พระราชวังกู้กง
พระราชวังกู้กง.
หอฟ้าเทียนถาน
กำแพงเมืองจีน (ด่านจวีหยงกวน)
กำแพงเมืองจีน (ด่านจวีหยงกวน)
กำแพงเมืองจีน (ด่านจวีหยงกวน)
พระราชวังฤดูร้อน
กายกรรมปักกิ่ง
พระราชวังฤดูร้อน
สวนผลไม้
สวนผลไม้
พระราชวังกู้กง
พระราชวังกู้กง.
หอฟ้าเทียนถาน
กำแพงเมืองจีน (ด่านจวีหยงกวน)
กำแพงเมืองจีน (ด่านจวีหยงกวน)
กำแพงเมืองจีน (ด่านจวีหยงกวน)
พระราชวังฤดูร้อน
กายกรรมปักกิ่ง
พระราชวังฤดูร้อน
สวนผลไม้
สวนผลไม้

ทัวร์จีนIปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน BY สายการบินไทย (TG)

Highlight

 พระราชวังกู้กง สร้างในสมัยจักรพรรดิ์หย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็นทั้งบ้านและชีวิตของจักรพรรดิ์ในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค์

 จัตุรัสเทียนอันเหมิน  สถานที่สำคัญในวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ และสัญลักษณ์ของเหตุการณ์สำคัญมากมายในประวัติศาสตร์จีน

 ถนนโบราณเฉียนเหมิน มีทั้งภัตตาคาร ร้านค้าจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและสินค้าของที่ระลึกในรูปแบบของปักกิ่ง

 พระราชวังฤดูร้อน  อุทยานที่มีชื่อเลื่องลือไปทั่วโลก ด้วยมีทัศนียภาพอันงดงามมากแห่งหนึ่ง

 หอฟ้าเทียนถาน สถานบวงสรวงเทพยดาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งซึ่งยังคงรักษาไว้ในจีน สถานที่ซึ่งจักรพรรดิ์แห่งราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงใช้เป็นที่บวงสรวงเทพยดา เพื่อให้การเก็บเกี่ยวได้พืชผลอุดมสมบูรณ์

 กำแพงเมืองจีน สถานที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์เพื่อป้องกันการบุกรุกของก๊กใกล้เคียงและเผ่าชนเร่ร่อนเลี้ยงสัตว์ทางเหนือ

 สวนผลไม้ (ชมสวน สตรอเบอรี่) ซึ่งสตรอเบอรี่ ถือเป็นผลไม้พื้นเมืองชนิดหนึ่งของกรุงปักกิ่ง

เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง , อาหารกวางตุ้งเลิศรส

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

 

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
12 เม.ย. 6216 เม.ย. 6227,900 ฿download pdf
13 เม.ย. 6217 เม.ย. 6227,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่ 1 สุวรรณภูมิ – ปักกิ่ง
07.00 คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 2 – 3  เคาน์เตอร์  D  สายการไทย เจ้าหน้าที่ บริโอ ทราเวล คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ทุกท่าน
10.10 ออกเดินทางสู่ กรุงปักกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ TG 614
15.50 ถึง สนามบินนานาชาติกรุงปักกิ่ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง สู่เมืองหลวงเก่าแก่เกือบ 600 ปี ของสาธารณรัฐประชาชนจีน  เมืองที่หล่อหลอมชนต่างเชื้อชาติให้กลมกลืนกันได้เป็นอย่างดี
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 2 ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – วัดลามะ – ถนนโบราณเฉียนเหมิน – กายกรรมปักกิ่ง
เช้า บริการอาหารเช้า  ณ  โรงแรม
นำท่านสู่  จัตุรัสเทียนอันเหมิน  สถานที่สำคัญในวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ และสัญลักษณ์ของเหตุการณ์สำคัญมากมายในประวัติศาสตร์จีน จัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สามารถจุประชากรได้ถึง 1 ล้านคน  (คำว่า ‘เทียน’ แปลว่า ฟ้า ‘อัน’ แปลว่า ผาสุก ‘เหมิน’ แปลว่า ประตู)  ล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญ ได้แก่ หอประตูเทียนอันเหมิน ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัด อนุสาวรีย์วีรชน มหาศาลาประชาคม ตลอดจนพิพิธภัณฑ์การปฏิวัติแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจีน  และหอรำลึกท่านประธานเหมาและหอประตูเฉียนเหมิน
นำท่านสู่ พระราชวังกู้กง สร้างในสมัยจักรพรรดิ์หย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็นทั้งบ้านและชีวิตของจักรพรรดิ์ในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค์ พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มีชื่อในภาษาจีนว่า ‘กู้กง’ หมายถึงพระราชวังเดิม มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ‘จื่อจิ้นเฉิง’ ซึ่งแปลว่า ‘พระราชวังต้องห้าม’ เนื่องมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวังว่า จักรพรรดิ์เปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ ดังนั้นวังของบุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็น ‘ที่ต้องห้าม’ คนธรรมดาสามัญไม่สามารถล่วงล้ำเข้าไปได้
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ วัดลามะ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ วัดพุทธศานาแบบทิเบตที่ใหญ่แห่งหนึ่งของจีน ก่อนนั้นเคยเป็นพระตำหนักของจักรพรรดิยงเจิ้นแห่งราชวงศ์ชิง ขณะที่ยังทรงดำรงตำแหน่งเป็นมกุฏราชกุมาร และจักรพรรดิเฉียนหรงก็ทรงประสูติที่นี่จึงถูกมองว่าเป็นปูชนียสถาน ในอดีตใช้เป็นสถานที่ในการติดต่อระหว่างรัฐบาลราชวงศ์ชิง กับรัฐบาลทิเบต ปัจจุบันยังเก็บรักษาโบราณวัตถุพุทธศาสนาแบบทิเบตไว้มากมาย ภายในวัดมีพระพุทธรูปอารยเมตไตรยแกะสลักด้วยไม้จันทร์เพียงชิ้นเดียวขนาดใหญ่ สูง 26 เมตร ประดิษฐานอยู่ในศาลาหมื่นสุข และได้ถูกบันทึกในกินเนสต์บุ๊ค ว่า “เป็นพระพุทธรูปไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก” จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ร้านนวดฝ่าเท้ายาบัวหิมะ  เป่าซู่ถัง   ซึ่งเป็นต้นตำรับครีมบัวหิมะ ที่มีสรรพคุณรักษาแผลจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ฯลฯ นำท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณเฉียนเหมิน (Qianmen Street) สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของปักกิ่ง เปิดให้เที่ยวชมเมื่อวันที่ 7สิงหาคม 2551 เพื่อรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เข้าร่วมพิธีแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2008 หลังจากรัฐบาลปักกิ่งได้ปิดปรับปรุงบูรณะ และก่อสร้างสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนในยุคสมัยราชวงศ์ชิง ราชวงศ์สุดท้ายก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยจำลองบรรยากาศเก่าๆ สมัยราชวงศ์ชิง บริเวณสองฝั่งถนน มีทั้งภัตตาคาร ร้านค้าจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและสินค้าของที่ระลึกในรูปแบบของปักกิ่ง แล้วนำท่านแวะ ร้านยางพารา ให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากยางพารา เลือกซื้อฝากญาติมิตรตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม กายกรรมปักกิ่ง พร้อมแสง สี เสียง และการแสดงอันงดงามอ่อนช้อย ทว่ามีความผาดโผนของเหล่านักแสดง ซึ่งท่านไม่อาจจะพลาดได้แม้แต่ตอนเดียว เป็นการแสดงที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก
ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 3 ปักกิ่ง – พระราชวังฤดูร้อน – หอฟ้าเทียนถาน – THE PLACE
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อน  อุทยานที่มีชื่อเลื่องลือไปทั่วโลก ด้วยมีทัศนียภาพอันงดงามมากแห่งหนึ่ง เมื่อศตวรรษที่ 12 จักรพรรดิ์องค์หนึ่งแห่งราชวงศ์จินทรงมีพระราชโองการให้สร้างที่ประทับแรมขึ้นที่นี่เป็นครั้งแรก ต่อมาในหลายราชวงศ์มีการสร้างเสริมเติมต่อหลายครั้ง พระจักรพรรดิ์เฉียงหรงแห่งราชวงศ์ชิงทรงมีพระราชโองการให้สร้างขยายอุทยานแห่งนี้ให้กว้างออกไปและทรงให้ชื่อว่า อุทยาน  “ชิงอีหยวน” ค.ศ.1860 อุทยานแห่งนี้ถูกทหารพันธมิตรอังกฤษ-ฝรั่งเศสเผาทําลาย ต่อมา ค.ศ.1888 พระนางซูสีใช้งบประมาณกองทัพเรือเป็นเงินแท่ง 5 ล้านตําลึงมาสร้างอุทยานนี้ขึ้นใหม่ และเปลี่ยนชื่อเป็น “อี้เหอหยวน”
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่  หอฟ้าเทียนถาน สถานบวงสรวงเทพยดาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งซึ่งยังคงรักษาไว้ในจีน สถานที่ซึ่งจักรพรรดิ์แห่งราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงใช้เป็นที่บวงสรวงเทพยดา เพื่อให้การเก็บเกี่ยวได้พืชผลอุดมสมบูรณ์ ตําหนักฉีเหนียนเตี้ยนเป็นตําหนักเอก เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.1963 ห่างจากปัจจุบัน 500 กว่าปี เป็นรูปทรงกลมหลังคา 3 ชั้น มุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีนํ้าเงิน ไม่มีขื่อและอกไก่ อาศัยเสาไม้ 24 ต้น เป็นโครงยึดไว้ซึ่งได้ชื่อว่า “ตําหนักไม่มีขื่อ” ภายในมีภาพวาดสีประณีตงดงาม บนเพดานเป็นรูปมังกรและหงส์ เมื่อปี พ.ศ.2432 ได้มีฟ้าผ่าลงบนหอเสียหาย และได้มีการสร้างขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ.2449 ตัวหอมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 32.5 เมตร และ สูง 38 เมตร โดยมิได้ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกปี พ.ศ.2541จากนั้นนำท่านแวะ ร้านไข่มุก ให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากไข่มุก เช่น ครีมไข่มุกบำรุงผิว เลือกซื้อฝากญาติมิตรตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ The Place หรือ ลาสเวกัสน้อย ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามของแสงสีบนเพดานที่ทันสมัย ยาวประมาณสองร้อยเมตรสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้าสินค้าแบรนด์เนมมากมาย
ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 4 ปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน (ด่านจวีหยงกวน) – สวนผลไม้
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีน สถานที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์เพื่อป้องกันการบุกรุกของก๊ก
ใกล้เคียงและเผ่าชนเร่ร่อนเลี้ยงสัตว์ทางเหนือ หลังจากจักรพรรดิ์ฉินสื่อหวงรวมประเทศจีนเข้าเป็นเอกภาพเมื่อ 221 ปีก่อนคริตกาล ก็ได้เชื่อมต่อกําแพงที่ก๊กต่าง ๆ เข้าด้วยกันและสร้างต่อเติมขึ้นอีก ครั้นถึงสมัยราชวงศ์ฮั่น ราชวงศ์ถัง ราชวงศ์สุย ราชวงศ์หยวน และราชวงศ์หมิงก็ได้ซ่อมแซมและสร้างเติมเสริมต่อเรื่อยมา กําแพงเมืองจีนในทุกวันนี้ส่วนใหญ่สร้างขึ้นใหม่ในสมัยราชวงศ์หมิง การก่อสร้างกําแพงที่มีความยาวถึงหกพัน กว่ากิโลเมตร บางแห่งยังต้องสร้างบนภูเขาทั้งสูงชัน และสลับซับซ้อนอยู่เหนือระดับนํ้าทะเลหนึ่งพันกว่าเมตร ในสมัยที่การลําเลียงขนส่ง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นยังไม่เจริญ  จึงเป็นเหตุที่ว่า “กําแพงเมืองจีนเป็นสิ่งมหัศจรรย์ชิ้นหนึ่งในสถาปัตยกรรมของโลก”
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านชม สวนผลไม้ (ชมสวน สตรอเบอรี่) ซึ่งสตรอเบอรี่ ถือเป็นผลไม้พื้นเมืองชนิดหนึ่งของกรุงปักกิ่ง ทุกท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศการเก็บผลไม้ในช่วงฤดูหนาวด้วยตัวท่านเอง (เก็บได้ท่านละ 4 ผล นอกจากนั้นมีบริการขายให้แก่นักท่องเที่ยว) ให้ท่านเลือกซื้อตามอัธยศัย แล้วนำท่านแวะชม ร้านหยก ผลิตภัณฑ์หยกนานาชนิด เช่น แหวน กำไล สร้อย ผีชิ่ว ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากให้กับคนทางบ้านตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 5 ปักกิ่ง – ตลาดรัสเซีย – สุวรรณภูมิ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านสู่ ตลาดรัสเซีย ห้างสรรพสินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนมขนาดใหญ่  ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าได้อย่างจุใจหลายประเภท ตั้งแต่ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของที่ระลึก ต่าง ๆ มากมายในราคาที่ท่านต่อรองได้อย่างเต็มที่ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย แล้วนำท่านชม ผีซิว หรือ ปี่เซี๊ยะ ผลิตภัณฑ์จากหยก ผีชิ่ว ซึ่งเป็นลูกหลานมังกร รุ่นที่ 9 มีพลังอำนาจในการดูดกลืนสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายให้หมดไป มักจะวางหันหน้าออกตัวอาคารหรือห้องเพื่อป้องกันขจัดภยันตรายต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากให้กับคนทางบ้าน
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินปักกิ่ง
17.05 ออกเดินทางจาก กรุงปักกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ TG 615
21.20 ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

04-เมษายน

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line