นั่งรถรางชมภาพเขียน 10 ลี้
จางเจียเจี้ย
เทียนเซี่ยตี้อี้เฉียว(สะพานใต้ฟ้าอันดับ1)
สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
เมืองโบราณเฟิ่งหวง
เทียนเหมินซาน (ถ้ำประตูสวรรค์)
โชว์จิ้งจอกขาว (โดยจางอี้โหมว)
เมืองโบราณเฟิ่งหวง
นั่งรถรางชมภาพเขียน 10 ลี้
จางเจียเจี้ย
เทียนเซี่ยตี้อี้เฉียว(สะพานใต้ฟ้าอันดับ1)
สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
เมืองโบราณเฟิ่งหวง
เทียนเหมินซาน (ถ้ำประตูสวรรค์)
โชว์จิ้งจอกขาว (โดยจางอี้โหมว)
เมืองโบราณเฟิ่งหวง

ทัวร์จีนIฉางซา – เฟิงหวง – จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน BY สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ (WE)

Highlight

 เมืองโบราณเฟิ่งหวง โบราณวัตถุที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิง 120 แห่ง ถนนปูด้วยหินสีเขียว 20 กว่าสาย สิ่งก่อสร้าง 68 แห่ง วัตถุโบราณ 116 แห่ง

 ถ้ำเทียนเหมินซาน หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์  เป็น 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยของจีน เหตุที่เรียกว่าประตูสวรรค์เพราะภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นช่องประตูขึ้น

 ถ้ำมังกรเหลือง หรืออีกชื่อหนึ่งว่า หวงหลงต้ง  เป็นถ้ำที่มีความงดงามและใหญ่ที่สุดในจางเจียเจี้ย

 โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว แสดงเกี่ยวกับความรักของนางพญาจิ้งจอกขาวที่มีต่อชายผู้เป็นที่รัก ต้องพลัดพรากจากกันทั้งที่ยังรักกัน

 สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก สามารถรองรับคนได้มากถึง 800 คน อีกทั้งสะพานแห่งนี้มีความ  เชื่อมสองหน้าผา

พักโรงแรมระดับ 5 ดาว

เมนูพิเศษ อาหารไทย  , สุกี้เห็ดเลิศรส , บาร์บีคิว ,สไตล์เกาหลี

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
12 เม.ย. 6217 เม.ย. 6234,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ฉางซา
13.00 คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ (WE) เจ้าหน้าที่ บริโอ ทราเวล คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ทุกท่าน
16.05 ออกเดินทางสู่ เมืองฉางซา โดยเที่ยวบินที่ WE 616
20.20 ถึง สนามบินเมืองฉางซา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง หลังรับสัมภารเรียบร้อยแล้ว เมืองฉางซา เป็นเมืองหลวงของมณฑลหูหนานซึ่งมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง หนึ่งของจีนรวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของมณฑลหูหนานอีกด้วย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม WORLD HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว
วันที่ 2 ฉางซา – เมืองเฟิ่งหวง – เมืองโบราณเฟิ่งหวง – บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน –  ล่องแม่น้ำถัวเจียง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเฟิ่งหวง เขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถู่เจียง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำถัวเจียง ล้อมรอบด้วยขุนเขาที่เด่นตระหง่านมียอดเขาติดกัน และเป็นแนวแม่น้ำลำธารใส สะอาด ทั้งบ้านยังคงสภาพความเป็นโบราณ งดงามล้ำค่าโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมยิ่ง ยังคงความเป็นเอกลักษณ์และมีเสน่ห์สำหรับผู้มาเยี่ยมเยือนอยู่เสมอ
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.30 ชั่วโมง)
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง โบราณวัตถุที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิง 120 แห่ง ถนนปูด้วยหินสีเขียว 20 กว่าสาย สิ่งก่อสร้าง 68 แห่ง วัตถุโบราณ 116 แห่ง  เมืองโบราณที่สร้างในราชวงศ์ถัง ซึ่งเป็นเมืองที่ก่อขึ้นด้วยหินที่มีชื่อว่า “หวงซือเฉียวกู่เฉิง” ชมกำแพงโบราณซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เป็นสถานศึกษาค้นคว้าประวัติความเป็นมาทั้งชาวจีนและต่างชาติ แล้วนำท่านสู่ บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน อดีตนักประพันธ์ นักประวัติศาสตร์ และนักศึกษาค้นคว้าโบราณคดีอันลือชื่อ เป็นบ้านที่ปลูกล้อมรอบลานบ้าน ทั้งสี่ด้านก่อด้วยอิฐทนไฟ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำท้องถิ่นในภาคตะวันตกของมณฑลหูหนาน ที่ได้ตกทอดมาจากปู่ของเสิ่นฉงเหวิน อดีตผู้บังคับการทหารประจำมณฑลกุ้ยโจว ในสมัยราชวงศ์ชิง ต่อมาจึงสร้างเป็นบ้านเกิดหลังดังกล่าว ซึ่งท่านเสิ่นฉงเหวินได้จดบันทึกประวัติให้ผู้คนได้รู้จักที่มาที่ไปของเมืองฟิงหวง  จากนั้นนำท่าน ล่องแม่น้ำถัวเจียง ชมความงามของบ้านเรือนสองฝากฝั่งริมน้ำ ชมสะพานโบราณ สัมผัสบรรยากาศอันคลาสสิค
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม PHOENIX GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว
วันที่ 3 เมืองเฟิ่งหวง – จางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน (ถ้ำประตูสวรรค์) – ระเบียงแก้ว – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – โชว์จิ้งจอกขาว (โดยจางอี้โหมว)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ตอนกลางค่อน
มาทางใต้ของจีน เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษและมีทัศนียภาพที่งดงาม คลอบคลุมพื้นที่มากกว่า 264 ตร.กม. และ 97.7% ของพื้นที่เป็นป่าไม้ อุทยานจางเจียเจี้ยได้ถูกประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติในปี  ค.ศ.1982 ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ วนอุทยานแห่งชาติ จางเจียเจี้ยได้แบ่งออกเป็น เขตทิวทัศน์ 5  เขต คือ หวงสือจ้าย จินเปียนซี เอียวจือไจ้ หยวนเจียเจี้ย และผีผาซีความโดดเด่นของสถานที่แห่งนี้  คือ ยอดเขาและเสาหินทรายที่ตั้งตระหง่านกว่า 3,000 ยอด และสูงกว่า 200 เมตร นอกจากนี้ ยังมีช่องแคบ ลําธาร สระนํ้า และนํ้าตกมากมาย รวมทั้งมีถํ้ากว่า 40 ถํ้า ซึ่งทําให้สถานที่แห่งนี้ มีภูมิทัศน์ที่งดงามจนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี 1992 จากองค์การ UNESCO
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน อยู่ห่างจากเขตเมืองจางเจียเจี้ยเพียง 6 กิโลเมตร อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,518.6 เมตร เป็นภูเขาลือชื่อแห่งแรกที่ได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ของเมืองจางเจียเจี้ย เนื่องจากหน้าผาสูงชันมีช่องโพรงลักษณะคล้ายประตูซึ่ง ก็คือช่องหินเทียนเหมิน (ประตูสวรรค์) ที่มีทัศนียภาพแปลกมหัศจรรย์และพบเห็นได้น้อยมากในโลกปัจจุบัน นำท่านขึ้นเขาโดย นั่งกระเช้าขึ้น+ลงบันไดเลื่อน (หมายเหตุ : รายการนี้ไกด์จะดูความเหมาะสมของเวลา โดยการเลือกนั่งกระเช้าขึ้นและลงบันไดเลื่อน หรือเลือกขึ้นบันไดเลื่อนและลงกระเช้า กระเช้ามีความยาวถึง  7.5  กิโลเมตร ใช้เวลาเพียง 40 นาที) ให้ท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสียดฟ้า และชมเส้นทางขึ้นเขาที่มีโค้งถึง 99 โค้ง นำท่านเดินชมหน้าผาลอยฟ้าให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งพร้อมกับความเสียวของ ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ที่มีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร  จากนั้นนำท่านลงบันไดเลื่อนมาจนถึง ถ้ำเทียนเหมินซาน หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์  เป็น 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยของจีน เหตุที่เรียกว่าประตูสวรรค์เพราะภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นช่องประตูขึ้น ช่องประตูนี้สูง 131.5 เมตร กว้าง 57 เมตร ลึก 60 เมตร สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากเขา
(***การเดินทางขึ้นประตูสวรรค์ในฤดูหนาวขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรมอุทยานจางเจียเจี้ยจะประกาศปิด ซึ่งจะคำนึงถึงความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่ายส่วนนี้***) นำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย “จวินเซิงฮว่าเยียน” เมืองจางเจียเจี้ย ภายในพิพิธภัณฑ์เป็นที่รวบรวมและจัดแสดงผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปะของศิลปินแห่งชาตินาม “หลี่จวินเซิง” ซึ่งผลงานของเขาทุกชิ้นเป็นภาพเขียนด้วยมือที่ใช้หินทรายและสีธรรมชาติที่สกัดจากเปลือกไม้ใบไม้เป็นวัตถุดิบในการเขียน   ภาพเขียนเหล่านี้นอกจากจะทรงคุณค่าทางศิลปะมีเอกลักษณ์เฉพาะ   ยังเป็นภาพเขียนที่สวยงามคมชัดและมีมิติสมจริงอีกด้วย จากนั้นนำท่านชม ร้านหยก ผลิตภัณฑ์หยกนานาชนิด เช่น แหวน กำไล สร้อย ผีชิ่ว ซึ่งเป็นลูกหลานมังกร รุ่นที่ 9 มีพลังอำนาจในการดูดกลืนสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายให้หมดไป มักจะวางหันหน้าออกตัวอาคารหรือห้องเพื่อป้องกันขจัดภยันตรายต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากให้กับคนทางบ้าน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านชม โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว การแสดงที่ครบครันด้วยอารมณ์ต่าง ๆ ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับการแสดงเกี่ยวกับความรักของนางพญาจิ้งจอกขาวที่มีต่อชายผู้เป็นที่รัก ต้องพลัดพรากจากกันทั้งที่ยังรักกัน เป็น บทตำนานแห่งความรักที่น่ายกย่องยิ่งนัก ด้วยคุณภาพ ของนักแสดงกว่า 600 ชีวิตยิ่งใหญ่และอลังการมาก (การแสดงอยู่กลางแจ้งโชว์ประมาณ 1.30 ช.ม.)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม BLUEBAY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว
วันที่ 4 จางเจียเจี้ย – เทียนจื่อซาน – เทียนเซี่ยตี้อี้เฉียว(สะพานใต้ฟ้าอันดับ1) – ลิฟท์แก้วไป่หลง – นั่งรถรางชมภาพเขียน 10 ลี้
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ ลิฟท์แก้วไป่หลง ขึ้นสู่ เขาเทียนจื่อซาน หรือ ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ ยอดเขาสูงวัดได้ 1,250 เมตร เต็มไปด้วยชะง่อนผาอันสูงชัน และป่าหินยักษ์ในรูปลักษณะต่าง ๆ ยืนตระหง่านค้ำฟ้า เสมือนหนึ่งรี้พลมากมายกำลังเคลื่อนทัพใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็ว แล้วนำท่านสู่ สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1 มีทัศนียภาพสวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา เป็นเสมือนสิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสรรสร้าง จากนั้นนำท่านลงเขาด้วย ลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียที่สูง 326 เมตร ซึ่งถูกบันทึกลง Guinness world Records ในด้านเป็นลิฟท์แก้วแบบ outdoor ที่สูงและเร็วที่สุดในโลก
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่าน นั่งรถรางไฟฟ้าชมภาพเขียน 10 ลี้  คือช่องเขาแคบ ๆ ด้านล่างของเทียนจื่อซาน ที่ถูกบีบด้วย
ภูเขาและแท่งหินขนาดใหญ่ประมาณ 200 แท่ง เรียงรายเป็นแนวทิวเขาที่ประกอบด้วยยอดเขารูปร่างแปลกตาเรียงรายกัน โดยมีลำธารเล็กๆไหลผ่านตามแนวทิวเขาก่อให้เกิดเป็นภาพที่สวยงามราวกับภาพเขียน แล้วนำท่านแวะ ร้านยางพารา ให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากยางพารา เลือกซื้อฝากญาติมิตรตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดฝ่าเท้ายาบัวหิมะ  เป่าซู่ถัง   ซึ่งเป็นต้นตำรับครีมบัวหิมะ ที่มีสรรพคุณรักษาแผลจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ฯลฯ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม WULINGYUAN HUEHAI HOTEL HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว
วันที่ 5 ถ้ำมังกรเหลือง (รวมล่องเรือ) – สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำมังกรเหลือง หรืออีกชื่อหนึ่งว่า หวงหลงต้ง (huanglong dong) เป็นถ้ำที่มีความงดงามและใหญ่ที่สุดในจางเจียเจี้ย นับได้ว่าเป็น “อภิมหาถ้ำแห่งเมืองจางเจียเจี้ย” มีความสูง 50 เมตร กว้าง 80 เมตร และยาวถึง 30 กิโลเมตร แต่เปิดให้ชมแค่ประมาณ 4.5 กิโลเมตร โดยนำท่านล่องเรือไปตามลำน้ำใต้ดิน ซึ่งไหลผ่านกลางถ้ำชมน้ำตกเทวดาสวรรค์ลัดเลาะไปตามอุโมงค์ภายในถ้ำ   รับรองว่าท่านใดหากได้มาเที่ยวชมจะตื่นตาตื่นใจกับหินงอก หินย้อยที่มีรูปลักษณะงดงามตระการตามากมาย ภายในมีหินงอกหินย้อยที่มีความวิจิตรงดงาม มีเสาหลักมังกรขนาด 10 คนโอบภายในยังมีสระน้ำพญามังกรซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 400 ตารางเมตร   ส่วนความลึกของสระนี้ยังเป็นปริศนาอยู่ ยังไม่มีผู้ใดสามารถวัดได้ ในช่วงเช้าตรู่และกลางคืนจะมีหมอกปกคลุมบางๆเปรียบเสมือนท่านอยู่บนสรวงสวรรค์บนพื้นพิภพ ซึ่งผู้คนที่ได้มาต่างประทับใจจนไม่สามารถหาคำบรรยายถึงความสวยงานและดูน่าเร้นลับนี้ได้จึงได้ขนานนามสระแห่งนี้ว่า “สระน้ำมหัศจรรย์”
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านพิสจูน์ความกล้ากับ สะพานแก้วจางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก สามารถรองรับคนได้มากถึง 800 คน อีกทั้งสะพานแห่งนี้มีความยาว 430 เมตร กว้าง 6 เมตร สูง 300 เมตร  เชื่อมสองหน้าผา  หมายเหตุ : ในกรณีที่ สะพานแก้วปิด เนื่องจากกับสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสำคัญ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม WULINGYUAN HUETIAN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว
วันที่ 6 จางเจียเจี้ย – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิง – สุวรรณภูมิ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อำลาเมืองจางเจียเจี้ยนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฉางซา ให้ท่านชมวิวทัวทัศน์ที่สวยงามตลอดทาง
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิง ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด เพื่อให้ท่านอิสระเลือก ซื้อสินค้านานาชนิดตามอัธยาศัย สำหรับเป็นของฝากของที่ระลึกแก่คนทางบ้าน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองฉางซา
21.20 ออกเดินทางจาก เมืองฉางซา โดยเที่ยวบินที่ WE 617 โดยสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ (WE)
23.55 ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

04-เมษายน

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line