กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ (รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง)
กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ (รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง)
พระราชวังกู้กง.
พระราชวังฤดูร้อน
พระราชวังกู้กง
กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ (รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง)
กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ (รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง)
พระราชวังกู้กง.
พระราชวังฤดูร้อน
พระราชวังกู้กง

ทัวร์จีนIปักกิ่ง เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยจิ้น กำแพงเมืองจีนซือหม่าไถ 4 วัน 3 คืน BY THAI AIRWAYS (TG)

Highlight

 ถนนหวังฟูจิ่ง เป็นศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปักกิ่ง

 จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมศาลาประชาคมที่สามารถบรรจุคนได้นับหมื่นคน ชมอนุเสาวรีย์วีรชน ให้ท่านถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก

 พระราชวังโบราณกู้กง ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิ์ในสมัยราชวงศ์หมิง และชิง รวม 24 รัชกาล ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง บนเนื้อที่กว่า 720,000 ตารางเมตร

 กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ ตั้งอยู่ที่อำเภอมี่หยุน ซึ่งเป็นอำเภอทางเหนือสุดของปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนด่านนี้เป็นด่านที่มีชื่อเสียงมาก  ถือเป็นด่านที่ได้รับการขนานนามว่า The best of great wall in China”  

 พระราชวังฤดูร้อน “อวี้เหอหยวน” ซึ่งเป็นพระราชวังที่พระนางซูสีไทเฮาทรงโปรดปรานมาก   ทั้งยังเป็นสถานที่ว่าราชการของพระนางด้วย

 อาหารพิเศษ…บุฟเฟ่ต์สุกี้ทะเล , เป็ดปักกิ่ง 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
9 มี.ค. 6212 มี.ค. 6222,999 ฿download pdf
14 มี.ค. 6217 มี.ค. 6222,999 ฿download pdf
21 มี.ค. 6224 มี.ค. 6222,999 ฿download pdf
23 มี.ค. 6226 มี.ค. 6222,999 ฿download pdf
28 มี.ค. 6231 มี.ค. 6222,999 ฿download pdf
รายละเอียดการจอง
ประเภท ราคา/คน ตั๋วเครื่องบิน คน

จำนวนคนทั้งหมด :      ราคารวม :      บาท
วันที่  1 กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – ถนนหวังฟูจิ่ง
07.00 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง
10.10 เหิรฟ้าสู่ ปักกิ่ง โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เที่ยวบินที่ TG614
(บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
15.50 เดินทางถึง สนามบินกรุงปักกิ่ง เมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสำคัญทางการค้าของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ 500 ปีก่อนคริสตกาล ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนหวังฟูจิ่ง เป็นศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปักกิ่ง เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
พักที่ HE MEI HUI TONG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว+ ****
วันที่ 2 จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังโบราณกู้กง – ร้านไข่มุก – ร้านหมอนยางพารา – ถนนโบราณเฉียนเหมิน
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมศาลาประชาคมที่สามารถบรรจุคนได้นับหมื่นคน ชมอนุเสาวรีย์วีรชน ให้ท่านถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวังโบราณกู้กง ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิ์ในสมัยราชวงศ์หมิง และชิง รวม 24 รัชกาล ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง บนเนื้อที่กว่า 720,000 ตารางเมตร
เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ…เป็ดปักกิ่ง
บ่าย นำท่านแวะ ร้านไข่มุก เลือกซื้อครีมไข่มุกบำรุงผิว ที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ แล้วนำท่านแวะ ร้านหมอนยางพารา ให้ท่านได้เลือกซื้อมาฝากคนทางบ้าน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณเฉียนเหมิน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงในหมู่นักท่องเที่ยว เรียกได้ว่ามาปักกิ่งก็ต้องแวะมา ทางการปักกิ่งได้ทำการบูรณะซ่อมแซมอาคารที่เป็นสถาปัตยกรรมจีนโบราณผสมตะวันตกให้เป็นร้านค้าที่นักท่องเที่ยว สามารถเดินชมบรรยากาศถนนวัฒนธรรมที่อายุกว่า 600 ปีและซื้อของฝากของที่ระลึกต่าง ๆ ได้
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ HE MEI HUI TONG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว+ ****
วันที่ 3 ร้านหยก – เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น – กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ (รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านชม ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติ นำท่านเที่ยวชมทิวทัศน์ภายในบริเวณเมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น นอกจากนี้ภายในเมืองโบราณแห่งนี้ยังมีร้านค้าของโบราณ ทั้งอาหาร ของที่ระลึก ขนม รองเท้า หลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบดั้งเดิมและปัจจุบันให้เลือกช้อปอีกมากมาย
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านสู่ กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ(รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง)  ตั้งอยู่ที่อำเภอมี่หยุน ซึ่งเป็นอำเภอทางเหนือสุดของปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนด่านนี้เป็นด่านที่มีชื่อเสียงมาก เป็นสุดยอดแห่งกำแพงเมืองจีน ถือเป็นด่านที่ได้รับการขนานนามว่า “The best of great wall in China”  เนื่องจากเป็นกำแพงเมืองจีนที่ยังคงสภาพเดิมของสมัยราชวงศ์หมิงเพียงแห่งเดียวของจีน อีกทั้งยังตั้งอยู่บนภูมิประเทศที่เป็นผาสูงชัน ทำให้มีทิวทัศน์สวยงามมาก หนังสือพิมพ์ไทมส์จึงจัดอยู่อันดันต้นๆ ของ 25 แหล่งท่องเที่ยวของโลกที่ไม่ควรพลาดชม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
หลังรับประทานอาหาร ท่านสามารถชมวิวกำแพงเมืองจีนยามค่ำคืนอย่างงดงาม อิสระให้ท่านถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่เมืองปักกิ่ง
พักที่ HE MEI HUI TONG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว+ ****
วันที่ 4 ร้านบัวหิมะ – พระราชวังฤดูร้อน (ฟรีค่าชุดถ่ายรูป 1 ใบ) – ตลาดซิ่วสุ่ย – ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านแวะ ร้านยาบัวหิมะ ยาสามัญประจำบ้านที่มีชื่อเสียง มีสรรพคุณรักษาผิวที่ถูกไฟไหม้, น้ำร้อนลวก เป็นต้น  นำท่านชม พระราชวังฤดูร้อน “อวี้เหอหยวน” ซึ่งเป็นพระราชวังที่พระนางซูสีไทเฮาทรงโปรดปรานมาก   ทั้งยังเป็นสถานที่ว่าราชการของพระนางด้วย   ท่านจะได้ชมความงามของทะเลสาบคุนหมิง ทะเลสาบยักษ์ที่ขุดด้วยแรงงานคน (ฟรี!!! ใส่ชุดถ่ายรูปท่านละ 1 ใบ)
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ…บุฟเฟ่ต์สุกี้ทะเล
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ตลาดซิ่วสุ่ย เพื่อเลือกซื้อสินค้า มีร้านค้ายิบย่อยเรียงรายอยู่มากมาย มีสินค้าหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋า, เสื้อผ้า, รองเท้า, ของเล่น หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นสวรรค์ของนัก      ช้อปชาวต่างชาติ (รวมทั้งชาวไทย) ที่เมื่อมาถึงปักกิ่งก็ต้องแวะมาโดนกันสักครั้ง
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
17.05 เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เที่ยวบินที่ TG615 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
21.20 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ……..K K K K

ข้อมูลเพิ่มเติม

month

03-มีนาคม

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด

  • 4 อาคารมหธราดล ชั้น 1 ยูนิตเอ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทร: 02-676-3663 (PHONE AUTO)
  • เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 18:00
  • เปิดบริการ เสาร์: 9:00 - 17:00
briotravel-line bbuddy-line