้นหินแกะสลัก กว่า 50,000 ชิ้น, จารึกคำสอนภาษาจีนถึง 100,000 ชิ้น กระจายกันอยู่บนหน้าผากว่า 75 จุด ใน บริเวณ 5 ภูเขา คือ เป่าติ่งซาน, เป่ยซาน, หนันซาน, สือเหมินซาน และสือจ้วนซาน
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านชม ผาหินแกะสลักต้าจู๋ (มรดกโลก) ได้รับการจัดเข้าเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโก้ในปี ค.ศ.1999   งานหินแกะสลักของต้าจู๋เป็นศิลปะสมัยราชวงศ์ถัง และซ่ง ล้วนแล้วแต่นำเสนอเรื่องราวทางพุทธศาสนานิกายมหายาน, หลักธรรมลัทธิเต๋า และปรัชญาคำสอนของขงจื๊อที่ชาวจีนเคารพนับถือ และเป็นอีกกลุ่มงานหินแกะสลักทางพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียง  1 ใน 4  แห่งของจีน คือ ถ้ำผาโม่เกาคู ที่เมืองตุนหวง มณฑลกานซู, ถ้ำพระพุทธหลงเหมินที่ลั่วหยาง และถ้ำผาหยุนกัง ที่ต้าถง มณฑลซานซี ซึ่ง 3 แห่งนั้นเป็นศิลปะถ้ำสมัยเริ่มต้นของจีน  ส่วนต้าจู๋เป็นงานศิลปะถ้ำยุคหลัง  (คริสต์ศตวรรษที่ 9-13) ที่มีความอ่อนช้อยงดงาม นำท่านชมความงดงาม งานศิลป์หินแกะสลักที่ เขาเป่าติ่งซาน มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 527.83 เมตร ประกอบด้วยกลุ่มรูปสลักพระพุทธรูป 13 กลุ่ม ซึ่งมีรูปสลักอยู่กว่า 10,000 ชิ้น ตามแนวยาวของหน้าผากว่า 500 เมตร ซึ่งทั้งหมดเป็นรูปแบบศิลปะการแกะสลักหินสมัยราชวงศ์ซ่ง เช่น พระพุทธเจ้าปางปรินิพพาน, รปสลักเจ้าแม่กวนอิมพันมือ,วัฏสังสาร หรือวงเวียนชีวิต, พระศรีอริยเมตตรัย อิสระเที่ยวชมและถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฉงชิ่ง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก โรงแรม HOWARD JOHNSON JINYI HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว
วันที่ 6 ฉงชิ่ง – ศาลาประชาคม – พิพิธภัณฑ์ซานเสีย – สวนเอ๋อหลิ่ง – กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมภายนอก ศาลาประชาคม  สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1951  โดย จอมพลเฮ่อหลงเป็นผู้ริเริ่มโครงการ เพื่อให้เป็นสถานที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ใช้เวลาสร้างประมาณ 3 ปี อาคารรูปทรงกลมคล้ายคลึงกับหอฟ้าเทียนทานในกรุงปักกิ่ง แบ่งเป็น 3 ส่วน คือตึกเหนือ ตึกกลาง และตึกใต้ ส่วนกลางของอาคารไม่มีเสา แต่มีโครงหลังคาเป็นเหล็กหนัก 286 ตัน ปัจจุบันนี้เปิดเป็นโรงแรมบางส่วน และใช้จัดประชุม หรือจัดงานการแสดงขนาดใหญ่ของนคร จากนั้นนำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ซานเสีย หรือพิพิธภัณฑ์ฉงชิ่ง เปิดให้เข้าชมเมื่อปี ค.ศ.2005 ภายในจัดแสดงเรื่องราวของประวัติศาสตร์ของนครฉงชิ่ง และวิถีชีวิตของคนสองฝั่งแม่น้ำแยงซีเกียง, การพัฒนานครฉงชิ่ง, การต่อต้านจักรวรรดิญี่ปุนและเรื่องราวของ3ช่องแคบอันโด่งดังของเขื่อนยักษ์ซานเสียต้าปา
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนู…สุกี้หม้อไฟฉงชิ่ง
หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม สวนเอ๋อหลิ่ง ตั้งอยู่เขตหวีจง ซึ่งอยู่แถบแม่น้ำแยงซีเกียง และขนาบด้วยเจียงหลิง เดิมมีชื่อเรียกว่า “เอ๋อเซี่ยงหลิ่ง” สวนแห่งนี้ตั้งอยู่ช่องแคบเขาซันหลิ่ง ซึ่งมีลักษณะเหมือนคอห่าน จึงได้ถูกขนานนามว่า “สวนเอ๋อหลิ่ง”(สวนคอห่าน) และถือได้ว่าเป็นช่องแคบที่มีระยะใกล้นครฉงชิ่งมากที่สุด ภายในบริเวณสวนประกอบด้วยสะพานเชือก ศาลาชมวิว ฯลฯ  อีกทั้งยังมีบรรยากาศที่ร่มรื่นและท่านยังสามารถชมและเก็บภาพความประทับใจกับทัศนียภาพรอบๆ นครฉงชิ่ง
สมคารแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินฉงชิ่ง
15.50 ออกเดินทางจาก สนามบินฉงชิ่ง โดยเที่ยวบินที่ TG2685 (*จัดการบินโดยสายการบินไทยสมายล์*)
18.10 ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

04-เมษายน

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line