พระราชวังกู้กง.
พระราชวังกู้กง
พระราชวังฤดูร้อน
หอฟ้าเทียนถาน
พระราชวังฤดูร้อน
พระราชวังกู้กง
หาดไว่ทัน
หาดไว่ทัน
พระราชวังกู้กง.
พระราชวังกู้กง
พระราชวังฤดูร้อน
หอฟ้าเทียนถาน
พระราชวังฤดูร้อน
พระราชวังกู้กง
หาดไว่ทัน
หาดไว่ทัน

ทัวร์จีนIปักกิ่ง – เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 5 คืน สายการบินไทย (TG)

Highlight

 พระราชวังกู้กง สร้างในสมัยจักรพรรดิ์หย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็นทั้งบ้านและชีวิตของจักรพรรดิ์ในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค์

 กายกรรมปักกิ่ง พร้อมแสง สี เสียง และการแสดงอันงดงามอ่อนช้อย

 กำแพงเมืองจีน สถานที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์เพื่อป้องกันการบุกรุกของก๊กใกล้เคียงและเผ่าชนเร่ร่อนเลี้ยงสัตว์ทางเหนือ

 พระราชวังฤดูร้อน อุยานที่มีชื่อเลื่องลือไปทั่วโลก ด้วยมีทัศนียภาพอันงดงามมากแห่งหนึ่ง

 วัดพระหยกขาว  เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในเซี่ยงไฮ้ หยกเป็นหินล้ำคำ่ ทั้งทางจิตใจและความเชื่อของชาวจีน และ
 หาดไว่ทัน ที่นี้ไม่ใช่ชายหาดแต่เป็ นถนนเรียบแม่น้ำย่านเมืองเก่าของมหานคร มีสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก

 สวนอี้หยวน สวนแต่งแบบจีนที่ประกอบไปด้วยภูเขาจำลอง สระน้ำ และระเบียงทางเดิน

 ถนนนานกิง เป็นแหล่งศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้ง  รวมทั้งห้างสรรพสินค้าใหญ่ชื่อดังกว่า 10 ห้าง ร้านค้าต่าง ๆ ร้านอาหารและศูนย์กลางความบันเทิงมากมาย

เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่งเลิศรส , เสี่ยวหลงเปา , ไก่แดง , สุกี้ปักกิ่ง , อาหารแต้จิ่ว

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

 

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
11 เม.ย. 6216 เม.ย. 6234,900 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่  1 สุวรรณภูมิ – ปักกิ่ง
07.00 คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 2 – 3  เคาน์เตอร์  D  สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ บริโอ ทราเวล คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ทุกท่าน
10.10 ออกเดินทางสู่ กรุงปักกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ TG 614
15.50 ถึง สนามบินนานาชาติกรุงปักกิ่ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง สู่เมืองหลวงเก่าแก่เกือบ 600 ปี ของสาธารณรัฐประชาชนจีน  เมืองที่หล่อหลอมชนต่างเชื้อชาติให้กลมกลืนกันได้เป็นอย่างดี
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่  2 ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน – ร้านไข่มุก – กายกรรมปักกิ่ง
เช้า บริการอาหารเช้า  ณ  โรงแรม
นำท่านสู่  จัตุรัสเทียนอันเหมิน  สถานที่สำคัญในวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ และสัญลักษณ์ของเหตุการณ์สำคัญมากมายในประวัติศาสตร์จีน จัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สามารถจุประชากรได้ถึง 1 ล้านคน  (คำว่า ‘เทียน’ แปลว่า ฟ้า ‘อัน’ แปลว่า ผาสุก ‘เหมิน’ แปลว่า ประตู)  ล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญ ได้แก่ หอประตูเทียนอันเหมิน ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัด อนุสาวรีย์วีรชน มหาศาลาประชาคม ตลอดจนพิพิธภัณฑ์การปฏิวัติแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจีน  และหอรำลึกท่านประธานเหมาและหอประตูเฉียนเหมิน
นำท่านสู่ พระราชวังกู้กง สร้างในสมัยจักรพรรดิ์หย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็นทั้งบ้านและชีวิตของจักรพรรดิ์ในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค์ พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มีชื่อในภาษาจีนว่า ‘กู้กง’ หมายถึงพระราชวังเดิม มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ‘จื่อจิ้นเฉิง’ ซึ่งแปลว่า ‘พระราชวังต้องห้าม’ เนื่องมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวังว่า จักรพรรดิ์เปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ ดังนั้นวังของบุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็น ‘ที่ต้องห้าม’ คนธรรมดาสามัญไม่สามารถล่วงล้ำเข้าไปได้
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่  หอฟ้าเทียนถาน สถานบวงสรวงเทพยดาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งซึ่งยังคงรักษาไว้ในจีน สถานที่ซึ่งจักรพรรดิ์แห่งราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงใช้เป็นที่บวงสรวงเทพยดา เพื่อให้การเก็บเกี่ยวได้พืชผลอุดมสมบูรณ์ ตําหนักฉีเหนียนเตี้ยนเป็นตําหนักเอก เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.1963 ห่างจากปัจจุบัน 500 กว่าปี เป็นรูปทรงกลมหลังคา 3 ชั้น มุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีนํ้าเงิน ไม่มีขื่อและอกไก่ อาศัยเสาไม้ 24 ต้น เป็นโครงยึดไว้ซึ่งได้ชื่อว่า “ตําหนักไม่มีขื่อ” ภายในมีภาพวาดสีประณีตงดงาม บนเพดานเป็นรูปมังกรและหงส์ เมื่อปี พ.ศ.2432 ได้มีฟ้าผ่าลงบนหอเสียหาย และได้มีการสร้างขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ.2449 ตัวหอมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 32.5 เมตร และ สูง 38 เมตร โดยมิได้ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกปี พ.ศ.2541จากนั้นนำท่านแวะ ร้านไข่มุก ให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากไข่มุก เช่น ครีมไข่มุกบำรุงผิว เลือกซื้อฝากญาติมิตรตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม กายกรรมปักกิ่ง พร้อมแสง สี เสียง และการแสดงอันงดงามอ่อนช้อย ทว่ามีความผาดโผนของเหล่านักแสดง ซึ่งท่านไม่อาจจะพลาดได้แม้แต่ตอนเดียว เป็นการแสดงที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก
ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่  3 ปักกิ่ง – พระราชวังฤดูร้อน – กำแพงเมืองจีน (ด่านจวีหยงกวน) – ร้านยางพารา – ชมสนามกีฬาโอลิมปิก (ภายนอก)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อน  อุทยานที่มีชื่อเลื่องลือไปทั่วโลก ด้วยมีทัศนียภาพอันงดงามมากแห่งหนึ่ง เมื่อศตวรรษที่ 12 จักรพรรดิ์องค์หนึ่งแห่งราชวงศ์จินทรงมีพระราชโองการให้สร้างที่ประทับแรมขึ้นที่นี่เป็นครั้งแรก ต่อมาในหลายราชวงศ์มีการสร้างเสริมเติมต่อหลายครั้ง พระจักรพรรดิ์เฉียงหรงแห่งราชวงศ์ชิงทรงมีพระราชโองการให้สร้างขยายอุทยานแห่งนี้ให้กว้างออกไปและทรงให้ชื่อว่า อุทยาน  “ชิงอีหยวน” ค.ศ.1860 อุทยานแห่งนี้ถูกทหารพันธมิตรอังกฤษ-ฝรั่งเศสเผาทําลาย ต่อมา ค.ศ.1888 พระนางซูสีใช้งบประมาณกองทัพเรือเป็นเงินแท่ง 5 ล้านตําลึงมาสร้างอุทยานนี้ขึ้นใหม่ และเปลี่ยนชื่อเป็น “อี้เหอหยวน”
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
แล้วนำท่านเดินทางสู่  กำแพงเมืองจีน สถานที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์เพื่อป้องกันการบุกรุกของก๊กใกล้เคียงและเผ่าชนเร่ร่อนเลี้ยงสัตว์ทางเหนือ หลังจากจักรพรรดิ์ฉินสื่อหวงรวมประเทศจีนเข้าเป็นเอกภาพเมื่อ 221 ปีก่อนคริตกาล ก็ได้เชื่อมต่อกําแพงที่ก๊กต่าง ๆ เข้าด้วยกันและสร้างต่อเติมขึ้นอีก ครั้นถึงสมัยราชวงศ์ฮั่น ราชวงศ์ถัง ราชวงศ์สุย ราชวงศ์หยวน และราชวงศ์หมิงก็ได้ซ่อมแซมและสร้างเติมเสริมต่อเรื่อยมา กําแพงเมืองจีนในทุกวันนี้ส่วนใหญ่สร้างขึ้นใหม่ในสมัยราชวงศ์หมิง การก่อสร้างกําแพงที่มีความยาวถึงหกพัน กว่ากิโลเมตร บางแห่งยังต้องสร้างบนภูเขาทั้งสูงชัน และสลับซับซ้อนอยู่เหนือระดับนํ้าทะเลหนึ่งพันกว่าเมตร ในสมัยที่การลําเลียงขนส่ง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นยังไม่เจริญ  จึงเป็นเหตุที่ว่า “กําแพงเมืองจีนเป็นสิ่งมหัศจรรย์ชิ้นหนึ่งในสถาปัตยกรรมของโลก” จากนั้นนำท่านแวะ ร้านยางพารา ให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากยางพารา เลือกซื้อฝากญาติมิตรตามอัธยาศัย แล้วนำท่านผ่านชมและถ่ายรูปหน้า สนามกีฬาโอลิมปิครังนก ออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวิสเซอร์แลนด์ Herzog & de Meuron  เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก “โคลอสเซี่ยม” ออกแบบพยายามให้เอื้ออำนวย ต่อสิ่งแวดล้อม ในสนามจุได้ 91,000 ที่นั่ง ใช้จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันโอลิมปิก 2008  ผ่านชม สระว่ายน้ำแห่งชาติ สร้างขึ้นเหนือจินตนาการคล้าย “ก้อนน้ำสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่” ซึ่ง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใช้วัสดุเทฟลอนทำเป็นโครงร่าง เน้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้ดูเหมือนน้ำที่สุด และใช้เทคโนโลยีจากงานวิจัยของนักฟิสิกส์จาก Dublin’s Trinity College ที่ทำให้กำแพงอาคารดูเหมือนฟองน้ำที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา สามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่  4 ปักกิ่ง – ประตูชัย – นั่งรถไฟความเร็วสูง – เซี่ยงไฮ้
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเข้าสู่ ประตูชัย ประตูหางมังกร เป็นประตูสำหรับฮ่องเต้ส่งแม่ทัพออกรบทำศึก ที่นี่ถือว่ามีฮวงจุ้ยดีที่สุด ถ้าขึ้นไปบนป้อมแล้วมองไปด้านทิศใต้จะเป็นประตูเทียนอันเหมินที่ถือว่าเป็นส่วนของหัวมังกร
ด้านทิศใต้ของหอชัยนี้รัฐบาลจีนอนุรักษ์หมู่บ้านโบราณไว้ ไม่มีการสร้างตึกที่สูง ซึ่งด้านทิศเหนือจะพบสิ่งก่อสร้างที่เป็นตึกสมัยใหม่เต็มไปหมด เช่น ตึกมังกร สนามรังนกของกีฬาโอลิมปิก ที่หอชัยแห่งนี้ มีปี่เซี๊ยะโบราณอายุกว่า 800 ปี สลักจากหยกขาว ถือเป็นปี่เซี๊ยะที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศจีน
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14.00 นำท่าน นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่เมืองเซี่ยงไฮ้ สาย G3 (SECOND CLASS)
18.50 ถึง มหานครซั่งไฮ้ เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “นครปารีสแห่งตะวันออก” ศูนย์กลางความเจริญด้านต่าง ๆ ของภูมิภาค และศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย ผสมผสานวัฒนธรรมของตะวันตกกับจีนได้อย่างกลมกลืน สัญลักษณ์ของจีนยุคใหม่
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก โรงแรม REGAL SHANGHAI ASIA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่  5 เซี่ยงไฮ้ – วัดพระหยกขาว – เข้าชมตึก Shanghai Tower (ชั้น 118) – ร้านชา – ร้านผ้าไหม – หาดไว่ทัน – ถนนนานกิง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเข้าสู่ วัดพระหยกขาว (Jade Buddha Temple)  ตั้งอยู่บนถนนอานเหยี่ยนในเขตผู่ถอ เมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในเซี่ยงไฮ้ หยกเป็นหินล้ำค่ำทั้งทางจิตใจและความเชื่อของชาวจีน และวัดนี้ก็มีพระพุทธรูปหยกสีขาวงดงาม ที่อัญเชิญมาจากพม่าอยู่ถึงสององค์ องค์แรกเป็นพระพุทธรูปปางนั่งมีความสูง 190 เซนติเมตร และองค์ที่สองเป็นปางไสยาสน์ (ปางนอน) มีความ ยาว 96 เซนติเมตร ทั้งสององค์เปล่งประกายด้วยเนื้อหยกสีขาวนวล สีหน้างดงามและเปี่ยมด้วยเมตตา จึงทำให้วัดพระหยกขาว เป็นวัดสำคัญอันดับหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ และในทุกวันคนจีนจากทั่วทุกสารทิศ และนักท่องเที่ยว จะมากราบไหว้ ขอพร นำท่านเข้าชม ตึก Shanghai Tower (ชั้น 118)  เซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ ถูกสร้างขึ้นเคียงคู่กับตึกระฟ้าที่เคยสูงที่สุดในจีนมาก่อน อย่างตึก จินเม่า ทาวเวอร์ และตึกเซี่ยงไฮ้ เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซ็นเตอร์ (Shanghai World Financial Center / SWFC) ซึ่งปัจจุบันครองตำแหน่งตึกที่สูงที่สุดในจีน และสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก  เซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ สูงถึง 632 เมตร มี 121 ชั้น ด้วยพื้นที่ 380,000 ตรม. การออกแบบตึกภายนอกยังทำได้ยอดเยี่ยมแปลกตาด้วยรูปร่างตึกที่โค้งมนแลดูคล้ายเกลียวที่กำลังบิดทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า เพื่อสื่อให้เห็นถึงความทันสมัยและเอื้อประโยชน์ในการเก็บพลังงานลมมาใช้งาน
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชม แหล่งผลิตใบชา ที่ขึ้นชื่อชาชนิดต่างๆ ชมศิลปะการชงชาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากใบชาคุณภาพเยี่ยมในราคายุติธรรม แล้วเข้าชม ร้านผ้าไหมจีน ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมชั้นเยี่ยมตั้งแต่  1000 กว่าปีที่แล้ว  ชมการสาธิตการเลี้ยงไหม  การทอไหม  และ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหมอาทิ  เสื้อผ้า  ผ้าห่ม ปลอกหมอนเป็นต้น นำท่านเดินทางสู่  หาดไว่ทัน  ที่นี้ไม่ใช่ชายหาด แต่เป็นถนนเรียบแม่น้ำย่านเมืองเก่าของมหานคร มีสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก เพราะครั้งหนึ่งแถบนี้เคยเป็นเขตเช่าของชาวต่างชาติ  แต่เดิมนั้นบริเวณแห่งนี้ เคยเป็นท่าเรือขนส่งสินค้า และเป็นเขตเช่าของประเทศต่าง ๆ ในสมัยอาณานิคม จุดนี้จึงถือเป็นต้นกำเนิดละครอันลือชื่อเรื่องเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ถนนแห่งนี้ยังคงมีกลิ่นไอของสมัยอาณานิคมอย่างมาก อาคารสูงตระหง่านซึ่งเป็นศิลปกรรมสไตล์ยุโรป รวมทั้งตึกธนาคารกรุงเทพที่ปักธงไทยปลิวไสวเด่นสง่า  นำท่านช้อปปิ้งย่าน ถนนนานกิง  ซึ่งมีความยาวถึง 5 กม. และยังเป็นแหล่งศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้ง ที่คึกคักมากที่สุดของนครเชี่ยงไอ้ รวมทั้งห้างสรรพสินค้า
ใหญ่ชื่อดังกว่า 10 ห้าง ร้านค้าต่าง ๆ  ร้านอาหารและศูนย์กลางความบันเทิงมากมาย ที่จะสร้างสีสันและความบันเทิงให้กับผู้ที่มาจับจ่ายบน ถนนนานกิง ถนนที่มีชื่อเสียงและคึกครื้นที่สุดของนครเซี่ยงไฮ้
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก โรงแรม REGAL SHANGHAI ASIA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่  6 เซี่ยงไฮ้ – ร้านบัวหิมะ – สวนอี้หยวน – ตลาดร้อยปี – สุวรรณภูมิ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเข้าชม ร้านนวดฝ่าเท้ายาบัวหิมะ  เป่าซู่ถัง   ซึ่งเป็นต้นตำรับครีมบัวหิมะ ที่มีสรรพคุณรักษาแผล จากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ฯลฯ จากนั้นชม “สวนอี้หยวน” ซึ่งตั้งอยู่ ณ ใจกลางเขตเมืองเก่าสวนอี้หยวน
เป็นสวนแต่งแบบจีนที่ประกอบไปด้วยภูเขาจำลอง สระน้ำ และระเบียงทางเดิน มีตำนานเล่าว่านายช่างเอกจางหนานหยางได้สร้างสวนอี้หยวนโดยการว่าจ้างของตระกูลพานแห่งราชสำนักหมิง สวนภูผา-ป่าเขียวแห่งนี้งดงามตระการตาไปด้วยภูเขาจำลอง สระปลาหลีฮื้อ กำแพงสลักรูปมังกรและเก๋งจีนอีกหลายหลังที่เชื่อมต่อกันด้วยสะพานซิกแซกหลายสาย
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นอิสระช้อปปิ้งที่ “ตลาดร้อยปีเฉิงหวังเมี่ยว” ของเมืองเซี่ยงไฮ้ ถือว่าเป็นตลาดเก่าของผู่ตง เซี่ยงไฮ้ อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง และได้มีการตกแต่งสไตล์สถาปัตยกรรมแบบโบราณจีน และเก่ากว่าร้อยปี ที่ยังคงความงดงาม ทั้งร้านขายอาหาร ร้านขนมพื้นเมือง อาหารขึ้นชื่อของที่นี่คือ เสี่ยวหลงเปา อันลือชื่อ และยังมีขายของที่ระลึกต่างๆ มากมาย
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเซี่ยงไฮ้
17.20 ออกเดินทางจาก นครเซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่ TG 665
21.15 ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับ

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

04-เมษายน

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line