กระเช้ามีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเพียง 40 นาที
เมืองโบราณเฟิ่งหวง
จางเจียเจี้ย
เทียนเหมินซาน (ถ้ำประตูสวรรค์)
จางเจียเจี้ย
นั่งรถรางชมภาพเขียน 10 ลี้
เมืองโบราณเฟิ่งหวง
beautiful nature of Tianmen Mountain,The Heaven Gate of Tianmen Shan zhangjiejia china,mountain in china
สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก
กระเช้ามีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเพียง 40 นาที
เมืองโบราณเฟิ่งหวง
จางเจียเจี้ย
เทียนเหมินซาน (ถ้ำประตูสวรรค์)
จางเจียเจี้ย
นั่งรถรางชมภาพเขียน 10 ลี้
เมืองโบราณเฟิ่งหวง
beautiful nature of Tianmen Mountain,The Heaven Gate of Tianmen Shan zhangjiejia china,mountain in china
สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก

ทัวร์จีน ปีใหม่ I ฉางซา – จางเจียเจี้ย – เฟิ่งหวง 6 วัน 5 คืน BY สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ (WE)

Highlight

 สะพานแก้ว ยาวและสูงที่สุดในโลก รองรับคนได้มากถึง 800 คน

 เมืองโบราณเฟิ่งหวง นั่งเรือชมความงามบ้านเรือนสองฝั่งริมน้ำ

เทียนเหมินซาน ถ้ำประตูสวรรค์  เป็น 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยของจีน

  ชม โชว์เหม่ยลี่เซียงซี  เป็นการโชว์สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมือง ด้วยแสงสีพร้อมฉากสุดอลังการ

 ถนนคนเดินหวงซิง ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด

 ถ้ำมังกรเหลือง  เป็นถ้ำที่มีความงดงามและใหญ่ที่สุดในจางเจียเจี้ย นับได้ว่าเป็น “อภิมหาถ้ำแห่งเมืองจางเจียเจี้ย” ล่องเรือไปตามลำน้ำใต้ดิน ซึ่งไหลผ่านกลางถ้ำชมน้ำตกเทวดาสวรรค์ลัดเลาะไปตามอุโมงค์ภายในถ้ำ

  เมนูพิเศษ อาหารไทย , สุกี้เห็ดเลิศรส ,บาร์บีคิว สไตล์เกาหลี

  พักโรงแรมระดับ 5 ดาว

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

 

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
28 ธ.ค. 612 ม.ค. 6233,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ฉางซา
12.30 คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ (WE) เจ้าหน้าที่ บริโอ ทราเวล คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ทุกท่าน
15.30 ออกเดินทางสู่ เมืองฉางซา โดยเที่ยวบินที่ WE 616
19.45 ถึง สนามบินเมืองฉางซา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง หลังรับสัมภารเรียบร้อยแล้ว เมืองฉางซา เป็นเมืองหลวงของมณฑลหูหนานซึ่งมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง หนึ่งของจีนรวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของมณฑลหูหนานอีกด้วย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม HOWARD JOHNSON HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว
วันที่  2 ฉางซา – เมืองเฟิ่งหวง – เมืองโบราณเฟิ่งหวง – บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน –  ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเฟิ่งหวง เขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถู่เจียง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำถัวเจียง ล้อมรอบด้วยขุนเขาที่เด่นตระหง่านมียอดเขาติดกัน และเป็นแนวแม่น้ำลำธารใส สะอาด ทั้งบ้านยังคงสภาพความเป็นโบราณ งดงามล้ำค่าโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมยิ่ง ยังคงความเป็นเอกลักษณ์และมีเสน่ห์สำหรับผู้มาเยี่ยมเยือนอยู่เสมอ
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.30 ชั่วโมง)
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง โบราณวัตถุที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิง 120 แห่ง ถนนปูด้วยหินสีเขียว 20 กว่าสาย สิ่งก่อสร้าง 68 แห่ง วัตถุโบราณ 116 แห่ง  เมืองโบราณที่สร้างในราชวงศ์ถัง ซึ่งเป็นเมืองที่ก่อขึ้นด้วยหินที่มีชื่อว่า “หวงซือเฉียวกู่เฉิง” ชมกำแพงโบราณซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เป็นสถานศึกษาค้นคว้าประวัติความเป็นมาทั้งชาวจีนและต่างชาติ แล้วนำท่านสู่ บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน อดีตนักประพันธ์ นักประวัติศาสตร์ และนักศึกษาค้นคว้าโบราณคดีอันลือชื่อ เป็นบ้านที่ปลูกล้อมรอบลานบ้าน ทั้งสี่ด้านก่อด้วยอิฐทนไฟ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำท้องถิ่นในภาคตะวันตกของมณฑลหูหนาน ที่ได้ตกทอดมาจากปู่ของเสิ่นฉงเหวิน อดีตผู้บังคับการทหารประจำมณฑลกุ้ยโจว ในสมัยราชวงศ์ชิง ต่อมาจึงสร้างเป็นบ้านเกิดหลังดังกล่าว ซึ่งท่านเสิ่นฉงเหวินได้จดบันทึกประวัติให้ผู้คนได้รู้จักที่มาที่ไปของเมืองฟิงหวง  จากนั้นนำท่าน ล่องแม่น้ำถัวเจียง ชมความงามของบ้านเรือนสองฝากฝั่งริมน้ำ ชมสะพานโบราณ สัมผัสบรรยากาศอันคลาสสิค
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม PHOENIX GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว
วันที่  3 เมืองเฟิ่งหวง – จางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน (ถ้ำประตูสวรรค์) – ระเบียงแก้ว – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – โชว์เหม่ยลี่เซียงซี
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ตอนกลางค่อน
มาทางใต้ของจีน เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษและมีทัศนียภาพที่งดงาม คลอบคลุมพื้นที่มากกว่า 264 ตร.กม. และ 97.7% ของพื้นที่เป็นป่าไม้ อุทยานจางเจียเจี้ยได้ถูกประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติในปี  ค.ศ.1982 ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ วนอุทยานแห่งชาติ จางเจียเจี้ยได้แบ่งออกเป็น เขตทิวทัศน์ 5  เขต คือ หวงสือจ้าย จินเปียนซี เอียวจือไจ้ หยวนเจียเจี้ย และผีผาซีความโดดเด่นของสถานที่แห่งนี้  คือ ยอดเขาและเสาหินทรายที่ตั้งตระหง่านกว่า 3,000 ยอด และสูงกว่า 200 เมตร นอกจากนี้ ยังมีช่องแคบ ลําธาร สระนํ้า และนํ้าตกมากมาย รวมทั้งมีถํ้ากว่า 40 ถํ้า ซึ่งทําให้สถานที่แห่งนี้ มีภูมิทัศน์ที่งดงามจนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี 1992 จากองค์การ UNESCO
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน อยู่ห่างจากเขตเมืองจางเจียเจี้ยเพียง 6 กิโลเมตร อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,518.6 เมตร เป็นภูเขาลือชื่อแห่งแรกที่ได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ของเมืองจางเจียเจี้ย เนื่องจากหน้าผาสูงชันมีช่องโพรงลักษณะคล้ายประตูซึ่ง ก็คือช่องหินเทียนเหมิน (ประตูสวรรค์) ที่มีทัศนียภาพแปลกมหัศจรรย์และพบเห็นได้น้อยมากในโลกปัจจุบัน นำท่านขึ้นเขาโดย นั่งกระเช้าขึ้น+ลงบันไดเลื่อน (หมายเหตุ : รายการนี้ไกด์จะดูความเหมาะสมของเวลา โดยการเลือกนั่งกระเช้าขึ้นและลงบันไดเลื่อน หรือเลือกขึ้นบันไดเลื่อนและลงกระเช้า กระเช้ามีความยาวถึง  7.5  กิโลเมตร ใช้เวลาเพียง 40 นาที) ให้ท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสียดฟ้า และชมเส้นทางขึ้นเขาที่มีโค้งถึง 99 โค้ง นำท่านเดินชมหน้าผาลอยฟ้าให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งพร้อมกับความเสียวของ ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ที่มีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร  จากนั้นนำท่านลงบันไดเลื่อนมาจนถึง ถ้ำเทียนเหมินซาน หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์  เป็น 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยของจีน เหตุที่เรียกว่าประตูสวรรค์เพราะภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นช่องประตูขึ้น ช่องประตูนี้สูง 131.5 เมตร กว้าง 57 เมตร ลึก 60 เมตร สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากเขา
(***การเดินทางขึ้นประตูสวรรค์ในฤดูหนาวขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรมอุทยานจางเจียเจี้ยจะประกาศปิด ซึ่งจะคำนึงถึงความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่ายส่วนนี้***) นำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย “จวินเซิงฮว่าเยียน” เมืองจางเจียเจี้ย ภายในพิพิธภัณฑ์เป็นที่รวบรวมและจัดแสดงผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปะของศิลปินแห่งชาตินาม “หลี่จวินเซิง” ซึ่งผลงานของเขาทุกชิ้นเป็นภาพเขียนด้วยมือที่ใช้หินทรายและสีธรรมชาติที่สกัดจากเปลือกไม้ใบไม้เป็นวัตถุดิบในการเขียน   ภาพเขียนเหล่านี้นอกจากจะทรงคุณค่าทางศิลปะมีเอกลักษณ์เฉพาะ   ยังเป็นภาพเขียนที่สวยงามคมชัดและมีมิติสมจริงอีกด้วย จากนั้นนำท่านชม แหล่งผลิตใบชา ที่ขึ้นชื่อของของจีน ชมศิลปะการชงชาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากใบชาคุณภาพเยี่ยมในราคายุติธรรม แล้วนำท่านแวะชม ร้านหยก ผลิตภัณฑ์หยกนานาชนิด เช่น แหวน กำไล สร้อย ผีชิ่ว ซึ่งเป็นลูกหลานมังกร รุ่นที่ 9 มีพลังอำนาจในการดูดกลืนสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายให้หมดไป มักจะวางหันหน้าออกตัวอาคารหรือห้องเพื่อป้องกันขจัดภยันตรายต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากให้กับคนทางบ้าน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังรับประทานอาหารนำท่าน ชม โชว์เหม่ยลี่เซียงซี (โชว์เสน่ห์ตะวันตก Charming Xiangxi) เป็นการโชว์สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมือง ด้วยแสงสีพร้อมฉากสุดอลังการ พร้อมกับเหล่านักแสดงกว่า 200 ชีวิต (การแสดงอยู่ในโรงละครประมาณ 1.30 ช.ม.)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม BLUEBAY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว
วันที่ 4 จางเจียเจี้ย – เทียนจื่อซาน – เทียนเซี่ยตี้อี้เฉียว(สะพานใต้ฟ้าอันดับ1) – ลิฟท์แก้วไป่หลง – นั่งรถรางชมภาพเขียน 10 ลี้
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ ลิฟท์แก้วไป่หลง ขึ้นสู่ เขาเทียนจื่อซาน หรือ ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ ยอดเขาสูงวัดได้ 1,250 เมตร เต็มไปด้วยชะง่อนผาอันสูงชัน และป่าหินยักษ์ในรูปลักษณะต่าง ๆ ยืนตระหง่านค้ำฟ้า เสมือนหนึ่งรี้พลมากมายกำลังเคลื่อนทัพใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็ว แล้วนำท่านสู่ สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1 มีทัศนียภาพสวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา เป็นเสมือนสิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสรรสร้าง จากนั้นนำท่านลงเขาด้วย ลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียที่สูง 326 เมตร ซึ่งถูกบันทึกลง Guinness world Records ในด้านเป็นลิฟท์แก้วแบบ outdoor ที่สูงและเร็วที่สุดในโลก
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่าน นั่งรถรางไฟฟ้าชมภาพเขียน 10 ลี้  คือช่องเขาแคบ ๆ ด้านล่างของเทียนจื่อซาน ที่ถูกบีบด้วย
ภูเขาและแท่งหินขนาดใหญ่ประมาณ 200 แท่ง เรียงรายเป็นแนวทิวเขาที่ประกอบด้วยยอดเขารูปร่างแปลกตาเรียงรายกัน โดยมีลำธารเล็กๆไหลผ่านตามแนวทิวเขาก่อให้เกิดเป็นภาพที่สวยงามราวกับภาพเขียน แล้วนำท่านแวะ ร้านยางพารา ให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากยางพารา เลือกซื้อฝากญาติมิตรตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดฝ่าเท้ายาบัวหิมะ  เป่าซู่ถัง   ซึ่งเป็นต้นตำรับครีมบัวหิมะ ที่มีสรรพคุณรักษาแผลจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ฯลฯ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม WULINGYUAN HUEHAI HOTEL HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว
วันที่ 5 ถ้ำมังกรเหลือง (รวมล่องเรือ) – สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำมังกรเหลือง หรืออีกชื่อหนึ่งว่า หวงหลงต้ง (huanglong dong) เป็นถ้ำที่มีความงดงามและใหญ่ที่สุดในจางเจียเจี้ย นับได้ว่าเป็น “อภิมหาถ้ำแห่งเมืองจางเจียเจี้ย” มีความสูง 50 เมตร กว้าง 80 เมตร และยาวถึง 30 กิโลเมตร แต่เปิดให้ชมแค่ประมาณ 4.5 กิโลเมตร โดยนำท่านล่องเรือไปตามลำน้ำใต้ดิน ซึ่งไหลผ่านกลางถ้ำชมน้ำตกเทวดาสวรรค์ลัดเลาะไปตามอุโมงค์ภายในถ้ำ   รับรองว่าท่านใดหากได้มาเที่ยวชมจะตื่นตาตื่นใจกับหินงอก หินย้อยที่มีรูปลักษณะงดงามตระการตามากมาย ภายในมีหินงอกหินย้อยที่มีความวิจิตรงดงาม มีเสาหลักมังกรขนาด 10 คนโอบภายในยังมีสระน้ำพญามังกรซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 400 ตารางเมตร   ส่วนความลึกของสระนี้ยังเป็นปริศนาอยู่ ยังไม่มีผู้ใดสามารถวัดได้ ในช่วงเช้าตรู่และกลางคืนจะมีหมอกปกคลุมบางๆเปรียบเสมือนท่านอยู่บนสรวงสวรรค์บนพื้นพิภพ ซึ่งผู้คนที่ได้มาต่างประทับใจจนไม่สามารถหาคำบรรยายถึงความสวยงานและดูน่าเร้นลับนี้ได้จึงได้ขนานนามสระแห่งนี้ว่า “สระน้ำมหัศจรรย์”
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านพิสจูน์ความกล้ากับ สะพานแก้วจางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก สามารถรองรับคนได้มากถึง 800 คน อีกทั้งสะพานแห่งนี้มีความยาว 430 เมตร กว้าง 6 เมตร สูง 300 เมตร  เชื่อมสองหน้าผา  หมายเหตุ : ในกรณีที่ สะพานแก้วปิด เนื่องจากกับสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสำคัญ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม WULINGYUAN HUETIAN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว
วันที่ 6 จางเจียเจี้ย – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิง – สุวรรณภูมิ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อำลาเมืองจางเจียเจี้ยนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฉางซา ให้ท่านชมวิวทัวทัศน์ที่สวยงามตลอดทาง
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิง ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด เพื่อให้ท่านอิสระเลือก ซื้อสินค้านานาชนิดตามอัธยาศัย สำหรับเป็นของฝากของที่ระลึกแก่คนทางบ้าน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองฉางซา
20.40 ออกเดินทางจาก เมืองฉางซา โดยเที่ยวบินที่ WE 617 โดยสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ (WE)
23.15 ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

12-ธันวาคม

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line